Cizí jazyky

Cizí jazyky evamachkova St, 03/21/2018 - 15:57

Obsah kapitoly:

Děti modrého plameňáka - ruština

Paříž: Příšera ze stoky  - francouzština

 

 

Projekt Děti modrého plameňáka – osm lekcí na námět knihy V. Krapivina, snad bude srozumitelný i pro příslušníky generace, která už nezažila školní výuku ruštiny. Konec konců nejde o detaily, ale o koncepci práce a o použité metody. Projekt je zajímavý i volbou předlohy, Krapivin  patří ke generaci ruských autorů, kteří 2. světovou válku zažívali jako děti, které trávily dny v nevytopených bytech, většinou o hladu, bez matek pracujících v mnohahodinových směnách v zbrojním průmyslu, a přirozeně i bez otců, kteří byli na frontě, pokud ještě žili. Jejich pohled na válku je proto věcný a zcela nepatetický. Z Krapivinových knížek u nás vyšly ještě Za fialovým šípem (1973), Stín karavely (1976), Jezdci ve stanici Rosa (1979) Talisman odvahy (1984) a Vlak do stanice Nekonečno (1990).

 

 

Děti modrého plameňáka

Kateřina Dudová

Jako předlohu pro projekt jsem si zvolila Děti modrého plameňáka (Дети cинего Фламинго) Vladislava Petroviče Krapivina (1981). U nás Děti modrého plameňáka vycházely v 33. ročníku časopisu Ohníček s ilustracemi Adolfa Borna. Na většině ruských webových serverů knihu doporučují pro děti ve věku od deseti do třinácti let. Osobně se domnívám, že knihu snadno přijmou i starší děti (a dospělí taktéž) – obsahuje fantazii, dobrodružství, zdůrazňuje lidské hodnoty, nabízí mnoho materiálu k zamyšlení. Zdálo se mi tedy, že příběh má co nabídnout celému věkovému rozmezí, s nímž jsem měla pracovat. Navíc já sama jsem příběhem chlapce Žeňky byla uhranutá a rovnou při prvním čtení se mi z mysli vynořovaly nápady, jak by se s předlohou dalo pracovat. A protože jsem počítala s tím, že se děti v rámci projektu budou setkávat s originální ruskou verzí, uvítala jsem, že jazyk je i pro začátečníky z velké části srozumitelný, ale přesto barvitý. Pro vtažení dětí do příběhu dobře funguje i fakt, že jeho vypravěčem je sám hlavní hrdina Žeňka který se dostane na ostrov, jemuž vládne Drak a kde je všechno zakázáno nebo nařízeno. Žeňka po různých peripetiích s přáteli ostrov vysvobodí.

Projekt jsem realizovala se skupinou kroužku ruského jazyka, který vedu v Základní škole v Trhovém Štěpánově od začátku prosince 2015. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin v učebně anglického jazyka. Je to klasická učebna s uspořádáním lavic do tvaru písmene U, s tabulí a zvukovým a promítacím zařízením. Celou učebnu pokrývá koberec a uprostřed místnosti, právě díky uspořádání lavic, je malý prostor, který lze využít jak pro činnosti v kruhu, tak pro nepříliš náročné pohybové aktivity.  Je to skupina začátečnická, ve věkovém složení od páté do deváté třídy (tři dívky z páté třídy, dvě dívky a jeden chlapec z osmé třídy a chlapec a dívka z deváté třídy), Těsně před začátkem realizování projektu se počet ustálil na osm žáků, z nichž dva jsou chlapci, zbytek dívky. Věkový rozdíl, ač jsem z něho měla obavy, se nijak zásadně neprojevuje. Vypadá to, že děti se ruštině doopravdy věnovat chtějí a jsou v hodinách velmi aktivní. Navíc je to skupina nesmírně citlivá, tolerantní, žáci mezi sebou mají dobré vztahy a jsou schopni spolupracovat. Kromě toho otevřeně přijímají nové cesty ve výuce jazyka. Většinu metod a technik, které jsem do projektu zařadila, si během předcházející výuky alespoň jednou zkusili. Ruštinu s dramatickou výchovou tedy propojuji již od samého začátku (např. oslovování v ruštině jsme probrali při práci s pohádkou O veliké řepě). Žáci před tím prošli tematickými okruhy seznamování a rodina, znali používání slovesa být, základní tvorbu záporu, ruské oslovování a většinu písmen azbuky. Byli zvyklí, že často mluvím rusky a i oni sami si navykli ruštinu používat co nejvíce. Ze začátku se někteří báli mluvit, ale netrvalo dlouho a začali být stále aktivnější.

Minimálně z padesáti procent byla v lekcích, věnovaných Dětem modrého plameňáka, užívaná ruština. Na některé pokyny v ruštině jsou žáci zvyklí z předchozích hodin, některé jsou snadno pochopitelné. Podle náročnosti instrukce (nebo pokud nevychází čas) mluvím rusky a pokud vidím, že žáci nerozumějí, přeložím instrukci do češtiny. Často se stává, že žáci sami od sebe začnou nahlas překládat, co říkám. Výhradně česky mluvím pouze, pokud nám nestačí čas. Žáci vzhledem k tomu, že jsou to začátečníci, v rámci projektu mluví rusky v případech, že danou věc už umí říci. Jinak mluví česky.

Prameny

КРАПИВИН, Владислав Петрович. Дети синего фламинго. 1980. Dostupné z WWW: https://www.branah.com/russianphonetic

KRAPIVIN, Vladislav Petrovič. Děti modrého plameňáka. Přel. Josef Týč. Il. Adolf Born. In: Ohníček, roč. 33, r. 1982-1983.

 

Průběh projektu

Cíle:

Vzdělávací:

 • Žák se seznámí s literárním dílem Děti modrého plameňáka Vladislava Petroviče Krapivina, podílí se na interpretaci pomocí metod a technik dramatické výchovy, a tím hlouběji pronikne do příběhu a jeho klíčových momentů a lépe pochopí jednání a motivaci postav. Na základě vlastního zážitku hledá souvislosti mezi literárním dílem a skutečným životem a lépe pochopí jednání a motivaci postav. Na základě vlastního zážitku hledají souvislosti mezi literárním dílem a skutečným životem.
 • Žák si rozšíří slovní zásobu o zásobu vztahující se k příběhu Děti modrého plameňáka a na základě příběhu si upevní již získanou slovní zásobu.

Osobnostní a sociální:

 • Žák rozvíjí schopnost spolupráce ve skupině.
 • Žák rozvíjí schopnost nezávislého myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek.

Dramatické:

 • Žák rozvíjí fantazii a tvořivost.
 • Žák rozvíjí improvizované jednání v roli.

 

PRVNÍ LEKCE: ÚVOD DO PŘÍBĚHU

Přítomno žáků: 6 (z toho 2 chlapci a 4 dívky)

 

Plán lekce

Náměty: přátelství, pronásledování, rozhodnutí, protiřečení

Cíle lekce:

 • Žák na základě vstupů do role Žeňky uplatňuje již nabyté jazykové dovednosti (seznamovací fráze při rozhovoru s Ktorem nebo v textu o setkání s Tachomirem Ticho) a poznává tak vztahy příběhu.
 • Žák spolupracuje ve skupině při přípravě rozehrávaných živých obrazů.
 • Žák se učí formulovat své myšlenky a názory.

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

 Poslech retrospektivního textu z audioknihy

Pomůcky: úryvek z audioknihy, pracovní list –  Úvod do příběhu

Organizace: kdekoliv v prostoru, pak v kruhu

Realizace:

 • Žáci zaujmou jakoukoliv polohu (mohou ležet, sedět, stát) kdekoliv v prostoru, aby se cítili příjemně a dobře se jim vnímala řeč rodilého mluvčího z nahrávky. Poslouchají úryvek z audioknihy a snaží se mu porozumět. Po poslechu nechá učitel dětem trochu času, aby si každý mohl utřídit, co slyšel.
 • Sezení v kruhu. Učitel se ptá: „Čemu jste rozuměli? Mohli byste na základě toho odvodit, co se stalo? Co jste se dozvěděli?“ Žáci odpovídají.
 • Pak žáci dostanou pracovní list, kde je mj. úryvek (v ruštině), který právě slyšeli. Učitel znovu pomalu čte text, žáci ho vnímají očima. Nastává překlad po krátkých částech – učitel čte, žáci se snaží překládat. Pokud neví, učitel provede pantomimický překlad.
 • Debata a zápis domněnek: „O jakých postavách byla řeč? Kdo to mohl vyprávět? Kolik mu / jí asi mohlo být let? Jaký druh příběhu by to mohl být?“ Učitel zapisuje domněnky na tabuli, žáci si je píší do pracovního listu. Pak učitel upřesní vypravěče-hlavní postavu – položí před žáky dřevěnou dýku, kšiltovku, nakonec obrázek Žeňky (ilustraci Adolfa Borna). „Kolik Žeňkovi mohlo být? Kdy se příběh odehrává?“ Učitel dodá informace: Jednou v létě Žeňkovi rodiče odjeli do Moskvy a on měl přespávat u babičky. Přes den trávil prázdninový čas se svými kamarády, měli rádi akci a dobrodružné příběhy.

Průběh:

Všichni žáci bez výjimky na poslech zůstali na svých místech v lavici (pokud se pracuje v lavici, nikam jinam nesedají). Poslouchali pozorně a se zaujetím, někteří si po během poslechu začali psát poznámky.

Do debaty o tom, čemu v úryvku rozuměli, se postupně zapojil každý s něčím. Nutno podotknout, že tomu hlavnímu porozuměli. Můj pantomimický překlad se týkal jen drobností. Tady jsem nakonec nechala žáky v lavici, ale na následující diskuzi už jsme se přesunuli do kruhu. Zajímavá byla diskuze o tom, kdo by mohl příběh vyprávět a o jaký typ příběhu jde – příběh by mohl vyprávět starý pán, který vzpomíná na své mládí, vypravěčem by mohlo být dítě, protože nemluví moc vznešeně. Příběh by podle dětí mohl být pohádka nebo něco hodně fantastického, protože tam vystupuje pták, který pravděpodobně s tím, kdo příběh vypráví, kamarádí, a mluví se tam o poustevníkovi a o tom, že se najednou objevila dýka.

Děti se trefily i do Žeňkova věku a nakonec jsme se společně dobraly i doby, kdy se příběh odehrává.

  Krátce rozehrávané živé obrazy: Jak Žeňka trávil prázdniny s kamarády? Na co si hráli, jaké dětské hry apod.?

Pomůcky: žádné

Organizace: ve skupinách po 3, v prostoru

Realizace: Žáci ve skupinách vymýšlejí krátce rozehrávané obrazy toho, jak Žeňka trávil s kamarády prázdniny. Poté následuje prezentace jednotlivých skupin, přičemž ti, kteří nepředvádí, se stávají aktivními diváky. Říkají, co viděli. Po skončení činnosti se učitel zeptá, zda by děti chtěly rusky umět něco z toho, co Žeňka s kamarády dělal. Učitel aktivitu uzavře tímto: „Ano, i tak si Žeňka s kamarády hrál, ale nejčastěji si hráli na válku…

Průběh:

Žáci se s elánem vrhli do vymýšlení. Obě skupiny vymyslely dokonce dva rozehrávané obrazy – jak chlapci hrají hledanou a na babu. Druhá skupina vymyslela hru na schovávanou a hraní kuliček. To všechno se odehrávalo venku. Všechny tyto hry pak žáci chtěli znát i rusky: игра в прятки (hra na schovávanou), игра в салки (hra na babu), игра в шарики (kuličky), игра в поиск предметов (hledaná).

 

  Hra na válku (Игра в войну) – píchaná +četba o seznámení a spřátelení Žeňky s Toljikem

Pomůcky: úryvek textu v pracovním listu  Žeňka se spřátelí s Tojikem

Organizace: ve vymezeném prostoru, pak v lavicích

Realizace:

 • Učitel hru uvodí: „I tak si Žeňka s kamarády hrál, ale jejich oblíbenou činností byla hra na válku. A my se teď jimi staneme. Žeňka a kluci měli jako zbraně dřevěné meče nebo klacky, nám však postačí naše ruce.“ Žáci si dají jednu ruku za záda a druhou, která slouží jako meč, natáhnou před sebe. Každý se snaží sám sebe zachránit a ostatní ze hry odstranit. Hráč je ze hry vyřazen ve chvíli, kdy ho někdo rukou-mečem píchne přibližně mezi lopatky. Vítězí ten, kdo zůstává poslední. Pak následuje tatáž hra, jen s možností vysvobozování ostatních hráčů – osvobození proběhne, když dosud živý hráč podá vyřazenému hráči ruku.
 • A právě tak se seznámil Žeňka s Toljikem. Při jedné z her na válku, zrovna když hráli proti sobě (a ještě se neznali), se nad ním Žeňka slitoval a neshodil ho do příkopu s kopřivami (i když by to jeho partě přineslo vítězství). Po hře si spolu povídali a domlouvali se na příště.“
 • Četba textu o spřátelení s Toljikem a současné vyplňování v pracovním listu – Žáci se snaží přečíst krátké úseky vět (po slovech, ruštinu dělají teprve od prosince, ale čtou-luští azbuku rádi a často čtení obtížnějších textů vyžadují, protože klasické učebnicové je nebaví). Zbytek textu čte po částech učitel, žáci překládají, v případě potřeby učitel provádí pantomimický překlad. ® Po přečtení textu: „Na konci se říká, že ,tady nešlo o dýku´, tak o co podle vás šlo?“ Žáci odpovídají.

Průběh:

První varianta hry (bez možnosti vysvobození) byla oproti druhé variantě střídmější. Ve variantě s možností vysvobození jako by žáci dostali víc odvahy riskovat, když žili s vědomím, že jim někdo může pomoci. Druhá hra byla dynamičtější a víc se u ní projevovalo strategické myšlení. Žáci se shodli, že je skvělé, když se na někoho můžete spolehnout, nebo když vám pomůže člověk, kterého buď neznáte, nebo byste to od něj nečekali.

Při čtení a překladu byli žáci velmi aktivní. A po skončení práce s textem se došlo k závěru, že Žeňka, který dostal od Toljika krásnou dýku, byl rád zejména proto, že našel nového kamaráda.

Žeňka je sledován

Pomůcky: kostýmní znak pro Ktora Echo (čepice) a znak pro Žeňku (dýka od Toljika)

 

  Organizace: chůze v prostoru

Realizace:

  Hra na pronásledovatele: Každý si v duchu vybere jednoho člověka, kterého bude pronásledovat. U své oběti se musí držet co nejblíže. Následuje reflexe: „Co jste cítili v době pronásledování? Stalo se vám někdy něco takového?“ Žáci odpovídají. Pak učitel předá informaci, že přesně to zažil Žeňa, když jel po rozhovoru s Toljikem přespat k babičce. Celou dobu ho pronásledoval nějaký muž a Žeňka neznal důvod pronásledování. Co by mohl Žeňka dělat?

Průběh:

Nejčastěji žáci jmenovali pocit nebezpečí (опасность), nejistoty (неуверенность), strachu (боязнь) a zábavy (развлечение), ovšem s tím, že by to nechtěli zažít (a někteří už dokonce měli pocit, že je někdo sleduje). Některým se zdálo zajímavé, být zároveň pronásledovatelem a zároveň pronásledovaným – oceňovali možnost zkusit si obě možnosti.

Rozhovor s Ktorem Echo měl neuvěřitelný spád – je znát, že se žáci s touto metodou v hodinách ruštiny už párkrát setkali, a tak do činnosti šli s velkou vervou. A nutno podotknout, že i já si připadám jako učitel v roli mnohem jistější, víc si ji užívám a mám pocit, že moje reakce jsou plastičtější a více se mi daří rozhovor směřovat tam, kam chci. Všichni se jednomyslně shodli, že Žeňka Ktorovi pomůže ostrov od strašného útisku zachránit.

Čtení a poslech textu

Pomůcky: úryvek z audioknihy, pracovní list – Žeňka na ostrově

Organizace: frontální nebo v kruhu

Realizace: Žáci poslouchají nahrávku a přitom sledují text. Každý má potom chvíli na vlastní samostudium textu a na srovnání myšlenek. Všichni se podílejí na rozklíčování toho, co se v úryvku stalo, tučně označené výrazy žáci čtou a překládají (většinu z nich totiž umějí používat – jsou to seznamovací obraty). Následuje debata – jak je možné, že vládce ostrova tvrdí, že na ostrově žádný útisk není, kdežto Ktor Echo tvrdí opak. Tím se načne hlavní téma příští lekce.

Průběh:

Debata byla velmi plodná. Jako důvod, proč vládce Tachomir Ticho říká, že na ostrově není žádný útisk, padly tyto nápady: 1) Tachomir Ticho není opravdový vládce, někdo stojí nad ním (možná ten Drak) a on se bojí vzdorovat, 2) Ktor Echo Žeňku jen vylákal, aby třeba ublížil jeho rodičům, 3) Na ostrově žádný útlak není, ale Ktor Echo chce získat vládcovo místo, a tak využije starou legendu, 4) Tachomir Ticho je původcem všeho zla, ale hraje si na neviňátko.

 Reflexe

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: Co se vám na hodině zdálo zajímavé? Co bylo složité? Co vás zaujalo na příběhu?

Průběh:

Pozitivní ohlas získaly hry (na pronásledovatele, na válku), protože si děti mohly, i když v jiné míře než v příběhu, zakusit, co Žeňka prožíval. Největší ohlas má stále vstup učitele do role. Přibližně polovině dětí se zdá nejtěžší ostatním něco předvádět, protože se prý stydí, ale zároveň většina uznává, že se lépe vžijí do příběhu. Některé děti by uvítaly, kdyby se četlo ještě více, takže budu muset promyslet míru práce s ruským textem. Samozřejmě mě těší, že projevují zájem, ale musím vzít v potaz vše, co se projektu týká.

DRUHÁ LEKCE: ÚTLAK

Přítomno žáků: 5 (z toho 2 chlapci a 3 dívky)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: útlak, nespravedlnost

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

Opakování z minula

Pomůcky: obrázek Žeňky a Ktora Echo

Organizace: frontální

Realizace: Učitel klade otázky (rusky, v případě, že žáci nerozumějí, otázku přeloží), žáci odpovídají (co znají, tak rusky, jinak česky). Otázky a odpovědi:

Průběh:

Děti si dění z minulé lekce dobře zapamatovaly. A nejen to – na otázky odpovídaly převážně v ruštině. Jistě, s chybami, ale důležité je, že se snaží mluvit a používat novou slovní zásobu, kterou si zapamatovaly i bez memorování a „pouze“ na základě procházky příběhem.

  Rozehřátí (Давайте разогреемся!)

Pomůcky: Žeňkova dýka.

Organizace: v prostoru

Realizace: Jeden z žáků (případně ze začátku učitel) se stává služebným dohlížejícím na pořádek. Je u něho schovaná Žeňkova dýka. Tento příslušník pořádkové služby je na opačném konci místnosti než ostatní hráči, je k nim otočen zády, má zavřené oči, ale velmi napjatý sluch. Zbylí žáci se snaží pořádkové službě vzít dýku (pokud se jim to podaří, hra končí). Musí se snažit být co nejtišší, protože jakmile příslušník pořádkové služby uslyší nějaký zvuk (porušení pořádku), otáčí se slovy: „Равновесие порядка больше всего!“ Žáci musí okamžitě zkamenět. Pokud se někdo hne, stráž ho vyslovením jeho jména označí. Pokud se tak stane dvakrát, hráč se také stává příslušníkem pořádkové služby. Následuje krátká reflexe.

Průběh:

Děti byly do činnosti velmi zapálené. Upřímně řečeno, trochu jsem měla obavy, aby hra nesklouzla do obyčejné zábavy, ale žáci ji brali se vší vážností. Velice cenná byla reflexe po rozehřívací hře. Jeden chlapec z deváté třídy dokonce odhalil praktiku pořádkové služby (s níž se pořádně ovšem žáci teprve měli seznámit) – to, že se pak musel stát tím, proti čemu ze začátku šel, bral jako pokus o přetvoření člověka, jako by se z něj najednou stal někdo jiný.

  Rozhovor s Tachomirem Ticho

Pomůcky: kostýmní znak pro Tachomira (čepice, ale jiná než pro Ktora)

Organizace: v prostoru (učitel v roli Tachomira sedí na křesle, žáci v kolektivní roli Žeňky sedí proti němu)

Realizace: Žáci v roli Žeňky se snaží od Tachomira zjistit, jak to doopravdy je s útlakem na ostrově, když on sám ho popírá, ale Ktor nikoliv. Učitel v roli Tachomira pro svoje argumenty vychází z toho, že není potřeba bojovat proti nějakému útisku, protože na ostrově žádný není. Navíc Drak je jinak velmi hodné a mírné stvoření, jen má trochu citlivý nervový systém. To pak reaguje i na to nejmenší porušení pořádku. A pokud je těch porušení hodně, tak se zlobí. Před třemi stoletími se dokonce stalo, že pobořil město. Ale od té doby prý lidé žijí v míru, klidně a spokojeně, nikdo neporušuje zákony a Drak je také spokojen. Jen jednou za měsíc vždy vyleze z jezera a kontroluje, zda je všechno v pořádku. Důležité je, aby učitel předal konkrétnější informace o legendě, která praví, že nějaký mladý rytíř může ostrov zachránit. A vládce přeci nemá právo na to, aby bránil legendě v naplnění (i když útlak nikde nevidí). Občas se na ostrově najdou lidé, který se ostrovní chod života nelíbí. Tihle lidé by pořád chtěli něco nového. Neustále se hádají, protestují, do vesmíru by se jim chtělo létat, objevovat nové věci, ale takových podivínů moc není. Často to jsou děti. Ale jinak je lid ostrova Dvid rozumný, žije tiše, ale šťastně. Na ostrově není bída, hlad, ani nemoci. Všichni jsou spokojení, protože tam funguje pořádková rovnováha. To je volné převyprávění ruského úryvku:

„He надо бороться с гнëтом! А где этот гнëт? Как бороться? Ящер в общем-то умное и незлое существо. Просто у него очень чуткая нервная система. Он реагирует на любое нарушение в равновесии порядка... Ну и... если, конечно, нарушений много, наш Ящер сердится. Было два случая, когда он в гневе разрушал город. Это почти три столетия назад! С тех пор люди живут мирно, спокойно, не нарушают законов, и Ящер тоже спокоен! Только раз в месяц он выходит из озера и смотрит: всë ли в порядке? легенда говорит о юном рыцаре, который может спасти остров, я не имею права быть против этого! Bстречаются изредка люди, которым всë у нас не нравится. Хочется им чего-то нового! Всë время им спорить надо, протестовать, в космос летать, открытия делать! Только это крайне редкие чудаки. Чаще всего дети. А вообще-то народ живëт разумно. Тихо, но зато счастливо. Нет у нас ни бедности, ни голода, ни болезней. У нас все довольны жизнью! У нас  р а в н о в е с и е   п о р я д-к а...

Průběh:

Rozhovor s Tachomirem měl velký efekt. V jeho průběhu se žáci rozohnili natolik, že jsem chvíli měla pocit, že mě jakožto Tachomira snad ukamenují, protože se horlivě bili za to, že přeci není nic špatného na tom, když chce člověk poznávat nové věci, že je to úplně přirozené. V roli Tachomira jsem činnost ukončila prohlášením, že chápu, že je Žeňka rozčílený, ale že to může být tím, že nezná opravdový ostrov na Dvidu a že bude lepší, když ho nejdříve pozná a pak může udělat nějaké závěry.

To žáky uklidnilo, ale cítila jsem, že mají potřebu se od emocí trochu očistit. Proto jsem se postupně každého z nich dotkla a on měl v roli Žeňky vyslovit svou myšlenku, případně se vyjádřit jen zvukem, pokud cítí, že by mu to pomohlo. A musím říct, že to mělo velký účinek. Pak se žáci ještě oprostili od role tím, že se prošli po prostoru a uvolnili své tělo, aby jim bylo dobře.

  Rozhovor – co je útisk? (Что такое гнёт?) Jak se podle vás projevuje útisk (živé obrazy s možností následného rozehrání).

Pomůcky: žádné

Organizace: rozhovor v celé skupině, živé obrazy ve dvojicích, vyhraněný prostor pro předvádění a pro diváky

Realizace:

Průběh:

V souvislosti s rozhovorem o útlaku padala tato slova: nespravedlnost, moc, bezmoc, šikana, dělat něco proti své vůli, nucení do něčeho, vyhrožování, ubližování, násilí. Jako příklady situací útlaku bylo jmenováno: nechtít nechat hrát holku fotbal jenom proto, že to je holka; jakákoliv šikana – třeba krást jednomu člověku schválně svačiny; nutit člověka skočit z docela velké výšky (protože všichni ostatní to zvládli), i když se bojí; deváťáci jmenovali i komunistický režim. Vzhledem k tomu, že jsme si útlak víc přiblížili, žáci neměli problém s vymýšlením živých obrazů, které byly nakonec i poměrně snadno rozklíčovány.

  Poznávání města + pyramida spravedlnosti

Pomůcky: úryvek z audioknihy (Žeňka s Ktorem se procházejí – popis města), loutky (pořádková služba, chlapec, pyramida spravedlnosti)

Organizace: frontální

Realizace:

Мы с Ктором долго ходили по улицам. Красивый здесь город, зелëный, тихий. Много фонтанов. И ещë много разных развалин: башен, стен, храмов. Сразу видно, что страна эта древняя.

Я разглядывал людей. Мужчины были в просторных костюмах и широких шляпах, женщины — в длинных разноцветных юбках и пëстрых накидках. Все спокойные и неторопливые. И вот что я заметил: все они казались одного возраста — тридцати или тридцати пяти лет, румяные, здоровые. Нигде не было видно юношей и девушек.

Žáci se stávají diváky s představou, že se na scénu dívají jako Žeňa, který si prochází město. Učitel hraje s loutkami krátkou scénu rozdělenou do dvou částí: 1) malý chlapec se raduje, zpívá si, poskakuje, ale zastaví ho člen pořádkové služby s tím, že zpívání a běhání je na ostrově přeci zakázáno, 2) scéna potrestání chlapce – vyvolávač (člen pořádkové služby) nejdříve oznámí smrt jednoho z obyvatel, ale hned se za přitakání ostatních lidí ujistí, že život na ostrově je skvělý. Pak následuje trest pro chlapce, který se vzpouzí – za porušení rovnováhy (i přestože ještě neměl plný počet kázeňských dírek v kartičce) ho zavře do pyramidy spravedlnosti, která ho přemění na dospělého člověka.

Přibližný scénář etudy:

1)

Мальчик: Люли, люли, люли...

Крикунчик (член порядковой службы): Стоп! Это невозможно! Пение и бег запрещаются!

 

2)

Крикунчик: Слушайте, люди острова Двид! Все спокойно на острове? Да? Вчера вечером умер уважаемый торговец Дагомир Как. Мы немножко погорюем о нём. (грустное брумендо) Но иначе наша жизнь приятна и радостна. Да? У нас тоже должность. Кто—то нарушил равновесие порядка. Этот мальчик.

Мальчик: Это ошибка! Честное слово! У меня всего три дырки!

Крикунчик: Всего три дырки! Ни у кого на улице Зрелых Апельсинов нет дырок больше. Колесница справедливости его исправит!

Мальчик: Я не хочу! Помогите! Не надо...

Крикунчик: Надо!

Vyvolávač vezme chlapce, dá ho na vrch pyramidy, ta ho spolkne a jejím spodem místo malého chlapce vyleze dospělý člověk.

Průběh:

Žáci z úryvku dobře postihly idylický vzhled města a hodně je zajímalo, jak je možné, že ve městě jsou samí starší lidé. Objevovaly se domněnky, že je třeba někdo vraždí, když se vládci tak moc nelíbí, že jsou děti zvědavé. Proti tomu se ozval hlas, že kdyby je někdo vraždil, nebylo by možné, aby tam lidé žili, protože by neměli z čeho růst. Další nápad: děti jsou někde vězněné.

Krátká loutková scéna byla přijata dobře (podotýkám, že děti se s loutkami v ruštině už setkaly, např. při seznámení s novou slovní zásobou v okruhu seznamování hned na počátku mé práce s touto skupinou) a měla velký účinek. Děti v Žeňkových myšlenkách vyjádřily nemilé překvapení, rozčarování a téměř všechny děti v nich zároveň vyjádřily přání, že se s tím musí něco udělat, což mi dost nahrálo na smeč.

  Žeňka bojuje s Drakem

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru, celá skupina

Realizace:

Text v RJ: Женька получил новый щит, меч и красивый медный шлем с гребешком. Из озера поднялся Ящер. Это был шар с двумя чëрно-зелëными кругами. Он стоял на чешуйчатых столбах. Женька сначала старался с Ящером бороться, но наконец отбросил щит, вскочил и побежал. Наконец Женьку задержали и куда-то повели, потом повезли в глухой тëмной повозке. И он оказался в темнице…

Průběh:

Boj s Drakem (Žeňka proti skupinovému Drakovi) byl z počátku trochu rozpačitý. Pravděpodobně jsem žákům špatně vysvětlila, co po nich vlastně chci (moc nechápali, co má vlastně Žeňka dělat). Proto jsem do role Žeňky nejdříve vstoupila sama a poté už se nápady hrnuly jak voda při jarní oblevě. Ale nikdy se nepovedlo Žeňkovi zvítězit. Drak byl vždy dobře sjednocený a vzbuzoval doopravdy strašidelný dojem. Po skončení aktivity děti okamžitě chtěly vědět, jak to bylo se Žeňkou doopravdy, a většina z nich doufala, že se mu podařilo zvítězit.

  Reflexe: vzkaz Žeňkovi + co byste chtěli znát za slovní zásobu

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Realizace: Žáci píšou vzkaz Žeňkovi – co by mu chtěli v této situaci říct, doporučit… Následuje přečtení vzkazů.

Průběh:

Psaní vzkazu Žeňkovi jsem pravděpodobně špatně zadala, jelikož někteří žáci jej psali za Žeňku, nicméně v ústní reflexi vyjádřili Žeňkovi velkou podporu a sympatie.

Žáci chtěli znát slova útlak (гнёт), je zakázáno (запрещается).

 

 

TŘETÍ LEKCE: NESPRAVEDLNOST, SETKÁNÍ ŽEŇKY S PTÁKEM

Lekce se měla konat o týden dřív, ale mohla by se jí zúčastnit jen jedna dívka -  část dětí byla se školou na horách a ostatní byly nemocné

Přítomno žáků: 7 (z toho 1 chlapec a 6 dívek)

Plán a průběh lekce

Náměty: nespravedlnost, křivda, nepřátelství

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

  Opakování z minula + připomenutí vzkazů dětí Žeňkovi

Pomůcky: vzkazy žáků Žeňkovi

Organizace: sezení v kruhu

Realizace:

Průběh:

S kladením otázek a odpovídáním nebyl žádný problém. Po přečtení vzkazů z minulé hodiny se ozvala jedna dívka s tím, že teď by Žeňkovi napsala něco jiného. Minule mu prý napsala, že by udělala všechno pro to, aby z ostrova zmizela, a už by se tam nikdy nevrátila. Teď by mu vzkázala, ať věří, že všechno dopadne líp a e mu fandí, tak ať se nějak snaží z vězení dostat a najít někoho, kdo by chtěl změnit chod života na ostrově, a snažit se lidem pomoci. To mě potěšilo, protože je vidět, že nad příběhem děti přemýšlí. Aktivita se o chvíli protáhla v souvislosti s tím, že by některé děti Žeňkovi chtěly říci buď úplně něco jiného, než co minule do vzkazu psaly, nebo by chtěly ještě něco dodat. Zdálo se mi, že je to pro ně důležité, proto jsem je nechala, i když jsem věděla, že pravděpodobně nestihneme vše, co jsem si naplánovala.

  Rozehřátí: Я враг! (Já jsem nepřítel!)

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace:

Průběh:

Hra byla nesmírně dynamická. Každý si vyzkoušel pozici nepřítele. V reflexi děti nejčastěji mluvily o tom, že byly plné očekávání, kdo tentokrát bude nepřítelem, většina z nich si to prý výslovně přála, ale pak se jim zdálo zvláštní být v pozici nepřítele, protože to bylo vlastně bezdůvodné. Děti mluvily o pocitech zklamání, že začaly být považovány za nepřítele, někdo o pocitu pomsty (dobře, když mám být nepřítel, tak já tedy budu), ale co je nejdůležitější třikrát zaznělo slovo nespravedlnost.

Ačkoliv jsem to neměla zaznamenané v plánu, rozhodla jsem se před následujícím krokem o tom, co je to nespravedlnost, diskutovat, aby pak děti měly snáz na čem stavět, protože se mi v hodinách předcházejícím projektu párkrát stalo, že jsem v podobných situacích děti nechala (i když neúmyslně) v tomto ohledu podusit a jejich následná práce vázla, protože neměly dostatečně utříděný problém, který jsem s nimi chtěla řešit. Všechny děti se nakonec shodly, že nějakou nespravedlnost buď zažily přímo na vlastní kůži, nebo jí přihlíželi jako svědci. Tento krok se tedy také protáhl.

 

  Etudy na téma Nespravedlnost v našich reálných životech

Pomůcky: žádné

Organizace: skupiny po 3 (rozdělení na základě toho, s kým jsem ještě nepracoval), vymezený prostor pro předvádění a pro diváky

Realizace: Každá skupina si připraví jednu krátkou etudu zobrazující nespravedlnost v reálném životě. Každý hráč může říct maximálně 4 repliky. Následně skupinky etudy přehrají a viděné se zreflektuje.

Průběh:

Vzhledem k tomu, že žáků v ten den bylo sedm, jedna skupinka byla tříčlenná a druhá čtyřčlenná. Druhá jmenovaná si připravila dvě etudy. Viděli jsme tedy nespravedlnost ve scéně, kdy: 1) žáci mají v testu stejný počet chyb, ale každý dostal jinou známku, 2) dítě nabídne staršímu člověku místo v autobuse, ale onen člověk na něho začne křičet, že snad ještě není tak starý, 3) protekce ve škole.

Tady je na místě říct, že žáci od doby (ještě v době „předprojektové“), kdy jsme v hodinách využili etudu, udělali ohromný pokrok. Zaprvé, je celkově vidět posun provedení akcí podle metod, které dříve nepoužívali, za druhé, právě v etudách už vypadají mnohem jistěji, více vědí, co to obnáší a začínají být schopni udržet tvar.

 

  Žeňka a prokurátor: čtení a poslech z audioknihy + časování slovesa хотеть (chtít)

Pomůcky: pracovní list

Organizace: frontální

Realizace:

Průběh:

Na většinu tvarů slovesa хотеть žáci přišli, procvičování jeho užívání se také dařilo. Všichni žáci chtěli, aby Žeňka nějak svou situaci řešil. A aniž bych je stihla vyzvat k tomu, aby navrhovali řešení, požadovali znovu rozhovor s Tachomirem, vládcem ostrova Dvid.

 

  Žeňka píše dopis Tachomirovi

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Organizace: kdekoliv v prostoru

Realizace: Učitel žáky informuje, že se k Žeňkovi dostala informace, že za ním má přijít Tachomir Ticho. To je možnost řešit svou situaci. Žáci za Žeňku, každý sám, na místě, kde se cítí dobře, píší, co by chtěli Tachomirovi říct – otázky, výčitky, žádosti apod. Potom učitel dopisy vybere, žáci si zavřou oči, učitel dopisy čte a za Ktora Žeňkovi odpovídá. V závěru učitel v roli Tachomira řekne informaci, že se může z vězení dostat tajnou chodbou. Následuje krátká reflexe.

Průběh:

Namísto psaní dopisu Tachomirovi jsem nakonec zvolila Žeňkův rozhovor s učitelem v roli Tachomira Ticho. Připadalo mi totiž, že jsou děti přesezelé a potřebují víc akce. Navíc, jak již bylo psáno výše, zaznělo z úst samotných dětí, že být na Žeňkově místě, snažily by se znovu promluvit si s Tachomirem. Nakonec to byla vlastně dobrá volba. Rozhovor měl spád, děti kladly věcné dotazy a opravdu se snažily pro Žeňku získat to nejlepší. Tachomir Ticho jim jakožto Žeňkovi prozradil možnost úniku.

Ale vzhledem k tomu, že už v předchozích krocích jsme nabrali časový skluz, na kroky následující po tomto už nezbyl čas. Proto jsem ihned zařadila reflexi. Děti ocenily, že se jim celkově na hodinách líbí, že se věnujeme tématům, která by možná ony samy při samostatné četbě neviděly, a že vždy najdou něco, co se podobá situacím v příběhu i v opravdovém životě.

 

  Žeňova cesta z vězení (narativní pantomima) a setkání s Ptákem

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace: Učitel vypráví moment (tentokrát výhradně v češtině, vnímat a k tomu by pro žáky této jazykové úrovně bylo složité), kdy Žeňka utíká z vězení. Každý žák se stává Žeňkou a narativní pantomimou prochází jeho cestu. Učitel vychází z tohoto úryvku (ale samozřejmě ho necituje, uzpůsobuje ho potřebnému výsledku, domýšlí si další prostředí…):

Odešel, dveře za ním zapadly. Vyčkal jsem, až bude tma. Vstal jsem, poopravil jsem si rukojeť dýky u pasu a v koutě jsem vší silou kopl do zdi. Nic, jen jsem se pořádně uhodil. Zkusil jsem to znovu, opět marně. Že by mě Ktor oklamal? Chytil jsem těžkou sedačku a vší silou jsem jí uhodil do zdi. Bezmála zmizela v prázdném prostoru. Vlezl jsem do průchodu. Stanul jsem v nízké podzemní chodbě. Ze stěn visely kořeny. Chytaly mě za ruce i nohy, ale nezastavil jsem se. Světlo ze svítilny pomalu zhasínalo, bál jsem se, že tu budu úplně potmě. Byla to strašně dlouhá cesta. Snad vedla pod celým městem. Lucerna zhasla. Konečně jsem před sebou uviděl světla. Že by tam na mě čekali? Zastavil jsem se. Pak jsem udělal další krok.

To nebyla světla. Byl to ten podivný měsíc obrácený rohy dolů. Prodral jsem se křovím, kterým byl vchod zarostlý. Kousek odtud byla tmavá stěna lesa. Vstoupil jsem do něho.

Nejdřív byla úplná tma, měsíc se prodíral lesní klenbou. Pak jsem začal potkávat svatojánské mušky. Bylo jich čím dál tím víc. Několik těch svítících broučků mně usedlo na tričko. V duchu jsem jim poděkoval.

Musel jsem jít dál, abych za sebou nezanechal stopy. V jednom místě jsem narazil na pokřivený strom. Už jsem neměl ani špetku sil. Zul jsem si mokré sandály a ulehl pod stromem. Tráva se nade mnou zavřela. Teplý vzduch byl jako přikrývka. V okamžení jsem usnul.“

Ale po chvíli ho probudilo podivné, velmi naléhavé pískání. Když přišel za zdrojem zvuku, našel tam… Žáci vystoupí z rolí. Plynule následuje další aktivita.

Průběh:

Aktivita se z výše zmíněných důvodů nekonala.

 

  Setkání s Ptákem + odkaz na název knihy

Pomůcky: rozstříhané obrázky ptáčete

Organizace: ve skupinách po 2-3

Realizace: Žáci ve skupinkách dostanou rozstříhaný obrázek ptáčete, které Žeňka našel, když se vydal za zdrojem zvuku. Žáci ho složí, čímž ptáče zachrání. Učitel je informuje, že přesně to udělal i Žeňka, a pomalu vypráví rusky, že se najednou vrátila obrovská matka ptáčete, ale Žeňkovi nic neudělala, protože pomohl jejímu ptáčeti. Naopak to vypadalo, že mu děkovala za pomoc. Žeňka odešel. Brzy se u něho objevil Pták a přinesl mu jeho ztracený klíč od domu. Žeňkovi se zdálo, že je klíč špinavý, a tak do něho fouknul. Klíč byl čistý a vyšel z něho nějaký pískot. Najednou ho dohonil Pták a Žeňka pochopil, že si Pták myslel, že ho volá… Záchytné znění v RJ:

Вернулась мать этого птенца, но Женьке ничего не сделала, потому что он помог ей птенце. Женька думал,что Птица ему благодарила за помощь. Женька шёл. Скоро появилась у него Птица — принесла его потерянный ключ от дома! Ему показалось, что в трубчатый стержень попал мусор. Он дунул в трубку. Ключ был чистый: из него вырвался свист. Сразу догоняла его Птица и Женька понял, что Птица думала, что он её звал…“

Průběh:

Aktivita se z výše uvedených důvodů nekonala.

 

  Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: o nespravedlnosti, křivdě, co žáky zaujalo, kde se ne/cítili dobře…

Průběh:

Reflexe byla z výše zmíněných důvodů zařazena hned po kroku 5) – viz výše. Děti chtěly znát slova nepřítel (враг), vězení/kobka (темница), nespravedlnost несправедливость).

 

ČTVRTÁ LEKCE: SMRT A POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Přítomno žáků: 6 (z toho 1 chlapec a 5 dívek)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: smrt, poslední přání, vzájemná pomoc, záchrana

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

 

  Zopakování minulého dění

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: Ti, kteří na minulé lekci chyběli, se ptají, ostatní odpovídají.

Průběh:

Na všechny otázky, na něž se žáci, kteří se minulé lekce nezúčastnili, dokázali ostatní bez problémů odpovědět. Potěšilo mě, že jeden žák využil frázi, kterou se děti v rámci ruštiny oficiálně neučili, ale měly možnost ji odposlouchat z mých otázek: Что случилось?

 

  Žeňkova cesta z vězení (narativní pantomima) a setkání s Ptákem

Pravidla viz 3. lekce, krok šestý

Průběh:

U dvou žáků devátých tříd se z počátku zdálo, že se do činnosti nezapojí. Chvíli se na ostatní jen dívali, ale než jsem stihla zareagovat, do činnosti se naplno zapojili. Později jsem se dozvěděla, že se jim nejdříve zdálo divné, předstírat, že někudy procházejí a neustále se to mění, ale když viděli, že ostatní to zřejmě baví a navíc to na pohled vypadá zajímavě, rozhodli se to vyzkoušet. A nakonec na aktivitě ocenili, že to bylo nejen zábavné, ale že si mohli vyzkoušet, čím vším Žeňka musel projít, a že to byla opravdu vyčerpávající cesta.

 

 Setkání s Ptákem + odkaz na název knihy

Pravidla viz 3. lekce, krok sedmý

Průběh:

Žáci bez problémů složili obrázek a nakonec jsme se všichni společně dobrali k tomu, že pták je modrý plameňák, a také významu titulu knihy Děti modrého plameňáka.

Ruské převyprávění dalšího vývoje příběhu začali žáci bez vyzvání automaticky překládat. Tam, kde se nemohli dobrat významu, jsem opět zvolila pantomimický překlad. Shrnuli jsme si nové poznatky (důrazem na to, že Pták na Žeňkovo zapískání na klíč přiletí – je to důležité pro další vývoj příběhu) a rovnou jsme přešli k následujícímu kroku.

 

  Poustevník a Velká Pravda o smrti

Pomůcky: loutky Poustevníka a pořádkové služby, balicí papír

Realizace:

Průběh:

Loutku děti dobře přijaly. Původně jsem zvažovala, zda opět nevstoupím do role Poustevníka sama, ale nakonec jsem zvolila loutku – děti se s ní nejen v projektu setkaly, ale také se mi zdálo, že stačí, že vystupuju v roli Tachomira a Ktora, navíc jsem doma nenašla vhodný kostýmní znak pro Poustevníka. Jak jsem ale už říkala, loutka byla dobře přijata a byla funkční. Děti horlivě zjišťovaly informace o Poutníkovi, jeho životě, samy přišly s dotazem, proč chce Poustevník Žeňkovi pomoci. Nakonec souhlasily, že Žeňka přijme Poustevníkovu nabídku noclehu. Pokud by k tomu bývalo nedošlo, Poustevník by Žeňkovi rovnou doporučil, kterou cestou se má vydat.

Brainstorming a diskuze o smrti byla zajímavá. Padala slova: ztráta, zoufalství, strach, smutek, život, narození, bolest, pohřeb, rodina, součást života, každý konec je jenom začátek, začátek má svůj konec, jaké to je, když umřu?, nebát se!, kostra, potomstvo, duchové, klid, urna, zbláznění, duchové, užívat si život, nový život, reinkarnace, nebe X peklo. Většina dětí se svěřila, že má ze smrti strach, protože nevědí, co od ní očekávat, že když si na ni vzpomenou, cítí zvláštní prázdno. Objevil se i opačný názor – není třeba mít strach ze smrti, protože to čeká každého, a možná to ani není konec života. Děti se shodly, že nejhorší je vyrovnat se s tím, když zemře někdo blízký, a je jedno, jestli je to člověk nebo zvíře. Diskuze se zcela neplánovaně dostala i k problematice toho, když někdo ví, že brzy zemře. To podle dětí vyžaduje velkou odvahu. To utvořilo dobrý můstek ke kroku číslo pět.

Přímo v hodině jsem chvíli uvažovala o tom, zda část s Žeňkovou vzpomínkou na rozhovor s maminkou nepřeskočím, ale nakonec jsem se ji rozhodla zařadit, což mělo dobrou odezvu, kterou jsem vlastně ani nečekala. Děti uznaly, že to maminka Žeňkovi hezky vysvětlila, a ty děti, které předtím o strachu ze smrti nejvíce mluvily, se nechaly slyšet, že má Žeňkova maminka vlastně pravdu.

 

  Žeňka na prahu smrti + záchrana

Pomůcky: úryvek – viz PL 4), lístečky, psací potřeby

Realizace:

Průběh:

Na třech lístkách se objevilo přání, aby Žeňkovi vrátili jeho věci (s trochu odlišnou formulací), na dvou lístkách přání jít domů a na jednom dokonce, že to, co by si Žeňka přál, by mu stejně nesplnili, protože by se jim to nehodilo.

 

 Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Průběh:

Děti se svěřily, že už se těší na příště, jelikož je příběh napínavý. Také se jim líbilo, že Pták Žeňku zachránil. Někdo dokonce řekl, že to je podobné, jako když Harrymu Potterovi pomohl fénix. Řada dětí také přiznala, že se jim stalo, že jim někdy někdo pomohl z nesnází, a ony jemu také. Velmi byla oceňována narativní pantomima a diskuze o smrti, protože o smrti si prý nikdo moc nepovídá.

Žáci chtěli znát slova: smrt (смерть), smutný (грустный), zahránit (спасти).

 

PÁTÁ LEKCE: LEGENDA O DRAKOVI

Přítomno žáků: 4 dívky (ostatní děti byly nemocné)

Místo výuky: velká školní družina (učebna AJ byla obsazená z důvodů konání třídních schůzek)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, rozpor, válka

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

  Opakování

Realizace: Probíhá podobně jako v minulých lecích.

 

  Setkání s dětmi (opakování představovacích frází: Как тебя зовут? Где ты живёшь? Откуда ты? Сколько тебе лет?)

Pomůcky: lístky s určením dětské postavy

Organizace:v kruhu

Realizace:

Průběh:

Představování dětí proběhlo dobře – děti si zopakovaly základní představovací fráze a ukázalo se, že je všechny ovládají.

Následující činnost, tedy žáci v roli dětí z pevnosti a Žeňka na horkém křesle, v němž se měli žáci střídat, byla pro dvě dívky obtížná. Byl to příliš rychlý skok z role do role, proto bych pro méně zkušenou skupinu zvážila úpravu toho to kroku. Na druhou stranu zbylé dvě děti (navštěvují zároveň i dramatický kroužek) s tímto rolovým skokem neměly problém a poté, co se role Žeňky ujaly, znovu si pozici zkusily i výše zmiňované dívky a tentokrát si byly mnohem jistější.

Podle dětí se Žeňka po zjištění, co je Ktor Echo zač, a že ho Poustevník oklamal, musel mít velký vztek, ale alespoň zjistil, že jim nemá důvěřovat.

 

  Žeňka poznává pevnost: mapa

Pomůcky: úryvek o baštách – pracovní list

Organizace: celá skupina

Realizace: Děti dostanou úryvek textu (v RJ i v ČJ) o základním popisu pevnosti. Na jeho základě (a s využitím vlastní fantazie) společně kreslí mapu pevnosti. Je dobrá zvážit, co to vůbec pevnost je a k čemu sloužila, aby děti měly na čem stavět.

Průběh:

Do přípravy pevnosti se všichni zapojili. Za jejich spolupráce nevznikl žádný problém. Touto činností lekce skončila, další kroky jsme kvůli nabranému časovému skluzu nestihli a i mapu by děti chtěly příště ještě dokončit, proto jsem je poprosila, aby příště přišly o něco dříve, pokud to bude možné, a vzkázaly to i ostatním.

 

  Legenda o Drakovi

Organizace: ve skupinách

Realizace:

„Давние-давние времена жил на острове Двид весeлый и храбрый народ. Он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы. Все они ещe учили детей. Учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми...

В одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли. И очень дружили. Когда они выросли, один стал Учeным, а другой Правителем острова. Надо сказать, что к тому времени жизнь островитян стала трудной и тревожной. Соседние страны завидовали острову Двид. Они все чаще стали нападать на прибрежные поселки, грабить корабли островитян. Пришлось возводить на берегу крепости и обучать солдат. несколько стран заключили против острова Двид военный союз. Когда это стало известно, Правитель пришел к Ученому и спросил:

— Ты можешь придумать, как спасти нашу страну?

— По-моему, есть два способа. Можно построить громадное чудовище, оно будет отпугивать врагов и громить их, если они все же нападут. А можно сделать наш остров невидимым.

— Мы должны спешить, — нетерпеливо объяснил Правитель. — Скажи, что быстрее.

—железный ящер — штука нехитрая, можно строить хоть сейчас.

— Строй, — потребовал Правитель.

И Ученый построил громадного стального зверя, который умел изрыгать огонь, разрушать своими щупальцами крепости и топить корабли. Флот врагов был разгромлен в одну минуту. А после битвы Правитель посадил этого зверя — Ящера — в озеро, под воду, подальше от глаз.

Прошло два года, и Ученый открыл секрет невидимости. Он рассеял в небе тонкую голубую пыль, и после этого скалы, берега и воздух стали так отражать солнечный свет, что остров перестал быть виден с моря. Никто теперь не грозил его мирной жизни.

Ученый сказал Правителю:

— Мы защитили себя на долгие века. Давай убьем Ящера.

— Зачем? — спросил Правитель, не глядя Ученому в глаза. — Разве он кому-нибудь мешает?

— Он опасен, — объяснил Ученый. — Мало ли что может случиться...

Разве ты не веришь мне, своему давнему и надежному другу?

— Тебе я верю, — вздохнул Ученый. — Но через год могут выбрать другого Правителя. Вдруг он не сумеет справиться с Ящером?

— А зачем острову другой Правитель? — услышал Ученый осторожный вопрос.

— Ты оправдал, конечно, однако есть закон! Каждые шесть лет Правителя выбирают снова.

— Это раньше был закон, — усмехнулся Правитель. — А зачем он сейчас, если у меня есть Ящер?“

Průběh:

Krok se kvůli výše uvedeným důvodům neuskutečnil.

 

  Život na baštách

Pomůcky: žádné

Organizace: simultánní, pak ve dvojicích

Realizace:

 

  Porada

Pomůcky: žádné

Realizace: Žeňka s Julkem ostatním dětem oznámili, že našli střelný prach a že by ho mohli použít v boji. Žáci v rolích dětí se radí o tom, jak dále postupovat. Zhodnocují výhody a rizika jít do boje. Zhodnocují, zda raději žít v ústraní a doufat, že je nikdo nenajde, nebo se chopist činu a snažit se situaci změnit.

Průběh:

Aktivita se kvůli výše zmíněným důvodům nekonala.

 

  Reflexe + co byste chtěli znát za slovní zásobu

Průběh:

Reflexe byla zařazena hned po třetím kroku. Děti oceňovaly, že si mohly zopakovat to, co už rusky umějí říct, na něčem zajímavém, v rámci příběhu, a ne jenom jako učebnicové cvičení. Byly nadšené i z výroby mapy pevnosti.

Děti se chtěly naučit slova pevnost (крепость), věž (башня), moře (море), koupat se v moři (купаться в море), dělo (пушка).

 

ŠESTÁ LEKCE: LEGENDA O DRAKOVI, SMRT DUGA

Přítomno žáků: 7 (z toho 2 chlapci a 5 dívek)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, smrt, válka

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

Dokončení mapy pevnosti

Děti se sešly dřív, a tak bylo možné mapu dokončit ještě před oficiálním začátkem kroužku. Bohužel jsem zjistila, že jsem minule i dnes dětem dala špatný materiál – lesklý papír a fixy (chtěla jsem vzít voskovky, jenomže jsem na ně zapomněla). Fixy (s výjimkou lihové) na něm po složitější manipulaci nedržely. Základní podobu pevnosti naštěstí zachránila obyčejná tužka, ale i tak se dochovaný dokument dochoval ve skromné podobě.

 

  Legenda o Drakovi

Pravidla viz 5. lekce, krok 4.

Průběh:

Na přípravu živých obrazů byly děti rozděleny do skupin po 3 a 4. První jmenovaná skupina nakonec živé obrazy nepředváděla, nedokázala se dohodnout na přesném provedení, ale alespoň vymyslela příběh o vzniku Draka a podělila se s námi o něj.

Čtení a překlad textu opravdové legendy probíhal tradičně dobře. Děti na základě podobnosti češtiny a ruštiny dešifrovaly globální význam sdělení.

Diskuze o tom, co udělal vládce, přerostla v problematiku zklamání se v příteli.

 

  Život na baštách: sochy

Pravidla viz 5. lekce, krok 5.

Průběh:

V tomto kroku mě nejvíce zaujalo fantazírování Žeňky a Julka. Postupně jsem chodila kolem jednotlivých skupi a poslouchala je. Pracovaly velice zaujatě a opravdu fantazírovaly („Jak by nám pomohlo, kdybychom měli…“ Jak by to bylo snazší, kdybychom uměli…“). Připomínalo to prázdninové sedánky kamarádů. Převážně skupiny řešily, co všechno by bylo potřeba mít, pokud by opravdu chtěly navýšit šanci na přemožení režimu na ostrově. Mluvily o zbraních, o potřebě vycvičit se, o potřebě zjišťování informací.

 

  Porada

Pravidla viz 5. lekce, krok 6.

Průběh:

Porada byla vyústěním předchozího kroku. Děti se dohodly, že proti Drakovi a celkovému chodu na ostrově půjdou, že využijí střelný prach a urychleně by měly začít s nějakým výcvikem, aby co nevidět mohly přejít do akce.

  Válečné cvičení: ИДИТЕ, ОСТАНОВИТЕСЬ, ВСКОЧИТЕ

Organizace: v prostoru

Realizace: Děti se připravují na boj, u kterého je důležitá poslušnost a respektování příkazů. Děti chodí po prostoru. Učitel zadává příkazy – na příkaz ИДИТЕ! děti chodí, na příkaz ВСКОЧИТЕ! vyskočí a na příkaz ОСТАНОВИТЕСЬ! se zastaví. V boji je ale důležitá i taktika, občas pomáhají klamavé manévry. Proto se na příkaz ИДИТЕ! děti zastaví, na povel ОСТАНОВИТЕСЬ! reagují chůzí. Povel ВСКОЧИТЕ! zůstává stejný. Reflexe: Bylo pro vás obtížné reagovat n příkaz opačným významem?

Průběh:

Reakce na první řadu pokynů byla bezproblémová. Jakmile děti měly reagovat opačně, než je význam příkazu, na některých z počátku bylo vidět, že s tím trochu zápasí (což je normální), ale jak samy potom přiznaly, šlo hlavně o to, brát to jako něco normálního, jinými slovy bych řekla, že šlo o přeprogramování se.

 

 

  Zničení pevnosti

Pomůcky: mapa pevnosti

Organizace: v kruhu

Realizace: Děti jsou v roli dětí, postaví se kolem mapy pevnosti, zavřou oči a poslouchají. Učitel vypravuje, že Julka byl vyslán do jedné vesnice k jedné stařeně pro léčivý odvar, jenomže ho tam našla pořádková služba, chytila ho a donutila ho říct jim, kde se ostatní děti skrývají. Pak Julku pustili. Julek utíkal do pevnosti, aby děti varoval, ale… Učitel poboří pevnost zmuchláním mapy pevnosti. Jak nepřátelé přišli, tak zase odešli, ale zbylo po nich… Děti otevřou oči a vidí zničenou pevnost. Pak děti na dotek zveřejní svou myšlenku.

Průběh:

Okamžik, kdy žáci otevřeli oči a viděli zničenou pevnost, která se v příběhu stala jejich domovem, byl neuvěřitelně silný. Děti chvíli jen nevěřícně koukaly. Mezi zveřejněnými myšlenkami se objevilo: „Co teď s námi bude? V tomhle už nemůžeme zůstat.“ „Ne! Kéž by to byl jenom sen!“ „Tohle jim nedaruju!“ „Co teď? Dlouho nás v klidu nenechají.“

 

  Čtení: Sbohem, bašty (smrt Duga)

Pomůcky: úryvek  v pracovním listu

Organizace: v kruhu

Realizace:

Průběh:

Děti rusky čtenému textu globálně porozuměli, ale pro větší účinek i tak bylo nutné přečíst si úryvek v klidu i v češtině. Některé děti byly z toho, co se stalo Dugovi, velmi rozčarované. Říkaly, že mají nehorázný vztek a o to větší chuť mají riskovat boj s Drakem a pořádkovou službou.

 

  Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Průběh:

Nejsilnějším zážitkem z hodiny pro všechny bylo zničení pevnosti následované smrtí Duga. Velký ohlas mělo také válečné cvičení – reakce na pokyny.

 

SEDMÁ LEKCE: PORÁŽKA DRAKA

Přítomno žáků: 2 dívky (děti z 2. stupně byly se školou v Lidicích, ostatní děti nemocné)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, smrt, nesplněné očekávání

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

 

  Rozehřátí

Organizace: v prostoru

Realizace: Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Dají si jednu ruku za záda a druhou, která slouží jako meč, natáhnou před sebe. Každý se snaží sám sebe zachránit a vyřadit ze hry protihráče. Ve chvíli, kdy hráče někdo píchne rukou přibližně mezi lopatky, hráč zkamení. Členové týmu zkamenělého hráče ho mohouvysvobodit podáním ruky.

Průběh:

Vzhledem k tomu, že na hodině byly pouze dvě žákyně (většina žáků byla na školním výletě v Lidicích, ostatní nemocní), nebylo možné hru uskutečnit. Na rychlo jsem nepříliš dobře zařadila hru Samuraj, na kterou nebyly hlasy hráčů dobře připraveny.

Pravidla hry: hráči stojí v kruhu (nejméně tři), mají spojené dlaně k sobě. Jeden hráč (pojmenujme si ho jako A) vyrazí do útoku tím, že spojenýma rukama za doprovodu „bráničního heknutí“ zamíří na libovolného hráče (B). Hráč B musí hned reagovat zvednutím sepjatých rukou nad hlavu, opět za doprovodu „heknutí“. Dva hráči (C), kteří stojí kolem hráče B, se zvukem seknou k jeho bokům. Hráč B zamíří na někoho jiného. Hra se opakuje. Správně se dodržuje stejný rytmus.

 

  Opakování z minula

Pomůcky: zmuchlaná mapa pevnosti

Organizace: v kruhu

Realizace: Učitel se ptá, co se na minulé lekci v příběhu stalo. Žáci odpovídají (zničení pevnosti – učitel ukáže pro připomenutí zničenou mapu pevnosti, zemřel Dug, Pták odnesl děti do Modrého údolí).

Průběh:

Bylo znát, že děvčata jsou před přihlížejícím doc. Jaroslavem Provazníkem mírně nervózní. Najednou jako by se bály mluvit, ale obvykle patří k nejaktivnějším a s odpovídáním nemají žádné problémy. O den později se mi na dramatickém kroužku samy přiznaly, že byly ze začátku hodně nervózní. A přizvávám, že ani já jsem nebyla úplně klidná.

Čtení textu: Žeňkova a Julkova cesta domů

Pomůcky: krátké části textů na lístkách dle počtu žáků (+ poslední pro učitele) – viz PL 7)

Organizace: příprava kdekoliv v prostoru, jinak v kruhu

Realizace:

Průběh:

Obě dívky se dnes příliš kontrolovaly, u čtení textu bylo zřejmé, že jim není po chuti, být sledována někým cizím, nicméně i tak se s textem dobře popasovaly. Přízvuk samozřejmě při četbě ještě automaticky nenaskakuje, ale jsou schopné se s textem vypořádat a porozumět mu. Obě přečetly dva lístky, já zbytek a ony ho překládaly, a velmi zdárně.

Hlasové vyjádření Žeňkových pocitů selhalo. Mou vinou. Nepřipravila jsem jim dostatečně silnou půdu pod nohama, neměly na čem stavět. Pravděpodobně by lepší výsledek nastal v případě vlastního akčního nasazení v roli a zvizualizování a také připomenutí, co pro Žeňku Pták znamená (i když na základě průběhu předchozích lekcí nepochybuji o tom, že to děti vědí).

 

  Sochy přátel

Organizace: ve skupinách, prostor pro dívání a předvádění

Realizace:

Průběh:

Přípravu soch dvou přátel jsem se rozhodla vynechat. A pravděpodobně bych ji vynechala, i kdyby na lekci byly přítomné všechny děti. V tu chvíli se mi zdála jako zbytečný příštěpek, který je oproti následující činnosti nedůležitý.

 

  Osvobozený ostrov

Organizace: dvojice, pak celá skupina

Realizace:

Průběh:

Je škoda, že na lekci nebylo více žáků. Chtěla jsem, aby každý kromě toho, že se podílí na živém obrazu, měl možnost vidět představu šťastných ostrovanů na vlastní oči. Nicméně i tak jsem aktivitu zadala příliš zbrkle, a tak dívky neoplývaly zrovna jistotou.

Ulička by zajisté měla větší účiněk, kdyby byla početnější, ale i přesto děvčata přišla s tím, že když procházela uličkou (spíše mezi dvěma sloupy, do aktivity jsem se zapojila), byla nemile překvapená, že všechno zůstalo při starém. Proto se rozhodla, že by bylo nejlepší promluvit si s obyvateli města.

 

  Rozhovor s  Tachomirem Ticho

Pomůcky: kostýmní znak pro Tachomira a pro Ktora

Organizace: Tachomir Ticho na křesle, žáci proti němu

Realizace: Žáci vstoupí do kolektivní role Žeňky a zjišťují od Tachomira, proč je na ostrově všechno při starém, když je Drak zničen. Od Tachomira by se měli dozvědět: Lidé žili s Drakem dlouho, nikdo přeci neuvěří, že už není. Lidé se musí bát, lidé potřebují strach, jinak stát nemůže prosperovat, jinak nebude řád. Všechno bylo v zájmu bezpečnosti státu. Také Žeňkua Julku osočuje, že se pletou do záležitostí, do kterých jim nic není. Přizná se, že on je zároveň i Ktor a že je na ostrov přivedl ze státních zájmů. Chtěl lidem ukázat, že nikdo nemůže Draka přemoci. Tvrdí, že chlapci nemají právo ho soudit, že to by měli udělat lidé z ostrova. Nabídne chlapcům svůj balón, kterým by se mohli přepravit domů, vane totiž potřebný jihozápadní vítr.

Průběh:

Tato aktivita se na začátku rozrostla o rozhovor Žeňky s obyvateli města. Vyšla jsem z nápadu děvčat a postupně jsem se proměnila v tři různé obyvatele hlavního města ostrova Dvid. Ani jeden obyvatel nechtěl připustit, že by Drak mohl být mrtvý, není to přeci možné, nic takového se nemůže stát, navíc by to jinak ve městě věděli. A z každého z nich byl cítit strach. Navíc poslouchat něco takového od cizinců…

Poté, co se děvčata v roli Žeňky od obyvatel nedozvěděla žádné informace, navrhla rozhovor s vládcem ostrova – s Tachomirem. Ještě než rozhovor začal, zeptala se mě jedna z dívek, jestli zase budu mít tu čepici. Práce s učitelem roli se stala jejich oblíbenou činností (a přiznám se, že mojí taktéž). Bylo to opět znát. Dívky kladly Tachomirovy otázky k věci, argumentovaly proti němu, celý rozhovor měl obrovský spád a náboj.

 

  Reflexe

 

OSMÁ LEKCE: ZAKONČENÍ

Přítomno žáků: 2 dívky (ale jiné než na minulé lekci; ostatní děti byly nemocné)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, domov, vina

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

  Rozehřátí: domečková honička

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace: Všichni kromě honiče a jeho oběti se postaví proti sobě, zvednou ruce nahoru, čímž vytvářejí domeček. Honič předává babu dotykem. Oběť se ale může zachránit tím, že vleze do domečku, postaví se proti jednomu z dětí, spojí s ním ruce, takže ten, kdo stojí za ním, se stává místo něho obětí. Krátká reflexe: Máte také nějaké místo, kde se cítíte bezpečně? Co pro vás znamená domov?

Průběh:

Honička byla vynechána a vzhledem k tomu že obě přítomné dívky odpověděly, že se rozehřát nepotřebují, jsem ji ani ničím nenahrazovala. Zopakovaly jsme si společně, co se v příběhu událo. Chtěla jsem je také seznámit s děním na minulé hodině, ale většinu dívky věděly z vyprávění přítomných na minulé hodině.

Zařadila jsem jen krátkou debatu o významu domova, protože právě ten Žeňku táhne z ostrova. Pro dívky představuje domov bezpečí, pohodu, porozumění a nedokážou si představit, že by ho měly z nějakého důvodu na delší dobu opustit. Stýskalo by se jim po rodičích a kamarádech.

 

  Návrat domů

Pomůcky: židle

Organizace: v prostoru

Realizace: j

Průběh:

Dívky balón, nebo spíše koš balónu, vytvořily rozestavěním židlí do čtverce.

Děti v roli Žeňky byly Julkových rozhodnutím zaskočeny, doslova z něj páčily všechny důvody a přemlouvaly ho, ať neblázní a letí s ním, že ho jeho rodiče rádi uvidí. Děti přišly také s nápadem, že nejdřív i s Julkem doletí domů, seženou další pomoc a na ostrov se zase vrátí společně. Dívky v roli Žeňky také uvažovaly o možnosti, že na ostrově zůstanou, pomůžou všechno vyřešit a teprve pak se i s Julkem vrátí domů. Poté, co Julek (já v roli) nehal Žeňku v balónu samotného, vyřkla děvčata tyto myšlenky: „Měl jsem z toho koše rychle vyskočit, teď už je pozdě.“ „Julku, co blázníš? Ale já se pro tebe vrátím a pomůžu vám.“

Let balónem si dívky užívaly, navíc jejich reakce byly věrohodné.

Po skončení letu balónem se dívky začaly svěřovat s tím, co prožívaly, aniž bych se jich na to stihla zeptat. Prý bylo velmi obtížné vyrovnat se s Julkovým rozhodnutím. Na jednu stranu měly nutkání zůstat a dětem z ostrova pomoci, na druhou stranu se jim jako Žeňkovi chtělo domů.

 

  Čtení

Pomůcky: lístky s úryvky textu – viz PL 8)

Organizace: j

Realizace: Každý z žáků dostane jeden lístek s úryvkem textu (většina z nich je oproti Krapivinově textu upravená, snazší). Mají chvilku času na to, aby si úryvek samy pro sebe přečetli a teprve pak ho v určeném pořadí četli ostatním (poslední část čte učitel). Všichni společně úryvky přeloží.

Průběh:

Čtení proběhlo bez problémů. Tyto dvě dívky už čtou téměř plynule. Významu textu také rozuměly.

 

  Vina

Pomůcky: papír, psací potřeby

Organizace: v kruhu

Realizace:

Průběh:

V souvislosti s vinou dívky jmenovaly: špatný pocit, vyrovnat se, náprava, depka, smutek, svěřit se. Podle nich (v souladu s knihou) Žeňka cítil vinu kvůli tomu, že také nezůstal na ostrově a ostatním nepomohl. Měl by se prý svěřit nějakému dobrému kamarádovi, a hned si vzpomněly na Toljika.

V rozhovoru s Toljikem se Žeňka (děti v roli) se vším Toljikovi svěřil a vyjádřil přání, že by se chtěl na ostrov ještě vrátit a pomoci ostatním. A dívky hned přišly i s nápadem, jak se tam dostat – nějakou dobu ještě počkají, během toho se dobře připraví, a zkusí použít klíč, kterým Žeňka přivolával Ptáka. Třeba bude fungovat i na ptáče, které brzy vyroste.

 

  Jak to skončilo

Pomůcky: Žeňkův záznam z deníku

Organizace: v kruhu

Realizace:

Průběh:

Dívky část záznamu psaného psací azbukou přečetly samy, zbytek jsem četla já. Líbilo se jim, že čtou psací azbuku, jako by to doopravdy bylo z deníku. Ptaly se, zda to tak vyšlo i v knížce.

 

  Reflexe

Organizace: v kruhu

Průběh:

Dětem se líbila část, kdy jakožto Žeňka letěly balónem. I když to bylo jenom jako, dokázaly si prý živě představit, co se kolem děje. Hodně jim pomohla zvuková kulisa.

Znovu mluvily o problematice viny. Také prý někdy udělaly něco, za co ji pak cítily, takže Žeňku dobře chápaly. Ale na druhou stranu jim nepřipadá, že by se Žeňka nějak závažně provinil, protože opravdu udělal maximum pro to, aby dětem na ostrově pomohl.

Jedna z dívek si prý chvíli myslela, že se to všechno Žeňkovi jenom zdálo (na základě úryvku), ale pak pochopila, že to opravdu prožil. Děvčatům se líbilo, že konec příběhu není úplně jednoznačný – je tam sice náznak, že se děti na ostrově Dvid mnohem více smály a mnozí dospělí omládli, takže se život na ostrově mohl zlepšit, ale i přesto se po Žeňkově návratu domů pak mohlo všechno zase otočit. Oceňují, že si to každý může představit podle sebe.

 

  Vyplňování dotazníku + ústní dodatky

Pomůcky: dotazníky, psací potřeby

Organizace: kdekoliv v prostoru

Realizace: Žáci vyplňují dotazníky. Pak je možnost ústního komentáře ohledně celého projektu.

Průběh:

Dívky vyplnily dotazníky a pak projekt ještě okomentovaly. Příběh se jim zdál zajímavý a líbilo se jim, že to, co se tam dělo, si mohly vztáhnout i do podobných situací ve skutečném životě. Oceňovaly možnost si to prožít, protože jsou zvyklé jenom číst. To, jak projekt probíhal, je pro ně zajímavý náhled do práce jiným způsobem. Asi nejvíce je zaujala práce s učitelem v roli. Pak také občasné zařazení loutek, protože tak můžou situaci vidět na vlastní oči a lépe se jim zapamatuje nějaká nová slovní zásoba. Kladně hodnotily celkový přístup k vedení ruštiny – nebojí se mluvit a něco předvádět, protože jenom nepřikazuju.

Závěrečná lekce projektu proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Ač byly přítomny pouze dvě dívky, nízký počet nijak nesnížil jejich aktivitu - vzájemné interakce byly velice akční a hodnotné.

 

Během dvouměsíční práce s knihou Vladislava Petrovič Krapivina Děti modrého plameňáka se žáci pomocí metod a technik dramatické výchovy seznámili s celým příběhem, nazíraným z pohledu chlapce Žeňky. Nejenže poznávali a zkoumali příběh do hloubky, ale mohli se podílet i na jeho utváření a navíc se pravidelně setkávali s živým ruským jazykem a ruskou literární kulturou prostřednictvím zkoumání původního ruského literárního díla.

Projekt byl realizován se skupinou, která je v oblasti ruského jazyka začátečnická – pracujeme spolu teprve od prosince 2015, proto neprobíhal výhradně v ruském jazyce. Rusky jsem mluvila často, ale nebylo možné udržet tento chod po celou dobu – vše záviselo na časových možnostech, na složitosti sdělení a schopnosti porozumění účastníků. Tam, kde to bylo možné, žáci mluvili rusky – využívali znalosti nabyté v době před projektem, ale k jejich obohacování docházelo samovolně i v průběhu projektu. Výhodou je, že se skupinou komunikuji z větší části rusky už od počátku kroužku, využívám podobnosti češtiny a ruštiny, a nesporným kladem je, že sami žáci vyžadují pravidelné setkávání se s ruským textem. Chtějí hodně číst, ale neorientovat se jen na obvyklá učebnicová cvičení.

Největší problémy jsem měla s tím, do jaké míry mám do těchto dramatickovýchovných lekcí zapojovat výukovou látku ruského jazyka. Nakonec jsem ji do lekcí zařadila velmi zřídka, ale domnívám se, že hodiny byly pro žáky z jazykové stránky přínosné i tak – pravidelně se setkávali s ruským textem a často ruštinu vnímali zvukově.

Celkově hodnotím projekt jako zdařilý, což dokládá i písemná reflexe jeho účastníků. Myslím, že se mi podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde se žáci cítili bezpečně, nebáli se tvořit a používat již získané jazykové dovednosti. Domnívám se, že lekce byly oboustranně přínosným materiálem. Zdá se, že Žeňkův příběh, který si mohli žáci na vlastní kůži prožít, byl pro ně poutavý a mnohdy v něm našli témata, s nimiž se setkávají v reálném životě. Kromě toho se žáci setkali s původním ruským literárním dílem a v průběhu projektu obohatili i svou slovní zásobu.

Jsem přesvědčená, že podobný způsob práce má ve výuce cizích jazyků své místo. Metody dramatické výchovy vyžadují od účastníků aktivní přístup. Fikce jim poskytuje bezpečí, mohou se schovat za roli a tím, že za někoho vystupují, nesoustředí se primárně na to, jak jejich jazykový projev bude vypadat. Možnost prožít si určitou situaci je spojena se zážitkem, což usnadňuje zapamatování informací. Dramatická výchova samozřejmě není všemocná. Proto je třeba uvažovat koncepčně, směřovat za nějakým cílem, to je pro výuku cizího jazyka i dramatické výchovy společné. A jedině tak může mít dramatická výchova pro výuku ruštiny (ale i jiných jazyků) opravdový přínos.

 

PŘÍLOHA

Ukázka pracovního  listu

PL 1

  Úvod do příběhu.

Надо мной опять кружит тень.

    Третий день подряд...

    Да нет, не думайте, что это плохо! Это замечательно! Значит, Птица нашла меня. Значит, она выросла!

    Но птенец не мог вырасти сам, его кто-то должен был выкормить. А никто, кроме нас двоих — меня и Малыша, не знал, где гнездо. Разве что Отшельник... Нет. Отшельник не стал бы заботиться о птенце. Ведь он старался “никому не делать ни зла, ни добра”.

    Значит, Малыш жив!

    Почему же он не вернулся с Птицей? Не знаю. Я пока ничего не знаю, но скоро узнаю всë. Я уже решил. Только мне опять нужен кинжал. Такой же, как появился у меня в тот день, в августе... когда я подружился с Толиком.

Vypište z textu postavy + co o nich na základě úryvku víte.

1.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

2.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

3.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

4.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

5.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

Přeložte nejdůležitější fráze a zapamatujte si je.

Птица нашла меня.                                                                                                                      

Значит, она выросла!                                                                                                                   

Только мне опять нужен кинжал.                                                                                                

я подружился с Толиком                                                                                                              

 

    — Женя!

    Меня догонял Толик. Я остановился.

    — А я вижу, ты в ту же сторону идëшь... Нам по пути. Ты разве не домой?

    Я ему объяснил, что еду к бабушке в Рябиновку.

    — А надолго ты к бабушке? — спросил Толик.

    — На неделю, пока мама с папой не вернутся...

    —Значит, завтра ты с нами играть не будешь.

    —Я могу приехать. Я могу каждый день приезжать, если...

    — Ага... приезжай.

    — Обязательно! — пообещал я.

    Он быстро взглянул на меня — у него были коричневые с золотыми точками глаза — и сказал:

    — А давай завтра, чтоб не против друг друга, а в одной армии...

    — Конечно, давай! — ещë больше обрадовался я.

    Мы стали разговаривать про завтрашнюю игру и незаметно дошли до автобусной остановки.

    — Ой, ты же давно мимо дома прошëл!

    Он засмеялся:

    — Ну и что? Я не тороплюсь.

Подошëл автобус.

    — Ну... ты приезжай завтра, — проговорил Толик, когда дверь открылась.

    — Ладно!

    Он вдруг распахнул курточку и выдернул из-за ремешка небольшой деревянный кинжал. Протянул мне на открытой ладони:

    — Хочешь?

    У кинжала была красивая рукоятка — с мелким вырезанным узором. Конечно, я хотел такой. Но дело даже не в кинжале.

    — Какой хороший... Сам делал?

    — Сам. Бери.

    — Насовсем?

    — Конечно. — Толик быстро вскинул на меня свои глаза с золотыми точками и опять опустил ресницы.

    — Спасибо... Толик, — сказал я и взял кинжал. И я полез в автобус.

Odpovězte na otázky na základě textu a toho, co jste prožili.

1. Jak se Žeňka seznámil s Toljikem? = Как познакомились Женька с Толиком?

                                                                                                                                                    

2. Co Tolik Žeňkovi daroval? =  Что Толик подарил Женьке?

                                                                                                                                                    

 

Napište stručně, co se mezi Toljikem a Žeňkou událo, samozřejmě stačí česky.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

Наконец в комнате появился кругловатый низенький человек в полосатом костюме. Он заулыбался и весело сказал:

— А, это вы и есть юный герой, которого отыскал Ктор? Приветствую вас, Рыцарь Оленя, на острове Двид!

— Здрасте... — сказал я.

— Меня зовут Тахомир Тихо. Я — правитель этого острова.

Я не знал, что делать. В кинофильмах рыцари перед разными правителями и вельможами кланялись и расшаркивались. Я глупо покраснел и сипло сказал:

— Очень приятно.

— Мне тоже приятно! — воскликнул Тахомир Тихо. — Приятно видеть такого храброго юного воина! Я рад познакомиться и рад поужинать с вами. Прошу к столу.

Сразу возникли откуда-то слуги Ящера и начали накладывать на тарелки овощи и жареное мясо.

— Не стесняйтесь, — предложил правитель. — Дорога была дальняя, вы проголодались, а дело предстоит серьëзное... Я восхищаюсь вашей смелостью, хотя, по правде говоря, не одобряю эту затею...

Я начал жевать, но тут чуть не подавился.

— Не одобряете? А зачем позвали?

Тахомир Тихо опять заулыбался.

— Это не я. Это Ктор. Он у нас романтик... Он считает, что надо бороться с каким-то гнëтом! А где этот гнëт?

 

Odpovězte na otázky.

Кто Тахомир Тихо?                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Думает Тахомир, что на острове гнёт? Да или нет?                                                                     

   

 

Paříž: Příšera ze stoky

Karolína Stellová (Stehlíková)

 

Určeno pro skupinu  10 – 15 účastníků ve věku od 12 let výše

Realizace:  kvinta A, kvinta B, 15 a 12 studentů, volitelná francouzština

Rozsah: 8 lekcí á 45 minut, během 4 týdnů,  navazují tematicky, ne vždy časově

Jazyková úroveň: od A2

Celý projekt probíhal výhradně ve francouzštině.

Předloha:

Jako předlohu pro tento projekt jsem si vybrala knihu Paris: Légendes & Mystères od francouzské autorky Julie Raison. Kniha vyšla v Paříži v roce 2012 v nakladatelství Graine2. Jedná se o původní francouzský text určený pro dětské čtenáře, což bylo také jedno z hlavních kritérií pro výběr předlohy. Konkrétně by se dala kniha doporučit čtenářům od deseti let, ovšem horní hranice zde, dle mého názoru, neexistuje. Kniha totiž představuje čtení, které snadno zaujme i dospělého.

            Autorka knihy, Julia Raison, je mladá spisovatelka, která v současné době žije v Paříži. Toto město má podle svých slov[1] nesmírně ráda, stejně jako fantastickou literaturu a detektivní příběhy.  V první fázi se zabývala legendami Paříže obecně, kdy porovnávala jejich různé verze. Následně podnikla přímo průzkum míst, jež konfrontovala s dobovými plány města. Výsledné příběhy jsou částečně dílem autorčiny invence a fantazie, částečně se opírají o příběhy, které se tradují. Tyto příběhy pak autorka spíše jen adaptuje a domýšlí.

            Kniha  obsahuje patnáct samostatných příběhů týkajících se Paříže, které  autorka  nazývá legendy[2], toto označení je však nepřesné. Povídky jsou totiž různého žánru. Jsou to tajemné příběhy, horory, detektivky a další. Zároveň by bylo možné mluvit o umělecko-naučné knize pro děti a mládež. Ke každému příběhu je totiž připojena dvoustrana doplňkových materiálů, které přinášejí informace o daném místě a postavách, časové (chronologické) upřesnění děje, a často také přesah do současnosti. Díky těmto informacím se čtenář může lépe zorientovat i v historickém (současném) kontextu příběhů, protože velmi přesně příběh lokalizují a upřesňují časově. To je výhodné nejen pro čtenáře obecně, ale i pro výuku francouzštiny a s ní související učení se reáliím. Důležité je ale dodat, že tyto dvoustrany neobsahují pouze faktografické informace, mísí se zde fikce se skutečností.

            Konkrétně se každý z příběhů váže k určitému místu a často i k postavám, které v Paříži v minulosti žily, např. je to například katedrála Notre-Dame, jež inspirovala již mnoho tvůrců ke vzniku příběhů. Zde jde o legendu týkající se původu ohromujícího portálu. Dále můžeme v knize najít příběh vztahující se k Nesleské věži, jež je spjata s královnou Markétou Burgundskou nebo Tajemství železné masky (Le secret du masque de fer). Z části jsou tedy v knize příběhy, které se tradují. V těchto případech se tedy nejedná o původní příběhy autorky. Zajímavým prvkem knihy je místní rejstřík, který podává seznam všech míst, o nichž se v knize mluví společně s odkazy na konkrétní stránky knihy.

            Legenda Le monstre des égouts, jejíž název by se volně dal přeložit jako Příšera ze stoky, se stala ústředním motivem pro projekt. Výběr byl podřízen  účastníkům, kteří během první lekce vyjádřili zájem právě o tuto legendu (vedle všech ostatních příběhů z knihy). Stejně jako ostatní příběhy v knize je i tento dlouhý deset stran včetně doplňkových materiálů. Příběh se odehrává v Paříži na začátku 19. století, konkrétně v květnu roku 1806. Toto přesné časové určení dodává příběhu na autentičnosti. Zároveň si tím účastníci vytváří jasnější představu o místě, ději a také postavách. Tím se pro ně práce s příběhem stává snazší a zajímavější. Oproti jiným legendám je zde místo děje posunuto do další „dimenze“, neboť se odehrává v podzemí Paříže, ve stokách. Toto prostředí bylo pro účastníky projektu velmi přitažlivé, což, myslím, bylo jedním z hlavních faktorů pro jejich výběr textu.

Zároveň se jedná o prostředí běžných lidí dané doby. Postavami legendy jsou tedy jednak přímo čističi stok, jednak další obyvatelé Paříže. Ti nejsou v příběhu přímo určeni, což umožňuje kreativní práci při projektu. Účastníci si mohou sami vybrat postavy, za které budou v příběhu jednat, což  umožňuje rozšíření slovní zásoby. Nedá se zde hovořit o jedné ústřední postavě, okolo které by se děj točil, pokud vynecháme příšeru. Příšera je v příběhu většinu doby spíše neurčitým nebezpečím a je zhmotněna až v závěru legendy. Dalo by se také říci, že neurčitost příšery vytváří v příběhu napětí, je určitým prvkem tajemství. Díky tomu je možné opět zapojit fantazii účastníků, kteří mohou příšeru postupně vymýšlet a konkretizovat. Zároveň zde může dojít k rozšiřování slovní zásoby. Tomuto pojetí odpovídá i výsledná práce studentů, kteří často ztvárnili příšeru spíše jako imaginární postavu nebo použili rekvizitu, jen v málo případech byla přímo zahrána. Konkrétně se hlavními postavami příběhu stávají odvážní muži (des hommes braves), kteří se rozhodnou sestoupit do stoky a s příšerou (příšerami) bojovat. Je to skupina deseti mužů, v jejímž čele je bývalý voják – plukovník. Dále mužstvo tvoří: dva mladí muži (věk 20 let) – Lulu a Marius, švec Richard, čistič stoky a další muži, kteří v legendě nejsou pojmenováni. V hlavní pasáži děje se nakonec ukáží jako nejdůležitější postavy Marius a plukovník. V závěru příběhu se znovu objevují blíže nespecifikované postavy na ulici (obyvatelé Paříže) a novináři.

            Specifickou funkci vyjevovat čtenáři příběh ze svého hlediska má v syžetu vypravěč, který může k postavám zaujímat různý postoj a různý odstup. V případě tohoto příběhu se dá mluvit o vypravěči vševědoucím, který  zná motivace jednání všech postav a jejich skryté myšlenky. Zároveň se vševědoucí vypravěč může vracet do minulosti postav a předjímat jejich budoucnost.  Díky vševědoucmosti se čtenář dozvídá mnoho informací o postavách a jejich motivacích. To pak umožňuje snazší vstup do role a jednání za danou postavu. V tomto případě je vypravěč dokonce citově zabarvený. o čemž svědčí důraz na atmosféru příběhu, dramatičnost událostí nebo časté citace přímých řečí postav. Vybudovaná atmosféra a  přímé řeči dodávají textu na živosti, která je nutná, pokud chceme žáky motivovat k aktivní práci. Zároveň je pro studenty velmi přitažlivá tajemná atmosféra, která vzbuzuje jejich přirozenou zvědavost a tím podporuje vnitřní motivaci. V neposlední řadě je tento typ vypravěče výhodný pro výuku jazyka, neboť s sebou nese živé větné konstrukce a pestrou slovní zásobu. Typ větných konstrukcí je  důležitý pro vytváření situací a dialogů vycházejících z textu. Díky pestré slovní zásobě textu si čtenář (účastník projektu) rozšiřuje rejstřík především synonymních výrazů.

            Děj tohoto příběhu je uspořádán chronologicky, jednotlivé události jsou tedy řazeny za sebou tak, jak se staly. Výjimku tvoří pouze retrospektivní vstupy vypravěče, jako je tomu např. v případě poodhalení plukovníkovy minulosti. Jiným příkladem retrospektivy je vzpomínka na zaplavení Paříže vodou z kanalizace v roce 1802.

            Hlavní dějové události by mohly být ve zjednodušené podobě rekonstituovány následovně: Čistič stoky byl pokousán krokodýlem. Čističi se odmítají do kanalizace vrátit. Pařížané se rozhodnou vypravit do kanalizace skupinu zachránců (odvážných mužů). Mužstvo je utvořeno a vydává se do stoky. Potkává krokodýly a úspěšně je poráží. Skupina pokračuje v pátrání až do kruhového sálu. V sále spí bazilišek. Jeden z mužů na baziliška střílí a bazilišek se probouzí. Plukovník zkamení. Marius všechny zachraňuje tím, že zarazí svůj meč zvířeti do krku. Skupina se vrací na povrch, sebou má zkamenělinu svého velitele. Zkamenělina se stává sochou uprostřed náměstí.

 Jazykový plán

Jedná se o text určený mladému (dětskému) čtenáři, čemuž autorka podřídila výběr jazykových prostředků. Na druhou stranu je to text adresovaný rodilým mluvčím, a tak není jazykově upravený pro potřeby výuky francouzštiny jako cizího jazyka (např. ve srovnání s texty učebnic pro výuku jazyků). Můžeme zde tedy nalézt téměř celou škálu časů a způsobů, které ve francouzštině existují. Co se týká minulosti, vyskytuje se v textu imperfektum, plusquamperfektum a minulý čas jednoduchý. Právě minulý čas jednoduchý by se mohl zdát jako problémový vzhledem k účastníkům projektu, kteří na dané úrovni ještě tento čas neznají. Nicméně se jedná o prostředek, který je ve francouzské literatuře nezbytný, a tak považuji setkání s ním pro studenty za velmi užitečné (bez nutnosti plného osvojení tohoto jevu).

Dále text pracuje s užitím budoucího času prostého a předbudoucího času. Ten by opět mohl být považován za problematický, ovšem vyskytuje se v celém textu pouze jednou, a tak jde o zanedbatelný jev. V neposlední řadě musíme ještě zmínit kondicionál přítomný a minulý a rozkazovací způsob. Zajímavým jevem z hlediska slovesných konstrukcí je také vazba faire + infinitif, která vyjadřuje působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jiného. Opět se jedná o prvek, který účastníci nemohou znát, ale jeho vysvětlení je pouze ku prospěchu věci.

Z hlediska užitých útvarů jazyka, můžeme konstatovat, že je text napsán v registru spisovného jazyka (français standard). Můžeme však najít i slova, která spadají spíše do rejstříku jazyka hovorového (jsou to např. slova sous, gars nebo caca[3]). Tato slova jsou však velmi ojedinělá a ve většině případů použita v přímé řeči. Dokonce bychom mohli říci, že užití těchto slov v přímé řeči dodává na její autenticitě. V textu se ale nesetkáme s vulgarismy nebo se slovy výrazně vybočujícími z běžného rámce užití jazyka.S tím souvisí také užitá slovní zásoba. Ta by se dala charakterizovat jako přiměřená typu literatury a adresátovi. V textu se nenacházejí odborné výrazy ani složité figury nebo rafinovaná obrazná pojmenování. Jak již bylo řečeno, nenalezneme zde vulgarismy, argot nebo jiné stylistické roviny, které by pro studenty byly těžko srozumitelné. Slovní zásoba však není ani chudá, autorka používá výrazy s přesným významem – nevyužívá synonyma, která by byla sice snadno pochopitelná, ale v daném kontextu nepřesná. V popisu nešetří slovy citově zabarvenými a s výstižnými adjektivy. Všechny tyto prvky textu jsou, dle mého názoru, výhodné pro výuku jazyka. Zároveň se v textu vyskytuje poměrně dost přímých řečí, díky kterým příběh působí velmi živě. Současně je to prvek, jež konkretizuje komunikační situace vyskytující se v textu. To logicky nabízí práci na dialogu, což je opět velmi výhodné pro využití textu pro dramatické aktivity a výuku cizího jazyka zároveň.

Co se týká syntaktických prostředků, dá se říci, že převažují sice věty rozvité, které jsou ve vhodné kombinaci s větami jednoduchými, ale v porovnání s díly klasických francouzských autorů jsou použité větné konstrukce poměrně jednoduché, což opět odpovídá zvolenému publiku. Z hlediska využití textu pro projekt je to pak  výhodné, protože, ačkoli se jedná o kvalitní literární text, není jeho stavba příliš složitá. Tím pádem je možné ho využít i bez větších (nebo dokonce žádných) úprav pro výuku cizímu jazyku.

 

Cíle projektu

Pedagogické:

 • seznámení s literárním dílem Paris: Légendes & Mystères (Julia Raison)
 • osvojení nové slovní zásoby vztahující se k příběhu Le monstre des égouts
 • seznámení s významnými památkami a místy Paříže

Osobnostně-sociální:

 • rozvoj kooperace, práce ve skupině
 • rozvoj schopnosti svobodně rozvíjet a uplatňovat nápady
 • možnost sebevyjádření prostřednictvím umění

Dramatické:

 • rozvoj fantazie
 • rozvoj vyjadřovacích schopností
 • rozvoj improvizovaného jednání

Popis plánu a průběhu projektu

LEKCE 1

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastníci užívají přídavná jména vyjadřující vlastnosti a správně užívají shodu přídavného jména s podstatným.
 • Účastníci formulují své nápady v krátkém souvislém textu.
 • Účastníci spolupracují ve skupině při vymýšlení zápletky legendy.

1. Představení se účastníků navzájem

Každý z účastníků včetně učitele řekne své křestní jméno. Následně ke jménu přidá přídavné jméno začínající stejným písmenem jako jeho jméno. Pokud s tím některý z účastníků má problémy, vyzve učitel zbytek třídy, aby danému žákovi pomohl nalézt přídavné jméno.

Příklad: Bára – bonne, Petr – positif

2. Paříž – brainstorming

Učitel položí třídě otázku: „Co vás napadne, když se řekne Paříž? Můžete říct úplně cokoli – místa, věci, pocity…“ Žáci reagují jeden přes druhého bez nutnosti vyvolání, učitel vše zapisuje na tabuli.

Poznámka: Žáci mají už za sebou hodiny, na kterých byli seznámeni se základními informacemi týkajícími se Paříže – památky, správní dělení a další. V tomto kroku tedy učitel navazuje na předchozí znalosti.

3. Paříž a její vlastnosti

Učitel na volné místo ve třídě rozloží velký kus balicího papíru a vyzve účastníky, aby se u něj shromáždili. Následně doprostřed napíše Paris. Pokračuje motivací: „Nyní si zkusíme představit, že Paříž je osoba. Jaké jsou její vlastnosti?“ Účastníci vymýšlí vlastnosti Paříže a následně je zapisují různými barvami okolo nápisu Paris.

Během doby, kdy žáci zapisují vlastnosti Paříže, učitel rozmístí po třídě papíry, na kterých jsou názvy jednotlivých legend vztahujících se k Paříži.

Pro vypuknutí akce mohou ještě pomoci následující otázky: Est-ce que Paris est gentille/méchante, belle/moche, grande/petite, élegante etc. ? (Je Paříž hodná/zlá, krásná/ošklivá, velká/malá, elegantní atd.?)

4. Výběr legendy podle názvu

Po dokončení předchozího kroku učitel účastníky vyzve, aby se rozešli po třídě a přečetli si všechny papíry, které ve třídě rozmístil. Žáci mají za úkol si následně jeden název vybrat (ten, který je nějak zaujme) a postavit se vedle něj. Nevadí, pokud u jednoho názvu bude stát více žáků zároveň.

5. Příběhy jednotlivých legend

Účastníci se nyní rozdělí do skupin podle toho, kterou legendu si vybrali. Jejich úkolem je nyní zkusit podle názvu legendy a jejích hlavních postav (ty každé skupince sdělí učitel; viz příloha 1 Seznam názvů a hlavních postav legend), vymyslet, co se mezi postavami mohlo stát (zápletka). Zároveň kdy to podle nich mohlo být a kde v Paříži (pokud už místo není zahrnuto v názvu). Pokud se na to skupinka cítí, může vymyšlený děj popsat v pěti větách (jinak si pouze zapíší místo, čas a možnou zápletku). Následně skupinky přečtou děj/zápletku své legendy.

6. Mapa Paříže

Učitel: Měli byste vědět, že příběhy, se kterými jste právě pracovali, se každý váže k nějakému místu v Paříži. Proto nyní ještě nalepíme mapu Paříže na balicí papír. Tato mapa nám v následujících hodinách poslouží za dokumentační a orientační pro další práci.

Průběh lekce

            Lekce proběhla v obou skupinách ve stejný den, první a druhou vyučovací hodinu. Již od prvního momentu obě skupiny velmi dobře reagovaly, ačkoli byla zřejmá jistá nesmělost. Obecně byli účastníci během celé první lekce zaskočení faktem, že jsem mluvila pouze ve francouzštině a odmítala jsem dotazy v češtině. Studenti měli proto sklon se otáčet na svou učitelku francouzštiny, aby jim v takovém případě pomohla s překladem. Ta mě ale velmi dobře podpořila tím, že studenty odkazovala zpět na mě a odmítala být prostředníkem. Účastníci byli tak již od začátku projektu nuceni se vyjadřovat pouze ve francouzštině. Zároveň mezi nimi vznikala jistá sounáležitost, protože si často navzájem vypomáhali s formulacemi ve francouzštině.

V prvním kroku, kdy měli účastníci používat přídavná jména začínající stejným písmenem jako jejich křestní jména, si vzájemně pomáhali, pokud bylo potřeba. V dalších hromadných aktivitách docházelo hlavně v kvintě A k upadání pozornosti. To bylo dle mého názoru způsobeno hlavně tím, že jsme byli v poměrně velkém počtu v malé učebně. Ve chvíli, kdy jsme se tedy potřebovali např. shromáždit okolo mapy, nebylo dost dobře možné, aby na ni opravdu všichni dobře viděli a cítili se u toho pohodlně.

Rozdělení do menších skupin proběhlo bezproblémově. Akčnější kvinta B pak bez potíží vymyslela a zformulovala děj jednotlivých vybraných legend, takže jsme stihli všechny naplánované kroky včetně posledního.

V kvintě A však jednotlivé kroky trvaly déle, a tak nám na poslední dva nezbylo tolik času. To bylo dle mého názoru způsobeno několika faktory. Předně bylo ve skupině poměrně hodně účastníků (14), takže pokud se mělo dostat na všechny, první kroky trvaly prostě déle. Dále byli studenti v této skupině obecně nesoustředěnější, a proto jsem zadání musela opakovat několikrát a někdy i různě přeformulovat, aby opravdu porozuměli. Studenti se tak rozdělili do skupin, ale už neměli dostatek času, aby mohli vymyslet a zformulovat zadané a následně prezentovat ostatním. Proto dokončení tohoto kroku dostali za domácí úkol.

Obecně se ale lekce vydařila tak, jak jsem ji naplánovala. Během průběhu jsem nemusela plán výrazně měnit. Bylo navíc zřejmé, že studenty téma zaujalo.

LEKCE 2

Časová dotace: 45 min

Cíle lekce:

 • Účastník zná základní památky Paříže a dokáže je najít na plánu města.
 • Účastník zná vazbu faire + infinitif.
 • Účastník vstupuje do role postavy z příběhu a jedná za ni.
 • Účastník při jednání za postavu používá francouzské repliky, které sám vytvořil.

1. Naladění

Abychom se společně opět naladili, zopakujeme teď svoje jména a pokud možno i přídavná jména, která začínají stejným písmenem jako naše křestní jméno. Pokud si někdo nepamatuje, jaké přídavné jméno použil minulou hodinu, nic se neděje. Klidně si může vybrat jiné, které ho napadne.

2. Co víme z minula

a) Skupina, která minulou hodinu nestihla odprezentovat poslední krok, ho dostala za domácí úkol. Nyní se tedy vrátíme k tématu prostřednictvím domácího úkolu. Skupinky měly za úkol nalézt odpovědi na otázky vázané k legendě, kterou si vybraly: Kdy? Kde? Co (zápletka)?

b) Skupina, která předposlední krok minulé hodiny stihla, tak jen rychle zopakuje – která skupinka měla kterou legendu. Následně každá skupinka přečte příběh, který vymyslela.

3. Legendy a mapa Paříže

Nyní se vrátíme k mapě Paříže, kterou jsme minulou hodinu nalepili na balicí papír. Skupinky postupně řeknou své legendy, učitel jim k tomu řekne místo, kde se legenda odehrála. Následně všichni dohromady najdeme dané místo na mapě Paříže a zapíšeme k danému místu název legendy.

4. Le monstre des égouts – úvod

Učitel od minulé hodiny vybral jednu legendu, které se nyní bude s žáky podrobněji zabývat. Než ale řekne její jméno, uvede tuto větu: „Il s’est fait attaquer par un monstre !“. Než přejde k další otázce, napíše větu ještě na tabuli a rozebere ji po jazykové stránce. Následně se třídy zeptá: „Když se řekne ‚příšera‘, co si představíte? Co by to mohlo být?“ Žáci ústně naházejí nápady. Dále je učitel vyzve, aby vymysleli a napsali si dvě vlastnosti (dvě přídavná jména), které je napadnou, když se řekne příšera.

5. Legenda – čtení

Nyní učitel účastníkům rozdá text první strany legendy, ale pouze po 16. řádek (text tedy bude končit větou „Chacun imaginait un animal plus gros et plus féroce.“). Uvede, že se jedná o původní text, resp. úryvek z legendy. Všichni společně si text přečtou. Učitel vyzývá účastníky k četbě a dbá na správnou výslovnost. Následně se ještě učitel dotazy týkající se obsahu textu ujistí, že všichni obsahu porozuměli.

6. Reakce lidí

Nyní se učitel zeptá: „Jaké by byly vaše reakce?“ Účastníci následně vyjádří spontánní reakce na danou situaci. Dále každý řekne větu, ve které vyjádří za použití připravených přídavných jmen, jaká je podle něho příšera.

7. Možná řešení

Představme si nyní, že jsme čističi stok a musíme se rozhodnout, co budeme v této situaci dělat. Účastníci se rozdělí do dvojic a připraví krátký dialog (každý řekne 2-3 repliky), ve kterém každý navrhne řešení nastalé situace. Před spuštěním aktivity dá případně učitel příklad, jak by věta mohla ve francouzštině vypadat (použití frází k vyjádření vlastního názoru jako je např. Moi, je pense que…, À mon avis… apod.). Následně účastníci své dialogy odprezentují ostatním.

8. Rozhodnutí

Dále se třída dohodne na jednom řešení, které přijme za své jako skupina. Žáci jsou stále v rolích čističů stok. (V nejlepším případě by mělo jít o rozhodnutí vydat se do stoky, viz Lekce 3. Učitel může žáky dovést k tomuto rozhodnutí vhodnými dotazy. Není ale dobré žákům toto rozhodnutí vnutit z pozice autority učitele.) Než se ale přistoupí k samotnému rozhodnutí, učitel ještě žáky vyzve, aby si každý jakožto čistič stoky ujasnil (pro sebe, nemusí říkat nahlas), jaká jeho postava je, např. mladý/starý, zkušený/nezkušený, dominantní/podřizuje se spíše ostatním, apod.

„Aby bylo rozhodnutí jednodušší, uděláme zde škálu. Na jednu stranu se postaví ti, kteří se kloní k prvnímu navrhnutému řešení, na druhou stranu ti, kteří se kloní k opačnému řešení. Samozřejmě pokud někdo není rozhodnutý, může zůstat stát někde mezi.“

Průběh lekce

            Tato lekce opět proběhla bez větších komplikací. Ovšem v tomto případě již došlo k výraznější diferenciaci, co se týká jednotlivých skupin. Předně kvinta A, které jsem minulou hodinu zadala za domácí úkol dopracovat pátou aktivitu, přišla na hodinu nepřipravená. Studenti buď na úkol zapomněli, nebo ho prostě jen neudělali. Zároveň byla přítomná jen asi polovina žáků, takže skupinky, které vzniky minulou hodinu, nebyly zdaleka kompletní. První krok této lekce jsem tedy musela se skupinou udělat na místě a významně zjednodušit (studenti okamžitě odpovídali na dotazy: Kdo? Kde? Kdy?). Vzhledem k nastalé situaci si ale myslím, že jsem dobře zareagovala a nenechala se studenty vyvést z rovnováhy.

První dvě aktivity u obou skupin nakonec zabraly více času, než jsem předpokládala. U kvinty A jsem dokonce pozorovala, že u druhého kroku u části skupiny úplně opadla pozornost, musela jsem tuto část skupiny několikrát do aktivity znovu motivovat a zapojovat. Ačkoli jsme tentokrát hodinu měli ve větší třídě, a tak se všichni pohodlně vešli okolo balicího papíru, plán města, který jsem pro tento krok použila, byl pravděpodobně příliš malý, takže na něm mohlo hledat méně osob dohromady, než jsem předpokládala. Vylepšením by zde tedy mohlo být použití většího plánu nebo promítnutí plánu přes dataprojektor na interaktivní tabuli. K tomuto je ještě nutné dodat, že jsem se po realizaci lekce vlastně rozhodla, že napříště by bylo lepší tento krok z projektu vynechat. Velmi mě proto později překvapilo, když jeden ze studentů (studentka) z kvinty A jmenoval(a) tento moment jako jeden z nejzajímavějších z celého projektu (viz 3.3 Písemná reflexe účastníků).

Kvůli pomalejšímu průběhu prvních dvou kroků lekce, jsme nakonec v kvintě A nestihli poslední aktivitu. Dle mého názoru to ale nijak nenarušilo plynutí projektu jako celku.

LEKCE 3

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastník aktivně užívá slovní zásobu týkající se příběhu.
 • Účastníci spolupracují pří přípravě etudy.
 • Účastník jedná v roli postavy příběhu ve francouzštině v připravené etudě.
 • Účastník správně čte a vyslovuje úryvek příběhu.

1. Aktivizace

Učitel mezi žáky rozdá lístečky, na kterých jsou napsaná klíčová slova z legendy: un égoutier, un monstre, un égout, une bête, des sous, une place, souterrain, des eaux sales, une équipe, l’horreur (f), volontaire, une récompense, un rat, une foule, nettoyer, féroce[4].  Následně každý francouzsky vysvětlí slovo, které má na papírku, aniž dané slovo vysloví. Zbytek třídy se pokusí uhodnout, co bylo na papírku. Pokud má někdo s významem nebo s vysvětlením potíže, učitel vyzve zbytek, aby mu ve francouzštině pomohl.

2. Svědectví

Než se skupina pustí do dalšího kroku, společně všichni dohromady zkusí zopakovat, co se událo v úryvku legendy, který četli minulou hodinu. Učitel má na vnitřní straně tabule připravený další úryvek z legendy, který nyní odkryje třídě:

Notre métier est devenu très dangereux ! Rendez-vous compte ! Maintenant, il faut se battre avec les crocodiles ! Imaginez ! Tous ces risques pour gagner quelques sous.[5]

Vše ještě uvede slovy, že se našel svědek celé události, který toto říká. Poté se třídy zeptá, zda nezměnila názor a stále si stojí za svým rozhodnutím z minulé hodiny. Případně mohou žáci uvést argumenty proč ano nebo ne. Než se účastníci rozhodnou, co opravdu udělají, dodá jim učitel ještě následující informaci, která v dané době visela na plakátech po Paříži:

Hommes braves, Paris a besoin de vous! Venez participer à une grande chasse aux crocodiles dans les égouts, le 20 mai, à 10 heures.[6]

3. Přípravy

Účastníci si nyní ve skupinách po třech až čtyřech členech připraví seznamy toho, co si musí vzít sebou na výpravu do stoky. Dále z toho vytvoří scénu, ve které každý řekne, co si sebou na výpravu přinese. Učitel opět diskusi ve skupinkách motivuje ještě příklady: Jaké oblečení si vezmete? Nějaké zbraně? Jídlo nebo amulet?

4. Čtení pokračování legendy

Nahlas si přečteme další úryvek z legendy – str. 149, od nadpisu Lundi 20 mai 1806, 10 heures do konce strany. Učitel opět dbá na správnou výslovnost.

5. Jak se seběhl souboj s krokodýly

Nyní se účastníci vrátí do skupinek, ve kterých si připravovali seznamy potřebného vybavení. Následně je učitel vyzve, aby si připravili rozhlasovou hru, ve které přehrají, jak se jejich skupinka vypořádala s krokodýly. Poté si tyto rozhlasové hry poslechneme.

Průběh lekce

            U této lekce opět trvala úvodní aktivita o něco déle, než jsem předpokládala. Studenti nebyli zvyklí vysvětlovat něco ostatním ve francouzštině, a tak chvíli trvalo, než se osmělili. Nicméně protože považuji tuto zkušenost pro studenty za velmi cennou, nevadilo mi, že jsme tímto krokem strávili více času.

             Druhý krok lekce částečně navazuje na poslední z lekce předchozí, který kvinta A nestihla. To zde ale nebylo na závadu. Třetí aktivita této lekce měla pro mě zajímavý výsledek. Ačkoli jsem několikrát zopakovala, že by se mělo jednat o scénu, v kvintě A si žáci pouze připravili seznam věcí, který následně přečetli. V kvintě B pouze polovina skupinek vytvořila velmi jednoduchou scénu, v níž každý v roli řekl, co si vezme sebou na výpravu. Zůstává zde proto pro mě otázkou, zda bylo mé zadání nesrozumitelné (nejasně řečené), nebo jestli byla aktivita pro žáky příliš složitá. Při nějaké další realizaci by proto bylo potřeba se určitě ještě zamyslet nad formulací zadání a možná i celkově nad tímto krokem.

Vzhledem k tomu, že úvodní aktivita trvala déle, bohužel jsme nestihli krok 4 a 5. „Souboj s krokodýly“ jsme si tedy nechali až na další hodinu. Čtení úryvku studenti dostali za domácí úkol.

LEKCE 4

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastníci si upevní novou slovní zásobu z příběhu.
 • Účastníci jednají v roli postav příběhu v připravené etudě.
 • Účastník se souvisle vyjadřuje o příběhu, který zná z předchozí hodiny.

1. Aktivizace

Učitel píše na tabuli postupně slova, která žáci minulou lekci dostali na lístečcích, aby je vysvětlili. K nim přidá některá nová (z další části textu). Účastníci mají za úkol opět slova francouzsky vysvětlit – buď se sami hlásí, nebo je učitel vyvolává.

Slova: un égoutier, un monstre, un égout, une bête, des sous, une place, souterrain, des eaux sales, une équipe, l’horreur (f), volontaire, une récompense, un rat, une foule, nettoyer, féroce, une troupe, se perdre.[7]

2. Co se stalo v legendě dál

Třída si za pomoci otázek učitele zopakuje, co se dočetli v úryvku z legendy minulou hodinu.

3. Co se stalo ve stoce

Každá skupinka si nyní připraví krátkou scénu, ve které nám představí, co se stalo ve stoce (vychází z řešení, ke kterému se třída rozhodla předchozí lekci, může dodat/pozměnit podle textu z legendy). Scéna končí tak, jak se daná skupinka dohodne.

4. Zápis a zopakování

Učitel nyní vyzve účastníky, aby si zahrané scény zapsali. Následně společně ještě zopakují, co všechno do této chvíle vytvořili (reakce na zprávu o útoku, rozhodnutí, scény s přípravami) a to si případně ještě zapíší.

Domácí úkol: Žáci na doma dostanou texty z části La gazette des mystères.[8] Třída se rozdělí na půl, každá půlka dostane jiný text (jednu ze dvou stran).

5. Výběr další legendy podle seznamu

Na závěr si třída zvolí další legendu, se kterou bude pracovat v následujících hodinách (z legend, které obsahuje kniha a s nimiž jsme se letmo setkali v první hodině).

Průběh lekce

            Tato lekce se nakonec stala jednou z nejzajímavějších pro mě jakožto učitele a to hned z několika důvodů. Předně jsem na základě zkušenosti z předchozí hodiny změnila svoji přípravu a místo zamýšlené rozhlasové hry jsem použila pro scény z podzemí techniku etudy. Toto rozhodnutí zpětně hodnotím jako správné, protože v obou skupinách byl tento krok přijat velmi pozitivně.

Dále v kvintě A chyběl velký počet studentů (bylo přítomno pouze osm studentů, zbytek chyběl kvůli přípravě na zmiňované vánoční vystoupení) a to převážně těch aktivnějších. Během celé lekce jsem proto musela lehce improvizovat (měnit zadání podle počtu přítomných), a zároveň hodně studenty motivovat. Zvolila jsem tedy více direktivní přístup, při kterém jsem oslovovala studenty konkrétně (nenechávala jsem dotazy volně pro celou skupinu).

            V kvintě B také chybělo několik studentů, ovšem rozdíl v počtu nebyl tak markantní. Při realizaci lekce s kvintou B jsem však improvizovala ještě víc než v kvintě A. Úvodní aktivity jsme měli se skupinou velmi rychle zvládnuté a dokonce i příprava etudy šla studentům velmi rychle. Když jsem pak ale viděla, kolik času nám zbývá, dospěla jsem k závěru, že pouhé ústní zopakovaní toho, co jsme do této chvíle udělali, by bylo neadekvátní. Proto jsem přistoupila k bleskovému rozhodnutí zapojit techniku učitel v roli. Žáky jsem tedy upozornila, že v následující chvíli odejdu z učebny, a že bude jejich úkolem reagovat ve francouzštině na situaci, která zde vznikne, v roli postav z příběhu. Celá tato akce se nakonec podařila až neočekávaně dobře. Ačkoli jsem nebyla kostýmně vybavená, studenti velmi rychle pochopili, že jsem v roli svědka události (do třídy jsem přiběhla s větou  „Il s’est fait attaquer par un monstre“) a začali jednat v rolích lidí, kteří se právě o neštěstí dozvěděli. Podařila se tak velmi pěkná simulace spontánní interakce v cizím jazyce (vlastně z pohledu učitele i žáka).

            V návaznosti na popsaný průběh a vývoj hodiny jsem pak došla i k rozhodnutí úplně vynechat poslední krok. Během hodiny jsem se rozhodla, že bude vhodnější pokračovat v práci pouze na jednom příběhu, než se vrhat na další, na které by nebylo dostatek času.

LEKCE 5

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastník reaguje spontánně ve francouzštině na téma legendy.
 • Účastník představí v souvislém vyjádření informace z textu.

1. Aktivizace

Učitel vyzve účastníky, aby každý řekl alespoň jedno slovo, které ho napadne, když se řekne legenda. Žáci reagují spontánně bez vyvolání.

2. Prezentace informací z textů « La gazette des mystères »

Účastníci se rozdělí do skupin po třech a připraví si, co řeknou ostatním o textu, který si četli za domácí úkol. Cílem je, aby ti, kteří danou část textu nečetli, porozuměli obsahu. Učitel případně doplní informace, které nezazněly. Učitel dbá na správnou výslovnost ve francouzštině.

3. Naleznutí vypravěče mini-představení

Učitel: Představme si nyní, že bychom legendu a práci, kterou jsme společně udělali v minulých hodinách, měli někomu prezentovat. Jak bychom mohli začít? Jakou větou?

Účastníci navrhují možnosti, následně společně s učitelem jednu vyberou. A dále se určí vypravěč, který danou větou „prezentaci“ otevře.

4. Rozdělení „rolí“ a závěr prezentace/legendy

Nyní se vrátíme k první hodině, kdy jsme na velký arch papíru psali přídavná jména popisující Paříž. Každý si vybere jedno, které následně použije při prezentaci.

Společně nalezneme konec legendy/prezentace. Co bude následovat potom, co se „odvážní muži“ vrátí z podzemí? Možná použijeme informace, které legendu uvádí na pravou míru?

5. Památky (zajímavá místa) Paříže

Účastníci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice si vybere jedno zajímavé místo Paříže (památku) a řekne, proč si zvolila právě toto místo. Do příští hodiny si pak přinese vytištěnou/okopírovanou fotku/obrázek tohoto místa.

Průběh lekce

            Vzhledem k tomu, že jsem při realizaci předchozí lekce dospěla k rozhodnutí, že bude lepší zůstat u jedné legendy, snažila jsem se další práci směřovat spíše k nalezení jednoduchého tvaru – něco jako prezentace/mini-představení. Cílem tohoto projektu sice nebylo nutně vytvořit celistvý výstup, ale již od začátku jsem ve škole (a vlastně trochu mezi studenty) cítila, že něco jako mini-výstup očekáván je. V nitru jsem nebyla úplně proti, protože tím pádem by naše společná práce měla výraznou tečku.

            Ve všech následujících lekcích (počínaje touto) jsem se proto více zaměřila na opakování a čištění toho, co jsme již vytvořili, a zároveň na ujasnění rolí jednotlivých studentů v rámci výstupu. Z tohoto důvodu jsem zařadila i krok 3 – Naleznutí vypravěče. Chtěla jsem jím dosáhnout toho, aby ve skupinách takříkajíc vykrystalizoval jeden ze studentů, který by začátek výstupu otevřel a případně i propojoval jednotlivé scény. Ani v jedné skupině mi ale tato aktivita moc nevyšla. Pravděpodobně jsem nezvolila úplně správnou formulaci toho, co vlastně po studentech chci (bylo to příliš vágní a neurčité), rychle jsem proto změnila strategii. Tento krok jsem takříkajíc vynechala a přešla k dalšímu. Osobu pro otevření výstupu jsme pak určili až v další hodině. Zbytek hodiny už proběhl bez komplikací, studenti dobře reagovali.

LEKCE 6

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastníci si upevní scénu « Il s’est fait attaquer par un monstre ».

1. Naladění

Učitel: Abychom se opět trošku naladili na francouzštinu, dáme si teď hru, která se jmenuje Asociace. (Učitel vysvětlí, co je to asociace.) Naše hra bude probíhat tak, že vždy ten, kdo řekne asociaci, vyzve dalšího, aby pokračoval. Takto nám vznikne řetězec z asociací.

2. Kontrola domácího úkolu

Přinesli všichni obrázky/fotky Paříže? Kdo ano, ukáže ostatním svůj obrázek/fotku a nechá je hádat, o které místo v Paříži se jedná. Pokud nikdo ze spolužáků nezná odpověď, vlastník fotografie ji řekne. [9]

Učitel následně obrázky/fotografie vybere.

Poznámka: V tomto kroku jde hlavně o to, aby studenti v dostatečném předstihu shromáždili materiály k výstupu, ke kterému směřují. Zároveň se tímto krokem účastníci vracejí k začátku projektu, kdy se věnovali Paříži a jejím památkám obecně.

3. Il s’est fait attaquer par un monstre

Nejdříve je třeba nalézt osobu, která bude představovat postavu, která přiběhne mezi ostatní s touto novinou. Buď se najde někdo, kdo bude chtít postavu představovat nebo učitel někoho vybere. Následně si třída vyzkouší scénu, ve které přiběhne postava s touto strašnou novinou. Ve scéně každý z hráčů představuje konkrétní postavu, za kterou jedná. Dále na zprávu všichni zareagují v roli své postavy (viz krok 6 Reakce lidí v lekci 2). Poté hráči postupně navrhují řešení, co dělat s nastalou situací (viz krok 7 Možná řešení v lekci 2) a za pomoci postavy, která s novinou přišla, se dohodnou na dalším jednání (vydají se do stoky).

4. V podzemí (pokud zbude čas)

Skupinky si znovu přehrají scény „Co se odehrálo ve stoce“, které vytvořili v lekci 4. Společně s učitelem a ostatními případně scény upřesní.

Průběh lekce

            Začátek této lekce musím zhodnotit jako velmi zdařilý. Vzhledem k tomu, že již opadla prvotní nejistota studentů a zvykli si na jiný přístup k výuce, velmi rychle přistoupili na hru asociace a bylo vidět, že je bavila. V kvintě A bylo opět přítomno poměrně málo studentů a to především ti nesmělejší, ale i oni hráli hru s nadšením. Dobře se také osvědčilo, že se studenti vyvolávali navzájem. Byli tím pádem rovnoměrně zapojeni a vyvolávání přijímali s menším odporem, než když je vyvolává učitel.

Další pokračování hodiny, tj. krok 2, ale nehodnotím zpětně jako dobře naplánovaný. Jak píši v poznámce přímo v lekci, šlo mi hlavně o to shromáždit materiály pro pozdější prezentaci. Ovšem takhle uprostřed hodiny byla aktivita vlastně vytržená z kontextu a nezapadala do obecné koncepce. Bylo by proto napříště lepší ji zařadit až na konec hodiny a víc ji nezdůrazňovat, aby opravdu posloužila pouze k nashromáždění materiálů. Jinou možností by bylo přesunout tuto aktivitu do programu prvních dvou lekcí, které se věnují i obecně Paříži a dalším legendám. Zároveň by se v takovém případě dala aktivita propojit s mapou Paříže, kde by studenti mohli ukazovat, kde se daná památka (místo) v Paříži nachází. V kvintě B jsme ale nakonec díky fotografiím určili „vypravěče“ (osobu, která otevře společný výstup). Nikomu ze studentů se do toho příliš nechtělo. Nakonec jsem tedy vypravěče určila. Zvolila jsem studentku, která nebyla příliš plachá, ale nevěřila si natolik, aby se sama přihlásila. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, protože se následně projevila jako velmi schopná a spíš jí jen chyběla odvaha.

Následně jsme tedy se studenty v kvintě B navázali úvodní scénu s « Il s’est fait attaquer par un monstre ». V kvintě B se role svědka události ujala dívka, kterou v charakterizaci skupiny popisuji jako „výrazně jazykově vybavenější“. Toto mě moc nepřekvapilo, protože dívka je obecně temperamentní a akční. Vlastně jsem i byla ráda, že tímto dostala během projektu příležitost se více projevit, aniž by tím upozadila ostatní. V kvintě B se této role nakonec také zhostila dívka, která je temperamentem trochu výraznější. Opět si myslím, že to byla dobrá příležitost k tomu, aby dostala prostor se projevit. Poslední plánovaný krok jsme, jak jsem předpokládala, nestihli.

LEKCE 7

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastníci si upevní slovní zásobu týkající se příběhu Le monstre des égouts.
 • Účastníci spolupracují při práci na etudě.

1. Aktivizace – slova k vysvětlení

Učitel účastníkům rozdá prázdné lístečky, na které každý napíše jedno slovo, které se nějak vztahuje k legendě, se kterou skupina pracuje. Následně si učitel lístečky vybere a náhodně je opět rozdá. Účastníci mají pak za úkol vysvětlit slovo, které mají na lístečku ostatním, tak, aby uhodli, co je to za slovo. Pokud někdo dostane své slovo, tak si ho samozřejmě vymění s někým jiným.

Skupina A: Každý si nyní ještě vymyslí větu, kterou by mohla říci postava z legendy, než se vydá do podzemí bojovat proti krokodýlům, aby si dodala více odvahy.

2. Scény z podzemí

Skupinky si znovu přehrají scény „Co se odehrálo ve stoce“, které vytvořily v lekci 4. Společně s učitelem a ostatními případně scény upřesní.

3. Opakování

Nejdříve společně řekneme těm, kteří minulou hodinu chyběli, co jsme udělali a zapojíme je do vzniklého. Následně si zopakujeme důležité body toho, co jsme již udělali a řekneme si, jak to vlastně celé bude vypadat (naše mini-představení/prezentace). Případně i některé části ještě přehrajeme. Důležité body učitel zapíše na tabuli.

Průběh lekce

            Na této hodině byl přítomný doc. Provazník. Studenty ale přítomnost další osoby nijak výrazně neovlivnila. Pravděpodobně také proto, že během celého projektu se postupně na hodinách střídali i další učitelé přímo z gymnázia. Obecně hodina proběhla v obou skupinách bez větších problémů.

            V kvintě A byla lekce realizována opět v malé učebně, přítomni byli všichni studenti. Z tohoto důvodu bylo provedení druhého kroku poněkud složitější. Jednak jsem v zadání nezdůraznila, aby si studenti scénu vyzkoušeli fyzicky, jednak jsme byli v natolik stísněné učebně, že studenti ze zřejmých důvodů zůstávali sedět. Zároveň by se ještě určitě daly jednotlivé výstupy vylepšit (a toto platí pro obě skupiny), kdyby zadání bylo více ohraničené. Stávalo se totiž, že studenti, kteří neměli předchozí zkušenost s dramatickou výchovou, nevěděli, jak začít nebo jak scénu ukončit. Určitě by tedy stálo za to, scény ohraničit např. živým obrazem. Dále by bylo dobré umocnit nutnost určení prostředí a jeho představy, aby hráči snáze přecházeli do dialogu. Tyto poznámky samozřejmě platí i pro ostatní lekce, kde se na nějakých scénách pracovalo.

Dále při realizaci v kvintě A se udál jeden zajímavý a pro mě i cenný moment. Chlapec, který měl problém se soustředěním, se při hraní scény ujal role vypravěče, a tak toho řekl souvisle ve francouzštině tolik, jako jsem od něj do té doby ještě neslyšela. Pro mě osobně to bylo malé vítězství, protože bylo zřejmé, že chlapce zaujalo téma a způsob práce natolik, že mu najednou nečinilo problém formulovat celé věty v cizím jazyce (samozřejmě s přípravou).

LEKCE 8

Časová dotace: 45 min

Cíle:

 • Účastníci jednají ve francouzštině v roli postavy příběhu.
 • Účastníci přehrají samostatně krátký výstup, který během projektu vytvořili.

1. Aktivizace

Učitel: Jak se dnes cítíte? Unavení? Plní energie? Znázorněte teď každý množství své energie polohou svého těla – ti, kteří jsou plní energie, se postaví, ti kteří mají energii někde mezi, zůstanou sedět na židli a ti, kteří se cítí unavení, si sednou na zem.

Dále je učitel vyzve, aby se postavili nezávisle na množství energie. V hlavě si teď všichni projdou mini-představení. Následně si každý vybaví jednu větu, kterou v představení říká – tu řekne ostatním. Následně si může sednout.

2. Přehrání celé legendy

Třída nyní společně s učitelem opět v bodech zopakuje, co se v legendě stalo a které scény si třída připravila. Následně třída celé mini-představení přehraje. Učitel do průběhu nijak nezasahuje.

3. Reflexe

Učitel má pro třídu připravené krátké dotazníky, které ve třídě rozdá a požádá účastníky, aby dotazníky vyplnili. Dotazníky jsou anonymní a v češtině (viz příloha 3 Ukázka vyplněného dotazníku pro písemnou reflexi).

Následně se učitel ptá ještě ústně, zda mají žáci něco, co by mu před ukončením společné práce chtěli říci přímo ke společné práci nebo k něčemu jinému. Stále se mluví ve francouzštině.

Průběh lekce

            Vzhledem k tomu, že se jednalo o závěrečnou hodinu celého projektu, panovala v obou skupinách velmi příjemná atmosféra. Časově nám vše vyšlo tak, abychom si před samotnou realizací mohli ještě zopakovat základní body výstupu. Na hodinu kvinty B dorazila dokonce i ředitelka gymnázia. Studenty to naštěstí opět nijak nerozhodilo. Paní ředitelka byla velmi spokojená a studenty za výstup pochválila.

            Samotný průběh výstupu byl takříkajíc na jedničku. Obě skupiny ho zvládly, aniž bych musela zasáhnout. Byly v něm všechny důležité body, na kterých jsme pracovali. Studenti v kvintě B dokonce i zvládli prostorové uspořádání a orientaci, za což jsem byla nesmírně ráda (na tuto práci v projektu nebyl prostor). Na studentech bylo vidět, že mají z výsledku také radost. Vzhledem k tomu, že ústní reflexe probíhala ve francouzštině a až po tom, co studenti vyplnili dotazníky (o nich více v podkapitole 3.3 Písemná reflexe účastníků), byla jen velmi krátká.

Písemná reflexe účastníků

            Na konci projektu proběhla písemná reflexe pomocí dotazníků. Dotazníky obsahovaly devět otázek. Sedm z nich byly otázky, které měly v odpovědi možnost výběru ze škály ano – spíše ano – něco mezi – spíše ne – ne. Poslední dvě otázky byly otevřené, žáci se v nich mohli rozepsat. Celkově dotazníky vyplnilo v kvintě A patnáct žáků, v kvintě B jedenáct.

            Ve všech dotaznících se shodně opakovala pozitivní reakce na projekt celkově, tj. účastníky práce na projektu bavila, téma pro ně bylo zajímavé. Stejně tak se většina účastníků během projektu naučila novou slovní zásobu – jen tři studenti (z celkových 26) odpověděli na otázku ohledně slovní zásoby něco mezi.

            Na otázku, zda se účastníci dozvěděli nějaké nové informace o Paříži a jejích památkách, se výrazně lišily odpovědi jedné skupiny od druhé. V kvintě B většina (8 z 11) odpověděla pozitivně, tedy ano nebo spíše ano. V kvintě A byly ale odpovědi poměrně různorodé. Čtyři studenti vyplnili pozitivní odpovědi, čtyři studenti pak negativní (spíše ne) a zbytek, tj. sedm, odpovědělo něco mezi. Tento výsledek může být způsoben tím, že v projektu je pracováno především se znalostmi o Paříži, které studenti znají již z předchozí výuky. Samozřejmě také nevím, jak intenzivní či detailní seznámení s Paříží a jejími památkami již u žáků proběhlo, případně kolik z nich např. již Paříž navštívilo.

            Následující dvě otázky dotazníku se týkaly hlavně komunikativních kompetencí, tedy zda projekt představoval možnost mluvit v cizím jazyce a zda účastníkům pomohl pro překonání ostychu. Zatímco na obecnější otázku (5.) většina účastníků odpověděla pozitivně, na další konkrétnější otázku týkající se odvahy už se odpovědi dost lišily. Celkově téměř polovina studentů (10 z celkových 26) zvolila možnost něco mezi. Dále 8 účastníkům dle dotazníků projekt v překonání ostychu pomohl. Ovšem zbývajících 8 zvolilo možnost spíše ne nebo ne. Dva účastníci tuto možnost doplnili komentářem, že „žádný ostych ani nebyl“. Z tohoto se dá vyvodit, že pravděpodobně celkově bylo v obou skupinách více žáků, kteří se v cizím jazyce projevovat nebáli, a tedy pro ně v tomto ohledu neměl projekt velký význam. Odpovědi ale mohou stejně dobře poukazovat na fakt, že práce v projektu z tohoto hlediska nebyla dostatečná nebo zvolené metody žákům nevyhovovaly, a tak k překonání strachu ani nemohlo dojít.

Na poslední otázku naprostá většina studentů (22 z 26) odpověděla kladně. Toto svědčí snad jen o tom, že byl pro studenty projekt opravdu zajímavý a že podpořil jejich motivaci jak pro metody dramatické výchovy tak snad i pro učení se jazyku.

             Na závěr zhodnocení ještě uvádím některé z komentářů v otevřených otázkách. Studenti pozitivně hodnotili fakt, že se při projektu mluvilo pouze ve francouzštině. Jeden komentář dokonce popisuje dění při přípravách etud: „Dokonce jsme se domlouvali ve FJ, což se moc často nestává.“ Nicméně v jednom z dotazníků se objevila i poznámka, že by „občasné slovo česky nebylo na škodu (při vysvětlování)“. Na druhou stranu žáci hodnotili jako pozitivní, že mi bylo ve francouzštině dobře rozumět.

            V otázce na nejzajímavější (zapamatováníhodný) moment projektu se objevovaly opravdu různé odpovědi a vlastně obsáhly skoro celý projekt. To opět jen vypovídá o tom, že pro každého jedince je důležité něco jiného a také na každého z nás různé věci různě působí. Vícekrát se objevila práce na „scénkách“, která studenty, dle jejich slov, především bavila.

             Velmi zajímavé pak bylo vyjádření dvou studentů, kteří ve svém dotazníku částečně pojmenovali cíle projektu (nebo hodiny/aktivity):

            [Zajímavý moment projektu:] „Popisování monstra a toho, co s ním uděláme. Dovedlo mě to k hledání zajímavých slov, které si pamatuji.“

            „Myslím, že mnohým z nás tento projekt pomohl v tom, že jsme si uvědomili, že i když něco napoprvé řekneme špatně, neznamená to, že nemáme mluvit. Určitě to mě pomohlo proti strachu mluvit.“

           

 

 

[1] Vzhledem k tomu, že informace o autorce knihy nejsou téměř k naleznutí, kontaktovala jsem autorku přímo emailem. Celý odstave“ týkající se její osoby a práce je tedy volná parafráze toho, co mi o sobě napsala.

[2] V některých jazycích „legenda“ znamená prakticky totéž, co v češtině pověst.

[3] Do češtiny by tato slova mohla být přeložena jako prachy/drobné, chlápek/týpek, kakání.

[4] Čistič stok, příšera, stoka, zvíře/dobytek, peníze, místo/náměstí, podzemní/podzemí, špinavá voda tekoucí stokou, mužstvo/skupina/tým, hrůza, dobrovolník, odměna, krysa, dav/shromáždění, čistit, divoký/zuřivý/krvežíznivý.

[5] Naše povolání se stalo velmi nebezpečným! Uvědomte si to! Nyní musíme zápasit s krokodýly! Pomyslete! Takové riziko pro pár drobných.

[6] Stateční muži, Paříž vás potřebuje! Zúčastněte se velkého lovu krokodýlů ve stokách 20. května v 10 hodin.

[7] Une troupe je synonymum slova une équipe. Se perdre znamená ztratit se.

[8] Dvoustrana s doplňkovými materiály.

[9] Učitel má samozřejmě připravenou celou sérii fotografií míst, které si účastníci v minulé hodině vybrali pro případ, že by někdo úkol nesplnil.