Zdroj: Odborná literatura, poznatky,fakta

Zdroj: Odborná literatura, poznatky,fakta evamachkova Ne, 12/17/2017 - 08:29

Obsah kapitoly

Po stopách Marie Curie

Jakub Jan Ryba

pracuji - budujemem - rozhodují

  

    Drama a dramatičnost jsou založeny na mezilidských vztazích, na charakterech a jednání osob a v neposlední řadě na fikci. Přesto existuje  způsob využívání dramatických metod a postupů ve vyučování školní látky nebo látky, která se ke školním předmětům pojí. Vzniká tak často – pokud nejde jen o předměty humanitní – protimluv, pro nějž je nutné najít vhodné pracovní postupy,  ale také větší nárok na zpracování látky. Tím nejsnadnějším a nepřirozenějším  přístupem k vyučování poznatků a faktů skrze dramatické metody je život osobnosti, která v dané oblasti působila a přinesla její pokrok nebo dokonce zvrat, jako Marie Curie, zakladatelka radiologie. Je vcelku přirozené, nemá-li zůstat jen u životopisu, ale zabývat se i daným oborem a jeho poznatky, že vedle ryze dramatických metod se uplatní i hry didaktické a že se také v určitých momentech nelze vyhnout ani výkladu učitele.

Po stopách Marie Curie

Lenka Janyšová, Martin Šíp, Jan Hnilička

Motto: „Ničeho se v životě nemusíme bát, jen to pochopit.“

                       Marie  Curie Sklodowská

Místo realizace: Gymnázium Ústí nad Orlicí (čtyřleté a osmileté), 28. 4. 2016, učebna chemie

Skupiny:

1. studenti semináře chemie  3. roč. čtyřleté). bez jakékoli zkušenosti s dramatickou                                                 výchovou (15 studentů)

 2. studenti dramatické  výchovy  kvarta (osmileté) (13 studentů)

Čas: 2 čtyřhodinové bloky

Literatura a prameny:

Giroud, Françoise. Úctyhodná žena: život paní Curieové,  Praha: Odeon, 1987; 1. vyd.

Enquist, Per Olov. Kniha o Blanche a Marii, Brno: Host, 2007; 1. vyd.

Codr, MilanPřemožitelé času, Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1988 ; 1. vyd.

Mareček, Aleš; Honza, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl, Olomouc

 

Téma:  Inspirativnost  života vědkyně Marie Curie – Sklodowské  pro  současnost.  

Vzdělávací cíl:           

 • získat vhled do oblasti fyzikální chemie přes hru a prožitek a osvojit si základní pojmy jako je elementární částice, radioaktivita, záření a jeho druhy, jaderné rozpady
 • seznámit se podrobněji se životem M. Curie Sklodowské
 • poznání vědeckých osobností 19. st. a jejich objevů

 

Osobnostní cíl:

-     osvojit si práci ve skupinách, kooperaci

-     naslouchat názorům ostatních, tolerovat jiné názory než svoje

-     rozvoj analytického, syntetického myšlení

-     rozvoj kritického myšlení

-     pokusit se o uvolnění emocí

-     uvědomit si, co je vzdělanost, pracovitost, dobročinnost a spravedlnost

 

Sociální cíl: 

-   zkoumání postavení ženy ve společnosti

-   poznání důležitých vlastností výjimečné ženy   

-   uvědomění si postavení ženy v rodině

-   uvědomění si vztahů uvnitř rodiny

 

Dramatický cíl:

-    seznámení  a poznání základních prvků dramatické výchovy (pro „nedramaťáky“)

-    poznání některých technik dramatické výchovy – asociační kruh, živé obrazy, škála, hra     v celé skupině, konference, učitel v roli, improvizace

-    nahlédnutí do dovedností – komunikace verbální i neverbální, vnímání prostoru, souhra, tvořivost, výraz tělem, kooperace (u dramatické  skupiny  prohloubení)

-    vedení diskuse a zformulování myšlenek k reflexi

-    rozvoj tvůrčího myšlení

 

Pomůcky: papíry, fixy, barevné papíry či míčky, PSP – tabulka, fotografie vědců, objevů

Plán a provedení projektu:

1. Poznej osobnost a její objev (10 min.)

 Motivační hra k navození  tématu projektu.

Popis činnosti: Studenti vytvoří trojice, obdrží tabulku a přiřazují  k sobě očíslované karty se jménem, vědcem na obrázku a objevem.  Výsledky zapisují do tabulky. Aktivita je doprovázena hudbou.

Instrukce:  Na zemi leží jednotlivé obrázky vědců, objevů a jmen. Zapište do tabulky odpovídající jméno vědce, jeho foto a objev.

Nad vedci

Správné odpovědi:

 • Charles Robert Darwin - zakladatelem evoluční teorie a moderní biologie
 • Dmitrij Ivanovič Mendělejev - formulováním periodického zákona a s ním související periodické soustavy prvků
 • Antonie Henri Becquerel - magnetismem, fosforescencí a polarizací světla, radioaktivita
 • Robert Koch – zakladatel mikrobiologie, tuberkulosa
 • Rudolf Diesel – vznětový motor
 • bratři Lumiérové -k obrazu přidali pohyb a na světě se zrodil film a kinematografie.
 • Thomas Alva Edison - fonograf, filmovou kameru, mikrofon, zdokonalení žárovky, pojistky, vypínače, zásuvky, vedení a elektroměry
 • Michael Faraday – dynamo
 • Karl F. Gausse a Wilhelm E. Webera – telegraf
 • John B. Dunlop – pneumatika

Reflexe: Studenti se posadí do kruhu.  Vzájemná informace o poznání všech osobností. Učitel vstupuje do diskuse v případě nejasností. Závěrem by měla  být  informace, v jakém oboru se budeme pohybovat.  Konkrétní postavu určí další aktivita.

Průběh práce: Studenti se velmi rychle rozdělili do trojic,  spolupracovali  ve skupině. Nikomu se nepodařilo sestavit všechny trojice vědec – foto – objev. Úloha byla těžká. Zapojovali se do diskuse při kontrole úkolu. Všichni ale pochopili a určili, že projekt bude z oblasti přírodních věd.

2. Tajenka (10 min.)

Hledání  jména  vědce, které se bude prolínat celým projektem.  Jeho  život  a  vědecká dráha budou  hlavním zájmem projektu.

Popis činnosti:  Studenti ve skupinách doplňují správné odpovědi na zadané úkoly. Tajenku tvoří první písmena správných odpovědí.

Instrukce: Vytvořte skupiny po 5 a rozmístěte  se v prostoru učebny. Doplňte správné odpovědi (celé),  tajenku  tvoří první písmeno.

Poznej, o koho se jedná…

 

 1. Označení hmotnosti =
 2. Jednotka elektrického proudu =
 3. Název fyzikální veličiny =
 4. Náplň plnicích per =
 5. Částice atomu =

Počáteční písmena:

 

_   _  _  _  _

 

 1. Značka uhlíku =
 2. Označení elektrického napětí =
 3. Označení jednotky ozáření =
 4. Označení prvků se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem =
 5. Metoda na výrobu kovů a jiných látek, probíhající v roztoku či tavenině ´=

Počáteční písmena:

 

_  _  _  _  _

 

 1. Bílá hmota = 
 2. Jednotka teploty =
 3. Sopečná vyvřelina =
 4. Označení nulového vektoru. =
 5. Označení deuteria =
 6. Odvětví chemie =
 7. Označení aminokyseliny tryptofan =
 8. NaCl =
 9. Označení draslíku =
 10. Typ uhlovodíku =

Počáteční písmena:

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 

Reflexe: Každá skupina přečte z místa, kde vyplňuje tajenku, 3 odpovědi a na závěr každá skupina řekne jedno slovo z tajenky.  Pokud se studentům nedaří doplnit všechny pojmy, učitel jim pomůže.  Na závěr přinese obrázek vědkyně a umístí doprostřed místnosti.

Průběh práce: Studenti vytvořili tři skupiny a vyplňovali tajenku – jméno vědce, kterému je věnován projekt. Doplňovali celé odpovědi, nejen první písmeno. Všechny otázky byly z oblasti chemie a fyziky. Skupině chemiků to nedělalo tak velký problém jako divadelníkům. Po 5 min. společně s učitelem doplnili všechny odpovědi a přečetli tajenku. Bylo poznat, že někteří se v přírodních vědách zatím mnoho neorientují, ale skupiny pilně pracovaly a závěrečné foto madam Curie přijali jako příjemnou výzvu.

3. Asociační kruh na jméno Marie Curie – Sklodowská –  dále M.C.S. (5 min.)

Popis činnosti: Celá skupina sedí kolem fotografie  vědkyně, říká a zapisuje  asociace na jméno M. C. S.  na balicí papír.  Učitel zjišťuje  základní poznatky o znalostech o M. C. S.

Instrukce: Posaďte se kolem fota M. C. S., co vše se vám vybaví v souvislosti se jménem Marie Curie. Vezměte si fixy a jednotlivě říkejte vaše asociace a zapisujte na balicí papír.

Reflexe: Učitel jen zopakuje zajímavé a správně zapsané informace a uvede je jako vstupní informace o ženě, s níž se podrobněji seznámíme.

4. Marie Curie – její  dětství a život v Polsku (20 min.)

Seznámení se životem MC v Polsku prostřednictvím živých obrazů.

Popis činnosti:  Studenti se rozdělí do skupin po 4 (v průběhu projektu vytvoří vždy jiné skupiny), obdrží kartičky s textem ze  života  M. C. S. v Polsku. Vytvářejí živé obrazy.

Instrukce: Vytvořte skupiny po 4. Každá skupina si přijde vylosovat jeden text ze života M. C. S. Text si ve skupině přečtěte.

 

Zadání pro skupiny:

1.Marie Sklodowska se narodila jako páté dítě ve varšavské učitelské rodině. Její otec byl profesorem fyziky a matematiky na gymnáziu a zástupcem jeho ředitele, matka ředitelkou vyšší dívčí školy ve Varšavě. Dětství a mládí prožívala jako všichni její vrstevníci v atmosféře poznamenané útlakem carského Ruska, který ještě zesílil po potlačeném lednovém povstání polských vlastenců v roce 1864. V jeho řadách byli i blízcí příbuzní rodiny Sklodowských, z nichž některé čekala poprava a ty »šťastnější« odvlečení do vyhnanství na Sibiři.

 

2.Matka onemocněla tuberkulózou. Otcův neúspěch v podnikání, do kterého se nechal zatáhnout, je připravil o větší část úspor. Otcovy neshody s nadřízenými také ke klidu a spokojenosti rodiny nepřispěly. Rodina musela opustit služební byt a přestěhovat se do menšího. Matka Marie Sklodowské zemřela, když bylo Marii 10 let.

 

3.Bronislava a Marie toužily po studiu, přitahovaly je přírodní vědy. Jenže kde vzít peníze na cestu do Paříže nebo Berlína? Polská univerzita ženy nepřijímá. Slečny Sklodowské byly nejen inteligentní, ale měly i vzácný dar najít východisko z každé, zdánlivě neřešitelné situace. V šestnácti letech Marie ukončila gymnázium jako vůbec nejlepší studentka se zlatou medailí.

 

4.Marie neměla ve své rodné vlasti jiné uplatnění, než se buď stát subalterní učitelkou, vychovatelkou anebo se vdát. Lákala ji však laboratoř. Bádání. Hledání neznámých hodnot.

Chtěla studovat na univerzitě. Otec neměl ani na věno, natož na studia. Sestry se domluvily, že Marie se stane vychovatelkou a guvernantkou, aby finančně podpořila starší sestru Bronislavu na studiu v Paříži. Až vystuduje, role si vymění. 

alt. text

 

 Na základě těchto informací  vytvořte:

1. Sousoší, které vyjadřuje obraz ze života Marie.  Jedna skupina vždy předvede ostatním.

Ostatní skupiny pak vytvoří název pro shlédnuté sousoší, napíšou na papír a položí k soše.

 

Reflexe: Přečtení všech názvů s doplněnou otázkou – jak se podařilo vystihnout předvedenou část života a odpovědí ve skupinách (sami pro sebe).

2. Znovu vytvořte sousoší a rozehrajte  – můžete se hýbat, mluvit, využít rekvizity. Opět si skupiny navzájem předvedou a okomentují, co viděli. (Jedna skupina se chystá, ostatní jsou otočeny zády a na určený signál se otočí)

Reflexe: Skupina, která předvádí  živý obraz také krátce zhodnotí  odpovědi ostatních tak, aby se ke všem dostaly správné informace ze života Marie.  Učitel doplní viděné komentářem a rozšíří o další životní události v Polsku. Vše probíhá vestoje u jednotlivých obrazů.

5. Rozhodování – odejít do Francie nebo zůstat v Polsku (10 min.)

Popis činnosti:  Vytvoření škály. Uprostřed učebny vznikne pomyslná úsečka s krajními body: Polsko - Francie. Každý se rozhodne sám za sebe, kde a proč by měla Marie žít. Postaví  se do štronza. Aktivita doprovázena hudbou.

Instrukce: Každý  se dle svého uvážení na základě všech informací, které máte o životě  M. C. rozhodněte, kde byste v roli Marie skončili. Zůstanete v Polsku s tatínkem, bez možnosti dalšího vzdělávání se a vědy nebo odejdete do Francie, kde se budete moci vzdělávat a realizovat své sny? Máte 30 s na rozmyšlení, pak vstupte na pomyslnou úsečku Polsko vlevo, Francie vpravo a zůstaňte ve štronzu.  Učitel položením ruky na rameno – nechá každého studenta vyjádřit, proč se postavil tam, kde je.

Reflexe:  Studenti se vyjadřují za sebe přímo ve škále a na závěr se dozví, že Marie odešla do Francie.

Přestávka 10 min.

6. Vědecká práce M. Curie – výklad o rozpadech (10 min.)

Učitel vysvětlí základní chemické pojmy – částice, radioaktivita, rozpady.

Instrukce: Sedneme si na zem a seznámíme se s některými pojmy a badatelskou činností,  které se  Marie věnovala a následně  zavedla do světa vědy. Do výkladu vstupujte kdykoli s jakoukoli otázkou.

7. Aktivita na čas – rozpadové zákony (10 min.)

Popis činnosti: Studenti dostanou  úkol na základě předchozího výkladu, pracují ve skupinách, ověřují si pochopení  odborné části projektu.

Instrukce: Vytvořte skupiny po třech. Jeden ze skupiny si vylosuje úlohu, kde je třeba doplnit jednotlivé rozpady prvků, zapsat co vznikne. Máte 5 min., podle počtu odevzdaných úloh a správných odpovědí obdržíte karty s dalšími údaji o životě M.C.S. Ty si můžete přečíst a využít v některé z dalších aktivit (příloha 2). Vítězná skupina obdrží hroudu Ra (zabalenou čokoládu).

8.  Hra – propustnost částic (20 min.)

Hra, která má na základě poznatků z předchozího výkladu a následné hry na čas dovést studenty k vyslovení určité hypotézy.

Popis činnosti:  Studenti si vytvoří elementární částici, která je základem radioaktivních záření. V prostoru třídy jsou překážky  z různých materiálů.  Učitel v roli materiálu částici propustí či odrazí. Studenti vytvářejí záření z jednotlivých částic, vyhodnocují,  co je pustí dál a co ne, analyzují své výsledky a zároveň syntetizují, aby došli k nějaké hypotéze.

Instrukce: Stanete se badateli, vědci. Vytvořte skupiny po třech. Na lavici máte k dispozici barevné papírky (míčky), ze kterých si můžete vytvořit libovolné elementární částice v souvislosti s radioaktivním zářením. (Neprozrazujeme druhy částic, jen pokud nedokážou po nějaké době vymyslet, vysvětlíme – proton, elektron, pozitron, foton, alfa částice) Zelené lístky mají hodnotu 0 a 1, červené  0, +1, -1, modrý nemá hodnotu. Pokuste se nejdříve zkombinovat lístky tak, abyste se stali elementární částicí, zářením. Budete chodit prostorem, kde se nacházejí tři překážky – učitelé v roli látky, různého materiálu. Na otázku „Pustíš mě?“ – dostanete odpověď „ Ano či ne“. Podle druhu sestavené částice můžete usuzovat na látku, ze které je učitel. Je dobré si vytvořit tabulku s částicemi a zapisovat si všechny možnosti zkoumání. Můžete využít i výklad umístěný na nástěnce.

Barvy

Reflexe: Probíhá v kruhu na zemi.  Studenti si vezmou své tabulky a prezentují  svá bádání. Buď vyvodí teorii o druzích záření a možných materiálech, kterými záření projde nebo je odraženo či pohlceno.  Nebo se jim nepodaří dojít až k závěru a skončí u dílčích závěrů. Učitel vysvětlí a případně doplní, proč a kde nastala chyba v bádání.  V závěru informuje o úspěšném bádání Marie a Pierra Curie.

9. Nobelovy ceny – rozhodování o přijetí (15 min.)

Udělování Nobelových cen Akademií věd – krátká informace v úvodu.

Popis činnosti:  Účastníci se stávají Královskou švédskou akademií věd s úkolem rozhodnout o nominaci M. C.S.  na Nobelovu cenu za chemii.


Instrukce: Rozdělte  se na dvě skupiny.  Stáváte se členy Královské  švédské akademie věd. Jedna má za úkol obhájit nominaci a druhá odporovat. Obě skupiny dostanou kartičky s argumenty podle příslušnosti skupiny a další prázdné kartičky pro své vlastní argumenty.
Máte 5 minut na poradu, hledání argumentů a nalezení strategie pro debatu.
Ve skupinách si sedněte  proti sobě a začne debata akademie, kde se budete  střídat  v argumentech. Zástupci argumentují na základě informací z lístků. Jeden přečte informaci a z druhé skupiny se ozve protiargument, atd. :

 

 • Profesorkou na Sorbonně se stale jen z protekce.
 • Byla by první ženou, která by získala sama Nobelovu cenu.
 • Bude první člověk, který získá dvě Nobelovy ceny.
 • Jednu Nobelovu cenu již získala.
 • Nebyla zvolena do Akademie věd.
 • Je to žena.
 • Byla by první ženou, která by získala sama Nobelovu cenu.
 • Hlavní zásluhy na její vědecké práci má její manžel.
 • O jeden hlas jí uniklo zvolení do Akademie věd.
 • I po smrti manžela dokázala ve své vědecké práci pokračovat.
 • Marie Curie je první profesorkou Sorbonny.
 • Objevila dva nové prvky Radium a Polonium.
 • Její práce je přínosem do budoucna a potřebuje podporu.
 • Je to zneuctění a znevážení Nobelovy ceny.

 

Máte 1 min. na poradu a vybrání zástupce skupiny pro závěrečnou řeč. Vybraní přednesou závěrečnou řeč – proč udělit, proč neudělit.
Učitel vyhlásí udělení Nobelovy ceny  M.C.S. za chemii.

 


10. Marie Curie  a 1. světová válka (20 min.)

Popis činnosti: Diskusní kruh na téma pomoci ženy ve válce a pohybové hry pro celou skupinu.

 

Instrukce: 1. Sednete si do kruhu. Přesuneme se do období 1. světové války.  Jak může pomoci žena ve válce? Diskuse vedená se studenty.  Důležitou úlohu hrála zdravotní sestra. My se s jednou zdravotní sestrou trochu rozhýbeme. Učitel v roli zdravotní sestry určuje 4 druhy onemocnění a typ pohybu.

 2.  Na fotografii vidíte stroj, prohlédněte si ji  – jedná se o pojízdnou roentgenovu stanici.

Nyní zkusíte improvizačně  takový  stroj vytvořit.  Do prostoru vstupujte jednotlivě, s vědomím tvorby pojízdné stanice a zůstaňte  ve  štronzu. Na dotyk každý řekněte, jakou část stroje tvoříte.  Na další dotyk se vaše část rozhýbe, aby ve výsledku  jste tvořili roentgenovou stanici jako hudebně – rytmicky funkční stroj. Váš stroj se zpomaluje, zrychluje a končí svoji práci ve štronzu.

Reflexe: Studenti hodnotí pohybové aktivity. Pocity, s jakými hry prožívali. Učitel pak informuje o životě Marie v období války a proč právě tyto pohybové aktivity -   Marie pomáhala léčit  především vojáky vybudováním pojízdné roentgenovy stanice.

11. Tisková konference  s Marií Curie  (12 min.)

Popis činnosti: Učitel vstoupí do role M. C. a odpovídá na dotazy zástupců jednotlivých periodik. Jedná se o moderovanou konferenci, kdy další učitel je v roli moderátora.

Instrukce: Stáváte se zástupci jednotlivých periodik.  Pracujete  ve skupinách po 3. Domluvte se na názvu periodika a firmě, kterou zastupujete.  Na dnešní konferenci máte jedinečnou příležitost zeptat se významné vědkyně na vše, co vás zajímá – jak z jejího soukromého života, tak i z vědecké práce. Po skončení konference  napište tiskovou zprávu.

foto

 

 12. Tisková zpráva (12 min.)

Popis činnosti:  Na základě rozhovoru s madam Curie a všech získaných informací v průběhu lekce budou vydány tiskové zprávy jednotlivých periodik. Zprávy budou přečteny a vyvěšeny.

Instrukce: Ve skupinách z předchozí aktivity  vymyslete  titulek a vydejte zprávu na téma, které si sami zvolíte.  Využijte  informací o M.C. ze všech  aktivit, které jste získávali v průběhu celého projektu. Zástupci periodik jednotlivé zprávy přečtou. Vlastní prezentace proběhne u kulatého stolu – uzavřený kruh židlí.

Reflexe: Studenti se vyjadřují k setkání s madam Curie, jak volili otázky, ke spolupráci skupiny vytvořit společnou tiskovou zprávu.  Jak vybírali periodikum. Jak určili, kdo bude ten, kdo prezentuje. Po reflexi ke zprávám  studenti obdrží informace o závěru Mariina života.

 

foto

 

13. Dopis Marii (10 min.)

Popis činnosti: Každý student napíše Marii dopis. Po celou dobu psaní hudební podkres.

Zavřený dopis odevzdají do schránky.

Instrukce: Vezměte si každý tužku a papír.  Marie Curie – Sklodowská už mezi námi není. Vy teď máte jedinečnou příležitost se s ní rozloučit. Co byste jí řekli, kdybyste se s ní dnes potkali? Napište za sebe dopis, který pak zanechte ve schránce uprostřed třídy. Můžete psát z jakéhokoli místa ve třídě.

 

 

Marie Curie foto

 

Reflexe:  Všichni si sednou do kruhu jako na začátku.  Studenti vyjadřují všechny pocity, názory jednak k osobě madam Curie – co se dozvěděli a poznali v porovnání s prvním brainstormingem. V čem spatřují dobrý či špatný způsob možného způsobu výuky a získávání poznatků.

Reflexe celého projektu: 20 min.

 

Jakub Jan Ryba

Jana Šeráková, Petra Tůmová, Vojtěch Lőffelmann

Úvodem

Život a dílo Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 – 8. 4. 1815) stal se inspirací pro stejnojmenný projekt naší skupiny. Naší cílovou skupinou se stali budoucí pedagogové, a proto jsme jim chtěli nabídnout pedagogický i životní příběh titulního hrdiny, který s sebou nese problémy (nejen) tohoto stavu. Významnou součástí Rybova života byla hudba – z dnešní perspektivy jeho největší koníček. V našem projektu jsme se snažili mimo jiné poukázat i na důležitost „volnočasových zájmů. Jelikož však úhelným kamenem příběhu byl v rovině lidské a nikoliv hudební – nikdo z nás navíc není hudební expertem – hudbu jsme využívali především jako podkres, nápovědu pro skupinu a dokreslení Rybovy osoby.

Realizace: 20. června 2016 na SPGŠ Karlovy Vary v čase od 10:00–14:00.

Skupina: První ročník pedagogického lycea, 16 účastníků dva z nich chlapci, předmět „Osobnostní a dramatická výchova“, který vyučuje Jana Šeráková, mají od začátku ročníku a mohou si ho zvolit i jako specializaci. Během roku prošli všeobecnými základy dramatické výchovy, takže byli seznámeni s většinou technik, které jsme v projektu využili.

Literatura a prameny

 • RYBA, Jakub Jan. Školní deníky Jakuba Jana Ryby. Překlad Jan Němeček. 1. vyd. Praha: SPN, 1957. 288 s., 5 s. obr. příl. Edice pedagogických pramenů;
 • BERKOVEC, Jiří. Jakub Jan Ryba. 1. Vyd. Jinočany: H&H, 1995. 172 s., [16] s. il. a faksimile. Musica. ISBN 80-85787-97-0.
 • RYBA, Jakub Jan a SPĚVÁČEK, Václav. Jakub Jan Ryba: vychovatel našeho lidu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 183 s.
 • Hora-Hořejš, Petr. Co Čech to muzikant IN: Toulky českou minulostí. Šestý díl, [Příběhy a postavy českého národního obrození]. 1. vyd. Praha: Baronet, 1997. 230 s. ISBN 80-7214-039-6.
 • KŘIVKOVÁ, Ludmila. Analýza vybraných sborových skladeb Jakub Jana Ryby. Diplomová práce PedF UK. Vedoucí PhDr. Leona  Saláková, Ph.D., 2015
 • [online] SMOLOVÁ, Věra. Co předcházelo sebevraždě Jakuba Jana Ryby. 2008. iDNES.cz. Citováno 7. 9. 2016. Dostupné online z: http://zpravy.idnes.cz/co-predchazelo-sebevrazde-jakuba-jana-ryby-fjb-/zpr_archiv.aspx?c=A081216_164824_kavarna_bos

Téma

Střet reality a ideálu v každodenním životě.  Na ukázkách ze života J. J. Ryby jsme chtěli ukázat, že realita vlastních ideálů (cílů) je často obtížně realizovatelná – překážkou jsou často pracovní povinnosti, nezájem okolí či malicherné nepřátelství. Přesto však je takové touha žádoucí a potřebná, důležité je též mít nějaké své „bezpečné místo“ – koníček, přítel atp.

Cíle

 • vzdělávací – účastníci blíže poznají život  J. J. Ryby; vyzkouší si práci s úryvky z deníků; seznámí se s dobou 19. století a životním stylem kantorů té doby
 • dramatické – propojení psychosomatických dovedností (pohyb, zvuk, jednání), kolektivní postava, hra v roli, etudy (uchopení látky její dramatizace a herecké zpracování), reflexe viděných etud a svých výkonů
 • osobnostní – rozvíjení schopnosti řešení konfliktu, kooperace ve skupinách, formulace vlastních myšlenek a názorů, interpretace citátů, schopnosti řešení konfliktu, kooperace, formulování myšlenky, empatie – zkoumání perspektiv

Pomůcky

fiktivní Rybův deník, brk, deníky pro skupinu, psací potřeby, arch s obrysem postavy, svíčka, autografy Rybových skladeb, skici rožmitálské školy, Rožmitálu, citáty Horatia, Vergilia, Seneky, text Vzbuzování ke školnímu cvičení[1]

Scénář projektu

Jeden z lektorů uvede třídu do učebny, kde jsou svědky krátké etudy. Studenti nedostali žádnou předchozí indicii o tom, co je předmětem projektu – kdo je ústřední postavou…

 1. Etuda (Vojta)                                                                                                                       Stůl a židle. Ryba sedí za svitu svíčky a píše do deníku.

RYBA

Jaký tuhý boj jsem musel přestát, dozvíte se v této knize; neboť jsem všechno naprosto věrně uvedl, ne abych sobě ulehčil, ale abych svým nástupcům ukázal, co musí vytrpět pilný člověk náležící našemu stavu, snažící se pevně hájit své právo -

ANNA

Muži, pojď si už lehnout, hlásili druhou hodinu. Zítra musíš brzy vstát, Zachar chce, abys hrál i na jitřní.

RYBA

Už půjdu, Anno. Jen spi.

ANNA

Kdy tohle skončí… Což nám nemůže dát pokoj. Nemohl bys mu více vyhovět?

RYBA

Víš dobře, že to nejde. A teď jdi, dopíši ještě poslední větu a přijdu také. (znovu píše) „Abys byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je. Věř mi! To tě přivede k moudrosti a chytrosti.“ (zhasne svíčku a odejde)

 1. Úvod (Jana)                                                                                                                          - představení lektorů

- předání osobních deníků skupině

à společná reflexe viděného (první otázky - co víme jistě, co si domýšlíme)

 1. Aktivizace a indicie - podloženo hudbou (Jana)                                                                

Skupina hledá indicie o postavě za doprovodu hudby – až na chytače. Když se hudba přeruší, chytač se snaží pochytat co nejvíce lidí (zmražení). Hra končí, pokud jsou všichni chyceni nebo mají všechny indicie. Úloha chytače se mění – pomocí tokenu (rybička), předává se nenápadně. Ve skupině také koluje obranný kamínek, který chrání před zmražením

 • Předměty: Autografy (s poškozeným chybějícím jménem)
 • Kresby: rytina Přeštic, skica školy, kostela, atp.
 • Citáty Horatia, Vergilia a Seneky
 • Základní datace: 1765 - 1815

Komentář z realizace: Aktivizační hra si vyžádala pozvolné instrukce, které vyšly z úvodní chůze prostorem. Skupina nenašla dvě indicie, ale to ničemu nevadilo. Studenty jsme v rámci citátů a dalších indicií museli aktivně oslovovat a vybízet k dialogu, s tím jsme ale předem počítali. Mezi tipy na jméno postavy padl i jeden nesmělý Jakub Ryba od jedné ze studentek, což nás příjemně překvapilo, bohužel však studentka svůj nápad nebyla schopna dostatečně podložit, takže se k ní nikdo nepřidal.

 1. Postava (Petra)                                                                                                              

Předložit arch bezejmenného hrdiny

à reflexe všech informací - rozumíme všemu? - co vím teď?

Oblepení indicií okolo siluety postavy.

 

 1. Živé obrazy (Vojta)                                                                                                    Hudební podkres

Rozdělit do 4 skupin - Každé dát výchozí text pro pantomimu.

V: Tento náš muž si, jak jste mohli vidět v úvodu, vedl deník - pravdou je, že deníků vedl několik. Několik útržků z těchto stránek Vám teď rozdáme do cca 4 členných skupin. Takže Vás poprosím, abyste se rozdělili. Každé skupině dám část textu z jeho deníku. Pokuste se ostatním skupinám pomocí pantomimi ukázat, co jste se o tomto člověku dozvěděli. Nemusíte nutně vycházet z nabízených situací, můžete klidně vytvořit zcela novou. Důležité je, aby nám osvětlila téma, které původní text nese.

1. Hudba[2]

Od malička fascinován byl jsem právě hudbou. Často sedával jsem pod oknem a poslouchal, jak otcův smyčec po houslích se smýká. Už ve čtyřech letech byl jsem prý muzikou toliko uchvácen a jal jsem se v době matčiny nepozornosti natahovat struny otcova klavíru. Žel otec se navrátil domů ve chvíli, kdy několikátá struna již mým přičiněním praskla.

2. Těžká školní léta[3]

…Školní kovy po zdích chřestí -

na polínku dítě vřeští.

To mně nešlo, věru, k duhu.

Zvlášť když nebyl den bez pruhu.

Neb pan kantor, příjmím Strejček,

Na mne byl co dravý sejček.

 

Ctil mne stále: Hloupým Kubou,

troubou, mezkem, býčí hubou…

Dejž mu Pán Bůh nebe! Žádám,

též i nebi díky vzkládám,

že jsem vyšel bez mrzáctví

z toho kantorního panství…

3. V kostele na kůru

Jaký převeliký úspěch. Dnes mi to kantor oznámil. Otec s matkou byli velmi rádi, věděli asi, že jsem velmi toužil zpívat první alt. Už za týden je svátek Nanebevzetí. Musím teď více zkoušet, bych si ostudu neudělal.

4. Přijímačky na gymnázium - němčina

Nejmilejší Františku,

ve věci této zcela s Tebou souhlasím. Sám si dobře vzpomínám, s jakým nadšením vydal jsem se do Prahy, bych započal gymnaziální studia. Vyzbrojen latinou i alfabetou věřil jsem v úspěch, stejně jako otec i strýc, který mne s sebou do Prahy vzal. Jak důležité je učiti se jazyku německému neměl jsem tehdy tušení. Kdybych tento znal, nemusel jsem meškat rok v normální škole. Jaké štěstí, že mi tehdy strýc poradil jít do normální školy, bych se jí doučil. Bez jeho pomoci vrátil bych se snad zkroušen zpět k rodičům do Nepomuku.

Co jsme se dozvěděli zapsat na arch k siluetě.

Komentář k realizaci: Studenti snadno porozuměli zadanému úkolu zaujatě se zhostili jeho realizace (museli jsme přidat čas navíc). Temporytmus se zrychlil.

 1. Deník (Vojta)                                                                                                                

Dnes jsem u Thuna poprvé slyšel Andromedu. Nic mi nevadí, že jsem byl až ve třetím parteru. Hudba je na divadle snad ještě krásnější než kde jinde. Přistihl jsem se, že jsem byl u vytržení až do konce potlesku. Brzy musím znovu někam jít. Slyšel jsem, že u Nostitze by se měl hrát za měsíc Salieri. Studium mi volna přeje a s prodejem mých skladeb to také vypadá vskutku nadějně. Snad bych jednou také mohl být skladatelem. Pater Leopold mé skladby chválí. Vypadá to, že mi i odpustil ten incident s inkoustem, když jsem si opisoval tu studii o kvartetu. Myslím také na otce, jistě by byl na mě hrdý - zítra mu napíši. I o Andromedě. Jistě ho také potěší, že jsem se zlepšil v němčině. I v italštině mě bratři chválí. Kéž by tu tak mohl být také.

18. 2. 1782                                                                                         Jakub Ryba

Jméno napsat na arch k citátům.

Diskuse: Co o Rybovi víte? Co víte o době, ve které žil?

Komentář k realizaci: Někteří studenti věděli z minulých aktivit, že by to mohl být Ryba, vše se potvrdilo, ukázalo se, že o jeho osobnosti toho moc neví, odvozovali jsme tedy zpětně z obrázků a citátů dalších indicií. Některé informace bylo nutno dovysvětlit. 

 1. Studia vs. Učitelství (Petra)                                                                                                Dopis od otce (pro každého). Otec sděluje o nutnosti opustit Prahu. Ryba musí volit mezi pokračováním ve studiu a učitelskou drahou.

Text dopisu:

Drahý Jakube,

doufám, že se ti v Praze vede dobře, tady u nás je vše při starém. Jen na maminku vzpomínáme srdečně...

Píši Ti hlavně proto, že v Nepomuku ve škole se uvolnilo místo po kantoru Strejčkovi, mohl bys o něj požádati.

Vím, že máš Prahu a studia rád, ale proslýchá se, že snad budou rušit fundace a takto by ses mohl lépe o sebe postarati.

Jakube, nechávám to celé na Tvém uvážení, ale byl bych moc rád.

Koneckonců by se tvé zkušenosti v učitelském místě dobře zúročily. Hudba je ve škole nutnou věcí.

S pozdravením Tvůj milujícící otec

Hudební podkres.

2 skupiny - argumenty PRO a PROTI

Předložení argumentů - jak by se rozhodli oni?  - Přečíst, jak to udělal Ryba

Zápis do deníku.

Komentář k realizaci: Studenti se aktivně zapojovali do argumentace, spíše volili pokračovat ve studiu, ale nebylo to vyhraněné, chápali i racionální postoj otce na pozadí dobového kontextu. Aktivitu jsme vztahovali k studentům samotným; zápis do deníku byl spíše sporý.

 1. Horké křeslo (Jana)                                                                                                       

Postava žáka z Rybovy třídy. Žák, chtěl přinést do školy dřevo, ale otec mu to zakázal. Předá informace: Ryba je učitel, je ženatý, má děti, několik mu jich umřelo. On ho má rád a do školy také chodí rád. Příhoda s návštěvou Zachara - hádka. Kostel a škola pevně spojeny. Duchovní má velkou autoritu.

Zápis do deníku.

Komentář  k realizaci: Učitel v roli dobře motivačně fungoval. Na druhou stranu vše záviselo na tom, na co se ptali studenti, a tak se dozvěděli jen část podstatných věcí, které jsme chtěli původně sdělit (viz výše). Vytvořil se tedy přesnější obraz o Rybovi skrze oči jeho žáka, otázka placení školného a sporů se možná trochu upozadila – možná by pomohlo nebýt žákem ale rodičem, nebo představit postavy dvě.

Pauza

 

 1. Ve třídě (Vojta)                                                                                                                    Po pauze setkání ve třídě. Na lavicích je připraven text Vzbuzování ke školnímu cvičení

RYBA (vchází)

Dobré ráno. Zprvu se vám omlouvám za zimu, ale většina rodičů opět neposlala dřevo na zátop. Začněme proto dnešní den zvesela recitací našeho vzbuzování. (recitace) Vidím, že nám opět chybí 20 žáků z Voltuše, Boru a Sedlice, neberte si však z nepřítomných žáků příklad. Jelikož se žádný z duchovních opět nedostavil, vyložím dnes něco málo z katechismu já. - Pater noster. Jane, jaký je český překlad?

Žák odpoví, Ryba se případně zeptá jiného nebo sám vyloží a začne s rozborem modlitby. Urputné klepání na dveře.

RYBA (jde ke dveřím)

Dále.

MATKA 1 (Zíbová)

Dobrý den, pane učitel.

MATKA 2 (Ulcová)

Dobrej den.

MATKA 1

Pane učitel, přišly jsme vás poprosit, abyste našim dětem prominul školné - sám víte, jaká je bída, pole nenese.

MATKA 2

Všecko draho. Každýho krejcaru třeba.  Sám dobře ví, jak to je.

MATKA 1

Zkrátka nemáme na školu peníze.

RYBA

Já na tom nejsem líp, samy dobře víte, jak se u vás pokořuju. Obcházím chalupy a žádám to, nač mám právo. - Vzdělání je novým školským řádem povinno a stejně tak školné.

MATKA 1

A k čemu nám to je. Děti si stejně pak stěžují, že je bolí hlava, jak do nich pořád hučí. To za staré školy nebylo.

MATKA 2

Bodejť by je hlava nebolela, když je učí i němčinu - k čemu jim to bude.

RYBA

To chcete, aby z vašich dětí byli jen sluhové a v armádě, aby sloužili rakouským důstojníkům. Bez němčiny se dneska člověk prostě neobejde. - Prosím vás, běžte pryč, rušíte nás.

MATKA 2

To určitě, už to vidím, jak z našeho Franty bude generál.

MATKA 1

My prostě víme, že učitel může školné prominout.

RYBA

To jistě, v případě, že je rodina žáka ve velké nouzi, ale pokud si vzpomínám, zrovna vašeho muže vidím neustále vysedávat v hospodě. - Pochopte i kantor musí z něčeho žít.

MATKA 2

Ale důstojný pán říkal -

RYBA

Tak pan farář vás sem rušit do hodiny poslal.

MATKA 1

Je snad jedno, jak to víme. Máme právo prominout školné.

RYBA

Právo jistě. - Pak tedy předložte oficiální písemnou žádost, kterou pak oficiálně vyřídím. - Tady je papír a inkoust.

Matky se zdráhají - neumějí psát.

RYBA

Děti, kdo z vás, by dokázal napsat žádost, kterou bych vám nadiktoval? - To chcete, aby vaše děti dopadli stejně jako vy a nedokázali si na úřadě ničeho vyřídit.

Matky se ještě pokoušejí a Ryba je vyhodí ze dveří.

RYBA

Tedy, omlouvám se za tuto situaci a zdržení ve výuce. Nemáme už více času, tedy se s vámi loučím a těším se na odpoledním vyučování.

Zápis do deníku.

Komentář k realizaci: Aktivita proběhla svižně a vše co mělo být řečeno a předáno se povedlo, atmosféra ve třídě při Vzbuzování byla veselá – studenti přijali úkol nejprve s rozpaky, ty však brzy pominuly. Dialogy byly vedené částečně po smyslu a došlo i na drobnou improvizaci, to ale jen dodalo na dramatičnosti a věrohodnosti. Zápis do deníku zde možná nebyl dostatečně motivován – studenti zde byli v roli a důvody instrukce k zápisu asi nebyly dostatečně zopakovány.

 1. Ideální učitel a ideální  (Jana)                                                                                      

Diskuse na dané téma i v kontextu minulosti a viděného.

Psát na dva papíry, vyvěsit vedle archu s Rybou.

Komentář k realizaci: Aktivita probíhala bez komplikací. Dané téma skupina již probírala zhruba před půl rokem, nyní však mohli přidat i dobový kontext, což se podařilo.

 1. Hudební intermezzo (Jana)                                                                                                  Hudební podkres.

Pohyb prostorem – zaplňování prostoru (najít bod jít k němu) - bezdůvodné vracení ze stran vedoucích ß přitvrzení konfliktu se Zacharem, který si např. vymýšlel chyby a vracel Rybovy skladby

Zápis do deníku

Komentář k realizaci: Aktivita působila přesně, jak měla, osobní prožitek bylo pak důležité reflektovat a zápis do deníku byl na místě. Bylo také vidět, že nabídku zápisu skupina ráda využila.

 1. Těsný kruh                                                                                                                    

Skupina jde doprostřed místnosti. Lektoři kolem nich prochází v různém tempu a říkají různá čísla, data, názory, postoje, věty, slova postav příběhu nebo doby.

Komentář k realizaci: Aktivita byla hodnocena silnými emocemi. Kolektivní postava Ryby, kterou vytvořili studenti, byla působivá, možná byla dost sugestivní, většina ze studentů měla zavřené oči a nechala na sebe působit „hlasy“ z venku, které působily tísnivou atmosféru. Bylo nutno reflektovat. Aktivitu jsme původně v plánu neměli, ale jelikož jsme pocítili potřebu zdůraznit některé aspekty Rybova života, které se třeba neobjevily v horkém křesle, jak jsme původně doufali, nebo nebyly dostatečně zopakovány, dohodli jsme se v průběhu na jejím zařazení.

 1. Deník (Vojta)                                                                                                                       1. 3. 1796[4]

Anně se vrací alespoň trochu štěstí do života. Po smrti našeho Ambrože i Jakuba byla velmi zasmušilá. Děkuji Bohu, že nám dal Josefa. Škoda jen, že se narodil do takové nejisté doby. Dostávám jen málo zpráv, ale co každý týden se nová objev, že Napoleon přitáhne i sem nebo že vytáhl na Vídeň. Nechávám to být, tady v Rožmitálu je starostí dost. Školní budova by potřebovala nová okna a kamna. Už kolikrát se musela kvůli zimě výuka úplně zrušit. Náš duchovní sem už zcela úplně přestal chodit i kaplanovi to zakázal. Hned v jeho první den urazil mého nového pomocníka, protože dá víc na klepy neprávem nespokojených rodičů, než aby sám se přišel do školy přesvědčit. Trápí mě také zdraví, ale Anně o tom zatím neříkám, nechci jí kazit první jasnější dny. Snad se mi podaří vymoci alespoň třetinu školného, abych mohl pořídit dříví a zaplatit pomocníka. Děj se vůle Páně.

Komentář k realizaci: Aktivita dobře navázala na tu předešlou a dodala jí vrchol.

 1. Zachar a Ryba - etudy (Jana)                                                                                        

Vznik cca 4 skupin. Každé jsou předloženy vybrané výňatky ze školních deníků (viz RYBY, J. J.: Školní deníky, 1957, str. 133-158) – úkolem je zpracování do etud.  Následuje prezentace etud.

Vojta čte[5]:

Vzácnému krajskému školnímu komisaři,

já, představený zdejší farní školy. Žádám krajský školní úřad, aby zdejšího učitele Jakuba Rybu odvolala a nahradila ho vychovatelem, který bude plnit své povinnosti vůči škole i kostelu svědomitě a s patřičnou úctou ke stavu duchovnímu.

Učitel Ryba jde dětem špatným příkladem v jednání s ostatními měšťany i místními duchovními správci. Šíří kolem sebe nepokoj a neklid. Ve škole zaměstnává neschopné pomocníky, kteří následují jeho špatného příkladu.

Nejen z těchto důvodů, tedy podepsaný nejponíženěji žádá slavnou školní komisi o učitelovo odvolání.

Kašpar Zachar,

farář

Zápis do deníku.

Komentářk realizaci: Zápis do deníku by se mohl vynechat, bylo vidět, že zpomaloval další průběh – skupina sama této nabídky moc nevyužila.

 1. Vzkazy (Petra)                                                                                                              

Situace: Ryba zvažuje, zda se nepojistí a i on nenapíše dopis na inspekci. Nakonec se rozhodne, že ano. Do Rožmitálu má přijet inspektor Stark a rozhodnout spor.

Hudební podkres

Každý sám za sebe může Starkovi napsat vzkaz.

Komentář k realizaci: Zde asi bylo lepší vložit nějakou aktivitu k jednání a doznění předchozích. Bohužel i vzhledem k času nebylo jiné alternativy.

 1. Ulička - Ryba vs. Zachar (Petra)                                                                                  

Všichni se stanou kolektivní postavou Starka - jdou uličkou a mohou pročítat jednotlivé vzkazy. Na konci cesty se společně stanou inspektorem Starkem, který má situaci rozhodnout.  Ryba – Vojta  a Zachar  - Jana

Skupina rozhodne ve prospěch jednoho nebo druhého.

Komentář k realizaci: Skupina (jako inspektor Stark) byla jednoznačně pro Rybu, možná by se mohlo uvažovat jak více posílit dualitu – studenty rozdělit?

 1. Konec příběhu                                                                                                                J

Je rozhodnuto.

2 skupiny - každá vymyslí pokračování Rybova příběhu.

Komentář k realizaci: Tento krok jsme nakonec vynechali. Vkročili jsme rovnou do závěrečné diskuse a nechali skupinu, aby Rybově příběhu udělili jednotný konec spíše v ohledu sporu se Zacharem. (Shodoval se s realitou - jejich spor skončil.)

 1. Reflexe                                                                                                                           P

Závěrečná reflexe dílny. Nabídli jsme skupině i některé z výchozích materiálů.

 

Přílohy

 1. Text recitálu Vzbuzování k školnímu cvičení (kráceno, formátování převzato)

S chutí, milí spolužáci,

Čile, hbitě jako ptáci

Do školního cvičení!

nedejme se pobízeti

Jako nedbanlivé děti,

Jimž je škola trápením.

 

S veselým a jasným duchem,

Bystrým okem, tenkým uchem

K cvičení tu chvátejme!

V tichoti a pozornosti,

k vlídné mravopočestnosti

Školní práce konejme!

 

Čtení, psaní, počítání,

Božských, lidských věcí znání.

Ó, jak pro nás drahý zisk!

Navykati všemu ctnému,

Odpírati mocně zlému,

Tentť jest dobré školy tisk.

 

Školy vedou k poslušnosti,

K řádu, k práci, k nábožnosti

Jaký je to pro vlast dar!

Strašidla a můry plaší,

Jak jen možné zemi naši

Čistí z pověr, blud a čar.

 

Protož s chutí, spolužáci,

čile hbitě jako ptáci

do školy se béřeme!

Toulání pak uličníkům,

Zahálení ničemníkům

Rádi, rádi zanechme!

Hudební přílohy

Podstatnou součástí projektu byla i hudba Jakuba Jana Ryby. Skladby byly vybírány na místě, podle potřeb aktivity a skupiny. Využili jsme skladeb:

- Toccata, Fuga E dur, Preludium C Dur, Preludium B dur – Jakuba Jana Ryby z alba Michal Novenko - Czech Organ Music: Complete Organ Works and works by Borový & Kuchař. Vydalo Rosa s.r.o. 1999

Dále předehry různých Rybových pastorel, kvarteta a nahrávky z Rybovy první mše vánoční..

Reflexe realizace

Účastníci silně prožívali vstup do kolektivní role J. Ryby, mluvili o nepříjemných tísnivých pocitech, když slyšeli hlasy a to, co se učiteli asi honí hlavou. Ačkoliv byl závěr příběhu pozitivní, skupina se rozešla spíše zamyšleně. (Velkou vinu na tom měl i čas našeho projektu, na který nebyli zvyklí.)

Průvodní myšlenku našeho projektu („i v nepříznivé realitě jít stále za svým ideálem a držet se ho“) se nám sice podařilo v jistém smyslu předat, Také se mi zdá, že jsme nedostatečně předali původní celkem pozitivní myšlenku – snad by se daly aktivity upravit směrem k většímu nadhledu, rychlejšímu tempu, menší reflektivnosti, ale nevím přesně. Snad to bylo tím, že jsme stanovili velké množství cílů.

            Klíčovým problémem našeho workshopu bylo jistě téma, které se zdá možná až moc filosofické a těžké. Už při plánovaní jsme začali pociťovat, že nám trochu roste přes hlavu. I tak jsme se s tím myslím vypořádali se ctí a úspěšně.

Skupina dle mého názoru pracovala dobře. Cíle se nám zdařilo naplnit, jak vyplynulo i z drobného ohlédnutí za projektem, které Jana provedla v rámci své následující hodiny se skupinou. Jana nás také předem připravila na poněkud menší iniciativu ze strany skupiny. Studenti fungují bezproblémově, nemají problém pracovat jak všichni dohromady, tak v menších skupinách. Jsou velmi tolerantní a zvídaví. Při reflexích nebo skupinových diskusích potřebují silnější motivaci z pozice učitele, potřebují delší čas na to, aby se rozmluvili a zbavili se ostychu. Při samostatné práci ve skupinách potřebují vždy jasné instrukce, jinak se cítí nejistí.

 

Námět následujícího projektu se stejně jako příběh Jakuba Jana Ryby výrazně liší od příběhu Marie Curie především tím, že výroba zápalek není věci přírodních zákonů a exaktních poznatků, ale závisí na jednání lidí, kteří se rozhodují, dosahují nebo nedosahují splnění svých cílů a technologie výroby zápalek je motivem vedlejším. Z toho plyne, že u témat tohoto typu by byly možné různé výklady a analýzy, přesto však i zde platí, že informace prostřednictvím aktivit a jejich zadání poskytované nesmí být v rozporu se skutečností, nesmí být desinformací, byť třeba jen  nahodilou. Krátce řečeno: pro realizaci tohoto typu výukového projektu musí být lektor velice důkladně připraven a orientován v problematice, včetně detailů, již se v práci dotkne.

 

pracuji – budujeme – rozhodují

Vojtěch Lőffelmann

Dílna nevychází z potřeb konkrétní skupiny. Je cílena pro studenty středních škol ve věku cca 15-18 let primárně z důvodu rozvoje klíčové kompetence k podnikavosti a vzdělávací oblasti Člověk a práce, což souvisí s budoucím pracovním profilem studenta.[1] K realizaci jsem zvolil Gymnázium v Sušici z čistě praktických důvodů, školu jsem sám navštěvoval, znám tamější poměry, styl výuky a podstatnou část pedagogického sboru. Navíc s ohledem na téma byla Sušici hlavním hlediskem při výběru skupiny. Měl jsem při přípravě obavu, že osudy Scheinosta a Fürtha budou studenti znát, ukázalo se však, že je tomu právě naopak.

Společně s ředitelem školy Mgr. Ivanem Kratochvílem jsme se domluvili, že bude z organizačních důvodů nejlepší realizovat projekt na konci měsíce ledna a to s paralelními třídami VI. A (osmiletý cyklus) a 2. A (čtyřletý cyklus), což mým cílům plně vyhovovalo.

VI. A - Třídu jsem jako kolektiv nikdy nepotkal a znal jsem z ní osobně jen jednoho studenta. Obrátil jsem se proto na třídní učitelku Mgr. Vilemínu Hraničkovou, aby mi o třídě dala základní informace. Věděl jsem tedy, že je ve třídě 25 studentů, z toho 9 dívek. Třídní učitelkou jsou vnímáni jako třída bezproblémová, aktivní a reagující na otázky učitele. Žádný podobný dramaticko-výchovný projekt nikdy před tím neabsolvovali. Na otázku, zda by se chtěla workshopu aktivně účastnit společně se studenty, nakonec odpověděla záporně.

Třídní, V. Hraničková se kvůli nemoci  dostavit nemohla a nahradila ji Mgr. Miloslava Hodánková, která ve třídě vyučuje německý a český jazyk. Toho jsem při realizaci využil, neboť úředním jazykem byla v dobách V. Scheinosta právě němčina.

2. A  -  Ani s touto třídou jsem se před realizací nesetkal a o informace jsem požádal taktéž třídní Mgr. Libuši Chalupkovou, která vyučuje dějepis a český jazyk. Do třídy chodí 26 studentů, z toho pouze 3 kluci. Podle třídní jde také o třídu bezproblémovou, studenti však nejsou tolik aktivní, i když na podněty učitele reagují. Ani oni neměli s dramatickou výchovou zkušenosti. I L.  Chalupková se rozhodla spíše celý workshop sledovat.

Slovní instrukce uvádím v přímé řeči, byť se nejedná o doslovné citace, ale spíše o návrhy/možnosti. Poznámky směřované lektorovi (např. co má udělat, proč nemá něco říci atp.) jsou zvýrazněny kurzívou. Takto označené poznámky také zpravidla v úvodech k jednotlivým aktivitám shrnují obecné instrukce jako například představení lektora. Snažil jsem se o to, aby byl scénář „přenositelný“ i na jiné lektory.

Místem realizace bylo Muzeum Šumavy v Sušici a byl připraven a realizován se sušickým gymnáziem,

Prameny

BRABEC, Josef: Dějiny továren na zápalky v Sušici 1839-1946. Sušice 1975

FARTÁK, Josef: 120 let sirkárny SOLO Sušice. Plzeň, Krajské nakladatelství v Plzni 1959

HOLÝ, Vladimír: Počátky sušického sirkařství. Praha. Český filumenistický svaz 1976

HOLÝ, Vladimír: Dějiny Sušicka. Sušice. Muzeum Sušice 1959.

MĚSTO SUŠICE: Vojtěch Scheinost. Klatovy. Dragonpress 2014

REBSTÖCK, Radovan, KRATOCHVÍLOVÁ, Irena: Sušické sirkařství. Sušice. Muzeum Šumavy 1989.

 [online] BOJANOVSKÝ, Stanislav: Sirkařství – podrobné dějiny. 29. 3. 2013. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné z: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=45

[online] NOVÁKOVÁ, Dagmar, BOJANOVSKÝ, Stanislav: Sirkařství – Sušice kolébka sirkařství. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné z: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=44

[online] PLZEŇSKÝ KRAJ: Zřizovací listina Muzea Šumavy. 15. 4. 2003. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné online z: http://muzeum.sumava.net/muzeum_sumavy/info/zr_list.pdf

[online] ŘEZNÍČKOVÁ, Zdeňka: Sirkařství - historie druhé sušické továrny na sirky. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné online z: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=46

PRVNÍ DEN

Cíl dne: Seznámit studenty s postavami Vojtěcha Scheinosta a Bernarda Fürtha a s poměry doby především v Sušici. Nastínit počátky sušické sirkárny a důvod spojení obou pánů.

1. Úvod – seznámení a informace o organizaci, asociační kruh                           /5-10 min

Představení lektora, seznámení se skupinou. Každý v kruhu řekne své jméno a očekávání.

 • Asociace – v kruhu dále každý řekne asociaci ke slovu „šéf“.

Cíl: Seznámit se se skupinou, předat základní informace o průběhu a organizaci projektu. V asociačním kruhu pomalu nastolit téma – začít budovat napětí z toho, co přijde.

Komentář k realizaci

Sexta – Skupina neměla konkrétní představu o tom, co je na workshopu čeká. Přesto bylo vidět, že je jsou zvědaví a ochotní se zúčastnit všeho, co shledají zajímavým. Když jsem jim prozradil, že se bude jednat o dramatický workshop, uváděli ve svých očekáváních hlavně „hraní divadla“. Více jak polovina skupiny nebyla sto asociaci říci (slovo asociace jsem musel ke svému překvapení vysvětlit). Ti, kteří asociaci řekli, se zpravidla opakovali. Objevovala se slova jako: boss, ředitel, pan Kratochvíl, nadřízený, podřízený.

Druhý ročník – Už na první pohled bylo vidět, že bude třeba tuto skupinu více motivovat, jakmile jsem jim však sdělil úvodní informace, prvotní rozpaky pominuly. Navzdory tomu, že asociaci řekli téměř všichni studenti, bylo vidět, že formulovat své názory a „něco říci“ je pro ně trochu problém. Asociace však byly barvitější: práce, podřízený, Polreich, vedoucí, nadřízený, zaměstnání, ředitel…

2. Icebreaking                                                                                                          /20 min

Instrukce: „V těchto dvou dnech se s jedním nebo možná i s více šéfy setkáme. Než Vás s ním ale seznámím, zahrajeme si dvě hry.

 • Heja

Hra heja se základními pokyny (heja, hot-down) ve dvou kruzích. Někdo (v tomto případě nejprve lektor), vypouští po kruhu signál „heja“ doplněný o pohybové gesto, cílem je tento signál poslat po kruhu v konstantním tempu. Signál „hot-down“ změní směr posílání.

 • Krbová soutěž

Úkol: 6 skupin po 4 – cílem je škrtnout zápalkou. Omezení – sirka (používají se krbové) může být pouze v ústech (nesmí se tedy škrtnout rukou).

Pouze jeden ze skupiny však má privilegium škrtnout, nemá ale sirku, tu mu musí kolegové donést (ani oni nemohou pracovat rukama) – mají k dispozici špejle, které taktéž musí mít v ústech. Jen jeden ze skupiny má dovoleno ruce používat, může se však dotknout pouze špejlí případně sirky spadlé na zem a krabičky se škrtátkem. (Krabička však může být jen ve vymezeném prostoru) – Tj. dva studenti se špejlemi vezmou zápalku ze stolu a dají ji třetímu do úst. Ten má za úkol dojít na opačnou stranu místnosti a škrtnout zápalku o škrtátko, které drží čtvrtý v ruce. Ten nesmí pomáhat žádným pohybem, a jen on případně může sebrat spadlou zápalku a vrátit ji zpět na stůl.

Vítězové soutěže dostanou první indicii k příběhu – skicu parní lokomotivy, případně knihu z dané doby (německý výtisk Marxova kapitálu, Jungmannův česko-německý slovník)

Cíl: Nechat třídu pracovat jako jednotnou skupinu, stmelit je a připravit na zcela jinou formu práce, než na kterou jsou ze školy zvyklí. Heja je zvoleno jako příprava pro hru, která bude následovat později.

Komentář k realizaci

Sexta – Hra „Heja“ studenty bavila, někteří měli problém udržet rytmus. Cílem aktivity však nebylo dojít k jednotnému rytmu, takže to příliš nevadilo.

Krbová soutěž se taktéž podařila a studenti pracovali se zájmem. (Měli motivaci soutěže.) V časovém limitu škrtla zápalku jen jedna skupina, ti dostali skicu parní lokomotivy.

Druhý ročník – Zde se rytmus dařilo uchovat téměř 100%, podle mého očekávání však po přidání signálu „hot-down“ začali tento přítomní kluci cyklit. Musel jsem tedy upravovat zadání. Krbová soutěž proběhla stejně jako u sexty.

3. Ozvěny minulosti #1                                                                                            /10 min

Předložit před studenty portréty významných osobností a lístečky s jejich jmény. Společným úkolem je přiřadit správné jméno k podobizně. Poté jsou přidány citáty daných osobností - úkolem je tentokrát přiřadit citát k autorovi. (Poté případně dodat knihy –  Kapitál a Česko-německý slovník a skicu lokomotivy).

àreflexe: Význam citátů a jejich autorů? Co mají osoby a předměty společného? (Dobu) V jaké jsme době, co o ní víme?

Cíl: Navodit atmosféru doby klíčové pro příběh a zjistit, co studenti o 19. století vědí. Případně doplnit základní informace – Čechy součástí rakouského císařství, národní obrození, manufakturní výroba, němčina, poddanství,…

Komentář k realizaci

Sexta – Podle podobizny nepoznali jen dvě osobnosti, v přiřazování citátů si už tak jistí nebyli, přesto je z větší části přiřadili správně. Ke zbylým jsem jim dal několik slovních nápověd, které je dovedly k správnému řešení. Společného jmenovatele však řekli hned. Základní informace znali a trochu jsme je pouze zpřesnili a zopakovali. (Výherci krbové soutěže se o svou skicu podělili s ostatními.)

 Druhý ročník – I zde studenti netrefili celkem dvě osoby, citáty však představovaly větší problém. Ani mé první nápovědy nepomohly, přesto se to nakonec podařilo. Problém představovalo i nalezení společného všem osobnostem a knihám. Tentokrát však už mé navádějící otázky pomohly. (Výherkyně krbové soutěže se o svou skicu nepodělili – „století páry“ však v diskusi o době přesto z jejich strany padlo.)

4. Pan X                                                                                                                    /20 min

Lektor: „Náš hrdina po monarchii dlouho cestoval, byl tehdy ještě velmi mladý. Dnes pro nás cestování není žádný problém, můžeme vyjet kamkoliv, kdykoliv a to z jakýchkoliv důvodů. Postava našeho příběhu takové štěstí neměla, o její cestování se totiž dochoval úřední dokument - vandrovní knížka“

Představit Scheinostovu vandrovní knížku, zatajit jméno.

Otázka: Proč cestujete Vy? Co lidé v té době à cestování za prací

Instrukce: „Na lístečky každý za sebe napíše své „vysněné“ povolání/obor zájmu a co by pro úspěch v oboru nebo jen jeho naplnění byl ochoten udělat (vystudovat, přestěhovat se daleko od rodiny,…)“

Lístečky přeložit a podepsat, lektor si je vybere a uschová pro druhý den. Skupině je sděleno, že nikdo kromě nich samých, nebude daný lísteček číst.

Instrukce: „K Vašim pracovním touhám se vrátíme později, teď je na čase blíže poznat našeho hlavního hrdinu. Zvu Vás do místnosti, kterou bychom mohli označit za jeho pracovnu. Můžete si ji prohlédnout a prozkoumat, zkuste si všimnout každého detailu.“

Studenti jsou dovedeni k „Scheinostovu stolu“, který se schovává v oddělené části místnosti. Stůl připomíná truhlářský ponk. Na něm je rozdělaná práce, kalendář s datem (20. 11. 1833), jízdenka do Vídně, tajemná schránka atp. Kolem stolu hobliny, a ačkoliv je vše poměrně srovnané, všechny předměty jsou značně zaprášené – osoba zde patrně delší čas nebyla.

àreflexe: Co víme o hrdinovi našeho příběhu? (Doba, truhlařina, cestování, Vídeň, Sušice) Co ale víme o Sušici v 19. století?

Cíl: Představit zatím neznámého hrdinu skrze předměty jeho denní potřeby a vztáhnout aspekt cestování k životu studentů - tím postavu trochu přiblížit jim samým. Získat materiál (vlastní profesní touhy) pro další práci.

Komentář k realizaci

Sexta – Úvodní diskuse nad tématem cestování vymysleli studenti rychle. Na „ponku“ si všimli všeho, ale bylo trochu těžší je rozmluvit a dovést je k úvahám o postavě. Při seznámení s vandrovní knížkou pojali studenti podezření, že se jedná o zakladatele sušické sirkárny, ačkoliv bylo jméno smazáno. Když jsem se zeptal na důvod, nebyli schopni jej pojmenovat a celkově byli nejistí. Jelikož byla vandrovní knížka v němčině, využili jsme i přítomnou paní učitelku, němčinářku. Ta jim přeložila některé pasáže a pomohla jim i osvětlit význam slova vandr. Zaujala je i tehdejší železnice, která se do diskuse dostala jízdenkou z Linze do Vídně.

Druhý ročník – Jedna z dívek uvedla, že sama cestuje za prací, což dobře nahrálo otázce na minulost. Podobně jako paralelní třída znali novodobý význam slova vandr a měli problém přijít na souvislost. Ze zkoumání vandrovní knížky opět vzešel nápad na V. Scheinosta, tentokrát se orientovali podle doby, přesto byli velmi nejistí. Na ponku si všimli všech klíčových indicií.

5. Ozvěny minulosti #2                                                                                            /30 min

 • Sušice v počátku 19. století

Představit mapu Sušice. Na mapě již vyznačen dům Fürtha i Scheinosta, ale ještě bez komentáře.

V krátkém výkladu zmínit malou průmyslovou výrobu, z toho plynoucí dovoz většiny zboží (mimo jiné i zápalek), zaměření na zemědělství, neúrodu, slabý obchod, malou zaměstnanost

Otázka: Jak lidé tehdy žili – jaká byla tradiční povolání?

 • obchodníci, hospodští, pekaři, sládci, bednáři, řezníci, zedníci, mlynáři, cvočkaři, kominíci, kováři, krejčí, ševci, truhláři, hrnčíři, hodináři, tesaři, zemědělci, dřevorubci, voraři, lidé bez práce
 • Můj občan

Instrukce: Vyberte si každý jedno ze zmíněných povolání, které Vás zajímá, které se Vám líbí, můžete si vybrat i variantu, že zrovna práci nemáte, přesto jste ale nějakému řemeslu vyučeni. Zatím ho nikomu neprozrazujte. Za chvíli se totiž stanete člověkem, který se tímto povoláním živí. Jste v produktivním věku, je Vám něco mezi 17-25 lety a všichni jste z nižší nebo střední sociální vrstvy.

 • Vedená pohybová improvizace za doprovodu hudby Václav Jan Křtitel Tomášek – Piano concert in C major op. 18: „I člověk s povoláním, které jste si vybrali, v Sušici žije; žije tu už od narození. Vy sami jste teď oním člověkem – jak se jmenujete, kolik Vám je let (pamatujte, že jste v produktivním věku, nemusíte si říci přesný věk, ale zkuste si věk co nejvíce zpřesnit) – kde ve městě bydlíte? Jste ženatí, vdané? Měli jste svatbu v kostele nebo v synagoze? Máte děti, kolik? Už víte, kdo jste, teď zpět k Vašemu povolání.

Je všední den, zatím ještě spíte a za chvíli bude svítat. Zakokrhá kohout, je ráno. Váš měšťan se právě probudil nebo se probouzí, vstáváte a vykonáváte svou všední ranní rutinu. Jakmile jste s rutinou skončili nebo pokud jste našli zajímavou pozici či nevíte, jak dál, zmrznete jako socha. – Čas plyne dál a je poledne, čeká Vás přestávka v práci, změňte svou polohu, jako byste právě končili ve své práci a opět zkuste tento obraz na několik vteřin rozžít. – Den utekl jako voda a je večer, opět změňte pozici a pokračujte ve své večerním programu, opět skončete ve štronzu, živé soše. „

 • Společný živý obraz v postavách:
 • každodennost občanů města – u sebe doma/v dílně/v práci à štronzo v typickém pohybu – obraz se rozžije, mohou se podívat po ostatních
 • sociogram města: „Jsme na náměstí (vymezit prostor), je na čase, abychom se dozvěděli, jak a zda se vůbec sušičtí měšťané znají – vzdálenost a postoj těla vypovídá o tom, jaké vztahy máte s ostatními. Na vytvoření máte 10 vteřin.“

Cíl: Úvodním výkladem přiblížit prostředí děje příběhu, seznámení s mapou a vytvoření vlastní postavy měšťana pro další příběh. Společný živý obraz zároveň poslouží pro seznámení všech nových postav a vytvoření prostředí města pro další práci s hlavními postavami.

Komentář k realizaci

Sexta – Při pohybové improvizaci byl problém udržet pozornost, byla vidět nesmělost před ostatními. Z toho důvodu jsem dodal, aby zavřeli oči, což trochu pomohlo. Zapomněl jsem ale na živý obraz pracovní rutiny. Sociogram byl pro ně náročný, ač jsem jej, myslím, vysvětlil jasně. Na druhý pokus se již podařil. Ale jak jsem předpokládal, stejně se do vztahů promítly osobní sympatie.

Druhý ročník – V této třídě bylo méně sušických, mapa tak pomohla dobré orientaci. Skvěle vyjmenovávali různá řemesla, zaujal je neznámý cvočkař. Pohybová improvizace se však vůbec nezdařila, svoboda, kterou jsem v ní dal, byla spíše překážkou. Všichni až na jednu studentku se drželi své židle a když už náhodou vstali, vždy na ní opět skončili. Při živém obrazu z práce jsem zakázal sedět. Absence sezení i konkrétní představa o tom, co by mohli dělat, pomohla. Fakt, že viděli ostatní při pro ně absurdní činnosti, také prorazil ledy, a čím déle improvizace trvala, tím více uvolněnější byli. Ačkoliv se v sociogramu také projevily vztahy ve skupině, sdružili se představitelé stejného povolání do skupin – řezníci (+ jeden cvočkař), švadleny, pekařky a hospodští.

 

6. Učitel v roli – Jan, rok 1838                                                                               /10 min

Instrukce: „Za chvíli sem přijde osoba, která našeho neznámého dobře zná. Jmenuje se Jan a momentálně žije ve Vídni. Nemusíte se ale bát, původem je Čech, tak s ním mluvte česky. Můžete si ověřit vše, co o našem neznámém víte, a samozřejmě zjistit cokoliv Vás zajímá. Jan bohužel nemá moc času, protože nám obětuje svou svačinovou přestávku, takže se ptejte rychle.“

Cíl: V roli Scheinostova bratra předat informace o Vojtěchu Scheinostovi. Jeho křestní jméno, zaměstnání, vztah k Sušici, začínající vztah s Marií a touhy o společné budoucnosti. Sen o vlastní výrobě zápalek. Vojtěch vždy snil, že bude váženým občanem a bude v čele nějaké své společnosti. O Mariii prozradit, že také pracuje pro paní Rómerovou a zná tajemství zápalné směsi. Vykreslit Vojtěcha jako člověka se smyslem pro rodinu a tradiční hodnoty, ale trochu snílka, který jde za svým snem, kterému věří.

à reflexe zjištěných informací. Co víme psát na baličák, ten si pověsit na jednu stranu místnosti à potvrdit/prozradit celé jméno - diskuse, co o něm vlastně vědí. Vědí kde přesně žil? Ukázat na mapě Scheinostův dům.

Komentář k realizaci

Sexta – Studenti přijali učitele v roli až překvapivě dobře. Kladli otázky sami a nemusel jsem téměř nic doplňovat. Při reflexi pak vše zopakovali, i když trochu nesměle.

Druhý ročník – I zde byl učitel v roli přijat dobře. Přesto se neubránili prvotnímu výbuchu smíchu. Začali se vyptávat, bohužel často na věci, které se příběhu a neznámého hrdiny netýkaly. Přesto se povedlo všechny informace předat a po zkušenosti s předchozí třídou jsem kladl větší důraz na charakteristiku (pro skupinu zatím) neznámého hrdiny. 

7. Scheinostovo know-how                                                                                      /5 min

Didaktická hra – doplňovačka již získaných informací o tématu (od lektora, od postavy i z vlastní práce). Viz příloha, doplňovačku luští všichni společně.

Tajenka: PRŮMYSLOVÁ ŠPIONÁŽ, nekalá praktika, díky které vlastně začala celá sušická výroba

Cíl: Odlehčení tématu, podpoření skupinové práce a shrnutí klíčových informací.

Komentář k realizaci

Sexta a druhý ročník – V oobou skupinách tajenku vyřešili, problém měli jen s otázkou 7, která byla spíše češtinářskou. Psaní navíc pomohlo ujasnit správný pravopis jmen a také skloňování jména Scheinost.

 

8. Městská rada #1                                                                                                  /15 min

Instrukce: „Vojtěch Scheinost se v říjnu 1839 vrátil zpět do Sušice i společně s Marií, která čekala jejich první dítě. Scheinost chce naplnit svůj sen, že v rodném městě začne vyrábět zápalky. K tomu ale potřebuje živnostenské povolení od městské rady. Rozdělím Vás na dvě skupiny. Úkolem té první bude připravit si podklady pro městskou radu. Potom se totiž stanete Vojtěchem Scheinostem, který se snaží radu přesvědčit. Druhá polovina se stane městskou radou, i ti se musí připravit, oni pak dají doporučení panu starostovi.“

(Lektor přejde do role starosty, pouze pokud to bude nutné. Atributem postavy byl cylindr.)

Skupině Scheinost předat tajnou schránku z ponku a v ní obsažený list s ingrediencemi nutnými pro výrobu zápalky.  Oběma skupinám předat základní témata, která mohou, ale nemusejí využít při improvizované etudě.

Scheinost

- praxe ve vídeňské sirkárně

- využití vyhořelé budovy za radnicí

- mám základní kapitál pro nákup surovin

-cíle a záměry

Rada

 • jak bude zápalky vyrábět?
 • bezepečnost procesu, síra je vznětlivá
 • jeho praxe?
 • výhody pro město?
 • půjde komodita na odbyt?

Závěr: V případě úspěchu následuje předání živnostenského povolení skupině Scheinost. To následně pověsit k archu o postavě.

Cíl: Představení metody kolektivní postavy, rolová hra s cílem správně argumentovat v kontextu oficiální situace.

Komentář k realizaci

Sexta – Etuda byla trochu nejistá. Dvakrát jsem vstoupil do role starosty, abych posunul debatu, ale často spolu mluvili jen dva lidé. Městská rada nakonec o svém rozhodnutí hlasovala – proti byl jen jeden. Povolení jsme tedy Scheinostovi udělili, jeden ze studentů navíc při slavnostním aktu předávání povolení vzal do hry i přítomnou učitelku a postavil ji do role Scheinostovy budoucí ženy Marie.

Druhý ročník – Úkol byl nejprve přijat rozpačitě. Ze skupiny Rada jsem vyčetl, že udělení povolení nejsou příliš nakloněni. (V Radě byli všichni tři kluci, kteří trochu strhli uvažování ostatních.) Pro skupinu Scheinost byl problém argumentovat a nacházet odpovědi na nečekané otázky Rady, kterou nejvíce zajímala bezpečnost. Tento okruh byl v tématech Rady, ale schválně ne v tématech pro Scheinosta. Do hry jsem třikrát vstoupil v roli starosty. Rada dala Scheinostovi možnost druhého pokusu (hlasovali 4 pro udělení, 6 proti), ale jelikož nepřišli s dobrou obhajobou, nakonec všichni členové Rady povolení neudělili. Povolení tedy předáno nebylo a celý proces jsme reflektovali. Členové skupiny Scheinost uznali své obtíže při argumentaci na nečekanou otázka, což vyústilo v to, že se v celé diskusi „zamotali“. Navzdory obtížím se ale do rolové diskuse zapojila většina třídy. (Povolení bylo k archu postavy přidáno až druhý den.)

9. Export import                                                                                                      /10 minut

 • Hejatematicky upravené k příběhu: Namísto signálu „heja“, říká lektor místa exportu Scheinostovy výroby (Sušice, Londýn, Orient, Praha, Klatovy,…). Signál „hot-down“ zůstává – každá objednávka se může vrátit. à Vygradovat k chaosu – nestíhat, podobně jako Scheinost.

à reflexe: Scheinost nestíhá, nemá zdroje, jaké jsou jeho možnosti? Dovést k úvaze o půjčce

Cíl: Na již známé hře, ukázat velké vytížení prvních začátku Scheinostovy výroby. V reflexi pak zanalyzovat problém a přijít s variantami řešení.

Komentář k realizaci

Sexta – Trochu jsem zde zazmatkoval a skoro aktivitu vynechal, ale povedlo se ji ještě před obědem zahrát. Od jednoho studenta ještě předcházela otázka, kde na „rozjezd“ vzal Scheinost kapitál, aktivita se tak stala i částečnou odpovědí.

Druhý ročník – Upravené „Heja“ se neslo v podobném duchu jako to úvodní, také se cyklil signál hot-down. Tentokrát to ale tolik nevadilo, vyslal jsem zkrátka více signálů opačným směrem. Přesto jsme museli aktivitu hrát dvakrát – začala se objevovat i jiná místa exportu, než která jsem vyslal.

Obědová pauza

10. Bernard Fürth                                                                                                    /20 minut

Představení postavy bohatého obchodníka Bernarda Fürtha jako osoby, za níž Scheinost šel. Nejprve ukázat na mapě jeho dům.

 • CitátyPřed studenty jsou předloženy fiktivní citáty této postavy
 • Živé obrazy na motivy citátů, nebo vlastních situací přiblížit ostatním jeho mládí, studenti jsou v roli svých občanů (jeden se může vzdát své role, aby byl Fürthem)
 • Sociogram nakonec v rolích svých občanů zaujmout k Fürthovi vztah (jako Fürth slouží kostýmní znak postavy). Někteří se mohou vystřídat na Fürthově místě.

Otázka: Setkal se někdy Fürth se Scheinostem před tím, než k němu šel žádat o půjčku? à pokud ano, jaké to bylo setkání? à improvizovaná etuda dobrovolníků

Cíl: Představit novou postavu, vykreslit její charakter (outsider a zbohatlík, který není ve městě příliš oblíben). Nastolení vztahu k Scheinostovi.

Komentář k realizaci

Sexta – Skupinu doplnila studentka, která byla dopoledne u lékaře. Citáty jsem rozdal v plén a skupiny si mohly vybrat, často se uchýlily k prostému scénickému převyprávěné. Jedna skupina však velmi pěkně ztvárnila „přefürthování“. (K jedné postavě neustále přicházeli nové, které se představovaly jako Fürth. Neznámý se představil jako poslední též jako Fürth). Sociogram se podařil až na druhý pokus - nejprve se vymezovali i k sobě navzájem. V roli Fürtha se vystřídali 3 lidé, kteří pak měli jako první možnost reflektovat svůj zážitek. Setkání se Scheinostem, které skupina zasadila do hospody, pak sehráli dva studenti - Scheinost v opilosti prozradil své plány s výrobou zápalek Fürthovi. Toho jsem pak využil v následující aktivitě.

Druhý ročník – Začali jsme zopakováním poslední části příběhu, napadalo je najít si mecenáše (tuto variantu jsme nakonec z historického hlediska vyloučili), a tak jedinou možností zůstala půjčka.  Představení Fürtha pro mne bylo zajímavé, vůbec jeho jméno neznali. (Využil jsem k dešifrování jeho jména pamětní desky jeho vnuka, která je umístěna na gymnáziu.) Tentokrát jsem skupinám náhodně rozdal dva citáty, abych předešel tomu, že budou všichni seznámeni se všemi citáty a etudy je pak nebudou zajímat. Nevzali to úplně jako výzvu a jejich etudy nebyly tak dobře strukturovány. Pomohlo by více se soustředit na zadání, ale rozdání jen dvou citátů pomohlo. Ačkoliv jsem kladl důraz na jmenovky občanů, moc to nedodržovali, opět se nevyvarovali přesné citaci citátů. Zadání to nezakazovalo s ohledem na nezkušenost obou skupin. Setkání se Scheinostem chtěli i oni. Požádal jsem dva studenty, kteří nejvíce vyrušovali, o improvizovanou etudu. Měli ostych a potřebovali hodně času na přípravu – se zbytkem skupiny jsem zatím opakoval informace, které o Fürthovi už máme. Studenti Fürtha vykreslili spíše jako přátelského člověka a dobrého obchodníka, což se v dalším cvičení projevilo do techniky učitele v roli. Ukázali nám první seznámení těchto dvou postav: Fürth zdědil peníze a pozval Scheinosta na pivo, ten mu ještě před tím řekl, že pracuje ve Vídni u lékárníka.

11. Scheinost & Fürth                                                                                             /7 min

Lektor v roli Fürtha, skupina v kolektivní postavě Scheinosta. Scheinost jde požádat o pomoc. Fürth mu ji dává se smlouvou o spoluvlastnictví.

Lektor chce v roli Fürtha nejprve odkoupit celé výrobní tajemství, nakonec ale svolí k tomu, že Scheinosta zaměstná jako ředitele výroby, stejně jako jeho ženu. Trvá však na podmínce, že ve výrobě nebudou zaměstnání žádní další Scheinostovi příbuzní.

Cíl: V rolové hře vyjednat podmínky spolupráce obou pánů. Studenti musí podepsat smlouvu, která pro jejich postavu obsahuje značně nevýhodný článek. V rámci improvizace jsou předána i některá historická fakta, jako třeba skutečná výše Scheinostova platu aj.

Komentář k realizaci

Sexta – Bohužel se iniciativy zhostil hlavně jeden student, ale při závěrečném rozhodnutí se obrátil na skupinu, která jej podpořila. Každopádně vyjednával a než jsem stačil hru zastavit, podmínku s příbuznými přijal. Fyzicky smlouvu podepsalo 17 studentů.

Druhý ročník – Zde se zapojilo do diskuse více lidí, první nabídku kategoricky odmítli, u druhé pak začali smlouvat o mzdě a ptali se na důvody podmínky. Fürth jim odpověděl, že peněz přeci budou míti dost on i jeho paní a přece by nechtěl pracovat s dětmi, které se o sebe mohou starat sami, on stojí o něj – ne o jeho děti. Trvali však na zaměstnání bratra Jana, což Fürth přijal. Podobně jako u první skupiny vzali jednání skutečně zodpovědně, jako by se jednalo o ně. Podepsalo 7 studentů. (Zatím necháno bez reflexe, ta je až druhý den.)

12. Made in Sušice                                                                                                   /20 min

Budování sirkové sirkárny. Práce ve dvojicích za pomocí především krabiček od sirek, sirek a lepidla postavit základní budovu sirkárny.

Cíl: Budování vlastního produktu – paralela ke skutečné továrně - odkaz pro další práci. [Stavění modelů a jejich umisťování do mapy se ještě dvakrát zopakuje, neuvádím však u těchto aktivit cíl, je stejný jako zde. Pozn. autora]

Komentář k realizaci

Sexta – Ačkoliv jsem zadal malý rozměr modelu a šibeniční čas, začali stavět ve velkém. Došlo i na malou nehodu, kdy se při úklidu vzňala jedna z krabic s materiálem. Oheň jsem uhasil jen rukou za několik vteřin. Obešli jsme se beze škod i zranění a tato malá nehoda, kterou jsem nikomu nevyčítal a s ledovým klidem přešel, ještě více posílila mou partnerskou roli. Vzniklo 10 zajímavých modelů.

Druhý ročník – Prvotní šok ze stavby, který byl na skupině vidět, se velmi rychle rozptýlil. Práce je začala bavit a neustále chtěli více času, na modelech si vyhráli. I oni měli problém s tím udržet velikost v rozumných mezích, navzdory tomu, že jsem omezil užití velkých krabiček od krbových sirek

13. Fosforová baba                                                                                                  /10 min

V zásadě „anglická baba“ tematicky upravená k příběhu. Dotek osoby s babou značí nekrózu, která vzniká z fosforu – základní suroviny pro zápalnou směs zápalky. Toto postižené místo si musí člověk neustále držet.

Cíl: Oživit rytmus dílny, situaci a zábavnou formou ukázat nebezpečí, která výrobu provázela. Navíc čistě z praktického hlediska mají modely čas zaschnout.

Komentář k realizaci

Sexta a druhý ročník – Baba měla překvapivě velký úspěch. Všichni se zapojili a v sextě jsme museli hru několikrát opakovat.

14. Budova našeho podniku                                                                                    / 5 min

Všechny vytvořené návrhy budov jdou do soutěže a třída musí vybrat ten nejlepší návrh, který následně umístí do mapy – vznikla první továrna.

Komentář k realizaci

Sexta – Hlasování proběhlo nadvakrát první pomocí zápalek a malých hlasovacích krabiček, druhé jen zvednutím ruky. V prvním kole došlo k remíze. Zvolený model byl potom umístěn na mapu jeho autory

Druhý ročník – Hlasování proběhlo jen jedno (hlasovalo se jen zvednutím ruky).

15. Podnik s tajemstvím (zrcadla)                                                              / 10 + 15 min

Do sirkárny postupně začínají přicházet někteří občané města. Vyvolené je třeba naučit výrobní proces.

 • Z generace na generaci2 skupiny v řadě – mistr (jeden vybraný student) zná postup výroby sirek a učí je svého zástupce, ten zas dalšího a dalšího – protože je to ovšem tajný proces, je třeba to udělat bez mluvení jen opakováním pohybů mistra. Ti, kteří si zrovna nepředávají, mají zavřené oči. Nakonec si skupiny navzájem ukáží své výrobní procesy – celá skupina najednou – mistři alespoň uvidí, jak jejich znalost přežila či nepřižila další generace

Instrukce: „Tajemství zápalné směsi je v nám známé schránce (ukázat) – toto tajemství zná jen pár vyvolených – Scheinost, Marie a v budoucnu ještě pár obezřetně vybraných pracovníků, zpravidla ti, kteří jej kvůli svému postižení nemohou dále předat. Tuto schránku je třeba schovat v sirkárně. Všichni teď společně postavte další část továrny. Materiál je stejný.“

Komentář k realizaci

Sexta – Aktivita se též ukázala, jako vhodná a všichni se s chutí zapojili. Mistrův pohyb se však nepovedlo ani jedné skupině předat na sto procent. Při tvorbě nového modelu se zapojilo minimum studentů, dva se neúčastnili vůbec.

Druhý ročník – Obě skupiny vymyslely poměrně obtížné pohyby, jedna zvolila zajímavou taktiku, že si postup neukazovali proti sobě ale stojíce vedle sebe. Často jsem však musel upozorňovat na zákaz mluvení, opět se však nepodařilo vše zopakovat celé skupině (ani přes menší snahu podvádět). Komplex pro schránku vytvořili společně, ale skupina kolem kluků začala spíše zkoumat schránku a způsob jejího otevření, který jsem z praktických důvodů držel v tajnosti.

16. Závěr dne a motivace do příště                                                                        / 5 min

Instrukce: Jestli máte v rodině někoho, kdo v SOLE pracoval, zkuste se ho zeptat, jak na SOLO vzpomíná? Jaký pro něj mělo/má význam?

Závěr: Postupně v kruhu složit arch s návodem k výrobě a seznamem ingrediencí do tajné schránky. Schránku pak společně uzavřeme do postaveného komplexu – Scheinost tak symbolicky začíná pracovat v továrně.

Komentář k realizaci

Sexta – Bohužel jsem zapomněl úkol na druhý den zadat, ale společně jsme složili návod a schránku vložili do zbudované továrny. Bylo vidět, že téma studenty zaujalo, někteří se ještě doptávali na historické podrobnosti.

Druhý ročník – Dobrovolný úkol jsem zadat nezapomněl. Arch jsme složili a umístili do továrny.

DRUHÝ DEN

Cíl dne: Dokreslit vztah obou pánů. Ukázat přínos každého z nich při vzniku sirkárny. Dovést příběh do ohniskové situace. Reflexe současného stavu sirkárny v historickém kontextu.

Na mapě je zvýrazněno několik nových míst (Scheinostův rodný dům, Hořejší sirkárna)

Do tajné schránky uložit lístečky studentů z aktivity 4 z prvního dne (povolání).

1. Zopakování příběhu                                                                                            /5 min

Setkání v kruhu (kolem mapy – továrny), vyjmutí schránky z továrny, zopakování příběhu po kruhu – každý má jednu větu, schránka se posílá jako atribut mluvčího. Případně připomenout: spolupráce Scheinosta a Fürtha, smlouva (nutně nezdůrazňovat problematický článek), Marie, zbudování továrny.

Komentář k realizaci

Sexta – Studenti si vybavili hodně historických faktů i částí příběhu, kruh jsme jednou zopakovali – informací bylo opravdu hodně. Vyjadřovali se nakonec i k některým aktivitám.

Druhý ročník – Přibyly tři studentky. Studenti si vybavili opět řadu informací a také jsme opakovali ve dvou kruzích. Na závěr jsem po zkušenosti s první skupinou přidal i několik informací o Scheinostových dětech.

2. Ozvěny minulosti #3                                                                                /15 + 15min

Studenti jsou vyzváni k rozdělení do skupin (nejlépe s těmi, s nimiž ještě nepracovali). Každý skupina dostane fiktivní dobové články ze 40. let. (Viz příloha F. Fiktivní novinové články.)

 • Etudy -  V rolích svých občanů ze 40. let si připraví jednu až dvě etudy na témata z článků, která mohou dle libosti rozvinout.

à reflexe celého úkolu: co jsme viděli? Jaké nové informace máme o rodině V. Scheinosta? Jak se změnil život občanů od vzniku sirkárny? Kdo z našich občanů pracuje v sirkárně? – Pokud někdo přešel do sirkárny – přepište jeho profesi.

Cíl: Časový posun o několik let, seznámení s dobou a novými událostmi v životě V. Scheinosta, života města i továrny.

Komentář k realizaci

Sexta[2] – Ačkoliv jsem po zkušenosti z předchozího dne v zadání etud kladl důraz na větší historickou věrnost a několikrát opakoval, že se mohou jen inspirovat, častokrát citovali celé články, ale opět se našlo několik zajímavých etud. Neohlídal jsem ale užití jmenovek občanů.

Druhý ročník – Etudy byly rozhodně historicky věrnější i bez mé instrukce, kladl jsem důraz na zapojení „jejich občanů“. Profese stejně jako v první skupině nikdo nezměnil. Protože jsem zakázal přesně citovat z článků, asi polovina sklouzla k formátu „interview“ – jen dvě skupiny se držely v intencích doby, jedna transformovala interview na zprávy komerční televize. V následující reflexi bylo shrnuto vše potřebné, podtržena role Alberta, syna Vojtěcha Scheinosta.

3. Cholera (domečky)                                                                                  /10 min

K této aktivitě pomůže jako navázání jeden z článků předchozí aktivity, který mluví o nemocech zapříčiněných neúrodou. Třída se rozdělí do dvojic. Dvojice se k sobě postaví čelem a chytí se za ramena, stanou se izolací. Jedna z dvojic toto nedělá a stane se nákazou cholery (baba) a zdravým člověkem (honěný). Pokud zdravý vběhne do izolace a chytí jednoho z dvojice za ramena, ten, k němuž je zády, izolaci opouští a utíká před cholerou.

Cíl: Opět zábavnou formou připravit prostor pro motiv nemoci B. Fürtha. Pohybový charakter navíc studenty zaktivizuje a připraví je na poměrně dlouhou aktivitu stavění další části komplexu.

Komentář k realizaci

Sexta – Jelikož byl sudý počet, nemusel jsem se zapojit. Aktivita dobře zafungovala k aktivizaci a jako příprava na další sedavou aktivitu. Kvůli velkému počtu studentů jsme trochu naráželi na limity prostoru.

Druhý ročník – Z důvodu lichého počtu hráčů jsem se přidal a šel jsem do dvojice s jedním z kluků, který v tuto chvíli nejvíce vyrušoval. Nedopatřením jsem tuto aktivitu přesunul až za aktivitu číslo 4, po svačinové přestávce. Ačkoliv je aktivita bavila, v dané chronologii postrádala svůj smysl a mohla být vynechána.

4. Made in Sušice #2                                                                                                /30 min

Fürth nelení a rozšiřuje továrnu. Studenti společně rozšiřují postavené základní budovy do rozsáhlého továrního komplexu. Doporučení pro studenty (kvůli jejich počtu): „Domluvte se, jaké úseky je třeba postavit, a rozdělte se podle toho do skupin.“ Hotové modely umístí do mapy.

Komentář k realizaci

Sexta – Do skupin se rozdělili i bez mé rady. Po předchozí zkušenosti jsem už nedal k dispozici velké krabičky od krbových sirek. Některé skupiny vytvořily i obytné části pro zaměstnance, komíny, jedna skupina pak vyprojektovala i heliport – tento model výborně obhájili. (Přejali vizi a koncepční myšlení zakladatelů, kteří počítají s budoucností. Model navíc nemusel být historicky věrný – je to jejich práce.)

Druhý ročník – Některé studentky už tato práce nebavila, takže nic nepostavily. Ostatní se do budování pustili s chutí – i zde došlo na budovu pro zaměstnance, dále např. třídičku, sklad fosforu a jedna skupina navíc postavila i věž s rozhlednou. Což jsme hned reflektovali (Sušice se nachází v údolí a reálná rozhledna nyní je na vrchu Svatobor, tehdy však nestála).

5. Učitel v roli – Jan, konec 40. let                                                                        /5 + 5 min

Na náměstí přichází Scheinostův bratr. Dá se do řeči s občany (studenti v roli). Během hovoru sdělí následující informace – že Marie již v sirkárně nesmí pracovat, Vojtěch si zoufá kvůli smlouvě a synovi, který chce v sirkárně také pracovat. Fürth tuto variantu nevylučuje, ale zatím nic nedělá. Vojtěch však dále pracuje a zlepšuje výrobu. Studenti jsou vybízeni k reakci v rolích.

à reflexe: role vs. já  - měli jednotný názor s postavou? Smlouva – vědí, co podepsali za smlouvu?

Lektor opět předloží studentům podepsanou smlouvu a zdůrazní doložku o zákazu vstupu Scheinostovým příbuzným. Reflexe podpisů – ti, kteří nepodepsali, sice nejsou v této situaci, ale s největší pravděpodobností nemají ani továrnu. Žádná z variant není ideální, každá má své klady i zápory.

Cíl: V roli předat další klíčové informace a pomalu nastolit ohniskovou situaci. V reflexi se vrátit k tématu čtení smluv.

Komentář k realizaci

Sexta – Zapomněl jsem v roli předat informaci, že Fürth nevyvracel možnost v budoucnu syna přijmout. (Sdělil jsem to tedy mimo roli, ale nebylo to už tak silné a trochu to zapadlo v celé reflexi.) Začal jsem zjišťovat (a vedoucí práce mi to potvrdil), že postava syna je málo vykreslená.

Druhý ročník – Zvolil jsem trochu jinou metodu, před odchodem pro Jana, jsem zadal rozehrání obrazu na náměstí. Jan tedy přišel do rozjeté diskuse (ve skupinách). Nepodařilo se mi strhnout pozornost všech, takže jsem obcházel všechny skupiny (hledaje hospodu) a tu a tam něco utrousil na konto bratra Vojtěcha. Chlapecká skupina se moc nezapojovala a jako jediní se nechtěli nic dozvědět, ačkoliv jsem se u nich zastavil několikrát. Nejvíce informací tedy měli skupiny ostatní. Při reflexi si kluci uvědomili, že se nic nedozvěděli a mám pocit, že se od té doby trochu více zapojovali. I když pravda jen trochu. V reflexi jsme společnými silami dokázali vše pojmenovat a studenti se pokoušeli vyvozovat i nějaké závěry.

6. Článek sušického věstníku                                                                                 /10 min

Instrukce: „Udělejte si pohodlí, vsedě či vleže, a zavřete oči, přečtu Vám článek ze sušického věstníku z 27. září 1849“

Lektor čte fiktivní článek[3], podkresleno hudbou Chopin – Op. 18 No. 3. in G minor.

27. září 1849

Sušická továrna na výrobu zápalek čítá k tomuto dni téměř na jeden tisíc pracujících. Obchodnickým umem pana Bernarda Fürtha rozšířena byla již o několik dalších odvětví výroby – výrobnu fosforu, tiskárnu, papírnu a barvírnu papíru.

Již od počátku výroby pracuje se krom nově zbudované továrny (1844) také v několika sušických domech a ve Zlaté Koruně na panství krumlovském, které pánové Fürth a jeho ředitel výroby V. Scheinost po dlouhém hledání získali.

Výroba nikdy nešla lépe a prodej též nezastavitelně roste.

Je nám proto nemilou povinností informovat čtenářskou obec, že dne 26. září postihla továrnu velká ztráta – epidemii cholery podlehl toho dne majitel továrny pan Bernard Fürth v nedožitých 53 letech.

Kdo bude továrnu zpravovati nyní, není doposud jisto.

à reflexe: Jak to přijal Scheinost – jaké má Fürthova smrt možné důsledky? Mohl by se teď on stát ředitelem?  Jak se mohla epidemie promítnout do chodu továrny a do života města?

Komentář k realizaci

Sexta – V reflexi jmenovali několik možných důsledků (i že by se Scheinost mohl stát novým ředitelem podniku), které jsme řešili, ale ne příliš do hloubky. Přesto byla reflexe až příliš dlouhá a z mé strany špatně vedená (nešel jsem příliš do hloubky).

 Druhý ročník – Zde padl návrh, že by se Scheinost mohl stát novým majitelem. Neznal jsem bohužel tehdejší právo natolik, abych mohl popravdě odpovědět. Přesto jsme došli k tomu, že by tato varianta asi nebylo možná ani v minulosti. Reflexe měla větší spád, přesto mám pocit, že jsem ji mohl i zde vést více do hloubky.

7. Nové vedení                                                                                                         /10 min

Převyprávět, že uplynulo cca 20 let, a ve vedení firmy se vystřídala Fürthova žena a dva jeho synové. Do čela společnosti se dostává třetí Fürthův syn Šimon.  Třída jde jako kolektivní postava Scheinosta za novým vedením firmy. Chce v zásadě potvrzení stávající smlouvy a vyškrtnutí doložky o rodinných příslušnících.

Fürthův syn je na Scheinosta v zásadě milý, jedná však odměřeněji než jeho otec. Syna Alberta však zaměstnat nechce, o Scheinosta ale dál stojí (především kvůli jeho nápadům na zlepšení výroby).

Komentář k realizaci

Sexta – I zde se projevilo, že je postava syna nedostatečně ukotvená. Snažili se Fürtha diplomaticky přesvědčit, ale ten nepovolil, jeho motivace byla jasná – peníze. V rámci reflexe kladla skupina otázky jak na syna, tak na mladého Fürtha. Opět byl v roli aktivnější spíše jeden student, i když za podpory několika dalších.

Druhý ročník – Jako postava se zapojovalo více studentů, nebáli se Fürtha zeptat zcela otevřeně, co ho k jeho rozhodnutí vede. Na kratičkou chvíli jsem měl obavu, že začnou konflikt řešit fyzicky, ale nakonec se neodvážili. Byli však velmi blízko stolu, kdyby tam nebyl, možná by na tuto variantu došlo.

8. Synův dopis – jak z toho ven                                                                              /15 min

Scheinostův syn nechává otci dopis[4].

Drahý Otče,

s hlubokou lítostí píši Vám tyto řádky, leč nemohu již dále vydržeti tu věčnou nejistotu, která obchází kolem pracovní pozice v sirkárně. Vím, že jste se několikráte snažil již promluvit na toto téma s panem Fürthem, který nikdy přímo nezamítl možnost mého přijetí. Jeho náhlý skon znemožnil přímému rozhodnutí a Jeho synové, kteří zpravovali sirkárnu doposud, staví se k této věci odmítavě, byť nikdy napřímo nic jiného Vám neřekli.

Já však již, drahý Otče, nemohu déle čekati. Zeptejte se prosím nového ředitele pana Šimona Fürtha, zda by mne přijal. Vyjádří-li se pan Fürth negativně, Otče, jsem nucen se s Vámi rozloučit a prosadit se někde jinde.

S úctou Váš syn

Albert

 • brainstorming -  „Jaké možnosti má Scheinost v této situaci?“

Jednotlivé nápady zapisovat na samostatné papíry. Najít alespoň 5 řešení. à každá skupina si vybere jednu z alternativ a připraví si etudu jejích důsledků.

à v reflexi podtrhnout a případně doplnit o klady a zápory jednotlivých možností. Co by volili oni?

Pokračování příběhu podle historie: „Scheinost nakonec zvolil, že z firmy odejde. Sice se ještě nerozhodl, co přesně bude dělat dál, ale ví ale, že Fürthovu sirkárnu opustí, a tak také udělá.“ (V další aktivitě je symbolicky vyjmuta schránka z továrny.)

Komentář k realizaci

Sexta – V brainstormingu padaly i varianty, na které jsem nepomyslel. Měli jsme tedy následující skupiny:

 • stávka pracovníků                                                                                                0 hlasů
 • nechat syna odejít                                                                                                16 hlasů
 • odejít z továrny                                                                                                    0 hlasů
 • znovu jít za mladým Fürthem                                                                              5 hlasů
 • zříci se syna, čímž by už nebyl příbuzným, a právně by mohl pracovat             0 hlasů
 • vyhrožovat násilím                                                                                              0 hlasů

V etudách však nešli po důsledcích, spíše přehráli danou možnost, což jsem neohlídal a popravdě příliš nezdůraznil. U jednotlivých možností uvádím, jaké byly osobní názory studentů. Nikdo nehlasoval pro odchod z továrny, což je signálem toho, že jsem nedostatečně (a po opětovném zhodnocení vůbec) neukázal, že pro Scheinosta už práce v továrně nebyla tolik příjemná. Nastoluje to také otázku nad tématem: rodina vs. pracovní sen. Podrobněji se zmíněnému problému věnuji v kapitole 6.3.

Druhý ročník – Opět se potvrdilo, že syn nebyl, ani přes mou snahu zdůrazňování jeho významu a jemných narážek, dobře charakterizován. V návrzích řešení se více drželi reality a projevila se neznalost možností té doby (zapojení městské rady, znehodnocení smlouvy). Přesto skutečně šli po důsledcích, což jsem tentokrát ohlídal a s využitím časového skoku tak zobrazili, jak danou situaci, tak právě jeden z jejích možných důsledků. V reflexi jsme se pak věnovali důsledkům nezmíněným.

Opět uvádím navržené alternativy a názory studentů:

 • nechat syna odejít                                                                                                2 hlasy
 • odejít z továrny                                                                                                    0 hlasů
 • zvětšit sirkárnu, což zapříčiní nutnost nových zaměstnanců a možná i Alberta     0 hlasů
 • zapojit do sporu městskou radu                                                                          0 hlasů
 • najít synovi jiné zaměstnání                                                                                18 hlasů
 • znehodnotit smlouvu                                                                                            0 hlasů
 • nabídnout synovi své místo                                                                                 1 hlas

9. Vnitřní hlasy                                                                                                        /10 min

Vyjmout schránku s výrobním tajemstvím. Otevřít ji a vyjmout lístečky s vysněným povoláním – vrátit je majitelům. Každý, kdo si potom schránku vezme, má možnost říci, co se asi honí Scheinostovi hlavou v prvních vteřinách, kdy odchází ze sirkárny.

à reflexe: využití podnětů „vnitřních hlasů“, „Co byste dělali Vy, kdybyste najednou z firmy, pro kterou jste toho tolik udělali, museli odejít?“

Cíl: Lístečky použity pro lepší možnost vcítění do dané situace. Nabídnuta možnost formulovat pocity postavy. Konfrontace s vlastní osobností.

Komentář k realizaci

Sexta – Přes počáteční ostych se zhruba 5 lidí vyjádřilo. Mluvili však hlavně o sobě a odklonili se tak od zadání a emocí postavy. Všichni se spíše klonili k rodině a bylo vidět, že by se nezachovali jako Scheinost, i když vyjádřili pochopení k jeho rozhodnutí.

Druhý ročník – Možnosti sdělit Scheinostovy emoce využilo daleko víc lidí, ale i zde postupně přecházeli k vyjádření vlastního názoru k jeho rozhodnutí.

10. Scheinost a občané                                                                                            /10 min

Instrukce: „Zpráva o tom, že Scheinost odešel ze sirkárny, se městem roznesla rychleji, než je výrobní doba jedné zápalky. (V dobách největšího rozmachu továrny – 6 vteřin.) Scheinost se ocitá na náměstí, tam potkává i Vaše občany. Schránka značí, kde se nachází Scheinost, Vy jste teď opět v roli svých občanů. Postavte se ve vymezeném prostoru náměstí podle toho, jak se Scheinostem sympatizujete. Jaký je názor občanů? Jak podpoří Scheinosta v další práci? Bude rozdíl v pojetí těch, kteří v sirkárně pracují, a těch kteří nikoliv?“

Do pozice V. Scheinosta mohou vstoupit i dobrovolníci, nejlepší je pokud se tam postaví osoba, která byla v prvním dni v podobné pozici Fürtha.

 

Otázka: Existuje podobnost s obrazem Fürtha z prvního dne? (varianta, pokud bude nálada podobná situaci z prvního dne)

Komentář k realizaci

Sexta – Všichni zaujali kladné stanovisko, kvůli času jsem aktivitu nereflektoval. Z důvodu špatné kontroly přepisů profesí občanů jsem se ani nemohl ptát na toto téma. (I zde mám pocit, že se neoprostili od osobního názoru. Fakt, že jsem neohlídal vstup do postavy, to mohl jen prohloubit.) Podobnost s obrazem Fürtha zde viděli, ale nevěděli, jak ji blíže popsat.

Druhý ročník – Občané vyjadřovali pochopení, nesouhlas a jedna neměla názor. Podobnost s prvním obrazem neviděli, ale spíše se už na toto téma nechtěli dále bavit.

11. Motivace k obědu                                                                                              /5 min

Instrukce: „Co přesně Scheinost po odchodu z továrny udělal, prozkoumáme až po obědě. Pauzu máte dnes o trochu delší. Pokud chcete, zkuste cestou najít dvě místa, vyznačená na mapě a zkuste přijít na to, proč pro nás mohou mít nějaký význam. A ještě mám bonusovou otázku, víte, kde je Scheinostova ulice a od kdy nese tento název?“

Obědová pauza

Mapa s modelem továrny se přesunula na střed – je doplněna o několik dalších budov, které za existence továrny v Sušici vznikly. [V první skupině to nebylo třeba, neboť všechny tyto budovy již skupina postavila. Pozn. autora]

12. Z ptačí perspektivy                                                                                           /15 min

Setkání v kruhu kolem mapy. Zodpovězení úkolu zadaného před obědem. Scheinostova ulice vznikla až v roce 1992. Na mapě je vyznačen dům na náměstí, v němž je zasazena pamětní deska Vojtěch Scheinosta. Dům zakoupil se svou ženou za 4 000 zlatých. A pak pozemek, na němž stojí druhá sušická sirkárna (dnešní firma DOPLA PAP a.s., vyrábějící např. plastové kelímky a tácky), kterou založil Vojtěch Scheinost 2 roky po svém odchodu z Fürthovy továrny.

 • Diskuse – na téma významu sirkárny pro město (vzít do hry přidané modely budov – jeslí, lazaretu, obytných částí)

Komentář k realizaci

Sexta – Třídu překvapil vznik nové sirkárny, jednak jako možného řešení problému a také proto, že o historii komplexu dnešního „PAPu“ vůbec nevěděli. Kladli potom řadu historických dotazů, část z nich jsem bohužel nebyl sto zodpovědět (např. otázky týkající se tehdejších dědických práv).  Z diskuse vyplynulo, že jsem málo zdůraznil význam Bernarda Fürtha a jeho přínos, u druhé skupiny jsem si na to dal větší pozor.

Druhý ročník – Odpoledne se nedostavili dvě studentky, které musely k lékaři. Než odešly, sdělily mi, že je konec příběhu zajímá a na celý závěr se zeptají zbytku třídy. Na Fürthův význam jsem si dal větší pozor, přesto i zde vyšel jako ryze negativní postava. (Tomuto tématu se blíže věnuji v kapitole 6.3.) Na rozdíl od první skupiny neměli doplňujících otázek.

13. Co dál…?                                                                                                           /20 min

Instrukce: „V Sušici se od roku 2008 sirky nevyrábějí, výroba je přesunuta do Indie a stará továrna je opuštěná a nevyužitá. Patrně víte, že momentálně probíhá demolice a jednání o dalším využití pozemku. Vraťme se ale spolu o několik let zpět. Ještě není rozhodnuto a celé SOLO stojí, podobně jako to, které jste vytvořili.“

 • Konference – „Rozdělím Vás do 4 skupin: historikové, developeři, občané – pamětníci (mohou být i občané studentů), občané současnosti (bez osobního vztahu k firmě). Každá ze skupin si připraví příspěvek na nadcházející konferenci, kterou svolalo město. Každá ze skupin na ní představí svůj názor a své nápady na využití komplexu.“

à reflexe: klady a zápory možností z konference, osobní návrhy a postoje, byla chyba nechat objekt dlouho chátrat?

Komentář k realizaci

Sexta – Konference se vydařila, přeaktivizovaný moderátor udržoval všechny v tvůrčím napětí. Jednotlivé skupiny se vymezovali i vůči sobě navzájem. Bylo vidět, že je současná problematika zajímá, i když se často do názorů promítly osobní názory. Nacházeli pozitiva i negativa, i když to později sklouzlo spíše k humoru.

Namátkou uvádím několik příkladů – poznámky jednotlivých skupin jsou k nahlédnutí v příloze J. Poznámky konference VI.A.

 • Developeři: Vytvořit z komplexu multikulturní centrum, vytvořit kampus pro studenty, z malého „domečku“[5] udělat muzeum, vytvořit nákupní centrum s obrovským parkovištěm.
 • Občané – pamětníci: Skupina napsala tiskové prohlášení, jehož přepis je součástí výše uvedené přílohy.
 • Historikové: Muzeum sirkařství, případně nahrazení výroby sirek jiným artiklem.
 • Občané bez vztahu: KFC, skladiště pro jiné firmy, dílny pro sušickou SOŠ a SOU, zábavní park, lesopark…

Druhý ročník – Ačkoliv konferenci přijali se zjevnými pochybami, rozjela se ještě více než v první skupině. Do diskuse se zapojila i přítomná učitelka a všichni měli řadu trefných doplňujících otázek. Každá ze skupin se striktně držela své role.

I zde uvedu několik příkladů, poznámky jsou k dispozici v příloze K. Poznámky konference 2. A.

 • Developeři: Přestavba na wellness hotel s astronomickou věží, lázněmi, zastřešenými kurty,… a výzdobou s motivy sirkařství, z jednoho obytného domu vytvořit malé muzeum voskových figurín, samozřejmostí je nadzemní i podzemní parkoviště
 • Občané – pamětníci: Zachovat celý komplex jako muzeum (se symbolickým vstupným), které nabízí i vytvoření vlastní krabičky sirek, v jedné místnosti sál pro besedy a happeningy.
 • Historikové: Některé budovy jsou po odborné analýze ochotni zdemolovat, větší část komplexu však zachovat jako muzeum a památník sirkařství.
 • Občané bez vztahu: Tato skupina zaujala apatické stanovisko, bylo jim zcela jedno, co se s komplexem stane, věděli jen, že nechtějí, aby dále hyzdil tvář města. Nejprve jsem byl v šoku, pak jsem pochopil, že se vlastně maximálně drží své role.

14. Co s továrnou?                                                                                                   /10 min

Instrukce: „Nyní stojíme před otázkou, co s Vaší továrnou. Na rozdíl od skutečné továrny se její zakladatelé mohou o jejím osudu sami rozhodnout. Každý z Vás dostane dvě zápalky – s černou a hnědou hlavičkou. Pokud vhodíte do hlasovací krabičky zápalku s hnědou hlavičkou, vzdáte se svých práv o továrně dál rozhodovat, a s největší pravděpodobností dojde k její demolici. Pokud zvolíte černou, chcete, aby ještě stála. Máte zhruba 5 minut na rozmyšlenou.“

 • Varianta zbourat

Mapa a k ní připevněná továrna je vynesena ven, celý model je zapálen

à reflexe začíná u dvou studentů, kteří stáli u zrodu první budovy, oni byli prvními zakladateli – jak hlasovali? Co to pro ně znamená? Co celá skupina – rozhodli jste zničit svou práci dvou dní…

 • Varianta nezbourat

Lektor naznačí průběh varianty zbourat. Model si mohou odnést do školy, jeho další osudy jsou už na nich.

Komentář k realizaci

Sexta – Budování sirkárny je evidentně bavilo a nechtěli o model přijít. Výsledek: 5 zbourat × 17 nezbourat.

Druhý ročník – Výsledek: 5 nezbourat × 15 zbourat. Celá továrna tedy byla zničena. Měl jsem o výsledku podezření již od prvního dne, patrně jim první skupina něco naznačila. Všichni také ke spálení vzali modely, které neprošly první soutěží. Více se tomuto tématu věnuji ve své reflexi v kapitole 6.3. Lektor.

15. Reflexe dílny                                                                                                     /10-15 min

Písemná reflexe studentů.

 • Otázky k reflexi: Co je důležitější práce nebo rodina? Vztah se šéfem – chtěli byste mít šéfa, jako byl Fürth? Myslíte, že pokud by Fürth žil mohl ho Scheinost přesvědčit? Jít si za svým pracovním snem? Co bylo SOLO pro Vaše příbuzné, kteří tam pracovali?

Komentář k realizaci

Reflexe studentů je předmětem samostatné kapitoly Studenti.

 

Reflexe projektu

Třídní 2. A Mgr. Chalupková mi zpětnou vazbu poskytla. (Nejdůležitější poznatky z písemných reflexí zvýrazňuji v textu tučným řezem.) Velmi jsem  stál o to, aby se na dílnu přišel podívat některý z pracovníků Muzea Šumavy. Ačkoliv jsme s PhDr. Janem Lhotákem, který mi byl při přípravách jako historik velmi nápomocen, byli domluveni, bohužel mu náhlé pracovní povinnosti v této návštěvě zabránily. Nemohu proto uvést ani jeho pohled na dílnu. Nicméně o celou tuto práci projevil zájem a bude mu předána.

Studenti

Studenti sexty téměř ve sto procentech případů oceňovali nabyté vědomosti o Vojtěchu Scheinostovi a formu celého workshopů. Ta pro ně byla překvapivá, zábavná a jeden student vypíchl i svobodu, kterou forma nabízela, jiný si cenil i možnosti diskutovat nad příběhem, možnostmi a tématem. Časté a nenásilné střídání aktivit se setkalo s písemným ohlasem dvou studentů.

Samozřejmě se objevila i negativa. Některé aktivity minoritní část skupiny nudila a jeden student pokládal několik her za dětinské (viz ukázka níže). Jeden student považoval první den za příliš dlouhý.

Na ukázku uvádím přepis několika reflexí, případně jejich výňatků.[6] Podtrženě uvádím pro mě zvláště podnětné pasáže.

„Myslím si, že nám tato dílna umožnila zbavit se zábran ohledně hraní (scénky), vžít se do jiné doby i role a dozvědět se nové informace… Ujasnit si některé věci, co se dějí v současnosti a pochopit jaký měli lidé život za doby V. Scheinosta. Poznali jsme také své spolužáky z „jiné stránky“ a užili si dva dny workshopu. Děkujeme.“

„Milý Vojto, z počátku jsem se trochu obával, co přijde… Ale velice mile jsi mě překvapil. Workshop se mi líbil, měl jsi to velice pěkně připravený, já se skvěle pobavil a dokonce jsem se opravdu dozvěděl něco nového! Jsem si jist, že každý si z tohoto workshopu něco vzal a nového přiučil…

Leitmotivem písemných reflexí studentů druhého ročníku bylo slovo zábava a to i ve smyslu zábavné formy učení. Zároveň hned 11 studentů napsalo, že před workshopem o Scheinostovi (případně o historii sirkárny) věděli jen málo informací nebo dokonce vůbec nic (ani jméno zakladatele).

            Několik z nich poukázalo na význam hry pro učení (viz úryvek níže) a jedna studentka by takovou formu výuky uvítala v rámci školních hodin. Možnost doslova „být v době 19. století“ rezonovala i jako samostatné dílčí téma tří reflexí.

            Postavě Vojtěcha Scheinosta se pak blíže věnovalo 9 studentů. Oceňovali jeho přínos pro Sušici, jeho osobnost, zápal pro osobní sen a rozhodnutí pomoci synovi. Ukázalo se ale, že postava Scheinostova syna Alberta byla vnímána jako neschopná, byť jen asi dvěma studenty. Navíc Scheinostův odchod přičítali jen synově ultimátu - informace o špatných vztazích s Fürthovými dědici, tak patrně zapadla.

Téměř všichni měli potřebu sdělit svůj osobní názor ohledně priorit mezi rodinou a prací. V souvislosti s tím jmenovali i význam workshopu pro svou budoucnost – výběr povolání, rozhodování.

Zhruba čtvrtina studentů vnímala workshop navíc jako platformu, která pomohla třídě lépe mezi sebou komunikovat a více se sblížit.

S velkou vlnou odezvy se potkal závěr dílny – zapálení modelu. Moment to byl velmi silný a všichni si jej chválili. Jedna studentka ale potvrdila mou domněnku, že pro zničení hlasovala jen proto, aby viděla, jak hoří. (Věřím, že v tom nebyla jediná.)

Někteří jedinci se pak dále kladně zmiňovali o svém překvapení nad celým konceptem; přístupu lektora; tajné schránce a symbolice, která dílnou prostupovala.

Negativních komentářů se moc neobjevilo a týkaly se spíše hodnocení Scheinostových reálných rozhodnutí. Přesto jeden student uvedl, že některé aktivity byly nudné a jiný by si naopak přál, aby byl workshop delší.

Učitelé a škola

Od všech třech učitelů, kteří doprovázeli jednotlivé třídy, jsem měl velmi pozitivní ohlasy už během realizace. Nezávisle na sobě se shodovali nad významem workshopu pro studenty v rovině znalostní ale i osobnostně sociální a pozitivně hodnotili také zvolené metody práce. Poukazovali však, zcela v souladu s mým přesvědčením, že tento typ výuky nejde dělat neustále.

Jak jsem již psal výše, oslovil jsem s možností reflexe měsíc po realizaci i pedagogy. Dotazoval jsem se na pedagogický pohled, přínos pro studenty, případné využití motivů z workshopu ve výuce a v neposlední řadě i na osud modelu třídy VI. A. Od Mgr. Chalupkové se mi dostalo následující zprávy[7].

„K projektu můžu říci jediné – byl perfektní.

Se studenty jsem mluvila po skončení a znovu ještě tento týden. Líbil se jim, brali to jako aktivně vyplněný čas, který jim pomohl zjistit řadu nových informací. I pro mě jako pro třídní to mělo velký význam, přeci jen někteří se ve třídě neprojeví tak, jako mimo školu při různých aktivitách.

Do takto připravených projektů se velmi pěkně vstupuje a jsou opravdu přínosem. Ohledně využití, vraceli jsme se v dějepisu k tématu středověkého města, v literatuře ještě jednou k Tylovi a dalším.

Model VI. A je stále celý a v jejich třídě.

Ještě jednou děkuji za takový projekt.

S pozdravem

L. Chalupková“

 

 

Přílohy

Legenda doplňovačky z úvodu prvního dne

1.      Chemická značka fosforu

2.      Profese Scheinostova vídeňského zaměstnavatele

3.      Zboží, které se přepravovalo obchodní cestou z Pasova a bylo uskladněno v Scheinostově rodném městě.

4.      Jméno Scheinostova vídeňského zaměstnavatele

5.      Židovská obdoba kostela.

6.      Jak se jmenuje rod, který vládne v českých zemích v té době

7.      Fantasta neboli…

8.      Německý název města Sušice

9.      Ve kterém městě se Scheinost nacházel v roce 1838

10.    Který obchodní artikl vyráběli Scheinost a jeho přítelkyně ve stejném městě

11.    Město narození Scheinosta

12.    Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví, lidé však stále museli robotovat (až do roku 1848). Jak se nazývají lidé, kteří jsou stále vázání ke šlechtě a musí robotovat

13.    Jméno Scheinostovy přítelkyně

14.    Devatenácté století bylo důležité pro české země, má mimo jiné označení doba národního…

15.    Jak se označuje cestování mladých řemeslníků, kteří se vydali tzv. „na zkušenou“

16.    Jakému povolání se Scheinost vyučil

17.    Označení pro samostatné podnikání

Citáty o B. Fürthovi

Nafoukanej zbohatlík.“

„Bez dědečka by neměl z čeho žít, vetešník.

„Je jich tu Fürthů až moc.

„Ten má chytrou hlavu, ten to někam dotáhne.“

„Jo, když jsem potřeboval, půjčil.

„Kolikrát se zastavil a pozeptal na máti, jak se jí vede, a tu a tam mi pro ni dal i trochu něčeho na přilepšenou.“

„U Fürtha koupíš všechno.“

F „Rodina je základ úspěšného obchodu.“

F „Je jedno, co si myslí lidi, důležité je, co se jim řekne.

F „Obchodník musí vždycky s každým dobře vyjít.“

F „Klepy jsou a vždycky byly.“

 

 

 

[1] Viz Rámcový vzdělávací program pro Gymnázia (kolektiv autorů), 2007, kapitoly 4 a 5

[2] Do této aktivity dorazil i vedoucí práce, který se kvůli dopravní situaci nemohl dostavit už na začátek. Studentům byl představen před přehráním etud a musím říci, že jeho přítomnost studenty „nevyhodila“ mimo přirozené chování.

[3] Kvůli nutným příběhovým faktům uvádím dopis zde a nikoliv v seznamu příloh.

[4] I zde uvádím kvůli významu přepis dopisu, je však k dispozici i jako příloha G.

[5] Vžitý familiární název jedné z budov.

[6] Citace reflexí uvádím v původním znění bez ohledu na případné chyby.

[7] Podtrhuji opět pasáže, které jsou obzvláště podnětné.

 

[2] Stejně jako body 3 a 4 - autory vytvořený text vycházející z motivů Rybova života

[3] Výňatek Rybovy básně Z mých školních let. Převzato z Jakub Jan Ryba: Vychovatel našeho lidu.SPN, 1984

[4] Vytvořeno autory

[5] Převzato ze Školních deníků.

Zdroj: Odborná literatura, poznatky, fakta

Zdroj: Odborná literatura, poznatky, fakta evamachkova So, 02/17/2018 - 10:24

            Drama a dramatičnost jsou založeny na mezilidských vztazích, na charakterech a jednání osob a v neposlední řadě na fikci. Přesto existuje  způsob využívání dramatických metod a postupů ve vyučování školní látky nebo látky, která se ke školním předmětům pojí. Vzniká tak často – pokud nejde jen o předměty humanitní – protimluv, pro nějž je nutné najít vhodné pracovní postupy,  ale také větší nárok na zpracování látky. Tím nejsnadnějším a nepřirozenějším  přístupem k vyučování poznatků a faktů skrze dramatické metody je život osobnosti, která v dané oblasti působila a přinesla její pokrok nebo dokonce zvrat, jako Marie Curie, zakladatelka radiologie. Je vcelku přirozené, nemá-li zůstat jen u životopisu, ale zabývat se i daným oborem a jeho poznatky, že vedle ryze dramatických metod se uplatní i hry didaktické a že se také v určitých momentech nelze vyhnout ani výkladu učitele.

Po stopách Marie Curie

Lenka Janyšová, Martin Šíp, Jan Hnilička

Motto: „Ničeho se v životě nemusíme bát, jen to pochopit.“

                       Marie  Curie Sklodowská

Místo realizace: Gymnázium Ústí nad Orlicí (čtyřleté a osmileté), 28. 4. 2016, učebna chemie

Skupiny:

1. studenti semináře chemie  3. roč. čtyřleté). bez jakékoli zkušenosti s dramatickou                                                 výchovou (15 studentů)

 2. studenti dramatické  výchovy  kvarta (osmileté) (13 studentů)

Čas: 2 čtyřhodinové bloky

Literatura a prameny:

Giroud, Françoise. Úctyhodná žena: život paní Curieové,  Praha: Odeon, 1987; 1. vyd.

Enquist, Per Olov. Kniha o Blanche a Marii, Brno: Host, 2007; 1. vyd.

Codr, MilanPřemožitelé času, Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1988 ; 1. vyd.

Mareček, Aleš; Honza, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl, Olomouc

 

Téma:  Inspirativnost  života vědkyně Marie Curie – Sklodowské  pro  současnost.  

Vzdělávací cíl:           

 • získat vhled do oblasti fyzikální chemie přes hru a prožitek a osvojit si základní pojmy jako je elementární částice, radioaktivita, záření a jeho druhy, jaderné rozpady
 • seznámit se podrobněji se životem M. Curie Sklodowské
 • poznání vědeckých osobností 19. st. a jejich objevů

 

Osobnostní cíl:

-     osvojit si práci ve skupinách, kooperaci

-     naslouchat názorům ostatních, tolerovat jiné názory než svoje

-     rozvoj analytického, syntetického myšlení

-     rozvoj kritického myšlení

-     pokusit se o uvolnění emocí

-     uvědomit si, co je vzdělanost, pracovitost, dobročinnost a spravedlnost

 

Sociální cíl: 

-   zkoumání postavení ženy ve společnosti

-   poznání důležitých vlastností výjimečné ženy   

-   uvědomění si postavení ženy v rodině

-   uvědomění si vztahů uvnitř rodiny

 

Dramatický cíl:

-    seznámení  a poznání základních prvků dramatické výchovy (pro „nedramaťáky“)

-    poznání některých technik dramatické výchovy – asociační kruh, živé obrazy, škála, hra     v celé skupině, konference, učitel v roli, improvizace

-    nahlédnutí do dovedností – komunikace verbální i neverbální, vnímání prostoru, souhra, tvořivost, výraz tělem, kooperace (u dramatické  skupiny  prohloubení)

-    vedení diskuse a zformulování myšlenek k reflexi

-    rozvoj tvůrčího myšlení

 

Pomůcky: papíry, fixy, barevné papíry či míčky, PSP – tabulka, fotografie vědců, objevů

Plán a provedení projektu:

1. Poznej osobnost a její objev (10 min.)

 Motivační hra k navození  tématu projektu.

Popis činnosti: Studenti vytvoří trojice, obdrží tabulku a přiřazují  k sobě očíslované karty se jménem, vědcem na obrázku a objevem.  Výsledky zapisují do tabulky. Aktivita je doprovázena hudbou.

Instrukce:  Na zemi leží jednotlivé obrázky vědců, objevů a jmen. Zapište do tabulky odpovídající jméno vědce, jeho foto a objev.(příloha 1)

Správné odpovědi:

 • Charles Robert Darwin - zakladatelem evoluční teorie a moderní biologie
 • Dmitrij Ivanovič Mendělejev - formulováním periodického zákona a s ním související periodické soustavy prvků
 • Antonie Henri Becquerel - magnetismem, fosforescencí a polarizací světla, radioaktivita
 • Robert Koch – zakladatel mikrobiologie, tuberkulosa
 • Rudolf Diesel – vznětový motor
 • bratři Lumiérové -k obrazu přidali pohyb a na světě se zrodil film a kinematografie.
 • Thomas Alva Edison - fonograf, filmovou kameru, mikrofon, zdokonalení žárovky, pojistky, vypínače, zásuvky, vedení a elektroměry
 • Michael Faraday – dynamo
 • Karl F. Gausse a Wilhelm E. Webera – telegraf
 • John B. Dunlop – pneumatika

Reflexe: Studenti se posadí do kruhu.  Vzájemná informace o poznání všech osobností. Učitel vstupuje do diskuse v případě nejasností. Závěrem by měla  být  informace, v jakém oboru se budeme pohybovat.  Konkrétní postavu určí další aktivita.

Průběh práce: Studenti se velmi rychle rozdělili do trojic,  spolupracovali  ve skupině. Nikomu se nepodařilo sestavit všechny trojice vědec – foto – objev. Úloha byla těžká. Zapojovali se do diskuse při kontrole úkolu. Všichni ale pochopili a určili, že projekt bude z oblasti přírodních věd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tajenka (10 min.)

Hledání  jména  vědce, které se bude prolínat celým projektem.  Jeho  život  a  vědecká dráha budou  hlavním zájmem projektu.

Popis činnosti:  Studenti ve skupinách doplňují správné odpovědi na zadané úkoly. Tajenku tvoří první písmena správných odpovědí.

Instrukce: Vytvořte skupiny po 5 a rozmístěte  se v prostoru učebny. Doplňte správné odpovědi (celé),  tajenku  tvoří první písmeno.

Poznej, o koho se jedná…

 

 1. Označení hmotnosti
 2. Jednotka elektrického proudu
 3. Název fyzikální veličiny
 4. Náplň plnicích per
 5. Částice atomu

 

 

 1. Značka uhlíku
 2. Označení elektrického napětí
 3. Označení jednotky ozáření
 4. Označení prvků se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem
 5. Metoda na výrobu kovů a jiných látek, probíhající v roztoku či tavenině

 

 

 1. Bílá hmota 
 2. Jednotka teploty
 3. Sopečná vyvřelina
 4. Označení nulového vektoru.
 5. Označení deuteria
 6. Odvětví chemie
 7. Označení aminokyseliny tryptofan
 8. NaCl
 9. Označení draslíku
 10. Typ uhlovodíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexe: Každá skupina přečte z místa, kde vyplňuje tajenku, 3 odpovědi a na závěr každá skupina řekne jedno slovo z tajenky.  Pokud se studentům nedaří doplnit všechny pojmy, učitel jim pomůže.  Na závěr přinese obrázek vědkyně a umístí doprostřed místnosti.

Průběh práce: Studenti vytvořili tři skupiny a vyplňovali tajenku – jméno vědce, kterému je věnován projekt. Doplňovali celé odpovědi, nejen první písmeno. Všechny otázky byly z oblasti chemie a fyziky. Skupině chemiků to nedělalo tak velký problém jako divadelníkům. Po 5 min. společně s učitelem doplnili všechny odpovědi a přečetli tajenku. Bylo poznat, že někteří se v přírodních vědách zatím mnoho neorientují, ale skupiny pilně pracovaly a závěrečné foto madam Curie přijali jako příjemnou výzvu.

3. Asociační kruh na jméno Marie Curie – Sklodowská –  dále M.C.S. (5 min.)

Popis činnosti: Celá skupina sedí kolem fotografie  vědkyně, říká a zapisuje  asociace na jméno M. C. S.  na balicí papír.  Učitel zjišťuje  základní poznatky o znalostech o M. C. S.

Instrukce: Posaďte se kolem fota M. C. S., co vše se vám vybaví v souvislosti se jménem Marie Curie. Vezměte si fixy a jednotlivě říkejte vaše asociace a zapisujte na balicí papír.

Reflexe: Učitel jen zopakuje zajímavé a správně zapsané informace a uvede je jako vstupní informace o ženě, s níž se podrobněji seznámíme.

4. Marie Curie – její  dětství a život v Polsku (20 min.)

Seznámení se životem MC v Polsku prostřednictvím živých obrazů.

Popis činnosti:  Studenti se rozdělí do skupin po 4 (v průběhu projektu vytvoří vždy jiné skupiny), obdrží kartičky s textem ze  života  M. C. S. v Polsku. Vytvářejí živé obrazy.

Instrukce: Vytvořte skupiny po 4. Každá skupina si přijde vylosovat jeden text ze života M. C. S. Text si ve skupině přečtěte.

 

Zadání pro skupiny:

 

1.Marie Sklodowska se narodila jako páté dítě ve varšavské učitelské rodině. Její otec byl profesorem fyziky a matematiky na gymnáziu a zástupcem jeho ředitele, matka ředitelkou vyšší dívčí školy ve Varšavě. Dětství a mládí prožívala jako všichni její vrstevníci v atmosféře poznamenané útlakem carského Ruska, který ještě zesílil po potlačeném lednovém povstání polských vlastenců v roce 1864. V jeho řadách byli i blízcí příbuzní rodiny Sklodowských, z nichž některé čekala poprava a ty »šťastnější« odvlečení do vyhnanství na Sibiři.

 

2.Matka onemocněla tuberkulózou. Otcův neúspěch v podnikání, do kterého se nechal zatáhnout, je připravil o větší část úspor. Otcovy neshody s nadřízenými také ke klidu a spokojenosti rodiny nepřispěly. Rodina musela opustit služební byt a přestěhovat se do menšího. Matka Marie Sklodowské zemřela, když bylo Marii 10 let.

 

3.Bronislava a Marie toužily po studiu, přitahovaly je přírodní vědy. Jenže kde vzít peníze na cestu do Paříže nebo Berlína? Polská univerzita ženy nepřijímá. Slečny Sklodowské byly nejen inteligentní, ale měly i vzácný dar najít východisko z každé, zdánlivě neřešitelné situace. V šestnácti letech Marie ukončila gymnázium jako vůbec nejlepší studentka se zlatou medailí.

 

4.Marie neměla ve své rodné vlasti jiné uplatnění, než se buď stát subalterní učitelkou, vychovatelkou anebo se vdát. Lákala ji však laboratoř. Bádání. Hledání neznámých hodnot.

Chtěla studovat na univerzitě. Otec neměl ani na věno, natož na studia. Sestry se domluvily, že Marie se stane vychovatelkou a guvernantkou, aby finančně podpořila starší sestru Bronislavu na studiu v Paříži. Až vystuduje, role si vymění. 

 

 Na základě těchto informací  vytvořte:

1. Sousoší, které vyjadřuje obraz ze života Marie.  Jedna skupina vždy předvede ostatním.

Ostatní skupiny pak vytvoří název pro shlédnuté sousoší, napíšou na papír a položí k soše.

 

Reflexe: Přečtení všech názvů s doplněnou otázkou – jak se podařilo vystihnout předvedenou část života a odpovědí ve skupinách (sami pro sebe).

2. Znovu vytvořte sousoší a rozehrajte  – můžete se hýbat, mluvit, využít rekvizity. Opět si skupiny navzájem předvedou a okomentují, co viděli. (Jedna skupina se chystá, ostatní jsou otočeny zády a na určený signál se otočí)

Reflexe: Skupina, která předvádí  živý obraz také krátce zhodnotí  odpovědi ostatních tak, aby se ke všem dostaly správné informace ze života Marie.  Učitel doplní viděné komentářem a rozšíří o další životní události v Polsku. Vše probíhá vestoje u jednotlivých obrazů.

5. Rozhodování – odejít do Francie nebo zůstat v Polsku (10 min.)

Popis činnosti:  Vytvoření škály. Uprostřed učebny vznikne pomyslná úsečka s krajními body: Polsko - Francie. Každý se rozhodne sám za sebe, kde a proč by měla Marie žít. Postaví  se do štronza. Aktivita doprovázena hudbou.

Instrukce: Každý  se dle svého uvážení na základě všech informací, které máte o životě  M. C. rozhodněte, kde byste v roli Marie skončili. Zůstanete v Polsku s tatínkem, bez možnosti dalšího vzdělávání se a vědy nebo odejdete do Francie, kde se budete moci vzdělávat a realizovat své sny? Máte 30 s na rozmyšlení, pak vstupte na pomyslnou úsečku Polsko vlevo, Francie vpravo a zůstaňte ve štronzu.  Učitel položením ruky na rameno – nechá každého studenta vyjádřit, proč se postavil tam, kde je.

Reflexe:  Studenti se vyjadřují za sebe přímo ve škále a na závěr se dozví, že Marie odešla do Francie.

Přestávka 10 min.

6. Vědecká práce M. Curie – výklad o rozpadech (10 min.)

Učitel vysvětlí základní chemické pojmy – částice, radioaktivita, rozpady.

Instrukce: Sedneme si na zem a seznámíme se s některými pojmy a badatelskou činností,  které se  Marie věnovala a následně  zavedla do světa vědy. Do výkladu vstupujte kdykoli s jakoukoli otázkou.

7. Aktivita na čas – rozpadové zákony (10 min.)

Popis činnosti: Studenti dostanou  úkol na základě předchozího výkladu, pracují ve skupinách, ověřují si pochopení  odborné části projektu.

Instrukce: Vytvořte skupiny po třech. Jeden ze skupiny si vylosuje úlohu, kde je třeba doplnit jednotlivé rozpady prvků, zapsat co vznikne. Máte 5 min., podle počtu odevzdaných úloh a správných odpovědí obdržíte karty s dalšími údaji o životě M.C.S. Ty si můžete přečíst a využít v některé z dalších aktivit (příloha 2). Vítězná skupina obdrží hroudu Ra (zabalenou čokoládu).

8.  Hra – propustnost částic (20 min.)

Hra, která má na základě poznatků z předchozího výkladu a následné hry na čas dovést studenty k vyslovení určité hypotézy.

Popis činnosti:  Studenti si vytvoří elementární částici, která je základem radioaktivních záření. V prostoru třídy jsou překážky  z různých materiálů.  Učitel v roli materiálu částici propustí či odrazí. Studenti vytvářejí záření z jednotlivých částic, vyhodnocují,  co je pustí dál a co ne, analyzují své výsledky a zároveň syntetizují, aby došli k nějaké hypotéze.

Instrukce: Stanete se badateli, vědci. Vytvořte skupiny po třech. Na lavici máte k dispozici barevné papírky (míčky), ze kterých si můžete vytvořit libovolné elementární částice v souvislosti s radioaktivním zářením. (Neprozrazujeme druhy částic, jen pokud nedokážou po nějaké době vymyslet, vysvětlíme – proton, elektron, pozitron, foton, alfa částice) Zelené lístky mají hodnotu 0 a 1, červené  0, +1, -1, modrý nemá hodnotu. Pokuste se nejdříve zkombinovat lístky tak, abyste se stali elementární částicí, zářením. Budete chodit prostorem, kde se nacházejí tři překážky – učitelé v roli látky, různého materiálu. Na otázku „Pustíš mě?“ – dostanete odpověď „ Ano či ne“. Podle druhu sestavené částice můžete usuzovat na látku, ze které je učitel. Je dobré si vytvořit tabulku s částicemi a zapisovat si všechny možnosti zkoumání. Můžete využít i výklad umístěný na nástěnce.

Reflexe: Probíhá v kruhu na zemi.  Studenti si vezmou své tabulky a prezentují  svá bádání. Buď vyvodí teorii o druzích záření a možných materiálech, kterými záření projde nebo je odraženo či pohlceno.  Nebo se jim nepodaří dojít až k závěru a skončí u dílčích závěrů. Učitel vysvětlí a případně doplní, proč a kde nastala chyba v bádání.  V závěru informuje o úspěšném bádání Marie a Pierra Curie.

9. Nobelovy ceny – rozhodování o přijetí (15 min.)

Udělování Nobelových cen Akademií věd – krátká informace v úvodu.

Popis činnosti:  Účastníci se stávají Královskou švédskou akademií věd s úkolem rozhodnout o nominaci M. C.S.  na Nobelovu cenu za chemii.


Instrukce: Rozdělte  se na dvě skupiny.  Stáváte se členy Královské  švédské akademie věd. Jedna má za úkol obhájit nominaci a druhá odporovat. Obě skupiny dostanou kartičky s argumenty podle příslušnosti skupiny a další prázdné kartičky pro své vlastní argumenty.
Máte 5 minut na poradu, hledání argumentů a nalezení strategie pro debatu.
Ve skupinách si sedněte  proti sobě a začne debata akademie, kde se budete  střídat  v argumentech. Zástupci argumentují na základě informací z lístků. Jeden přečte informaci a z druhé skupiny se ozve protiargument, atd. :

 

 • Profesorkou na Sorbonně se stale jen z protekce.
 • Byla by první ženou, která by získala sama Nobelovu cenu.
 • Bude první člověk, který získá dvě Nobelovy ceny.
 • Jednu Nobelovu cenu již získala.
 • Nebyla zvolena do Akademie věd.
 • Je to žena.
 • Byla by první ženou, která by získala sama Nobelovu cenu.
 • Hlavní zásluhy na její vědecké práci má její manžel.
 • O jeden hlas jí uniklo zvolení do Akademie věd.
 • I po smrti manžela dokázala ve své vědecké práci pokračovat.
 • Marie Curie je první profesorkou Sorbonny.
 • Objevila dva nové prvky Radium a Polonium.
 • Její práce je přínosem do budoucna a potřebuje podporu.
 • Je to zneuctění a znevážení Nobelovy ceny.

 

Máte 1 min. na poradu a vybrání zástupce skupiny pro závěrečnou řeč. Vybraní přednesou závěrečnou řeč – proč udělit, proč neudělit.
Učitel vyhlásí udělení Nobelovy ceny  M.C.S. za chemii.

 


10. Marie Curie  a 1. světová válka (20 min.)

 

Popis činnosti: Diskusní kruh na téma pomoci ženy ve válce a pohybové hry pro celou skupinu.

 

Instrukce: 1. Sednete si do kruhu. Přesuneme se do období 1. světové války.  Jak může pomoci žena ve válce? Diskuse vedená se studenty.  Důležitou úlohu hrála zdravotní sestra. My se s jednou zdravotní sestrou trochu rozhýbeme. Učitel v roli zdravotní sestry určuje 4 druhy onemocnění a typ pohybu.

 2.  Na fotografii vidíte stroj, prohlédněte si ji  – jedná se o pojízdnou roentgenovu stanici.

Nyní zkusíte improvizačně  takový  stroj vytvořit.  Do prostoru vstupujte jednotlivě, s vědomím tvorby pojízdné stanice a zůstaňte  ve  štronzu. Na dotyk každý řekněte, jakou část stroje tvoříte.  Na další dotyk se vaše část rozhýbe, aby ve výsledku  jste tvořili roentgenovou stanici jako hudebně – rytmicky funkční stroj. Váš stroj se zpomaluje, zrychluje a končí svoji práci ve štronzu.

Reflexe: Studenti hodnotí pohybové aktivity. Pocity, s jakými hry prožívali. Učitel pak informuje o životě Marie v období války a proč právě tyto pohybové aktivity -   Marie pomáhala léčit  především vojáky vybudováním pojízdné roentgenovy stanice.

11. Tisková konference  s Marií Curie  (12 min.)

Popis činnosti: Učitel vstoupí do role M. C. a odpovídá na dotazy zástupců jednotlivých periodik. Jedná se o moderovanou konferenci, kdy další učitel je v roli moderátora.

Instrukce: Stáváte se zástupci jednotlivých periodik.  Pracujete  ve skupinách po 3. Domluvte se na názvu periodika a firmě, kterou zastupujete.  Na dnešní konferenci máte jedinečnou příležitost zeptat se významné vědkyně na vše, co vás zajímá – jak z jejího soukromého života, tak i z vědecké práce. Po skončení konference  napište tiskovou zprávu.

 12. Tisková zpráva (12 min.)

Popis činnosti:  Na základě rozhovoru s madam Curie a všech získaných informací v průběhu lekce budou vydány tiskové zprávy jednotlivých periodik. Zprávy budou přečteny a vyvěšeny.

Instrukce: Ve skupinách z předchozí aktivity  vymyslete  titulek a vydejte zprávu na téma, které si sami zvolíte.  Využijte  informací o M.C. ze všech  aktivit, které jste získávali v průběhu celého projektu. Zástupci periodik jednotlivé zprávy přečtou. Vlastní prezentace proběhne u kulatého stolu – uzavřený kruh židlí.

Reflexe: Studenti se vyjadřují k setkání s madam Curie, jak volili otázky, ke spolupráci skupiny vytvořit společnou tiskovou zprávu.  Jak vybírali periodikum. Jak určili, kdo bude ten, kdo prezentuje. Po reflexi ke zprávám  studenti obdrží informace o závěru Mariina života.

13. Dopis Marii (10 min.)

Popis činnosti: Každý student napíše Marii dopis. Po celou dobu psaní hudební podkres.

 

Zavřený dopis odevzdají do schránky.

 

Instrukce: Vezměte si každý tužku a papír.  Marie Curie – Sklodowská už mezi námi není. Vy teď máte jedinečnou příležitost se s ní rozloučit. Co byste jí řekli, kdybyste se s ní dnes potkali? Napište za sebe dopis, který pak zanechte ve schránce uprostřed třídy. Můžete psát z jakéhokoli místa ve třídě.

Reflexe:  Všichni si sednou do kruhu jako na začátku.  Studenti vyjadřují všechny pocity, názory jednak k osobě madam Curie – co se dozvěděli a poznali v porovnání s prvním brainstormingem. V čem spatřují dobrý či špatný způsob možného způsobu výuky a získávání poznatků.

Reflexe celého projektu: 20 min.