Zdroj: Odborná literatura, poznatky, fakta

Napsal uživatel evamachkova dne So, 02/17/2018 - 10:24

            Drama a dramatičnost jsou založeny na mezilidských vztazích, na charakterech a jednání osob a v neposlední řadě na fikci. Přesto existuje  způsob využívání dramatických metod a postupů ve vyučování školní látky nebo látky, která se ke školním předmětům pojí. Vzniká tak často – pokud nejde jen o předměty humanitní – protimluv, pro nějž je nutné najít vhodné pracovní postupy,  ale také větší nárok na zpracování látky. Tím nejsnadnějším a nepřirozenějším  přístupem k vyučování poznatků a faktů skrze dramatické metody je život osobnosti, která v dané oblasti působila a přinesla její pokrok nebo dokonce zvrat, jako Marie Curie, zakladatelka radiologie. Je vcelku přirozené, nemá-li zůstat jen u životopisu, ale zabývat se i daným oborem a jeho poznatky, že vedle ryze dramatických metod se uplatní i hry didaktické a že se také v určitých momentech nelze vyhnout ani výkladu učitele.

Po stopách Marie Curie

Lenka Janyšová, Martin Šíp, Jan Hnilička

Motto: „Ničeho se v životě nemusíme bát, jen to pochopit.“

                       Marie  Curie Sklodowská

Místo realizace: Gymnázium Ústí nad Orlicí (čtyřleté a osmileté), 28. 4. 2016, učebna chemie

Skupiny:

1. studenti semináře chemie  3. roč. čtyřleté). bez jakékoli zkušenosti s dramatickou                                                 výchovou (15 studentů)

 2. studenti dramatické  výchovy  kvarta (osmileté) (13 studentů)

Čas: 2 čtyřhodinové bloky

Literatura a prameny:

Giroud, Françoise. Úctyhodná žena: život paní Curieové,  Praha: Odeon, 1987; 1. vyd.

Enquist, Per Olov. Kniha o Blanche a Marii, Brno: Host, 2007; 1. vyd.

Codr, MilanPřemožitelé času, Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1988 ; 1. vyd.

Mareček, Aleš; Honza, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl, Olomouc

 

Téma:  Inspirativnost  života vědkyně Marie Curie – Sklodowské  pro  současnost.  

Vzdělávací cíl:           

 • získat vhled do oblasti fyzikální chemie přes hru a prožitek a osvojit si základní pojmy jako je elementární částice, radioaktivita, záření a jeho druhy, jaderné rozpady
 • seznámit se podrobněji se životem M. Curie Sklodowské
 • poznání vědeckých osobností 19. st. a jejich objevů

 

Osobnostní cíl:

-     osvojit si práci ve skupinách, kooperaci

-     naslouchat názorům ostatních, tolerovat jiné názory než svoje

-     rozvoj analytického, syntetického myšlení

-     rozvoj kritického myšlení

-     pokusit se o uvolnění emocí

-     uvědomit si, co je vzdělanost, pracovitost, dobročinnost a spravedlnost

 

Sociální cíl: 

-   zkoumání postavení ženy ve společnosti

-   poznání důležitých vlastností výjimečné ženy   

-   uvědomění si postavení ženy v rodině

-   uvědomění si vztahů uvnitř rodiny

 

Dramatický cíl:

-    seznámení  a poznání základních prvků dramatické výchovy (pro „nedramaťáky“)

-    poznání některých technik dramatické výchovy – asociační kruh, živé obrazy, škála, hra     v celé skupině, konference, učitel v roli, improvizace

-    nahlédnutí do dovedností – komunikace verbální i neverbální, vnímání prostoru, souhra, tvořivost, výraz tělem, kooperace (u dramatické  skupiny  prohloubení)

-    vedení diskuse a zformulování myšlenek k reflexi

-    rozvoj tvůrčího myšlení

 

Pomůcky: papíry, fixy, barevné papíry či míčky, PSP – tabulka, fotografie vědců, objevů

Plán a provedení projektu:

1. Poznej osobnost a její objev (10 min.)

 Motivační hra k navození  tématu projektu.

Popis činnosti: Studenti vytvoří trojice, obdrží tabulku a přiřazují  k sobě očíslované karty se jménem, vědcem na obrázku a objevem.  Výsledky zapisují do tabulky. Aktivita je doprovázena hudbou.

Instrukce:  Na zemi leží jednotlivé obrázky vědců, objevů a jmen. Zapište do tabulky odpovídající jméno vědce, jeho foto a objev.(příloha 1)

Správné odpovědi:

 • Charles Robert Darwin - zakladatelem evoluční teorie a moderní biologie
 • Dmitrij Ivanovič Mendělejev - formulováním periodického zákona a s ním související periodické soustavy prvků
 • Antonie Henri Becquerel - magnetismem, fosforescencí a polarizací světla, radioaktivita
 • Robert Koch – zakladatel mikrobiologie, tuberkulosa
 • Rudolf Diesel – vznětový motor
 • bratři Lumiérové -k obrazu přidali pohyb a na světě se zrodil film a kinematografie.
 • Thomas Alva Edison - fonograf, filmovou kameru, mikrofon, zdokonalení žárovky, pojistky, vypínače, zásuvky, vedení a elektroměry
 • Michael Faraday – dynamo
 • Karl F. Gausse a Wilhelm E. Webera – telegraf
 • John B. Dunlop – pneumatika

Reflexe: Studenti se posadí do kruhu.  Vzájemná informace o poznání všech osobností. Učitel vstupuje do diskuse v případě nejasností. Závěrem by měla  být  informace, v jakém oboru se budeme pohybovat.  Konkrétní postavu určí další aktivita.

Průběh práce: Studenti se velmi rychle rozdělili do trojic,  spolupracovali  ve skupině. Nikomu se nepodařilo sestavit všechny trojice vědec – foto – objev. Úloha byla těžká. Zapojovali se do diskuse při kontrole úkolu. Všichni ale pochopili a určili, že projekt bude z oblasti přírodních věd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tajenka (10 min.)

Hledání  jména  vědce, které se bude prolínat celým projektem.  Jeho  život  a  vědecká dráha budou  hlavním zájmem projektu.

Popis činnosti:  Studenti ve skupinách doplňují správné odpovědi na zadané úkoly. Tajenku tvoří první písmena správných odpovědí.

Instrukce: Vytvořte skupiny po 5 a rozmístěte  se v prostoru učebny. Doplňte správné odpovědi (celé),  tajenku  tvoří první písmeno.

Poznej, o koho se jedná…

 

 1. Označení hmotnosti
 2. Jednotka elektrického proudu
 3. Název fyzikální veličiny
 4. Náplň plnicích per
 5. Částice atomu

 

 

 1. Značka uhlíku
 2. Označení elektrického napětí
 3. Označení jednotky ozáření
 4. Označení prvků se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem
 5. Metoda na výrobu kovů a jiných látek, probíhající v roztoku či tavenině

 

 

 1. Bílá hmota 
 2. Jednotka teploty
 3. Sopečná vyvřelina
 4. Označení nulového vektoru.
 5. Označení deuteria
 6. Odvětví chemie
 7. Označení aminokyseliny tryptofan
 8. NaCl
 9. Označení draslíku
 10. Typ uhlovodíku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexe: Každá skupina přečte z místa, kde vyplňuje tajenku, 3 odpovědi a na závěr každá skupina řekne jedno slovo z tajenky.  Pokud se studentům nedaří doplnit všechny pojmy, učitel jim pomůže.  Na závěr přinese obrázek vědkyně a umístí doprostřed místnosti.

Průběh práce: Studenti vytvořili tři skupiny a vyplňovali tajenku – jméno vědce, kterému je věnován projekt. Doplňovali celé odpovědi, nejen první písmeno. Všechny otázky byly z oblasti chemie a fyziky. Skupině chemiků to nedělalo tak velký problém jako divadelníkům. Po 5 min. společně s učitelem doplnili všechny odpovědi a přečetli tajenku. Bylo poznat, že někteří se v přírodních vědách zatím mnoho neorientují, ale skupiny pilně pracovaly a závěrečné foto madam Curie přijali jako příjemnou výzvu.

3. Asociační kruh na jméno Marie Curie – Sklodowská –  dále M.C.S. (5 min.)

Popis činnosti: Celá skupina sedí kolem fotografie  vědkyně, říká a zapisuje  asociace na jméno M. C. S.  na balicí papír.  Učitel zjišťuje  základní poznatky o znalostech o M. C. S.

Instrukce: Posaďte se kolem fota M. C. S., co vše se vám vybaví v souvislosti se jménem Marie Curie. Vezměte si fixy a jednotlivě říkejte vaše asociace a zapisujte na balicí papír.

Reflexe: Učitel jen zopakuje zajímavé a správně zapsané informace a uvede je jako vstupní informace o ženě, s níž se podrobněji seznámíme.

4. Marie Curie – její  dětství a život v Polsku (20 min.)

Seznámení se životem MC v Polsku prostřednictvím živých obrazů.

Popis činnosti:  Studenti se rozdělí do skupin po 4 (v průběhu projektu vytvoří vždy jiné skupiny), obdrží kartičky s textem ze  života  M. C. S. v Polsku. Vytvářejí živé obrazy.

Instrukce: Vytvořte skupiny po 4. Každá skupina si přijde vylosovat jeden text ze života M. C. S. Text si ve skupině přečtěte.

 

Zadání pro skupiny:

 

1.Marie Sklodowska se narodila jako páté dítě ve varšavské učitelské rodině. Její otec byl profesorem fyziky a matematiky na gymnáziu a zástupcem jeho ředitele, matka ředitelkou vyšší dívčí školy ve Varšavě. Dětství a mládí prožívala jako všichni její vrstevníci v atmosféře poznamenané útlakem carského Ruska, který ještě zesílil po potlačeném lednovém povstání polských vlastenců v roce 1864. V jeho řadách byli i blízcí příbuzní rodiny Sklodowských, z nichž některé čekala poprava a ty »šťastnější« odvlečení do vyhnanství na Sibiři.

 

2.Matka onemocněla tuberkulózou. Otcův neúspěch v podnikání, do kterého se nechal zatáhnout, je připravil o větší část úspor. Otcovy neshody s nadřízenými také ke klidu a spokojenosti rodiny nepřispěly. Rodina musela opustit služební byt a přestěhovat se do menšího. Matka Marie Sklodowské zemřela, když bylo Marii 10 let.

 

3.Bronislava a Marie toužily po studiu, přitahovaly je přírodní vědy. Jenže kde vzít peníze na cestu do Paříže nebo Berlína? Polská univerzita ženy nepřijímá. Slečny Sklodowské byly nejen inteligentní, ale měly i vzácný dar najít východisko z každé, zdánlivě neřešitelné situace. V šestnácti letech Marie ukončila gymnázium jako vůbec nejlepší studentka se zlatou medailí.

 

4.Marie neměla ve své rodné vlasti jiné uplatnění, než se buď stát subalterní učitelkou, vychovatelkou anebo se vdát. Lákala ji však laboratoř. Bádání. Hledání neznámých hodnot.

Chtěla studovat na univerzitě. Otec neměl ani na věno, natož na studia. Sestry se domluvily, že Marie se stane vychovatelkou a guvernantkou, aby finančně podpořila starší sestru Bronislavu na studiu v Paříži. Až vystuduje, role si vymění. 

 

 Na základě těchto informací  vytvořte:

1. Sousoší, které vyjadřuje obraz ze života Marie.  Jedna skupina vždy předvede ostatním.

Ostatní skupiny pak vytvoří název pro shlédnuté sousoší, napíšou na papír a položí k soše.

 

Reflexe: Přečtení všech názvů s doplněnou otázkou – jak se podařilo vystihnout předvedenou část života a odpovědí ve skupinách (sami pro sebe).

2. Znovu vytvořte sousoší a rozehrajte  – můžete se hýbat, mluvit, využít rekvizity. Opět si skupiny navzájem předvedou a okomentují, co viděli. (Jedna skupina se chystá, ostatní jsou otočeny zády a na určený signál se otočí)

Reflexe: Skupina, která předvádí  živý obraz také krátce zhodnotí  odpovědi ostatních tak, aby se ke všem dostaly správné informace ze života Marie.  Učitel doplní viděné komentářem a rozšíří o další životní události v Polsku. Vše probíhá vestoje u jednotlivých obrazů.

5. Rozhodování – odejít do Francie nebo zůstat v Polsku (10 min.)

Popis činnosti:  Vytvoření škály. Uprostřed učebny vznikne pomyslná úsečka s krajními body: Polsko - Francie. Každý se rozhodne sám za sebe, kde a proč by měla Marie žít. Postaví  se do štronza. Aktivita doprovázena hudbou.

Instrukce: Každý  se dle svého uvážení na základě všech informací, které máte o životě  M. C. rozhodněte, kde byste v roli Marie skončili. Zůstanete v Polsku s tatínkem, bez možnosti dalšího vzdělávání se a vědy nebo odejdete do Francie, kde se budete moci vzdělávat a realizovat své sny? Máte 30 s na rozmyšlení, pak vstupte na pomyslnou úsečku Polsko vlevo, Francie vpravo a zůstaňte ve štronzu.  Učitel položením ruky na rameno – nechá každého studenta vyjádřit, proč se postavil tam, kde je.

Reflexe:  Studenti se vyjadřují za sebe přímo ve škále a na závěr se dozví, že Marie odešla do Francie.

Přestávka 10 min.

6. Vědecká práce M. Curie – výklad o rozpadech (10 min.)

Učitel vysvětlí základní chemické pojmy – částice, radioaktivita, rozpady.

Instrukce: Sedneme si na zem a seznámíme se s některými pojmy a badatelskou činností,  které se  Marie věnovala a následně  zavedla do světa vědy. Do výkladu vstupujte kdykoli s jakoukoli otázkou.

7. Aktivita na čas – rozpadové zákony (10 min.)

Popis činnosti: Studenti dostanou  úkol na základě předchozího výkladu, pracují ve skupinách, ověřují si pochopení  odborné části projektu.

Instrukce: Vytvořte skupiny po třech. Jeden ze skupiny si vylosuje úlohu, kde je třeba doplnit jednotlivé rozpady prvků, zapsat co vznikne. Máte 5 min., podle počtu odevzdaných úloh a správných odpovědí obdržíte karty s dalšími údaji o životě M.C.S. Ty si můžete přečíst a využít v některé z dalších aktivit (příloha 2). Vítězná skupina obdrží hroudu Ra (zabalenou čokoládu).

8.  Hra – propustnost částic (20 min.)

Hra, která má na základě poznatků z předchozího výkladu a následné hry na čas dovést studenty k vyslovení určité hypotézy.

Popis činnosti:  Studenti si vytvoří elementární částici, která je základem radioaktivních záření. V prostoru třídy jsou překážky  z různých materiálů.  Učitel v roli materiálu částici propustí či odrazí. Studenti vytvářejí záření z jednotlivých částic, vyhodnocují,  co je pustí dál a co ne, analyzují své výsledky a zároveň syntetizují, aby došli k nějaké hypotéze.

Instrukce: Stanete se badateli, vědci. Vytvořte skupiny po třech. Na lavici máte k dispozici barevné papírky (míčky), ze kterých si můžete vytvořit libovolné elementární částice v souvislosti s radioaktivním zářením. (Neprozrazujeme druhy částic, jen pokud nedokážou po nějaké době vymyslet, vysvětlíme – proton, elektron, pozitron, foton, alfa částice) Zelené lístky mají hodnotu 0 a 1, červené  0, +1, -1, modrý nemá hodnotu. Pokuste se nejdříve zkombinovat lístky tak, abyste se stali elementární částicí, zářením. Budete chodit prostorem, kde se nacházejí tři překážky – učitelé v roli látky, různého materiálu. Na otázku „Pustíš mě?“ – dostanete odpověď „ Ano či ne“. Podle druhu sestavené částice můžete usuzovat na látku, ze které je učitel. Je dobré si vytvořit tabulku s částicemi a zapisovat si všechny možnosti zkoumání. Můžete využít i výklad umístěný na nástěnce.

Reflexe: Probíhá v kruhu na zemi.  Studenti si vezmou své tabulky a prezentují  svá bádání. Buď vyvodí teorii o druzích záření a možných materiálech, kterými záření projde nebo je odraženo či pohlceno.  Nebo se jim nepodaří dojít až k závěru a skončí u dílčích závěrů. Učitel vysvětlí a případně doplní, proč a kde nastala chyba v bádání.  V závěru informuje o úspěšném bádání Marie a Pierra Curie.

9. Nobelovy ceny – rozhodování o přijetí (15 min.)

Udělování Nobelových cen Akademií věd – krátká informace v úvodu.

Popis činnosti:  Účastníci se stávají Královskou švédskou akademií věd s úkolem rozhodnout o nominaci M. C.S.  na Nobelovu cenu za chemii.


Instrukce: Rozdělte  se na dvě skupiny.  Stáváte se členy Královské  švédské akademie věd. Jedna má za úkol obhájit nominaci a druhá odporovat. Obě skupiny dostanou kartičky s argumenty podle příslušnosti skupiny a další prázdné kartičky pro své vlastní argumenty.
Máte 5 minut na poradu, hledání argumentů a nalezení strategie pro debatu.
Ve skupinách si sedněte  proti sobě a začne debata akademie, kde se budete  střídat  v argumentech. Zástupci argumentují na základě informací z lístků. Jeden přečte informaci a z druhé skupiny se ozve protiargument, atd. :

 

 • Profesorkou na Sorbonně se stale jen z protekce.
 • Byla by první ženou, která by získala sama Nobelovu cenu.
 • Bude první člověk, který získá dvě Nobelovy ceny.
 • Jednu Nobelovu cenu již získala.
 • Nebyla zvolena do Akademie věd.
 • Je to žena.
 • Byla by první ženou, která by získala sama Nobelovu cenu.
 • Hlavní zásluhy na její vědecké práci má její manžel.
 • O jeden hlas jí uniklo zvolení do Akademie věd.
 • I po smrti manžela dokázala ve své vědecké práci pokračovat.
 • Marie Curie je první profesorkou Sorbonny.
 • Objevila dva nové prvky Radium a Polonium.
 • Její práce je přínosem do budoucna a potřebuje podporu.
 • Je to zneuctění a znevážení Nobelovy ceny.

 

Máte 1 min. na poradu a vybrání zástupce skupiny pro závěrečnou řeč. Vybraní přednesou závěrečnou řeč – proč udělit, proč neudělit.
Učitel vyhlásí udělení Nobelovy ceny  M.C.S. za chemii.

 


10. Marie Curie  a 1. světová válka (20 min.)

 

Popis činnosti: Diskusní kruh na téma pomoci ženy ve válce a pohybové hry pro celou skupinu.

 

Instrukce: 1. Sednete si do kruhu. Přesuneme se do období 1. světové války.  Jak může pomoci žena ve válce? Diskuse vedená se studenty.  Důležitou úlohu hrála zdravotní sestra. My se s jednou zdravotní sestrou trochu rozhýbeme. Učitel v roli zdravotní sestry určuje 4 druhy onemocnění a typ pohybu.

 2.  Na fotografii vidíte stroj, prohlédněte si ji  – jedná se o pojízdnou roentgenovu stanici.

Nyní zkusíte improvizačně  takový  stroj vytvořit.  Do prostoru vstupujte jednotlivě, s vědomím tvorby pojízdné stanice a zůstaňte  ve  štronzu. Na dotyk každý řekněte, jakou část stroje tvoříte.  Na další dotyk se vaše část rozhýbe, aby ve výsledku  jste tvořili roentgenovou stanici jako hudebně – rytmicky funkční stroj. Váš stroj se zpomaluje, zrychluje a končí svoji práci ve štronzu.

Reflexe: Studenti hodnotí pohybové aktivity. Pocity, s jakými hry prožívali. Učitel pak informuje o životě Marie v období války a proč právě tyto pohybové aktivity -   Marie pomáhala léčit  především vojáky vybudováním pojízdné roentgenovy stanice.

11. Tisková konference  s Marií Curie  (12 min.)

Popis činnosti: Učitel vstoupí do role M. C. a odpovídá na dotazy zástupců jednotlivých periodik. Jedná se o moderovanou konferenci, kdy další učitel je v roli moderátora.

Instrukce: Stáváte se zástupci jednotlivých periodik.  Pracujete  ve skupinách po 3. Domluvte se na názvu periodika a firmě, kterou zastupujete.  Na dnešní konferenci máte jedinečnou příležitost zeptat se významné vědkyně na vše, co vás zajímá – jak z jejího soukromého života, tak i z vědecké práce. Po skončení konference  napište tiskovou zprávu.

 12. Tisková zpráva (12 min.)

Popis činnosti:  Na základě rozhovoru s madam Curie a všech získaných informací v průběhu lekce budou vydány tiskové zprávy jednotlivých periodik. Zprávy budou přečteny a vyvěšeny.

Instrukce: Ve skupinách z předchozí aktivity  vymyslete  titulek a vydejte zprávu na téma, které si sami zvolíte.  Využijte  informací o M.C. ze všech  aktivit, které jste získávali v průběhu celého projektu. Zástupci periodik jednotlivé zprávy přečtou. Vlastní prezentace proběhne u kulatého stolu – uzavřený kruh židlí.

Reflexe: Studenti se vyjadřují k setkání s madam Curie, jak volili otázky, ke spolupráci skupiny vytvořit společnou tiskovou zprávu.  Jak vybírali periodikum. Jak určili, kdo bude ten, kdo prezentuje. Po reflexi ke zprávám  studenti obdrží informace o závěru Mariina života.

13. Dopis Marii (10 min.)

Popis činnosti: Každý student napíše Marii dopis. Po celou dobu psaní hudební podkres.

 

Zavřený dopis odevzdají do schránky.

 

Instrukce: Vezměte si každý tužku a papír.  Marie Curie – Sklodowská už mezi námi není. Vy teď máte jedinečnou příležitost se s ní rozloučit. Co byste jí řekli, kdybyste se s ní dnes potkali? Napište za sebe dopis, který pak zanechte ve schránce uprostřed třídy. Můžete psát z jakéhokoli místa ve třídě.

Reflexe:  Všichni si sednou do kruhu jako na začátku.  Studenti vyjadřují všechny pocity, názory jednak k osobě madam Curie – co se dozvěděli a poznali v porovnání s prvním brainstormingem. V čem spatřují dobrý či špatný způsob možného způsobu výuky a získávání poznatků.

Reflexe celého projektu: 20 min.

 

 

 

Obsah