Cizí jazyky

Napsal uživatel evamachkova dne St, 03/21/2018 - 15:57

Obsah kapitoly:

Děti modrého plameňáka - ruština

Dvanáct měsíčků - angličtina

Tři malá prasátka - angličtina

 

Projekt Děti modrého plameňáka – osm lekcí na námět knihy V. Krapivina, snad bude srozumitelný i pro příslušníky generace, která už nezažila školní výuku ruštiny. Konec konců nejde o detaily, ale o koncepci práce a o použité metody. Projekt je zajímavý i volbou předlohy, Krapivin  patří ke generaci ruských autorů, kteří 2. světovou válku zažívali jako děti, které trávily dny v nevytopených bytech, většinou o hladu, bez matek pracujících v mnohahodinových směnách v zbrojním průmyslu, a přirozeně i bez otců, kteří byli na frontě, pokud ještě žili. Jejich pohled na válku je proto věcný a zcela nepatetický. Z Krapivinových knížek u nás vyšly ještě Za fialovým šípem (1973), Stín karavely (1976), Jezdci ve stanici Rosa (1979) Talisman odvahy (1984) a Vlak do stanice Nekonečno (1990).

 

 

Děti modrého plameňáka

Kateřina Dudová

Jako předlohu pro projekt jsem si zvolila Děti modrého plameňáka (Дети cинего Фламинго) Vladislava Petroviče Krapivina (1981). U nás Děti modrého plameňáka vycházely v 33. ročníku časopisu Ohníček s ilustracemi Adolfa Borna. Na většině ruských webových serverů knihu doporučují pro děti ve věku od deseti do třinácti let. Osobně se domnívám, že knihu snadno přijmou i starší děti (a dospělí taktéž) – obsahuje fantazii, dobrodružství, zdůrazňuje lidské hodnoty, nabízí mnoho materiálu k zamyšlení. Zdálo se mi tedy, že příběh má co nabídnout celému věkovému rozmezí, s nímž jsem měla pracovat. Navíc já sama jsem příběhem chlapce Žeňky byla uhranutá a rovnou při prvním čtení se mi z mysli vynořovaly nápady, jak by se s předlohou dalo pracovat. A protože jsem počítala s tím, že se děti v rámci projektu budou setkávat s originální ruskou verzí, uvítala jsem, že jazyk je i pro začátečníky z velké části srozumitelný, ale přesto barvitý. Pro vtažení dětí do příběhu dobře funguje i fakt, že jeho vypravěčem je sám hlavní hrdina Žeňka který se dostane na ostrov, jemuž vládne Drak a kde je všechno zakázáno nebo nařízeno. Žeňka po různých peripetiích s přáteli ostrov vysvobodí.

Projekt jsem realizovala se skupinou kroužku ruského jazyka, který vedu v Základní škole v Trhovém Štěpánově od začátku prosince 2015. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin v učebně anglického jazyka. Je to klasická učebna s uspořádáním lavic do tvaru písmene U, s tabulí a zvukovým a promítacím zařízením. Celou učebnu pokrývá koberec a uprostřed místnosti, právě díky uspořádání lavic, je malý prostor, který lze využít jak pro činnosti v kruhu, tak pro nepříliš náročné pohybové aktivity.  Je to skupina začátečnická, ve věkovém složení od páté do deváté třídy (tři dívky z páté třídy, dvě dívky a jeden chlapec z osmé třídy a chlapec a dívka z deváté třídy), Těsně před začátkem realizování projektu se počet ustálil na osm žáků, z nichž dva jsou chlapci, zbytek dívky. Věkový rozdíl, ač jsem z něho měla obavy, se nijak zásadně neprojevuje. Vypadá to, že děti se ruštině doopravdy věnovat chtějí a jsou v hodinách velmi aktivní. Navíc je to skupina nesmírně citlivá, tolerantní, žáci mezi sebou mají dobré vztahy a jsou schopni spolupracovat. Kromě toho otevřeně přijímají nové cesty ve výuce jazyka. Většinu metod a technik, které jsem do projektu zařadila, si během předcházející výuky alespoň jednou zkusili. Ruštinu s dramatickou výchovou tedy propojuji již od samého začátku (např. oslovování v ruštině jsme probrali při práci s pohádkou O veliké řepě). Žáci před tím prošli tematickými okruhy seznamování a rodina, znali používání slovesa být, základní tvorbu záporu, ruské oslovování a většinu písmen azbuky. Byli zvyklí, že často mluvím rusky a i oni sami si navykli ruštinu používat co nejvíce. Ze začátku se někteří báli mluvit, ale netrvalo dlouho a začali být stále aktivnější.

Minimálně z padesáti procent byla v lekcích, věnovaných Dětem modrého plameňáka, užívaná ruština. Na některé pokyny v ruštině jsou žáci zvyklí z předchozích hodin, některé jsou snadno pochopitelné. Podle náročnosti instrukce (nebo pokud nevychází čas) mluvím rusky a pokud vidím, že žáci nerozumějí, přeložím instrukci do češtiny. Často se stává, že žáci sami od sebe začnou nahlas překládat, co říkám. Výhradně česky mluvím pouze, pokud nám nestačí čas. Žáci vzhledem k tomu, že jsou to začátečníci, v rámci projektu mluví rusky v případech, že danou věc už umí říci. Jinak mluví česky.

Prameny

КРАПИВИН, Владислав Петрович. Дети синего фламинго. 1980. Dostupné z WWW: https://www.branah.com/russianphonetic

KRAPIVIN, Vladislav Petrovič. Děti modrého plameňáka. Přel. Josef Týč. Il. Adolf Born. In: Ohníček, roč. 33, r. 1982-1983.

 

Průběh projektu

Cíle:

Vzdělávací:

 • Žák se seznámí s literárním dílem Děti modrého plameňáka Vladislava Petroviče Krapivina, podílí se na interpretaci pomocí metod a technik dramatické výchovy, a tím hlouběji pronikne do příběhu a jeho klíčových momentů a lépe pochopí jednání a motivaci postav. Na základě vlastního zážitku hledá souvislosti mezi literárním dílem a skutečným životem a lépe pochopí jednání a motivaci postav. Na základě vlastního zážitku hledají souvislosti mezi literárním dílem a skutečným životem.
 • Žák si rozšíří slovní zásobu o zásobu vztahující se k příběhu Děti modrého plameňáka a na základě příběhu si upevní již získanou slovní zásobu.

Osobnostní a sociální:

 • Žák rozvíjí schopnost spolupráce ve skupině.
 • Žák rozvíjí schopnost nezávislého myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek.

Dramatické:

 • Žák rozvíjí fantazii a tvořivost.
 • Žák rozvíjí improvizované jednání v roli.

 

PRVNÍ LEKCE: ÚVOD DO PŘÍBĚHU

Přítomno žáků: 6 (z toho 2 chlapci a 4 dívky)

 

Plán lekce

Náměty: přátelství, pronásledování, rozhodnutí, protiřečení

Cíle lekce:

 • Žák na základě vstupů do role Žeňky uplatňuje již nabyté jazykové dovednosti (seznamovací fráze při rozhovoru s Ktorem nebo v textu o setkání s Tachomirem Ticho) a poznává tak vztahy příběhu.
 • Žák spolupracuje ve skupině při přípravě rozehrávaných živých obrazů.
 • Žák se učí formulovat své myšlenky a názory.

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

 Poslech retrospektivního textu z audioknihy

Pomůcky: úryvek z audioknihy, pracovní list –  Úvod do příběhu

Organizace: kdekoliv v prostoru, pak v kruhu

Realizace:

 • Žáci zaujmou jakoukoliv polohu (mohou ležet, sedět, stát) kdekoliv v prostoru, aby se cítili příjemně a dobře se jim vnímala řeč rodilého mluvčího z nahrávky. Poslouchají úryvek z audioknihy a snaží se mu porozumět. Po poslechu nechá učitel dětem trochu času, aby si každý mohl utřídit, co slyšel.
 • Sezení v kruhu. Učitel se ptá: „Čemu jste rozuměli? Mohli byste na základě toho odvodit, co se stalo? Co jste se dozvěděli?“ Žáci odpovídají.
 • Pak žáci dostanou pracovní list, kde je mj. úryvek (v ruštině), který právě slyšeli. Učitel znovu pomalu čte text, žáci ho vnímají očima. Nastává překlad po krátkých částech – učitel čte, žáci se snaží překládat. Pokud neví, učitel provede pantomimický překlad.
 • Debata a zápis domněnek: „O jakých postavách byla řeč? Kdo to mohl vyprávět? Kolik mu / jí asi mohlo být let? Jaký druh příběhu by to mohl být?“ Učitel zapisuje domněnky na tabuli, žáci si je píší do pracovního listu. Pak učitel upřesní vypravěče-hlavní postavu – položí před žáky dřevěnou dýku, kšiltovku, nakonec obrázek Žeňky (ilustraci Adolfa Borna). „Kolik Žeňkovi mohlo být? Kdy se příběh odehrává?“ Učitel dodá informace: Jednou v létě Žeňkovi rodiče odjeli do Moskvy a on měl přespávat u babičky. Přes den trávil prázdninový čas se svými kamarády, měli rádi akci a dobrodružné příběhy.

Průběh:

Všichni žáci bez výjimky na poslech zůstali na svých místech v lavici (pokud se pracuje v lavici, nikam jinam nesedají). Poslouchali pozorně a se zaujetím, někteří si po během poslechu začali psát poznámky.

Do debaty o tom, čemu v úryvku rozuměli, se postupně zapojil každý s něčím. Nutno podotknout, že tomu hlavnímu porozuměli. Můj pantomimický překlad se týkal jen drobností. Tady jsem nakonec nechala žáky v lavici, ale na následující diskuzi už jsme se přesunuli do kruhu. Zajímavá byla diskuze o tom, kdo by mohl příběh vyprávět a o jaký typ příběhu jde – příběh by mohl vyprávět starý pán, který vzpomíná na své mládí, vypravěčem by mohlo být dítě, protože nemluví moc vznešeně. Příběh by podle dětí mohl být pohádka nebo něco hodně fantastického, protože tam vystupuje pták, který pravděpodobně s tím, kdo příběh vypráví, kamarádí, a mluví se tam o poustevníkovi a o tom, že se najednou objevila dýka.

Děti se trefily i do Žeňkova věku a nakonec jsme se společně dobraly i doby, kdy se příběh odehrává.

  Krátce rozehrávané živé obrazy: Jak Žeňka trávil prázdniny s kamarády? Na co si hráli, jaké dětské hry apod.?

Pomůcky: žádné

Organizace: ve skupinách po 3, v prostoru

Realizace: Žáci ve skupinách vymýšlejí krátce rozehrávané obrazy toho, jak Žeňka trávil s kamarády prázdniny. Poté následuje prezentace jednotlivých skupin, přičemž ti, kteří nepředvádí, se stávají aktivními diváky. Říkají, co viděli. Po skončení činnosti se učitel zeptá, zda by děti chtěly rusky umět něco z toho, co Žeňka s kamarády dělal. Učitel aktivitu uzavře tímto: „Ano, i tak si Žeňka s kamarády hrál, ale nejčastěji si hráli na válku…

Průběh:

Žáci se s elánem vrhli do vymýšlení. Obě skupiny vymyslely dokonce dva rozehrávané obrazy – jak chlapci hrají hledanou a na babu. Druhá skupina vymyslela hru na schovávanou a hraní kuliček. To všechno se odehrávalo venku. Všechny tyto hry pak žáci chtěli znát i rusky: игра в прятки (hra na schovávanou), игра в салки (hra na babu), игра в шарики (kuličky), игра в поиск предметов (hledaná).

 

  Hra na válku (Игра в войну) – píchaná +četba o seznámení a spřátelení Žeňky s Toljikem

Pomůcky: úryvek textu v pracovním listu  Žeňka se spřátelí s Tojikem

Organizace: ve vymezeném prostoru, pak v lavicích

Realizace:

 • Učitel hru uvodí: „I tak si Žeňka s kamarády hrál, ale jejich oblíbenou činností byla hra na válku. A my se teď jimi staneme. Žeňka a kluci měli jako zbraně dřevěné meče nebo klacky, nám však postačí naše ruce.“ Žáci si dají jednu ruku za záda a druhou, která slouží jako meč, natáhnou před sebe. Každý se snaží sám sebe zachránit a ostatní ze hry odstranit. Hráč je ze hry vyřazen ve chvíli, kdy ho někdo rukou-mečem píchne přibližně mezi lopatky. Vítězí ten, kdo zůstává poslední. Pak následuje tatáž hra, jen s možností vysvobozování ostatních hráčů – osvobození proběhne, když dosud živý hráč podá vyřazenému hráči ruku.
 • A právě tak se seznámil Žeňka s Toljikem. Při jedné z her na válku, zrovna když hráli proti sobě (a ještě se neznali), se nad ním Žeňka slitoval a neshodil ho do příkopu s kopřivami (i když by to jeho partě přineslo vítězství). Po hře si spolu povídali a domlouvali se na příště.“
 • Četba textu o spřátelení s Toljikem a současné vyplňování v pracovním listu – Žáci se snaží přečíst krátké úseky vět (po slovech, ruštinu dělají teprve od prosince, ale čtou-luští azbuku rádi a často čtení obtížnějších textů vyžadují, protože klasické učebnicové je nebaví). Zbytek textu čte po částech učitel, žáci překládají, v případě potřeby učitel provádí pantomimický překlad. ® Po přečtení textu: „Na konci se říká, že ,tady nešlo o dýku´, tak o co podle vás šlo?“ Žáci odpovídají.

Průběh:

První varianta hry (bez možnosti vysvobození) byla oproti druhé variantě střídmější. Ve variantě s možností vysvobození jako by žáci dostali víc odvahy riskovat, když žili s vědomím, že jim někdo může pomoci. Druhá hra byla dynamičtější a víc se u ní projevovalo strategické myšlení. Žáci se shodli, že je skvělé, když se na někoho můžete spolehnout, nebo když vám pomůže člověk, kterého buď neznáte, nebo byste to od něj nečekali.

Při čtení a překladu byli žáci velmi aktivní. A po skončení práce s textem se došlo k závěru, že Žeňka, který dostal od Toljika krásnou dýku, byl rád zejména proto, že našel nového kamaráda.

Žeňka je sledován

Pomůcky: kostýmní znak pro Ktora Echo (čepice) a znak pro Žeňku (dýka od Toljika)

 

  Organizace: chůze v prostoru

Realizace:

  Hra na pronásledovatele: Každý si v duchu vybere jednoho člověka, kterého bude pronásledovat. U své oběti se musí držet co nejblíže. Následuje reflexe: „Co jste cítili v době pronásledování? Stalo se vám někdy něco takového?“ Žáci odpovídají. Pak učitel předá informaci, že přesně to zažil Žeňa, když jel po rozhovoru s Toljikem přespat k babičce. Celou dobu ho pronásledoval nějaký muž a Žeňka neznal důvod pronásledování. Co by mohl Žeňka dělat?

Průběh:

Nejčastěji žáci jmenovali pocit nebezpečí (опасность), nejistoty (неуверенность), strachu (боязнь) a zábavy (развлечение), ovšem s tím, že by to nechtěli zažít (a někteří už dokonce měli pocit, že je někdo sleduje). Některým se zdálo zajímavé, být zároveň pronásledovatelem a zároveň pronásledovaným – oceňovali možnost zkusit si obě možnosti.

Rozhovor s Ktorem Echo měl neuvěřitelný spád – je znát, že se žáci s touto metodou v hodinách ruštiny už párkrát setkali, a tak do činnosti šli s velkou vervou. A nutno podotknout, že i já si připadám jako učitel v roli mnohem jistější, víc si ji užívám a mám pocit, že moje reakce jsou plastičtější a více se mi daří rozhovor směřovat tam, kam chci. Všichni se jednomyslně shodli, že Žeňka Ktorovi pomůže ostrov od strašného útisku zachránit.

Čtení a poslech textu

Pomůcky: úryvek z audioknihy, pracovní list – Žeňka na ostrově

Organizace: frontální nebo v kruhu

Realizace: Žáci poslouchají nahrávku a přitom sledují text. Každý má potom chvíli na vlastní samostudium textu a na srovnání myšlenek. Všichni se podílejí na rozklíčování toho, co se v úryvku stalo, tučně označené výrazy žáci čtou a překládají (většinu z nich totiž umějí používat – jsou to seznamovací obraty). Následuje debata – jak je možné, že vládce ostrova tvrdí, že na ostrově žádný útisk není, kdežto Ktor Echo tvrdí opak. Tím se načne hlavní téma příští lekce.

Průběh:

Debata byla velmi plodná. Jako důvod, proč vládce Tachomir Ticho říká, že na ostrově není žádný útisk, padly tyto nápady: 1) Tachomir Ticho není opravdový vládce, někdo stojí nad ním (možná ten Drak) a on se bojí vzdorovat, 2) Ktor Echo Žeňku jen vylákal, aby třeba ublížil jeho rodičům, 3) Na ostrově žádný útlak není, ale Ktor Echo chce získat vládcovo místo, a tak využije starou legendu, 4) Tachomir Ticho je původcem všeho zla, ale hraje si na neviňátko.

 Reflexe

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: Co se vám na hodině zdálo zajímavé? Co bylo složité? Co vás zaujalo na příběhu?

Průběh:

Pozitivní ohlas získaly hry (na pronásledovatele, na válku), protože si děti mohly, i když v jiné míře než v příběhu, zakusit, co Žeňka prožíval. Největší ohlas má stále vstup učitele do role. Přibližně polovině dětí se zdá nejtěžší ostatním něco předvádět, protože se prý stydí, ale zároveň většina uznává, že se lépe vžijí do příběhu. Některé děti by uvítaly, kdyby se četlo ještě více, takže budu muset promyslet míru práce s ruským textem. Samozřejmě mě těší, že projevují zájem, ale musím vzít v potaz vše, co se projektu týká.

DRUHÁ LEKCE: ÚTLAK

Přítomno žáků: 5 (z toho 2 chlapci a 3 dívky)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: útlak, nespravedlnost

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

Opakování z minula

Pomůcky: obrázek Žeňky a Ktora Echo

Organizace: frontální

Realizace: Učitel klade otázky (rusky, v případě, že žáci nerozumějí, otázku přeloží), žáci odpovídají (co znají, tak rusky, jinak česky). Otázky a odpovědi:

Průběh:

Děti si dění z minulé lekce dobře zapamatovaly. A nejen to – na otázky odpovídaly převážně v ruštině. Jistě, s chybami, ale důležité je, že se snaží mluvit a používat novou slovní zásobu, kterou si zapamatovaly i bez memorování a „pouze“ na základě procházky příběhem.

  Rozehřátí (Давайте разогреемся!)

Pomůcky: Žeňkova dýka.

Organizace: v prostoru

Realizace: Jeden z žáků (případně ze začátku učitel) se stává služebným dohlížejícím na pořádek. Je u něho schovaná Žeňkova dýka. Tento příslušník pořádkové služby je na opačném konci místnosti než ostatní hráči, je k nim otočen zády, má zavřené oči, ale velmi napjatý sluch. Zbylí žáci se snaží pořádkové službě vzít dýku (pokud se jim to podaří, hra končí). Musí se snažit být co nejtišší, protože jakmile příslušník pořádkové služby uslyší nějaký zvuk (porušení pořádku), otáčí se slovy: „Равновесие порядка больше всего!“ Žáci musí okamžitě zkamenět. Pokud se někdo hne, stráž ho vyslovením jeho jména označí. Pokud se tak stane dvakrát, hráč se také stává příslušníkem pořádkové služby. Následuje krátká reflexe.

Průběh:

Děti byly do činnosti velmi zapálené. Upřímně řečeno, trochu jsem měla obavy, aby hra nesklouzla do obyčejné zábavy, ale žáci ji brali se vší vážností. Velice cenná byla reflexe po rozehřívací hře. Jeden chlapec z deváté třídy dokonce odhalil praktiku pořádkové služby (s níž se pořádně ovšem žáci teprve měli seznámit) – to, že se pak musel stát tím, proti čemu ze začátku šel, bral jako pokus o přetvoření člověka, jako by se z něj najednou stal někdo jiný.

  Rozhovor s Tachomirem Ticho

Pomůcky: kostýmní znak pro Tachomira (čepice, ale jiná než pro Ktora)

Organizace: v prostoru (učitel v roli Tachomira sedí na křesle, žáci v kolektivní roli Žeňky sedí proti němu)

Realizace: Žáci v roli Žeňky se snaží od Tachomira zjistit, jak to doopravdy je s útlakem na ostrově, když on sám ho popírá, ale Ktor nikoliv. Učitel v roli Tachomira pro svoje argumenty vychází z toho, že není potřeba bojovat proti nějakému útisku, protože na ostrově žádný není. Navíc Drak je jinak velmi hodné a mírné stvoření, jen má trochu citlivý nervový systém. To pak reaguje i na to nejmenší porušení pořádku. A pokud je těch porušení hodně, tak se zlobí. Před třemi stoletími se dokonce stalo, že pobořil město. Ale od té doby prý lidé žijí v míru, klidně a spokojeně, nikdo neporušuje zákony a Drak je také spokojen. Jen jednou za měsíc vždy vyleze z jezera a kontroluje, zda je všechno v pořádku. Důležité je, aby učitel předal konkrétnější informace o legendě, která praví, že nějaký mladý rytíř může ostrov zachránit. A vládce přeci nemá právo na to, aby bránil legendě v naplnění (i když útlak nikde nevidí). Občas se na ostrově najdou lidé, který se ostrovní chod života nelíbí. Tihle lidé by pořád chtěli něco nového. Neustále se hádají, protestují, do vesmíru by se jim chtělo létat, objevovat nové věci, ale takových podivínů moc není. Často to jsou děti. Ale jinak je lid ostrova Dvid rozumný, žije tiše, ale šťastně. Na ostrově není bída, hlad, ani nemoci. Všichni jsou spokojení, protože tam funguje pořádková rovnováha. To je volné převyprávění ruského úryvku:

„He надо бороться с гнëтом! А где этот гнëт? Как бороться? Ящер в общем-то умное и незлое существо. Просто у него очень чуткая нервная система. Он реагирует на любое нарушение в равновесии порядка... Ну и... если, конечно, нарушений много, наш Ящер сердится. Было два случая, когда он в гневе разрушал город. Это почти три столетия назад! С тех пор люди живут мирно, спокойно, не нарушают законов, и Ящер тоже спокоен! Только раз в месяц он выходит из озера и смотрит: всë ли в порядке? легенда говорит о юном рыцаре, который может спасти остров, я не имею права быть против этого! Bстречаются изредка люди, которым всë у нас не нравится. Хочется им чего-то нового! Всë время им спорить надо, протестовать, в космос летать, открытия делать! Только это крайне редкие чудаки. Чаще всего дети. А вообще-то народ живëт разумно. Тихо, но зато счастливо. Нет у нас ни бедности, ни голода, ни болезней. У нас все довольны жизнью! У нас  р а в н о в е с и е   п о р я д-к а...

Průběh:

Rozhovor s Tachomirem měl velký efekt. V jeho průběhu se žáci rozohnili natolik, že jsem chvíli měla pocit, že mě jakožto Tachomira snad ukamenují, protože se horlivě bili za to, že přeci není nic špatného na tom, když chce člověk poznávat nové věci, že je to úplně přirozené. V roli Tachomira jsem činnost ukončila prohlášením, že chápu, že je Žeňka rozčílený, ale že to může být tím, že nezná opravdový ostrov na Dvidu a že bude lepší, když ho nejdříve pozná a pak může udělat nějaké závěry.

To žáky uklidnilo, ale cítila jsem, že mají potřebu se od emocí trochu očistit. Proto jsem se postupně každého z nich dotkla a on měl v roli Žeňky vyslovit svou myšlenku, případně se vyjádřit jen zvukem, pokud cítí, že by mu to pomohlo. A musím říct, že to mělo velký účinek. Pak se žáci ještě oprostili od role tím, že se prošli po prostoru a uvolnili své tělo, aby jim bylo dobře.

  Rozhovor – co je útisk? (Что такое гнёт?) Jak se podle vás projevuje útisk (živé obrazy s možností následného rozehrání).

Pomůcky: žádné

Organizace: rozhovor v celé skupině, živé obrazy ve dvojicích, vyhraněný prostor pro předvádění a pro diváky

Realizace:

Průběh:

V souvislosti s rozhovorem o útlaku padala tato slova: nespravedlnost, moc, bezmoc, šikana, dělat něco proti své vůli, nucení do něčeho, vyhrožování, ubližování, násilí. Jako příklady situací útlaku bylo jmenováno: nechtít nechat hrát holku fotbal jenom proto, že to je holka; jakákoliv šikana – třeba krást jednomu člověku schválně svačiny; nutit člověka skočit z docela velké výšky (protože všichni ostatní to zvládli), i když se bojí; deváťáci jmenovali i komunistický režim. Vzhledem k tomu, že jsme si útlak víc přiblížili, žáci neměli problém s vymýšlením živých obrazů, které byly nakonec i poměrně snadno rozklíčovány.

  Poznávání města + pyramida spravedlnosti

Pomůcky: úryvek z audioknihy (Žeňka s Ktorem se procházejí – popis města), loutky (pořádková služba, chlapec, pyramida spravedlnosti)

Organizace: frontální

Realizace:

Мы с Ктором долго ходили по улицам. Красивый здесь город, зелëный, тихий. Много фонтанов. И ещë много разных развалин: башен, стен, храмов. Сразу видно, что страна эта древняя.

Я разглядывал людей. Мужчины были в просторных костюмах и широких шляпах, женщины — в длинных разноцветных юбках и пëстрых накидках. Все спокойные и неторопливые. И вот что я заметил: все они казались одного возраста — тридцати или тридцати пяти лет, румяные, здоровые. Нигде не было видно юношей и девушек.

Žáci se stávají diváky s představou, že se na scénu dívají jako Žeňa, který si prochází město. Učitel hraje s loutkami krátkou scénu rozdělenou do dvou částí: 1) malý chlapec se raduje, zpívá si, poskakuje, ale zastaví ho člen pořádkové služby s tím, že zpívání a běhání je na ostrově přeci zakázáno, 2) scéna potrestání chlapce – vyvolávač (člen pořádkové služby) nejdříve oznámí smrt jednoho z obyvatel, ale hned se za přitakání ostatních lidí ujistí, že život na ostrově je skvělý. Pak následuje trest pro chlapce, který se vzpouzí – za porušení rovnováhy (i přestože ještě neměl plný počet kázeňských dírek v kartičce) ho zavře do pyramidy spravedlnosti, která ho přemění na dospělého člověka.

Přibližný scénář etudy:

1)

Мальчик: Люли, люли, люли...

Крикунчик (член порядковой службы): Стоп! Это невозможно! Пение и бег запрещаются!

 

2)

Крикунчик: Слушайте, люди острова Двид! Все спокойно на острове? Да? Вчера вечером умер уважаемый торговец Дагомир Как. Мы немножко погорюем о нём. (грустное брумендо) Но иначе наша жизнь приятна и радостна. Да? У нас тоже должность. Кто—то нарушил равновесие порядка. Этот мальчик.

Мальчик: Это ошибка! Честное слово! У меня всего три дырки!

Крикунчик: Всего три дырки! Ни у кого на улице Зрелых Апельсинов нет дырок больше. Колесница справедливости его исправит!

Мальчик: Я не хочу! Помогите! Не надо...

Крикунчик: Надо!

Vyvolávač vezme chlapce, dá ho na vrch pyramidy, ta ho spolkne a jejím spodem místo malého chlapce vyleze dospělý člověk.

Průběh:

Žáci z úryvku dobře postihly idylický vzhled města a hodně je zajímalo, jak je možné, že ve městě jsou samí starší lidé. Objevovaly se domněnky, že je třeba někdo vraždí, když se vládci tak moc nelíbí, že jsou děti zvědavé. Proti tomu se ozval hlas, že kdyby je někdo vraždil, nebylo by možné, aby tam lidé žili, protože by neměli z čeho růst. Další nápad: děti jsou někde vězněné.

Krátká loutková scéna byla přijata dobře (podotýkám, že děti se s loutkami v ruštině už setkaly, např. při seznámení s novou slovní zásobou v okruhu seznamování hned na počátku mé práce s touto skupinou) a měla velký účinek. Děti v Žeňkových myšlenkách vyjádřily nemilé překvapení, rozčarování a téměř všechny děti v nich zároveň vyjádřily přání, že se s tím musí něco udělat, což mi dost nahrálo na smeč.

  Žeňka bojuje s Drakem

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru, celá skupina

Realizace:

Text v RJ: Женька получил новый щит, меч и красивый медный шлем с гребешком. Из озера поднялся Ящер. Это был шар с двумя чëрно-зелëными кругами. Он стоял на чешуйчатых столбах. Женька сначала старался с Ящером бороться, но наконец отбросил щит, вскочил и побежал. Наконец Женьку задержали и куда-то повели, потом повезли в глухой тëмной повозке. И он оказался в темнице…

Průběh:

Boj s Drakem (Žeňka proti skupinovému Drakovi) byl z počátku trochu rozpačitý. Pravděpodobně jsem žákům špatně vysvětlila, co po nich vlastně chci (moc nechápali, co má vlastně Žeňka dělat). Proto jsem do role Žeňky nejdříve vstoupila sama a poté už se nápady hrnuly jak voda při jarní oblevě. Ale nikdy se nepovedlo Žeňkovi zvítězit. Drak byl vždy dobře sjednocený a vzbuzoval doopravdy strašidelný dojem. Po skončení aktivity děti okamžitě chtěly vědět, jak to bylo se Žeňkou doopravdy, a většina z nich doufala, že se mu podařilo zvítězit.

  Reflexe: vzkaz Žeňkovi + co byste chtěli znát za slovní zásobu

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Realizace: Žáci píšou vzkaz Žeňkovi – co by mu chtěli v této situaci říct, doporučit… Následuje přečtení vzkazů.

Průběh:

Psaní vzkazu Žeňkovi jsem pravděpodobně špatně zadala, jelikož někteří žáci jej psali za Žeňku, nicméně v ústní reflexi vyjádřili Žeňkovi velkou podporu a sympatie.

Žáci chtěli znát slova útlak (гнёт), je zakázáno (запрещается).

 

 

TŘETÍ LEKCE: NESPRAVEDLNOST, SETKÁNÍ ŽEŇKY S PTÁKEM

Lekce se měla konat o týden dřív, ale mohla by se jí zúčastnit jen jedna dívka -  část dětí byla se školou na horách a ostatní byly nemocné

Přítomno žáků: 7 (z toho 1 chlapec a 6 dívek)

Plán a průběh lekce

Náměty: nespravedlnost, křivda, nepřátelství

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

  Opakování z minula + připomenutí vzkazů dětí Žeňkovi

Pomůcky: vzkazy žáků Žeňkovi

Organizace: sezení v kruhu

Realizace:

Průběh:

S kladením otázek a odpovídáním nebyl žádný problém. Po přečtení vzkazů z minulé hodiny se ozvala jedna dívka s tím, že teď by Žeňkovi napsala něco jiného. Minule mu prý napsala, že by udělala všechno pro to, aby z ostrova zmizela, a už by se tam nikdy nevrátila. Teď by mu vzkázala, ať věří, že všechno dopadne líp a e mu fandí, tak ať se nějak snaží z vězení dostat a najít někoho, kdo by chtěl změnit chod života na ostrově, a snažit se lidem pomoci. To mě potěšilo, protože je vidět, že nad příběhem děti přemýšlí. Aktivita se o chvíli protáhla v souvislosti s tím, že by některé děti Žeňkovi chtěly říci buď úplně něco jiného, než co minule do vzkazu psaly, nebo by chtěly ještě něco dodat. Zdálo se mi, že je to pro ně důležité, proto jsem je nechala, i když jsem věděla, že pravděpodobně nestihneme vše, co jsem si naplánovala.

  Rozehřátí: Я враг! (Já jsem nepřítel!)

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace:

Průběh:

Hra byla nesmírně dynamická. Každý si vyzkoušel pozici nepřítele. V reflexi děti nejčastěji mluvily o tom, že byly plné očekávání, kdo tentokrát bude nepřítelem, většina z nich si to prý výslovně přála, ale pak se jim zdálo zvláštní být v pozici nepřítele, protože to bylo vlastně bezdůvodné. Děti mluvily o pocitech zklamání, že začaly být považovány za nepřítele, někdo o pocitu pomsty (dobře, když mám být nepřítel, tak já tedy budu), ale co je nejdůležitější třikrát zaznělo slovo nespravedlnost.

Ačkoliv jsem to neměla zaznamenané v plánu, rozhodla jsem se před následujícím krokem o tom, co je to nespravedlnost, diskutovat, aby pak děti měly snáz na čem stavět, protože se mi v hodinách předcházejícím projektu párkrát stalo, že jsem v podobných situacích děti nechala (i když neúmyslně) v tomto ohledu podusit a jejich následná práce vázla, protože neměly dostatečně utříděný problém, který jsem s nimi chtěla řešit. Všechny děti se nakonec shodly, že nějakou nespravedlnost buď zažily přímo na vlastní kůži, nebo jí přihlíželi jako svědci. Tento krok se tedy také protáhl.

 

  Etudy na téma Nespravedlnost v našich reálných životech

Pomůcky: žádné

Organizace: skupiny po 3 (rozdělení na základě toho, s kým jsem ještě nepracoval), vymezený prostor pro předvádění a pro diváky

Realizace: Každá skupina si připraví jednu krátkou etudu zobrazující nespravedlnost v reálném životě. Každý hráč může říct maximálně 4 repliky. Následně skupinky etudy přehrají a viděné se zreflektuje.

Průběh:

Vzhledem k tomu, že žáků v ten den bylo sedm, jedna skupinka byla tříčlenná a druhá čtyřčlenná. Druhá jmenovaná si připravila dvě etudy. Viděli jsme tedy nespravedlnost ve scéně, kdy: 1) žáci mají v testu stejný počet chyb, ale každý dostal jinou známku, 2) dítě nabídne staršímu člověku místo v autobuse, ale onen člověk na něho začne křičet, že snad ještě není tak starý, 3) protekce ve škole.

Tady je na místě říct, že žáci od doby (ještě v době „předprojektové“), kdy jsme v hodinách využili etudu, udělali ohromný pokrok. Zaprvé, je celkově vidět posun provedení akcí podle metod, které dříve nepoužívali, za druhé, právě v etudách už vypadají mnohem jistěji, více vědí, co to obnáší a začínají být schopni udržet tvar.

 

  Žeňka a prokurátor: čtení a poslech z audioknihy + časování slovesa хотеть (chtít)

Pomůcky: pracovní list

Organizace: frontální

Realizace:

Průběh:

Na většinu tvarů slovesa хотеть žáci přišli, procvičování jeho užívání se také dařilo. Všichni žáci chtěli, aby Žeňka nějak svou situaci řešil. A aniž bych je stihla vyzvat k tomu, aby navrhovali řešení, požadovali znovu rozhovor s Tachomirem, vládcem ostrova Dvid.

 

  Žeňka píše dopis Tachomirovi

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Organizace: kdekoliv v prostoru

Realizace: Učitel žáky informuje, že se k Žeňkovi dostala informace, že za ním má přijít Tachomir Ticho. To je možnost řešit svou situaci. Žáci za Žeňku, každý sám, na místě, kde se cítí dobře, píší, co by chtěli Tachomirovi říct – otázky, výčitky, žádosti apod. Potom učitel dopisy vybere, žáci si zavřou oči, učitel dopisy čte a za Ktora Žeňkovi odpovídá. V závěru učitel v roli Tachomira řekne informaci, že se může z vězení dostat tajnou chodbou. Následuje krátká reflexe.

Průběh:

Namísto psaní dopisu Tachomirovi jsem nakonec zvolila Žeňkův rozhovor s učitelem v roli Tachomira Ticho. Připadalo mi totiž, že jsou děti přesezelé a potřebují víc akce. Navíc, jak již bylo psáno výše, zaznělo z úst samotných dětí, že být na Žeňkově místě, snažily by se znovu promluvit si s Tachomirem. Nakonec to byla vlastně dobrá volba. Rozhovor měl spád, děti kladly věcné dotazy a opravdu se snažily pro Žeňku získat to nejlepší. Tachomir Ticho jim jakožto Žeňkovi prozradil možnost úniku.

Ale vzhledem k tomu, že už v předchozích krocích jsme nabrali časový skluz, na kroky následující po tomto už nezbyl čas. Proto jsem ihned zařadila reflexi. Děti ocenily, že se jim celkově na hodinách líbí, že se věnujeme tématům, která by možná ony samy při samostatné četbě neviděly, a že vždy najdou něco, co se podobá situacím v příběhu i v opravdovém životě.

 

  Žeňova cesta z vězení (narativní pantomima) a setkání s Ptákem

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace: Učitel vypráví moment (tentokrát výhradně v češtině, vnímat a k tomu by pro žáky této jazykové úrovně bylo složité), kdy Žeňka utíká z vězení. Každý žák se stává Žeňkou a narativní pantomimou prochází jeho cestu. Učitel vychází z tohoto úryvku (ale samozřejmě ho necituje, uzpůsobuje ho potřebnému výsledku, domýšlí si další prostředí…):

Odešel, dveře za ním zapadly. Vyčkal jsem, až bude tma. Vstal jsem, poopravil jsem si rukojeť dýky u pasu a v koutě jsem vší silou kopl do zdi. Nic, jen jsem se pořádně uhodil. Zkusil jsem to znovu, opět marně. Že by mě Ktor oklamal? Chytil jsem těžkou sedačku a vší silou jsem jí uhodil do zdi. Bezmála zmizela v prázdném prostoru. Vlezl jsem do průchodu. Stanul jsem v nízké podzemní chodbě. Ze stěn visely kořeny. Chytaly mě za ruce i nohy, ale nezastavil jsem se. Světlo ze svítilny pomalu zhasínalo, bál jsem se, že tu budu úplně potmě. Byla to strašně dlouhá cesta. Snad vedla pod celým městem. Lucerna zhasla. Konečně jsem před sebou uviděl světla. Že by tam na mě čekali? Zastavil jsem se. Pak jsem udělal další krok.

To nebyla světla. Byl to ten podivný měsíc obrácený rohy dolů. Prodral jsem se křovím, kterým byl vchod zarostlý. Kousek odtud byla tmavá stěna lesa. Vstoupil jsem do něho.

Nejdřív byla úplná tma, měsíc se prodíral lesní klenbou. Pak jsem začal potkávat svatojánské mušky. Bylo jich čím dál tím víc. Několik těch svítících broučků mně usedlo na tričko. V duchu jsem jim poděkoval.

Musel jsem jít dál, abych za sebou nezanechal stopy. V jednom místě jsem narazil na pokřivený strom. Už jsem neměl ani špetku sil. Zul jsem si mokré sandály a ulehl pod stromem. Tráva se nade mnou zavřela. Teplý vzduch byl jako přikrývka. V okamžení jsem usnul.“

Ale po chvíli ho probudilo podivné, velmi naléhavé pískání. Když přišel za zdrojem zvuku, našel tam… Žáci vystoupí z rolí. Plynule následuje další aktivita.

Průběh:

Aktivita se z výše zmíněných důvodů nekonala.

 

  Setkání s Ptákem + odkaz na název knihy

Pomůcky: rozstříhané obrázky ptáčete

Organizace: ve skupinách po 2-3

Realizace: Žáci ve skupinkách dostanou rozstříhaný obrázek ptáčete, které Žeňka našel, když se vydal za zdrojem zvuku. Žáci ho složí, čímž ptáče zachrání. Učitel je informuje, že přesně to udělal i Žeňka, a pomalu vypráví rusky, že se najednou vrátila obrovská matka ptáčete, ale Žeňkovi nic neudělala, protože pomohl jejímu ptáčeti. Naopak to vypadalo, že mu děkovala za pomoc. Žeňka odešel. Brzy se u něho objevil Pták a přinesl mu jeho ztracený klíč od domu. Žeňkovi se zdálo, že je klíč špinavý, a tak do něho fouknul. Klíč byl čistý a vyšel z něho nějaký pískot. Najednou ho dohonil Pták a Žeňka pochopil, že si Pták myslel, že ho volá… Záchytné znění v RJ:

Вернулась мать этого птенца, но Женьке ничего не сделала, потому что он помог ей птенце. Женька думал,что Птица ему благодарила за помощь. Женька шёл. Скоро появилась у него Птица — принесла его потерянный ключ от дома! Ему показалось, что в трубчатый стержень попал мусор. Он дунул в трубку. Ключ был чистый: из него вырвался свист. Сразу догоняла его Птица и Женька понял, что Птица думала, что он её звал…“

Průběh:

Aktivita se z výše uvedených důvodů nekonala.

 

  Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: o nespravedlnosti, křivdě, co žáky zaujalo, kde se ne/cítili dobře…

Průběh:

Reflexe byla z výše zmíněných důvodů zařazena hned po kroku 5) – viz výše. Děti chtěly znát slova nepřítel (враг), vězení/kobka (темница), nespravedlnost несправедливость).

 

ČTVRTÁ LEKCE: SMRT A POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Přítomno žáků: 6 (z toho 1 chlapec a 5 dívek)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: smrt, poslední přání, vzájemná pomoc, záchrana

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

 

  Zopakování minulého dění

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: Ti, kteří na minulé lekci chyběli, se ptají, ostatní odpovídají.

Průběh:

Na všechny otázky, na něž se žáci, kteří se minulé lekce nezúčastnili, dokázali ostatní bez problémů odpovědět. Potěšilo mě, že jeden žák využil frázi, kterou se děti v rámci ruštiny oficiálně neučili, ale měly možnost ji odposlouchat z mých otázek: Что случилось?

 

  Žeňkova cesta z vězení (narativní pantomima) a setkání s Ptákem

Pravidla viz 3. lekce, krok šestý

Průběh:

U dvou žáků devátých tříd se z počátku zdálo, že se do činnosti nezapojí. Chvíli se na ostatní jen dívali, ale než jsem stihla zareagovat, do činnosti se naplno zapojili. Později jsem se dozvěděla, že se jim nejdříve zdálo divné, předstírat, že někudy procházejí a neustále se to mění, ale když viděli, že ostatní to zřejmě baví a navíc to na pohled vypadá zajímavě, rozhodli se to vyzkoušet. A nakonec na aktivitě ocenili, že to bylo nejen zábavné, ale že si mohli vyzkoušet, čím vším Žeňka musel projít, a že to byla opravdu vyčerpávající cesta.

 

 Setkání s Ptákem + odkaz na název knihy

Pravidla viz 3. lekce, krok sedmý

Průběh:

Žáci bez problémů složili obrázek a nakonec jsme se všichni společně dobrali k tomu, že pták je modrý plameňák, a také významu titulu knihy Děti modrého plameňáka.

Ruské převyprávění dalšího vývoje příběhu začali žáci bez vyzvání automaticky překládat. Tam, kde se nemohli dobrat významu, jsem opět zvolila pantomimický překlad. Shrnuli jsme si nové poznatky (důrazem na to, že Pták na Žeňkovo zapískání na klíč přiletí – je to důležité pro další vývoj příběhu) a rovnou jsme přešli k následujícímu kroku.

 

  Poustevník a Velká Pravda o smrti

Pomůcky: loutky Poustevníka a pořádkové služby, balicí papír

Realizace:

Průběh:

Loutku děti dobře přijaly. Původně jsem zvažovala, zda opět nevstoupím do role Poustevníka sama, ale nakonec jsem zvolila loutku – děti se s ní nejen v projektu setkaly, ale také se mi zdálo, že stačí, že vystupuju v roli Tachomira a Ktora, navíc jsem doma nenašla vhodný kostýmní znak pro Poustevníka. Jak jsem ale už říkala, loutka byla dobře přijata a byla funkční. Děti horlivě zjišťovaly informace o Poutníkovi, jeho životě, samy přišly s dotazem, proč chce Poustevník Žeňkovi pomoci. Nakonec souhlasily, že Žeňka přijme Poustevníkovu nabídku noclehu. Pokud by k tomu bývalo nedošlo, Poustevník by Žeňkovi rovnou doporučil, kterou cestou se má vydat.

Brainstorming a diskuze o smrti byla zajímavá. Padala slova: ztráta, zoufalství, strach, smutek, život, narození, bolest, pohřeb, rodina, součást života, každý konec je jenom začátek, začátek má svůj konec, jaké to je, když umřu?, nebát se!, kostra, potomstvo, duchové, klid, urna, zbláznění, duchové, užívat si život, nový život, reinkarnace, nebe X peklo. Většina dětí se svěřila, že má ze smrti strach, protože nevědí, co od ní očekávat, že když si na ni vzpomenou, cítí zvláštní prázdno. Objevil se i opačný názor – není třeba mít strach ze smrti, protože to čeká každého, a možná to ani není konec života. Děti se shodly, že nejhorší je vyrovnat se s tím, když zemře někdo blízký, a je jedno, jestli je to člověk nebo zvíře. Diskuze se zcela neplánovaně dostala i k problematice toho, když někdo ví, že brzy zemře. To podle dětí vyžaduje velkou odvahu. To utvořilo dobrý můstek ke kroku číslo pět.

Přímo v hodině jsem chvíli uvažovala o tom, zda část s Žeňkovou vzpomínkou na rozhovor s maminkou nepřeskočím, ale nakonec jsem se ji rozhodla zařadit, což mělo dobrou odezvu, kterou jsem vlastně ani nečekala. Děti uznaly, že to maminka Žeňkovi hezky vysvětlila, a ty děti, které předtím o strachu ze smrti nejvíce mluvily, se nechaly slyšet, že má Žeňkova maminka vlastně pravdu.

 

  Žeňka na prahu smrti + záchrana

Pomůcky: úryvek – viz PL 4), lístečky, psací potřeby

Realizace:

Průběh:

Na třech lístkách se objevilo přání, aby Žeňkovi vrátili jeho věci (s trochu odlišnou formulací), na dvou lístkách přání jít domů a na jednom dokonce, že to, co by si Žeňka přál, by mu stejně nesplnili, protože by se jim to nehodilo.

 

 Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Průběh:

Děti se svěřily, že už se těší na příště, jelikož je příběh napínavý. Také se jim líbilo, že Pták Žeňku zachránil. Někdo dokonce řekl, že to je podobné, jako když Harrymu Potterovi pomohl fénix. Řada dětí také přiznala, že se jim stalo, že jim někdy někdo pomohl z nesnází, a ony jemu také. Velmi byla oceňována narativní pantomima a diskuze o smrti, protože o smrti si prý nikdo moc nepovídá.

Žáci chtěli znát slova: smrt (смерть), smutný (грустный), zahránit (спасти).

 

PÁTÁ LEKCE: LEGENDA O DRAKOVI

Přítomno žáků: 4 dívky (ostatní děti byly nemocné)

Místo výuky: velká školní družina (učebna AJ byla obsazená z důvodů konání třídních schůzek)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, rozpor, válka

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

  Opakování

Realizace: Probíhá podobně jako v minulých lecích.

 

  Setkání s dětmi (opakování představovacích frází: Как тебя зовут? Где ты живёшь? Откуда ты? Сколько тебе лет?)

Pomůcky: lístky s určením dětské postavy

Organizace:v kruhu

Realizace:

Průběh:

Představování dětí proběhlo dobře – děti si zopakovaly základní představovací fráze a ukázalo se, že je všechny ovládají.

Následující činnost, tedy žáci v roli dětí z pevnosti a Žeňka na horkém křesle, v němž se měli žáci střídat, byla pro dvě dívky obtížná. Byl to příliš rychlý skok z role do role, proto bych pro méně zkušenou skupinu zvážila úpravu toho to kroku. Na druhou stranu zbylé dvě děti (navštěvují zároveň i dramatický kroužek) s tímto rolovým skokem neměly problém a poté, co se role Žeňky ujaly, znovu si pozici zkusily i výše zmiňované dívky a tentokrát si byly mnohem jistější.

Podle dětí se Žeňka po zjištění, co je Ktor Echo zač, a že ho Poustevník oklamal, musel mít velký vztek, ale alespoň zjistil, že jim nemá důvěřovat.

 

  Žeňka poznává pevnost: mapa

Pomůcky: úryvek o baštách – pracovní list

Organizace: celá skupina

Realizace: Děti dostanou úryvek textu (v RJ i v ČJ) o základním popisu pevnosti. Na jeho základě (a s využitím vlastní fantazie) společně kreslí mapu pevnosti. Je dobrá zvážit, co to vůbec pevnost je a k čemu sloužila, aby děti měly na čem stavět.

Průběh:

Do přípravy pevnosti se všichni zapojili. Za jejich spolupráce nevznikl žádný problém. Touto činností lekce skončila, další kroky jsme kvůli nabranému časovému skluzu nestihli a i mapu by děti chtěly příště ještě dokončit, proto jsem je poprosila, aby příště přišly o něco dříve, pokud to bude možné, a vzkázaly to i ostatním.

 

  Legenda o Drakovi

Organizace: ve skupinách

Realizace:

„Давние-давние времена жил на острове Двид весeлый и храбрый народ. Он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы. Все они ещe учили детей. Учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми...

В одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли. И очень дружили. Когда они выросли, один стал Учeным, а другой Правителем острова. Надо сказать, что к тому времени жизнь островитян стала трудной и тревожной. Соседние страны завидовали острову Двид. Они все чаще стали нападать на прибрежные поселки, грабить корабли островитян. Пришлось возводить на берегу крепости и обучать солдат. несколько стран заключили против острова Двид военный союз. Когда это стало известно, Правитель пришел к Ученому и спросил:

— Ты можешь придумать, как спасти нашу страну?

— По-моему, есть два способа. Можно построить громадное чудовище, оно будет отпугивать врагов и громить их, если они все же нападут. А можно сделать наш остров невидимым.

— Мы должны спешить, — нетерпеливо объяснил Правитель. — Скажи, что быстрее.

—железный ящер — штука нехитрая, можно строить хоть сейчас.

— Строй, — потребовал Правитель.

И Ученый построил громадного стального зверя, который умел изрыгать огонь, разрушать своими щупальцами крепости и топить корабли. Флот врагов был разгромлен в одну минуту. А после битвы Правитель посадил этого зверя — Ящера — в озеро, под воду, подальше от глаз.

Прошло два года, и Ученый открыл секрет невидимости. Он рассеял в небе тонкую голубую пыль, и после этого скалы, берега и воздух стали так отражать солнечный свет, что остров перестал быть виден с моря. Никто теперь не грозил его мирной жизни.

Ученый сказал Правителю:

— Мы защитили себя на долгие века. Давай убьем Ящера.

— Зачем? — спросил Правитель, не глядя Ученому в глаза. — Разве он кому-нибудь мешает?

— Он опасен, — объяснил Ученый. — Мало ли что может случиться...

Разве ты не веришь мне, своему давнему и надежному другу?

— Тебе я верю, — вздохнул Ученый. — Но через год могут выбрать другого Правителя. Вдруг он не сумеет справиться с Ящером?

— А зачем острову другой Правитель? — услышал Ученый осторожный вопрос.

— Ты оправдал, конечно, однако есть закон! Каждые шесть лет Правителя выбирают снова.

— Это раньше был закон, — усмехнулся Правитель. — А зачем он сейчас, если у меня есть Ящер?“

Průběh:

Krok se kvůli výše uvedeným důvodům neuskutečnil.

 

  Život na baštách

Pomůcky: žádné

Organizace: simultánní, pak ve dvojicích

Realizace:

 

  Porada

Pomůcky: žádné

Realizace: Žeňka s Julkem ostatním dětem oznámili, že našli střelný prach a že by ho mohli použít v boji. Žáci v rolích dětí se radí o tom, jak dále postupovat. Zhodnocují výhody a rizika jít do boje. Zhodnocují, zda raději žít v ústraní a doufat, že je nikdo nenajde, nebo se chopist činu a snažit se situaci změnit.

Průběh:

Aktivita se kvůli výše zmíněným důvodům nekonala.

 

  Reflexe + co byste chtěli znát za slovní zásobu

Průběh:

Reflexe byla zařazena hned po třetím kroku. Děti oceňovaly, že si mohly zopakovat to, co už rusky umějí říct, na něčem zajímavém, v rámci příběhu, a ne jenom jako učebnicové cvičení. Byly nadšené i z výroby mapy pevnosti.

Děti se chtěly naučit slova pevnost (крепость), věž (башня), moře (море), koupat se v moři (купаться в море), dělo (пушка).

 

ŠESTÁ LEKCE: LEGENDA O DRAKOVI, SMRT DUGA

Přítomno žáků: 7 (z toho 2 chlapci a 5 dívek)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, smrt, válka

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

Dokončení mapy pevnosti

Děti se sešly dřív, a tak bylo možné mapu dokončit ještě před oficiálním začátkem kroužku. Bohužel jsem zjistila, že jsem minule i dnes dětem dala špatný materiál – lesklý papír a fixy (chtěla jsem vzít voskovky, jenomže jsem na ně zapomněla). Fixy (s výjimkou lihové) na něm po složitější manipulaci nedržely. Základní podobu pevnosti naštěstí zachránila obyčejná tužka, ale i tak se dochovaný dokument dochoval ve skromné podobě.

 

  Legenda o Drakovi

Pravidla viz 5. lekce, krok 4.

Průběh:

Na přípravu živých obrazů byly děti rozděleny do skupin po 3 a 4. První jmenovaná skupina nakonec živé obrazy nepředváděla, nedokázala se dohodnout na přesném provedení, ale alespoň vymyslela příběh o vzniku Draka a podělila se s námi o něj.

Čtení a překlad textu opravdové legendy probíhal tradičně dobře. Děti na základě podobnosti češtiny a ruštiny dešifrovaly globální význam sdělení.

Diskuze o tom, co udělal vládce, přerostla v problematiku zklamání se v příteli.

 

  Život na baštách: sochy

Pravidla viz 5. lekce, krok 5.

Průběh:

V tomto kroku mě nejvíce zaujalo fantazírování Žeňky a Julka. Postupně jsem chodila kolem jednotlivých skupi a poslouchala je. Pracovaly velice zaujatě a opravdu fantazírovaly („Jak by nám pomohlo, kdybychom měli…“ Jak by to bylo snazší, kdybychom uměli…“). Připomínalo to prázdninové sedánky kamarádů. Převážně skupiny řešily, co všechno by bylo potřeba mít, pokud by opravdu chtěly navýšit šanci na přemožení režimu na ostrově. Mluvily o zbraních, o potřebě vycvičit se, o potřebě zjišťování informací.

 

  Porada

Pravidla viz 5. lekce, krok 6.

Průběh:

Porada byla vyústěním předchozího kroku. Děti se dohodly, že proti Drakovi a celkovému chodu na ostrově půjdou, že využijí střelný prach a urychleně by měly začít s nějakým výcvikem, aby co nevidět mohly přejít do akce.

  Válečné cvičení: ИДИТЕ, ОСТАНОВИТЕСЬ, ВСКОЧИТЕ

Organizace: v prostoru

Realizace: Děti se připravují na boj, u kterého je důležitá poslušnost a respektování příkazů. Děti chodí po prostoru. Učitel zadává příkazy – na příkaz ИДИТЕ! děti chodí, na příkaz ВСКОЧИТЕ! vyskočí a na příkaz ОСТАНОВИТЕСЬ! se zastaví. V boji je ale důležitá i taktika, občas pomáhají klamavé manévry. Proto se na příkaz ИДИТЕ! děti zastaví, na povel ОСТАНОВИТЕСЬ! reagují chůzí. Povel ВСКОЧИТЕ! zůstává stejný. Reflexe: Bylo pro vás obtížné reagovat n příkaz opačným významem?

Průběh:

Reakce na první řadu pokynů byla bezproblémová. Jakmile děti měly reagovat opačně, než je význam příkazu, na některých z počátku bylo vidět, že s tím trochu zápasí (což je normální), ale jak samy potom přiznaly, šlo hlavně o to, brát to jako něco normálního, jinými slovy bych řekla, že šlo o přeprogramování se.

 

 

  Zničení pevnosti

Pomůcky: mapa pevnosti

Organizace: v kruhu

Realizace: Děti jsou v roli dětí, postaví se kolem mapy pevnosti, zavřou oči a poslouchají. Učitel vypravuje, že Julka byl vyslán do jedné vesnice k jedné stařeně pro léčivý odvar, jenomže ho tam našla pořádková služba, chytila ho a donutila ho říct jim, kde se ostatní děti skrývají. Pak Julku pustili. Julek utíkal do pevnosti, aby děti varoval, ale… Učitel poboří pevnost zmuchláním mapy pevnosti. Jak nepřátelé přišli, tak zase odešli, ale zbylo po nich… Děti otevřou oči a vidí zničenou pevnost. Pak děti na dotek zveřejní svou myšlenku.

Průběh:

Okamžik, kdy žáci otevřeli oči a viděli zničenou pevnost, která se v příběhu stala jejich domovem, byl neuvěřitelně silný. Děti chvíli jen nevěřícně koukaly. Mezi zveřejněnými myšlenkami se objevilo: „Co teď s námi bude? V tomhle už nemůžeme zůstat.“ „Ne! Kéž by to byl jenom sen!“ „Tohle jim nedaruju!“ „Co teď? Dlouho nás v klidu nenechají.“

 

  Čtení: Sbohem, bašty (smrt Duga)

Pomůcky: úryvek  v pracovním listu

Organizace: v kruhu

Realizace:

Průběh:

Děti rusky čtenému textu globálně porozuměli, ale pro větší účinek i tak bylo nutné přečíst si úryvek v klidu i v češtině. Některé děti byly z toho, co se stalo Dugovi, velmi rozčarované. Říkaly, že mají nehorázný vztek a o to větší chuť mají riskovat boj s Drakem a pořádkovou službou.

 

  Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Průběh:

Nejsilnějším zážitkem z hodiny pro všechny bylo zničení pevnosti následované smrtí Duga. Velký ohlas mělo také válečné cvičení – reakce na pokyny.

 

SEDMÁ LEKCE: PORÁŽKA DRAKA

Přítomno žáků: 2 dívky (děti z 2. stupně byly se školou v Lidicích, ostatní děti nemocné)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, smrt, nesplněné očekávání

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

 

  Rozehřátí

Organizace: v prostoru

Realizace: Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Dají si jednu ruku za záda a druhou, která slouží jako meč, natáhnou před sebe. Každý se snaží sám sebe zachránit a vyřadit ze hry protihráče. Ve chvíli, kdy hráče někdo píchne rukou přibližně mezi lopatky, hráč zkamení. Členové týmu zkamenělého hráče ho mohouvysvobodit podáním ruky.

Průběh:

Vzhledem k tomu, že na hodině byly pouze dvě žákyně (většina žáků byla na školním výletě v Lidicích, ostatní nemocní), nebylo možné hru uskutečnit. Na rychlo jsem nepříliš dobře zařadila hru Samuraj, na kterou nebyly hlasy hráčů dobře připraveny.

Pravidla hry: hráči stojí v kruhu (nejméně tři), mají spojené dlaně k sobě. Jeden hráč (pojmenujme si ho jako A) vyrazí do útoku tím, že spojenýma rukama za doprovodu „bráničního heknutí“ zamíří na libovolného hráče (B). Hráč B musí hned reagovat zvednutím sepjatých rukou nad hlavu, opět za doprovodu „heknutí“. Dva hráči (C), kteří stojí kolem hráče B, se zvukem seknou k jeho bokům. Hráč B zamíří na někoho jiného. Hra se opakuje. Správně se dodržuje stejný rytmus.

 

  Opakování z minula

Pomůcky: zmuchlaná mapa pevnosti

Organizace: v kruhu

Realizace: Učitel se ptá, co se na minulé lekci v příběhu stalo. Žáci odpovídají (zničení pevnosti – učitel ukáže pro připomenutí zničenou mapu pevnosti, zemřel Dug, Pták odnesl děti do Modrého údolí).

Průběh:

Bylo znát, že děvčata jsou před přihlížejícím doc. Jaroslavem Provazníkem mírně nervózní. Najednou jako by se bály mluvit, ale obvykle patří k nejaktivnějším a s odpovídáním nemají žádné problémy. O den později se mi na dramatickém kroužku samy přiznaly, že byly ze začátku hodně nervózní. A přizvávám, že ani já jsem nebyla úplně klidná.

Čtení textu: Žeňkova a Julkova cesta domů

Pomůcky: krátké části textů na lístkách dle počtu žáků (+ poslední pro učitele) – viz PL 7)

Organizace: příprava kdekoliv v prostoru, jinak v kruhu

Realizace:

Průběh:

Obě dívky se dnes příliš kontrolovaly, u čtení textu bylo zřejmé, že jim není po chuti, být sledována někým cizím, nicméně i tak se s textem dobře popasovaly. Přízvuk samozřejmě při četbě ještě automaticky nenaskakuje, ale jsou schopné se s textem vypořádat a porozumět mu. Obě přečetly dva lístky, já zbytek a ony ho překládaly, a velmi zdárně.

Hlasové vyjádření Žeňkových pocitů selhalo. Mou vinou. Nepřipravila jsem jim dostatečně silnou půdu pod nohama, neměly na čem stavět. Pravděpodobně by lepší výsledek nastal v případě vlastního akčního nasazení v roli a zvizualizování a také připomenutí, co pro Žeňku Pták znamená (i když na základě průběhu předchozích lekcí nepochybuji o tom, že to děti vědí).

 

  Sochy přátel

Organizace: ve skupinách, prostor pro dívání a předvádění

Realizace:

Průběh:

Přípravu soch dvou přátel jsem se rozhodla vynechat. A pravděpodobně bych ji vynechala, i kdyby na lekci byly přítomné všechny děti. V tu chvíli se mi zdála jako zbytečný příštěpek, který je oproti následující činnosti nedůležitý.

 

  Osvobozený ostrov

Organizace: dvojice, pak celá skupina

Realizace:

Průběh:

Je škoda, že na lekci nebylo více žáků. Chtěla jsem, aby každý kromě toho, že se podílí na živém obrazu, měl možnost vidět představu šťastných ostrovanů na vlastní oči. Nicméně i tak jsem aktivitu zadala příliš zbrkle, a tak dívky neoplývaly zrovna jistotou.

Ulička by zajisté měla větší účiněk, kdyby byla početnější, ale i přesto děvčata přišla s tím, že když procházela uličkou (spíše mezi dvěma sloupy, do aktivity jsem se zapojila), byla nemile překvapená, že všechno zůstalo při starém. Proto se rozhodla, že by bylo nejlepší promluvit si s obyvateli města.

 

  Rozhovor s  Tachomirem Ticho

Pomůcky: kostýmní znak pro Tachomira a pro Ktora

Organizace: Tachomir Ticho na křesle, žáci proti němu

Realizace: Žáci vstoupí do kolektivní role Žeňky a zjišťují od Tachomira, proč je na ostrově všechno při starém, když je Drak zničen. Od Tachomira by se měli dozvědět: Lidé žili s Drakem dlouho, nikdo přeci neuvěří, že už není. Lidé se musí bát, lidé potřebují strach, jinak stát nemůže prosperovat, jinak nebude řád. Všechno bylo v zájmu bezpečnosti státu. Také Žeňkua Julku osočuje, že se pletou do záležitostí, do kterých jim nic není. Přizná se, že on je zároveň i Ktor a že je na ostrov přivedl ze státních zájmů. Chtěl lidem ukázat, že nikdo nemůže Draka přemoci. Tvrdí, že chlapci nemají právo ho soudit, že to by měli udělat lidé z ostrova. Nabídne chlapcům svůj balón, kterým by se mohli přepravit domů, vane totiž potřebný jihozápadní vítr.

Průběh:

Tato aktivita se na začátku rozrostla o rozhovor Žeňky s obyvateli města. Vyšla jsem z nápadu děvčat a postupně jsem se proměnila v tři různé obyvatele hlavního města ostrova Dvid. Ani jeden obyvatel nechtěl připustit, že by Drak mohl být mrtvý, není to přeci možné, nic takového se nemůže stát, navíc by to jinak ve městě věděli. A z každého z nich byl cítit strach. Navíc poslouchat něco takového od cizinců…

Poté, co se děvčata v roli Žeňky od obyvatel nedozvěděla žádné informace, navrhla rozhovor s vládcem ostrova – s Tachomirem. Ještě než rozhovor začal, zeptala se mě jedna z dívek, jestli zase budu mít tu čepici. Práce s učitelem roli se stala jejich oblíbenou činností (a přiznám se, že mojí taktéž). Bylo to opět znát. Dívky kladly Tachomirovy otázky k věci, argumentovaly proti němu, celý rozhovor měl obrovský spád a náboj.

 

  Reflexe

 

OSMÁ LEKCE: ZAKONČENÍ

Přítomno žáků: 2 dívky (ale jiné než na minulé lekci; ostatní děti byly nemocné)

 

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, domov, vina

Cíle lekce:

 

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

 

  Rozehřátí: domečková honička

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace: Všichni kromě honiče a jeho oběti se postaví proti sobě, zvednou ruce nahoru, čímž vytvářejí domeček. Honič předává babu dotykem. Oběť se ale může zachránit tím, že vleze do domečku, postaví se proti jednomu z dětí, spojí s ním ruce, takže ten, kdo stojí za ním, se stává místo něho obětí. Krátká reflexe: Máte také nějaké místo, kde se cítíte bezpečně? Co pro vás znamená domov?

Průběh:

Honička byla vynechána a vzhledem k tomu že obě přítomné dívky odpověděly, že se rozehřát nepotřebují, jsem ji ani ničím nenahrazovala. Zopakovaly jsme si společně, co se v příběhu událo. Chtěla jsem je také seznámit s děním na minulé hodině, ale většinu dívky věděly z vyprávění přítomných na minulé hodině.

Zařadila jsem jen krátkou debatu o významu domova, protože právě ten Žeňku táhne z ostrova. Pro dívky představuje domov bezpečí, pohodu, porozumění a nedokážou si představit, že by ho měly z nějakého důvodu na delší dobu opustit. Stýskalo by se jim po rodičích a kamarádech.

 

  Návrat domů

Pomůcky: židle

Organizace: v prostoru

Realizace: j

Průběh:

Dívky balón, nebo spíše koš balónu, vytvořily rozestavěním židlí do čtverce.

Děti v roli Žeňky byly Julkových rozhodnutím zaskočeny, doslova z něj páčily všechny důvody a přemlouvaly ho, ať neblázní a letí s ním, že ho jeho rodiče rádi uvidí. Děti přišly také s nápadem, že nejdřív i s Julkem doletí domů, seženou další pomoc a na ostrov se zase vrátí společně. Dívky v roli Žeňky také uvažovaly o možnosti, že na ostrově zůstanou, pomůžou všechno vyřešit a teprve pak se i s Julkem vrátí domů. Poté, co Julek (já v roli) nehal Žeňku v balónu samotného, vyřkla děvčata tyto myšlenky: „Měl jsem z toho koše rychle vyskočit, teď už je pozdě.“ „Julku, co blázníš? Ale já se pro tebe vrátím a pomůžu vám.“

Let balónem si dívky užívaly, navíc jejich reakce byly věrohodné.

Po skončení letu balónem se dívky začaly svěřovat s tím, co prožívaly, aniž bych se jich na to stihla zeptat. Prý bylo velmi obtížné vyrovnat se s Julkovým rozhodnutím. Na jednu stranu měly nutkání zůstat a dětem z ostrova pomoci, na druhou stranu se jim jako Žeňkovi chtělo domů.

 

  Čtení

Pomůcky: lístky s úryvky textu – viz PL 8)

Organizace: j

Realizace: Každý z žáků dostane jeden lístek s úryvkem textu (většina z nich je oproti Krapivinově textu upravená, snazší). Mají chvilku času na to, aby si úryvek samy pro sebe přečetli a teprve pak ho v určeném pořadí četli ostatním (poslední část čte učitel). Všichni společně úryvky přeloží.

Průběh:

Čtení proběhlo bez problémů. Tyto dvě dívky už čtou téměř plynule. Významu textu také rozuměly.

 

  Vina

Pomůcky: papír, psací potřeby

Organizace: v kruhu

Realizace:

Průběh:

V souvislosti s vinou dívky jmenovaly: špatný pocit, vyrovnat se, náprava, depka, smutek, svěřit se. Podle nich (v souladu s knihou) Žeňka cítil vinu kvůli tomu, že také nezůstal na ostrově a ostatním nepomohl. Měl by se prý svěřit nějakému dobrému kamarádovi, a hned si vzpomněly na Toljika.

V rozhovoru s Toljikem se Žeňka (děti v roli) se vším Toljikovi svěřil a vyjádřil přání, že by se chtěl na ostrov ještě vrátit a pomoci ostatním. A dívky hned přišly i s nápadem, jak se tam dostat – nějakou dobu ještě počkají, během toho se dobře připraví, a zkusí použít klíč, kterým Žeňka přivolával Ptáka. Třeba bude fungovat i na ptáče, které brzy vyroste.

 

  Jak to skončilo

Pomůcky: Žeňkův záznam z deníku

Organizace: v kruhu

Realizace:

Průběh:

Dívky část záznamu psaného psací azbukou přečetly samy, zbytek jsem četla já. Líbilo se jim, že čtou psací azbuku, jako by to doopravdy bylo z deníku. Ptaly se, zda to tak vyšlo i v knížce.

 

  Reflexe

Organizace: v kruhu

Průběh:

Dětem se líbila část, kdy jakožto Žeňka letěly balónem. I když to bylo jenom jako, dokázaly si prý živě představit, co se kolem děje. Hodně jim pomohla zvuková kulisa.

Znovu mluvily o problematice viny. Také prý někdy udělaly něco, za co ji pak cítily, takže Žeňku dobře chápaly. Ale na druhou stranu jim nepřipadá, že by se Žeňka nějak závažně provinil, protože opravdu udělal maximum pro to, aby dětem na ostrově pomohl.

Jedna z dívek si prý chvíli myslela, že se to všechno Žeňkovi jenom zdálo (na základě úryvku), ale pak pochopila, že to opravdu prožil. Děvčatům se líbilo, že konec příběhu není úplně jednoznačný – je tam sice náznak, že se děti na ostrově Dvid mnohem více smály a mnozí dospělí omládli, takže se život na ostrově mohl zlepšit, ale i přesto se po Žeňkově návratu domů pak mohlo všechno zase otočit. Oceňují, že si to každý může představit podle sebe.

 

  Vyplňování dotazníku + ústní dodatky

Pomůcky: dotazníky, psací potřeby

Organizace: kdekoliv v prostoru

Realizace: Žáci vyplňují dotazníky. Pak je možnost ústního komentáře ohledně celého projektu.

Průběh:

Dívky vyplnily dotazníky a pak projekt ještě okomentovaly. Příběh se jim zdál zajímavý a líbilo se jim, že to, co se tam dělo, si mohly vztáhnout i do podobných situací ve skutečném životě. Oceňovaly možnost si to prožít, protože jsou zvyklé jenom číst. To, jak projekt probíhal, je pro ně zajímavý náhled do práce jiným způsobem. Asi nejvíce je zaujala práce s učitelem v roli. Pak také občasné zařazení loutek, protože tak můžou situaci vidět na vlastní oči a lépe se jim zapamatuje nějaká nová slovní zásoba. Kladně hodnotily celkový přístup k vedení ruštiny – nebojí se mluvit a něco předvádět, protože jenom nepřikazuju.

Závěrečná lekce projektu proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Ač byly přítomny pouze dvě dívky, nízký počet nijak nesnížil jejich aktivitu - vzájemné interakce byly velice akční a hodnotné.

 

Během dvouměsíční práce s knihou Vladislava Petrovič Krapivina Děti modrého plameňáka se žáci pomocí metod a technik dramatické výchovy seznámili s celým příběhem, nazíraným z pohledu chlapce Žeňky. Nejenže poznávali a zkoumali příběh do hloubky, ale mohli se podílet i na jeho utváření a navíc se pravidelně setkávali s živým ruským jazykem a ruskou literární kulturou prostřednictvím zkoumání původního ruského literárního díla.

Projekt byl realizován se skupinou, která je v oblasti ruského jazyka začátečnická – pracujeme spolu teprve od prosince 2015, proto neprobíhal výhradně v ruském jazyce. Rusky jsem mluvila často, ale nebylo možné udržet tento chod po celou dobu – vše záviselo na časových možnostech, na složitosti sdělení a schopnosti porozumění účastníků. Tam, kde to bylo možné, žáci mluvili rusky – využívali znalosti nabyté v době před projektem, ale k jejich obohacování docházelo samovolně i v průběhu projektu. Výhodou je, že se skupinou komunikuji z větší části rusky už od počátku kroužku, využívám podobnosti češtiny a ruštiny, a nesporným kladem je, že sami žáci vyžadují pravidelné setkávání se s ruským textem. Chtějí hodně číst, ale neorientovat se jen na obvyklá učebnicová cvičení.

Největší problémy jsem měla s tím, do jaké míry mám do těchto dramatickovýchovných lekcí zapojovat výukovou látku ruského jazyka. Nakonec jsem ji do lekcí zařadila velmi zřídka, ale domnívám se, že hodiny byly pro žáky z jazykové stránky přínosné i tak – pravidelně se setkávali s ruským textem a často ruštinu vnímali zvukově.

Celkově hodnotím projekt jako zdařilý, což dokládá i písemná reflexe jeho účastníků. Myslím, že se mi podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde se žáci cítili bezpečně, nebáli se tvořit a používat již získané jazykové dovednosti. Domnívám se, že lekce byly oboustranně přínosným materiálem. Zdá se, že Žeňkův příběh, který si mohli žáci na vlastní kůži prožít, byl pro ně poutavý a mnohdy v něm našli témata, s nimiž se setkávají v reálném životě. Kromě toho se žáci setkali s původním ruským literárním dílem a v průběhu projektu obohatili i svou slovní zásobu.

Jsem přesvědčená, že podobný způsob práce má ve výuce cizích jazyků své místo. Metody dramatické výchovy vyžadují od účastníků aktivní přístup. Fikce jim poskytuje bezpečí, mohou se schovat za roli a tím, že za někoho vystupují, nesoustředí se primárně na to, jak jejich jazykový projev bude vypadat. Možnost prožít si určitou situaci je spojena se zážitkem, což usnadňuje zapamatování informací. Dramatická výchova samozřejmě není všemocná. Proto je třeba uvažovat koncepčně, směřovat za nějakým cílem, to je pro výuku cizího jazyka i dramatické výchovy společné. A jedině tak může mít dramatická výchova pro výuku ruštiny (ale i jiných jazyků) opravdový přínos.

 

PŘÍLOHA

Ukázka pracovního  listu

PL 1

  Úvod do příběhu.

Надо мной опять кружит тень.

    Третий день подряд...

    Да нет, не думайте, что это плохо! Это замечательно! Значит, Птица нашла меня. Значит, она выросла!

    Но птенец не мог вырасти сам, его кто-то должен был выкормить. А никто, кроме нас двоих — меня и Малыша, не знал, где гнездо. Разве что Отшельник... Нет. Отшельник не стал бы заботиться о птенце. Ведь он старался “никому не делать ни зла, ни добра”.

    Значит, Малыш жив!

    Почему же он не вернулся с Птицей? Не знаю. Я пока ничего не знаю, но скоро узнаю всë. Я уже решил. Только мне опять нужен кинжал. Такой же, как появился у меня в тот день, в августе... когда я подружился с Толиком.

Vypište z textu postavy + co o nich na základě úryvku víte.

1.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

2.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

3.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

4.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

5.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

Přeložte nejdůležitější fráze a zapamatujte si je.

Птица нашла меня.                                                                                                                      

Значит, она выросла!                                                                                                                   

Только мне опять нужен кинжал.                                                                                                

я подружился с Толиком                                                                                                              

 

    — Женя!

    Меня догонял Толик. Я остановился.

    — А я вижу, ты в ту же сторону идëшь... Нам по пути. Ты разве не домой?

    Я ему объяснил, что еду к бабушке в Рябиновку.

    — А надолго ты к бабушке? — спросил Толик.

    — На неделю, пока мама с папой не вернутся...

    —Значит, завтра ты с нами играть не будешь.

    —Я могу приехать. Я могу каждый день приезжать, если...

    — Ага... приезжай.

    — Обязательно! — пообещал я.

    Он быстро взглянул на меня — у него были коричневые с золотыми точками глаза — и сказал:

    — А давай завтра, чтоб не против друг друга, а в одной армии...

    — Конечно, давай! — ещë больше обрадовался я.

    Мы стали разговаривать про завтрашнюю игру и незаметно дошли до автобусной остановки.

    — Ой, ты же давно мимо дома прошëл!

    Он засмеялся:

    — Ну и что? Я не тороплюсь.

Подошëл автобус.

    — Ну... ты приезжай завтра, — проговорил Толик, когда дверь открылась.

    — Ладно!

    Он вдруг распахнул курточку и выдернул из-за ремешка небольшой деревянный кинжал. Протянул мне на открытой ладони:

    — Хочешь?

    У кинжала была красивая рукоятка — с мелким вырезанным узором. Конечно, я хотел такой. Но дело даже не в кинжале.

    — Какой хороший... Сам делал?

    — Сам. Бери.

    — Насовсем?

    — Конечно. — Толик быстро вскинул на меня свои глаза с золотыми точками и опять опустил ресницы.

    — Спасибо... Толик, — сказал я и взял кинжал. И я полез в автобус.

Odpovězte na otázky na základě textu a toho, co jste prožili.

1. Jak se Žeňka seznámil s Toljikem? = Как познакомились Женька с Толиком?

                                                                                                                                                    

2. Co Tolik Žeňkovi daroval? =  Что Толик подарил Женьке?

                                                                                                                                                    

 

Napište stručně, co se mezi Toljikem a Žeňkou událo, samozřejmě stačí česky.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

Наконец в комнате появился кругловатый низенький человек в полосатом костюме. Он заулыбался и весело сказал:

— А, это вы и есть юный герой, которого отыскал Ктор? Приветствую вас, Рыцарь Оленя, на острове Двид!

— Здрасте... — сказал я.

— Меня зовут Тахомир Тихо. Я — правитель этого острова.

Я не знал, что делать. В кинофильмах рыцари перед разными правителями и вельможами кланялись и расшаркивались. Я глупо покраснел и сипло сказал:

— Очень приятно.

— Мне тоже приятно! — воскликнул Тахомир Тихо. — Приятно видеть такого храброго юного воина! Я рад познакомиться и рад поужинать с вами. Прошу к столу.

Сразу возникли откуда-то слуги Ящера и начали накладывать на тарелки овощи и жареное мясо.

— Не стесняйтесь, — предложил правитель. — Дорога была дальняя, вы проголодались, а дело предстоит серьëзное... Я восхищаюсь вашей смелостью, хотя, по правде говоря, не одобряю эту затею...

Я начал жевать, но тут чуть не подавился.

— Не одобряете? А зачем позвали?

Тахомир Тихо опять заулыбался.

— Это не я. Это Ктор. Он у нас романтик... Он считает, что надо бороться с каким-то гнëтом! А где этот гнëт?

 

Odpovězte na otázky.

Кто Тахомир Тихо?                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Думает Тахомир, что на острове гнёт? Да или нет?                                                                     

   

Další projekt - výuka angličtiny - proběhl na 1. stupni ZŠ  a vedl jej učitel, který  není třídní, ale vyučuje angličtinu, dramatickou výchovu i další předměty v různých třídách, což svým způsopbem práci komplikuje, protože  dost záleží na tom, jakým stylem  je třída  vedena svou třídní učitelkou.

 

The twelve months – Dvanáct měsíčků

Martin Šíp

 

Při hledání textové předlohy pro tento projekt jsem pátral v pohádkách s tématikou ročních období, kde je dominantní právě počasí.  Po delším hledání  jsem zvolil text učitelky Mgr. Sylvy Doležalové The twelve months. který jsem našel v digitálních učebních materiálech  schválených ministerstvem školství a tělovýchovy. Podoba scénáře mi přišla pro práci na tomto projektu praktická - dávala možnost dotvořit okolí, situace a další. Náročnost z hlediska gramatiky a slovní zásoby byla pro tuto třídu přijatelná, neobešli jsme se ale bez některých překladů, které musely být dětem sděleny. Scénář jsem pro svoji potřebu upravil. Například jsem pozměnil fialky za broskve. Kvůli časovým dispozicím a tématům v ŠVP jsem se potřeboval pohybovat v tématu ovoce a zelenina, zároveň jsem chtěl procvičit více názvů měsíců - například AUGUST. Nedošlo mi však, jak komická konotace je výslovnost tohoto ovoce v množném čísle. Proto jsem se po realizaci hodiny ve 4. A uchýlil ke změně a a broskve jsem nahradil  borůvkami. V úpravě textu jsem zasáhl pouze v těchto místech, zbytek scénáře jsem nechal nezměněný.

Projekt jsem realizoval se dvěma skupinami čtvrtého ročník ZŠ Chmelnice v Praze 3 - Žižkově. Tyto děti jsou ve věku přibližně deseti let. Obě dvě skupiny učím druhým rokem, loňský rok jsem v těchto třídách vyučoval i mediální a dramatickou výchovu - tyto techniky a metody pro ně tedy nejsou neznámé. Ve skupině 4.A je šest chlapců a sedm dívek, je zde více slabších dětí než ve 4. B, průměr známek této třídy je přibližně 1,9. Tato třída je z ostatních předmětů zvyklá hlavně na memorování. Vztahy ve skupině také nejsou ideální - jsou zde vůdčí osobnosti, které vedou přibližně tři různé skupinky, které se ve třídě vytvořily. Při většině úkolů mají potřebu se ujišťovat, zda dělají věci dobře, při sehrávání etud je pro ně prioritní ocenění, není pro ně důležitá samotná práce, důležitá je pro ně známka.Tato skupina potřebuje větší čas pro pochopení učiva, zároveň většina z žáků potřebuje prostor pro projevení sebe sama jako individuality. Ve skupině  4.B je devět chlapců a pět dívek. Je to třída, která je zvyklá pracovat netradičně, interaktivně. Vztahy ve skupině jsou velice dobré, plno dětí se navzájem zná a přetrvávají zde přátelství od mateřské školky, navzájem se znají i jejich rodiče. Třída je tvořivá, někdy ale na úkor učiva. Na rozdíl od 4. A nepožadují hodnocení, kdo měl etudu nejlepší. Mají radost ze samotné hry. Průměr známek v této třídě je lepší cca 1,3. Jsou zde dvě slabší děti, ostatní se jim ale snaží při učivu pomoci. Jejich práce jsou originální.

 

1.Úvodní hodina

Námět: Seznámení s příběhem, čtyři roční období

Dramatický cíl: seznámit děti s technikou učitele v roli, osvojit si metodu živého obrazu a metodou pantomimy

Výukový cíl: Osvojit novou slovní zásobu- domácí práce, porozumění a pochopení mluveného textu, zopakovat slovní zásobu-vybavení domácnosti,

Pomůcky: šátky, kartičky se slovníčky, rozstříhaný text, čtvrtky, fixy

Scénář lekce

Mrazík a Slunce

Učitel: Na začátek si zahrajeme hru. Mrazík honí ostatní, kdo je chycen, zmrzne tak, že zůstane ve štronzu. Slunce může rozmrazit chycené.

Jeden z dětí je určen za mrazíka, jeho úkolem je pochytat ostatní. Druhé dítě je zurčeno za Slunce. Ten může rozmrazit zmrzlé děti - musí svými paprsky (rukama) přejet po jeho těle.

Já jsem Mary

Učitel: Nyní přijde mezi nás jedna dívka, která vám může odpovědět na Vaše otázky - zkuste o ní zjistit co nejvíce informací.“

Nasazením šátku vstoupí učitel do postavy Mary. Děti mají za úkol pokládat Mary různé otázky a zjistit o ní co nejvíce informací.

Světnice Učitel: Co jsme všechno zjistili o Mary? Zjistili jsme, že žije v chaloupce nedaleko lesa. Vaším úkolem bude vytvořit ze svých těl světnici, ve které by klidně mohla bydlet. Toto je prostor, kde bude světnice. Když se Vás dotknu, řekněte nám anglicky, co představujete.

Děti shrnou všechny informace, které už ví o Mary. Následně mají za úkol ztvárnit prostřednictvím živého obrazu, jak chaloupka vypadá. Děti jednotlivě vstupují do prostoru a vytváří předměty, popř. osoby, zvířata, které by mohly v chaloupce být.

Když jsou všichni děti v prostoru, učitel dotekem oživí sochu a položí ji otázku „WHAT ARE YOU?“. Dítě musí říct v angličtině, co představuje.

Maruščin typický den

Učitel: Rozdělte se do dvojic a každá dvojice si vyberte jednu kartu. Zde máte zadání vaší pantomimy. Ve dvojice máte za úkol ztvárnit aktivitu na lístečku tak, aby ostatní poznali, o jakou činnost se jedná.

Děti dostanou na papírkách věty, kde jsou napsána zadání jejich živého obrazu. Ostatní jej následně komentují a hádají, co znázorňují.

Zadání:

DO THE CLEANING = uklízet
DO THE  DUSTING =
utírat prach
DO THE WASHING = prát
DO THE WASHING UP = mýt nádobí

HAVE A REST = odpočívat
WALK SLOWLY = procházet se
EAT CANDY = jíst sladkosti

Matka a Mary

Učitel: Takhle to v této rodině doopravdy vypadalo. Mary musela dělat všechny domácí práce, zatímco Holena odpočívala. Rozdělte se do dvou skupin, každá skupina má rozstříhané části pokračování příběhu. Vaším úkolem je složit tyto části tak, jak jdou za sebou.

Děti dostanou rozstříhaný text a mají za úkol dát věty do správného pořadí, následně je přeložit.

YES, MUM.

YOU, MY DEAR DAUGHTER, SIT AND HAVE A REST.

AND YOU, MARY, CLEAN THE HOUSE AND MAKE A DINNER.

AND HURRY UP!

I HAVE TO WASH UP AND CLEAN THE WINDOWS.

TOO MUCH WORK FOR ME.

Popis Mary

Učitel: Každý sám nyní nakreslete Mary tak, jak si ji představujete. Kolem jejího obrázku napište věty v angličtině, které už o ní víme.

Děti mají za úkol ilustrovat Mary tak, jak si jí představují. Do kresby zakomponují i informace, které o ní víme.

Učitel: Dejme obrázky Mary do kruhu a prohlédněme si je. Jak se naše představy o Mary liší?

Děti své obrázky dají do kruhu. Popisují shody a rozdíly, které na obrázcích vidí.

Učitel: Jestliže máte prohlédnuto, vezměte Vaše zadání pantomim a Vaše pokračování příběhu a pojďme je společně nalepit na tabuli.

Děti s učitelem lepí kartičky na tabuli, učitel přitom opakuje slovní zásobu, kterou získali.

Průběh hodiny ve 4. A Začátek hodiny měla tato skupina problematičtější, bylo zapotřebí upravit klasickou třídu k tomuto druhu práce. Celkově byla skupina více nepozorná. Na samotné téma, že se jedná o pohádku o Dvanácti měsíčkách, přišly děti později. Metodu pedagoga v roli braly spíše jako legraci a nebraly ji vážně, nejsou na metodu učitele v roli zvyklé - možná bylo příliš brzy zařadit tuto aktivitu na začátku projektu. U tvorby světnice se nechaly strhnout jedním z účastníků, který znázorňoval domácí zvíře. Od té doby všichni ostatní znázorňovali zvířata, nikoli prostor světnice.

Průběh hodiny ve 4. B Líbilo se mi, že skupina hned aktivně a mile zareagovala na metodu učitele v roli. Nevýhodou bylo, že pasivní děti zůstaly pasivní a já, jako Mary, jsem je nemohl pobídnout k aktivitě. Tato skupina vytvořila zajímavější a kreativnější etudy než skupina první, bylo to ale na úkor času, takže závěrečná reflexe byla narychlo. Hned po příchodu Mary pochopili, o jakou pohádku se jedná.

 

2. Počasí

Dramatický cíl: osvojit si techniky etudu a volnou improvizaci,

Výukový cíl: osvojit si slovní zásobu- počasí, názvy ročních období, opakování slovní zásoby - koníčky a volný čas, osvojit si použití slovesa LIKE ve větách

Pomůcky: karty s názvy počasí, hudba- A. Vivaldi - Čtvero ročních období - Jaro

Scénář lekce

Popletený rok

Učitel: Vítám Vás na další hodině. Na úvod si zahrajeme hru, ke které potřebuje znát čtyři nová slovíčka - SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING. Dny jdou a roční období se střídají, stejně jako měsíce a roční období.

Učitel určuje, které roční období je právě v danou chvíli. Když řekne SPRING (jaro) děti běží doleva, AUTUMN (podzim) děti běží doprava, SUMMER (léto) děti běží dopředu, WINTER (zima) děti běží dozadu.

Kdo doběhne na dané místo jako poslední, vypadává.

Když se řekne… asociace

Učitel: Co Vás napadne jako první, když se řekne jaro/léto/podzim/zima?

Na velký kus papíru mají děti za úkol v češtině napsat asociace k názvům jednotlivých období

Relaxační cvičení

Učitel: Lehněte si na zem, zavřete oči a zaposlouchejte se do hudby. Vybaví se Vám nějaká představa, myšlenka, příběh?

Děti leží pohodlně na podlaze, mají zavřené oči. Hudba zní ve třídě. Děti relaxují a přemýšlí nad hudbou, po ukončení aktivity mohou dopsat slovíčka na kus papíru.

Hudba: A. Vivaldi - Čtvero ročních období - Jaro

Reflexe

V kruhu se s dětmi pohovoří o jejich představách, myšlenkách a pocitech navozené hudbou

Karty s počasím

Učitel: Zde jsou názvy počasí, zkuste k Vašim asociacím přiřadit názvy počasí, které se obvykle vyskytují v daném ročním období.

Děti dostanou karty s jednolitými názvy počasí v anglickém jazyce. Mají za úkol přiřadit je k jednotlivým názvům ročních období

Etuda - Typický den v tomto počasí

Učitel: Vytáhněte si symbol, udělejte skupinky se stejným symbolem. Symbol je pro Vás i zadáním - vytvořte etudu na počasí, které máte na kartičce.

Skupina se rozdělí do skupin dle vylosovaných symbolů jednotlivých ročních období. Úkolem je vytvořit krátkou etudu na téma typické počasí v tomto ročním období. Ostatní hádají, jaké počasí mají ostatní na kartičce.

Dialog o čtyřech replikách

Děti mají za úkol vytvořit jednoduchý dialog o čtyřech replikách na téma, jaké počasí mám či nemám rád.

Opakování slovíček, reflexe u tabule

Děti lepí nové kartičky a nové informace na tabuli k informacím z minulé hodiny.

Průběh hodiny ve 4. A

Celkový dojem ze skupiny a hodiny je dobrý. Děti celou dobu dobře pracovaly, aktivně se do všech věcí zapojily. Slovní zásobu si dobře osvojili zábavnou a zajímavou, nenásilnou formou, která je bavila.

Průběh hodiny ve 4. B

Tato skupina byla po dvou hodinách plavání, které měla před hodinou angličtiny a dostavila se únava. Únavu doprovázela nepozornost, asociace u hudby byly směřovány jen k tomu, co slyšely (reflektovaly hudební nástroje, rytmus skladby) nikoliv svoje myšlenky.

 

3. Setkání s měsíčky

Výukový cíl: obohacení slovní zásoby o slovíčka charakterizující postavu, seznámit se spojením WANT TO a jeho použití ve větách

Dramatický cíl: seznámit s typem simultánní improvizace, vyjádření myšlenky prostřednictvím rytmu, osvojení si techniky učitele v roli

Pomůcky: text příběhu, volné lístky na slovíčka, klobouk, šála, hudba – Bevani - Grace

Scénář lekce

Co už víme…

Učitel: Zopakujeme si věci z minulých hodin. Řekněte první věc, která Vás napadne k příběhu o Mary a co Vás napadne, když řeknu roční období.

Děti v kruhu mají říct jednu věc (slovíčko) v angličtině, které je napadne k příběhu o Mary a jejich asociace při vyslovení jednotlivých ročních období.

I want to…

Učitel: Přečtěte si pokračování příběhu, jsou zde nějaká slovíčka, kterým nerozumíme?

Děti čtou a překládají pokračování příběhu, prvně každé sám, následně probíhá čtení nahlas - s komentářem správné výslovnosti. Děti zjistí, že neznají vazbu WANT TO.

Učitel: Známe většinu příběhu, zkusme odvodit, co tedy vazba WANT TO znamená. Každý má již nějaký nápad. Zkuste každý sám napsat na kartičku, co si myslíte, že to znamená.

Děti na kartičky napíší své nápady. Poté mají za úkol ukázat všem ostatním svůj nápad na překlad. Pokud se nějaké nápady objevily, utvořte u kartičky skupinku. Ti, kteří jsou se svým návrhem sami, udělejte druhou skupinku a zkuste přijít na jedno společné řešení.

Rozhovor sester

Učitel: Nyní je Vaším úkolem sehrát tento rozhovor. Nemusíte použít všechna slova, ale některá slova je nutná použít, aby divák pochopil, o co se v příběhu jedná.
Skupiny mají za úkol připravit jednoduchý dialog dvou sester, jedna ze sester se něčeho dožaduje, něco chce a následně jej sehrát.

Část příběhu:

STEPSISTER - I WANT TO EAT SOME FRUIT. BLUEBERRIES!

MARY- BLUEBERRIES? AND WHAT ABOUT NUTS? I LIKE NUTS.

STEPSISTER- I DON´T LIKE NUTS, I LIKE BLUEBERRIES. AND I WANT TO EAT BLUEBERRIES!

STEPMOTHER - MARY, GO TO THE FOREST AND BRING SOME BLUEBERRIES.

MARY - IT IS JANUARY NOW, HOW CAN I FIND PEACHES IN THE SNOW?

STEPMOTHER - STOP TALKING AND GO! AND DON´T COME BACK WITHOUT BLUEBERRIES!

Děsivý les

Učitel: Rozdělte se do dvou skupin. Jedna část jde na začátek místnosti a zavře oči, druhá část se rozprostře volně po prostoru.

Učitel zapne hudbu k navození atmosféry lesu.

Učitel: Jste na začátku děsivého lesa. Vy, kteří jste v prostoru, se nyní stanete stromy, vy, kteří jste na začátku místnosti, jste Mary. V lese je hluboká tma - zavřete oči. Mary se za chvíli vydá do lesa, ale je tma a mlha, jde špatně vidět. Úkolem Mary je dostat se na druhou část lesa, může se ale stát, že narazí do stromu - protože jsme v tajemném, kouzelném lese, může strom vydat nějaký zvuk.

Děti se vydají do tajemného lesa, úkolem je projít na druhou stranu. Skupiny se prohodí a úlohy si vystřídají.

Setkání s měsíčky

Učitel vstoupí do role měsíce Ledna nasazením klobouku a šály. V postavě pokládá různé otázky - WHO ARE YOU? WHERE DO YOU LIVE? WHAT DO YOU WANT? HAVE YOU GOT A HOUSE? ….

Děti odpovídají v postavě Mary a vyjádří její přání.

Nakonec učitel řekne, „OK, MARY, I CAN´T HELP YOU, BUT MY BROTHER CAN. BROTHER JUNE….“

Učitel vystoupí z role. V kruhu s dětmi reflektuje, co se dozvěděli nového, jaké bylo vytvářet les a procházet jim.

Průběh hodiny ve 4. A V úvodním opakování slovíček se tato skupina vracela více ke slovíčkům z příběhu. Co nevyšlo příliš dobře (ani u jedné skupiny) byl rozhovor dvou sester.

Učitel v roli byl už přijat touto skupinou lépe než v úvodní hodině. Věděli, a přijali fakt, že je to hra, kterou nehrají jen oni, ale i já.

Průběh hodiny ve 4. B

Tato skupina se naopak věnovala více získané slovní zásobě z učiva- názvy počasí a názvy ročních období, příběh si příliš nepamatovali. Aktivita s rozhovorem dvou sester zde byla zajímavější, ale stále málo akční a jednotvárná.  Broskve zde již byly nahrazeny borůvkami.

 

4. Za zvuků měsíců…

Výukový cíl: pochopení mluveného projevu, jeho porozumění, osvojit si schopnost vyjádřit se v cizím jazyce v situaci

Dramatický cíl: zapojení hudby pro podkreslení situace, pracovat s hudbou jako prostředkem k vyjádření

Pomůcky: Orffovy nástroje, kyj, karty s názvy měsíců, čtvrtky, fixy

Scénář lekce

Jak vypadaly měsíce?

Učitel: Každý z vás si vylosuje jeden název měsíce. Poté si vezme čtvrtku, na kterou ho nakreslí jako postavu, kterou si pod tímto měsícem představuje.

Každý z dětí má za úkol nakreslit jednoho z měsíčků a následně jej přilepit na tabuli včetně jeho anglického názvu.

Charakteristický zvuk měsíce

Učitel: Pamatujte si, jaký jste měsíc. Jaké je počasí, když vládne zrovna tento měsíc? Jak se cítíte vy v tomto měsíci? Vaším úkolem je za pomocí Orffových nástrojů melodii, která bude charakteristická pro Váš měsíc.

Následně se uskuteční realizace zvuků, kdy mají ostatní zavřené oči, ostatní poté hádají, co jsou ostatní za měsíc, jaký měsíc ztvárnili.

Charakteristický zvuk ročních období

Učitel: Rozdělte se do skupin, podle ročních období, kam patříte. Nyní máte za úkol udělat znělku, melodii, která bude charakterizovat celé vaše roční období. Není podmínkou se nutně držet našich předešlých melodií.

Děti mají za úkol se sami domluvit a dohodnout si svůj vlastní princip práce - jestli budou hrát všichni najednou, každý postupně, jak dlouho kdo bude hrát. Následuje realizace po jednotlivých skupinách

Jednotná melodie - předávání kyje

Učitel: Nyní se musíte dohodnout jako celá třída na jednom společném zvuku, melodii. Ta bude charakteristická pro celý rok a použijeme ji jako rituální hudbu. Je opět na Vás, jak se domluvíte.

Skupina se musí sjednotit na jednom hudebním (melodickém) schématu. Učitel nechá děti pracovat volně, zasáhne pouze v ojedinělém případě.

Učitel: Jste připraveni? Začnete hrát, až měsíc Leden řekne větu I WILL HELP YOU. To je znamení pro vás.

Učitel vstoupí nasazením klobouku do role měsíce Ledna.

Učitel: OK, MARY, I WILL HELP YOU.  BROTHER JUNE, HERE YOU ARE. TAKE A SCULPTURE AND HELP MARY.

Za doprovodu rituální hudby předá vládu bratrovi (imaginární postava), který poskytne dětem obrázek borůvek.

Reflexe

Děti mají za úkol vytvořit kartičky k jednotlivým měsíčkům, následně mají za úkol přiřadit měsíce k jednotlivým ročním obdobím, kde již mají napsané typy počasí.

Průběh hodiny ve 4. A

U této skupiny byl větší problém s domluvou ohledně skupinových melodií, práce jim trvala déle, proto bylo více v časovém tlaku a přetáhlo se přes přestávku. Někteří brali přítomnost profesorky Machkové jako výzvu k předvádění se.

Průběh hodiny ve 4. B

Lépe pracovala jako skupina - jednoduše se na všech krocích domluvila, šlo o společnou práci, nikterak více je nerozrušila ani přítomnost paní profesorky Machkové. V průběhu hodiny byl z jejich strany evidentní zájem, jak to bude pokračovat.

Vnímám, že nebylo příliš ideální dát velkou škálu Orffových nástrojů - někteří často odbíhali od práce, protože měli nutkání ukázat kamarádům, co jaká věc dělá. To platí pro obě skupiny, pravděpodobně ještě nepociťují v Orffových nástrojích hudbu a její význam, spíše pouze sílu onoho zvuku.

 

5. Trh

Výukový cíl: seznámit se slovní zásobou - FRUIT, VEGETABLES osvojit si a procvičit použití slovesa CAN, HAVE, WANT

Dramatický cíl: osvojit si techniku etudy, živého obrazu, učitele v roli, simultánní improvizace

Pomůcky: obrázky trhu, relaxační hudba - Arabic Bellydance - Tabla, papíry

Scénář lekce

Na trhu

Učitel: Mary žádala měsíčky o ovoce pro svou sestru. Ti jí dali borůvky. My ale víme, že to je jen pohádka. Když my něco potřebujeme, musíme jít nakoupit. Nejčastěji nakupujeme v obchodě, ale můžeme je nakoupit na trhu.

Děti mají před sebou různé obrázky trhů. Popisují je ve větách s použitím fráze THERE IS, THERE ARE.

Jak to vypadá na trhu?

Učitel: My se na jeden trh teď vydáme. Až začne hrát hudba, začnete hrát postavy a situace, které se mohou objevit na trhu.

Děti, po celou dobu, co zní hudba, mají za úkol simultánní improvizací vytvořit prostředí trhu, hrát postavy a jednat za ně v situacích, které by se mohly na trhu objevit. Když hudbu učitel zastaví, nastane štronzo. Učitel dotekem rozžije akci dané sochy, ta doplní svoji akci i promluvou - kdo je a co dělá.

Seznam na nákup

Každý z dětí má nyní za úkol sestavit seznam věcí, které může najít na trhu - roztřídí je do dvou sloupečků - věci, které má rád, věci, které nemá rád.

Can I help you?

Dětí vytvoří dvojice. Jeden z dvojice bude zákazník, druhý bude prodavač. Úkolem dětí je sehrát etudu při nakupování.

Třídění

Reflexe, ve které mají děti za úkol jednotlivá slovíčka (která mají napsaná na kartách) rozřadit do dvou oddílů - FRUIT, VEGETABLE.

Průběh hodiny ve 4. A

Vazbu THERE IS, THERE ARE, která byla probíraná hlavně ve 3. ročníku, si tato skupina musela oživit, samotný popis obrázků z hlediska slovní zásoby byl v pořádku a na dobré úrovni. Z hlediska gramatických a větných konstrukcí byly velké nedostatky.  Opakování I LIKE, I DON´T LIKE bylo úspěšné.

Improvizace byla poněkud obtížnější, děti bavila. Byli ale silně ovlivněni svými kamarády, předváděly podobné postavy, osoby a zvířata.

Průběh hodiny ve 4. B

Originální pojetí improvizace - od prodejců vajec, přes zloděje a návštěvníky až k domácím zvířatům. Tato skupina nabídla velké množství aktivit, postav a situací na trhu.

Ohledně vazby THERE IS, THERE ARE: v této skupině bylo méně dětí než v předchozí, kteří by na tento gramatický jev zapomněli. Věty byly správné, po třetí větě ostatní pochopili tento princip a každý jej následně aplikoval na svou větu správně.

 

6. Já mám rád jablka, Mary má ráda rajčata.

Výukový cíl: pochopení přidávání koncovky – S u třetí osoby jednotného čísla v přítomném čase, pochopení textu, slovní zásoby

Dramatický cíl: osvojit si schopnost vytvořit etudy na zadaný text

Pomůcky: části příběhu, Orffovy nástroje

Scénář lekce

Vysvětlení gramatiky - použití koncového – S u sloves ve třetí osobě jednotného číslo v přítomném čase prostém

Výměna listů, tvorba vět.

Děti si vymění listy, kde je naspáno, co mají a nemají rády. Úkolem je zjistit, čí je jaký list. Musejí ostatním pokládat otázky typu DO YOU LIKE BREAD? Odpovědi musejí porovnat s listem, zjistit komu patří.

Mary, máš ráda jablka?

Děti znají novou otázku, mohou se na ní zeptat Mary a její sestry. Mary na vše odpovídá, že dotazované věci ráda nemá. Pouze, když se jí zeptají na ovoce, odpoví kladně. Zároveň dodá, že i její sestra má ráda ovoce.

Etudy

Děti vytvoří etudu, k zadání dostanou texty, z kterých mohou čerpat. Není však nutné, aby se v replikách objevil celý dialog, mohou jej vzít pouze jako inspiraci, mohou zaznít pouze nějaké věty. Jsou ale slova, která jsou pro příběh klíčová.

Do etudy lze zakomponovat rituál s nástroji z minulé hodiny.

Skupina A:

MARY - OH, THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP.

STEPMOTHER - MARY, HAVE YOU GOT THE PEACHES?

STEPSISTER - I WANT SOME STRAWBERRIES.

STEPMOTHER - MARY, GO TO THE FOREST AND BRING SOME STRAWBERRIES.

MARY - OH, HOW CAN I FIND STRAWBERRIES IN THE SNOW?

STEPMOTHER - STOP TALKING AND GO! AND DON´T COME BACK WITHOUT STRAWBERRIES!

JANUARY - OH MARY, WHAT ARE YOU DOING HERE AGAIN?

MARY - I AM LOOKING FOR SOME STRAWBERRIES FOR MY STEPSISTER.

Skupina B:

JANUARY - POOR GIRL, WE CAN HELP YOU. BROTHER JUNE, TAKE THE SCEPTRE.

JUNE - OUT IS FROST AND OUT IS SNOW. LET STRAWBERRIES START TO GROW!

MARY - THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP.

STEPMOTHER - MARY, HAVE YOU GOT THE STRAWBERRIES?

MARY - HERE YOU ARE.

STEPSISTER - I WANT AN APPLE.

STEPMOTHER - MARY, GO TO THE FOREST AND BRING SOME APPLES. AND DON´T COME BACK WITHOUT THEM!

Skupina C:

JANUARY - OH MARY, WHAT ARE YOU LOOKING FOR NOW?

MARY - APPLES.

JANUARY - WE WILL HELP YOU FOR THE LAST TIME. BROTHER SEPTEMBER, TAKE THE SCEPTRE.

SEPTEMBER - OUT IS FROST AND OUT IS SNOW. LET GOOD APPLES START TO GROW!

MARY - THANK YOU, GOOD FRIENDS!

STEPMOTHER - BACK AGAIN! AND APPLES?

MARY - HERE YOU ARE.

Reflexe

Po etudách proběhne krátká reflexe, ve které se zmíní důležité body z příběhu - vše, co nového jsme se dozvěděli. Důležité momenty ve větách napíšeme na tabuli, kde již máme další informace z předchozích lekcí.

Průběh hodiny ve 4. A

Tuto skupinu velice chytla zábavná forma výuky, byla na ní připravená, a proto se méně soustředila na výklad látky. Nepozornost při výkladu se později projevila i v aktivitách, kde probíranou látku děti měly aplikovat a často věty pletly. Skupina se v podstatě rozdělila na dvě části - jedna bez problému pochopila a fungovala v aktivitách, druhá tápala v gramatických jevech, proto začala později vyrušovat. Z chyb se vytvářely delší prostoje a celá práce byla pomalejší, unavenější.  Samotné etudy byly celkem dobře zahrány. Když se nejednalo o hru s velkou dávkou zapojení fantazie, jedna skupina do hry zapojila i rituál z předchozí hodiny, ale spíše jen pro splnění zadání (v zadání bylo řečeno, že jej mohou využít).

Průběh hodiny ve 4. B

Největším zádrhelem u této skupiny byla situace, kdy jedno z dětí na předchozí hodině nebylo, a proto nemělo vytvořený list, ze kterého se později tvořily věty. Proto mu byl úkol zadán v češtině a rychle si list vytvořil, zatímco ostatní již tvořily věty.

 

7. Slovesa

Výukový cíl: osvojení si tvorbu vět v přítomném čase prostém, osvojit si slovní zásobu ostatních sloves

Dramatický cíl: osvojit si techniku improvizace a pantomimu

Pomůcky: kartičky se slovesy, fixy, čtvrtky

Scénář lekce

Já mám rád, Tom má rád, Ann má ráda

Děti sedí v kruhu. Jeden je vyzván, aby řekl anglicky co má rád. Úkolem je danou věc předvést pantomimicky. Ostatní mají za úkol uhádnout, o jakou věc se jedná. Důležití je dbát na správnou tvorbu vět.

Poté se děti rozejdou do prostoru, na znamení zvuku musí vytvořit s nejbližším partnerem dvojici. Následně řeknou nejbližší dvojici, co má jejich partner rád.

Slovesa na kartičkách, pantomima

Po třídě je rozmístěno 10 kartiček s různými slovesy. Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Prvním úkolem je najít co největší počet kartiček.

Slovesa: PLAY, DRAW, READ, WATCH, RUN, SWIM, RIDE A BIKE, LISTEN, WRITE, STUDY

Úkolem skupiny je vytvořit krátkou pantomimickou etudu, kde se všech 5 slovíček během celé situace odehraje. Druhá skupina má za úkol uhádnout, jaká slovíčka byla na jejich kartičkách.

Spisovatel

Jeden z dětí je zurčen za spisovatele. Učitel se ho zeptá: WHAT DO YOU DO ON MONDAY? Ten vyťukává na imaginárním psacím stroji příběh, který si zároveň vymýšlí a nahlas říká. Ostatní mají za úkol tyto věty převést do jednání. Spisovatelé se vymění.

Kresba

Každé z dětí si vylosuje jedno sloveso a to má za úkol ilustrovat. Po dokreslení sestaví řadu obrázků za sebou. Dalším úkolem je napsat do sešitu věty na téma „Co děláme každé pondělí?“

Průběh hodiny ve 4. A

Zajímavým momentem v této hodině a této skupině byla hra Spisovatel, která děti chytla naplno. Krásně spolupracovaly a dobře se i pobavily. Radost a nadšení z této hry odstartovala i úspěšná pantomima, kdy děti ve všech případech na první pokus uhádly, o co se jedná. Při těchto dvou aktivitách bylo potlačeno učivo na úkor zábavy, což jsem neodmítnul a děti byly rády za „odpočinkovou hodinu“ plnou legrace.

Průběh hodiny ve 4. B

Hodina plynula podle plánu a zbylo nám na poslední aktivitu dost času (12 minut). Díky tomu se obrázky velice podařily. Děti ocenily hlavně první část pantomimy - velice je bavila aktivita, kde musely něco rychle získat. Opakem byla prvotní aktivita - hra v kruhu, kdy si děti upevnily gramatický jev přidání koncovky – S u třetí osoby jednotného čísla, ale hra se při čtvrtém opakování, stala monotónní a nezajímavá.

 

8. Sestra, matka a Leden

Výukový cíl: pochopení psaného textu, osvojit si práci se slovníkem

Dramatický cíl: osvojit si techniku živého obrazu, pantomimy, učitele v roli

Pomůcky: kyj, klobouk, balicí papír, slovníky, karty s podtématy

Scénář lekce

Typický den měsíčka

Děti mají na začátku za úkol vytvořit pohyb měsíčků, které odpovídají jeho činnostem, které dělá během dne. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin, každá má jiné roční období. V reflexi odhalujeme, jaké pohyby jsme viděly a co znázorňovaly. Některé z činností zapíšeme na tabuli a přeložíme do angličtiny.

Sekvence živých obrazů

Učitel říká další věty z příběhu. Děti mají vytvořit skupinový živý obraz, který odpovídá řečené větě. Na vytvoření mají vždy 15 vteřin. Poté prochází učitel mezi dětmi, koho se dotkne, vysloví, co představuje, v případě postavy může sdělit i jaká je atmosféra, nálada či pocit.

STEPSISTER - MUM, LET´S GO TO THE FOREST AND BRING A LOT OF FRUIT ONLY FOR ME.

STEPMOTHER - AND YOU MARY, BRUSH THE FLOOR.

STEPMOTHER + STEPSISTER – HEY, YOU. WE WANT A LOT OF FRUIT! GIVE US THE FRUIT! NOW!

Dát či nedát

Děti převypráví příběh. Dojde se do bodu, kdy matka a sestra přišly za měsíčkem a chtějí ovoce. Děti jsou v roli měsíčků a mají rozhodnout, jestli jim ovoce dají, nebo nedají. Každý se musí postavit na místo na pomyslné škále, která odpovídá jeho názoru.

Učitel v roli

Možnost A: Děti rozhodly, že měsíček jim ovoce dá. Učitel holí přivolá léto a poskytne jim ovoce.

Možnost B (pravděpodobnější): Děti rozhodnou, aby ovoce nedal. Učitel vstoupí nasazením klobouku do role měsíčka Ledna a vysloví větu „HERE IS FROST AND HERE IS SNOW. LET THE COOLNESS START TO GROW!“ a odchází.

Diskuze, brainstorming - zdvořilé žádosti v angličtině

Proč měsíček nedal matce a sestře ovoce? Co bylo jinak na rozdíl od Mary? Proč Mary ovoce dostala a její sestra s matkou ne?

Úkolem dětí je napsat na balící papír možnosti, jak lze zdvořile v angličtině o něco poprosit? Známe jen slovíčko PLEASE? V případě, že děti jinou zdvořilou žádost neznají, mohou použít slovník.

Pantomima - konec příběhu

Úkolem dětí je vytvořit alternativní konec příběhu. Každá skupina dostane podtéma, které musí naplnit v své hře. Do hry mohou zapojit zvuky, popřípadě jednoduchý dialog.

Podtémata:

Lítost: REGRET

Omluva: APOLOGY

Zlost: ANGER

Reflexe hodiny, reflexe celého projektu

Otázky pro reflexi:

- Jaká z hodin byla nejtěžší?

- Jaká z hodin byla nejzajímavější?

- Co nového se naučili? 

- Co se jim nejvíce líbilo, co se jim nejméně líbilo?

Průběh hodiny ve 4. A

V závěrečné hodině vyšly všechny aktivity podle představy a plánu, včetně časové dotace. Zajímavé bylo zpracování závěrečné pantomimy, kdy se doopravdy každá skupina držela podtématu a vyjádřila tím svojí myšlenku, jak by mohl příběh skončit. Spravedlivě však v diskuzi došly k závěru, že měsíček by matce a sestře neměl nic dát. Jediná aktivita, která se zadrhla, bylo vymýšlení frází pro žádost. Skupina znala pouze PLEASE, proto byla nutná práce se slovníkem.

Průběh hodiny ve 4. B

Tato skupina se u aktivity vymýšlení frází pro žádost nezdržela tak dlouho, jako první skupina. Zapojila více tvořivost a neomezila se na slovní zásobu, ale zapracovala i intonaci hlasu, přidání jména apod. I tak se přistoupila ke hledání ve slovníku. Zajímavá byla u této skupiny reflexe, kde bylo zmíněno doslova: „nepovídejme si o tom, pojďme si raději takhle pořád hrát.“

 

Reflexe projektu

Prožitek dětí z těchto lekcí je určitě nezapomenutelný a velice přínosný. Nevýhodou je ale časová náročnost. Ve třídách, kde jsem realizoval projekt, jsem nabral skluz, který jsem později těžce doháněl. Naopak, v 5. ročníku jsem toto „oživení“ výuky vítal (například na slovesa HAVE v minulosti jsem měl sedm hodin, při tom jsem pro pochopení a procvičení využil pouze čtyři).  Lekce nabízí další možné směry, kudy práci v anglickém jazyce směřovat dál. Oproti frontální výuce si děti témata více osvojily.

Děti práce formou hry bavila, nebylo pro ně těžké vytvářet vnitřní motivace pro hru. Pro mě bylo pozitivní zpětnou vazvou to, že děti i po ukončení projektu vyžadovaly tento typ výuky. Bohužel, současný školský systém není tomu zdaleka tak nakloněný jako v jiných zemích, proto zařazuji dramaticko-výchovné aktivity a hry do výuky jako formu opakování, proměnu činnosti. Ale stále v mých hodinách převládá frontální výuka.

V odvedených lekcích bych po realizaci změnil několik bodů.

Prvně bych vynechal poměrně rozsáhlou práci s Orffovými nástroji. V tomto věku děti oceňují silný zvuk těchto nástrojů, nevnímají je ale jako nástroje pro realizaci hudby a vyjádření pocitů. Pokud bych tuto činnost nevynechával, rozhodně bych realizoval alespoň dvě lekce, které by byly zaměřeny pouze na Orffovy nástroje. To by ale nebylo v mých silách jako učitele anglického jazyka a dramatické výchovy- v tomto případě mají velkou výhodu prvostupňoví třídní učitelé, kteří se mohou zaměřit na téma (a jeho aspekty) ve více vyučovacích předmětech.

Druhý bod, který bych změnil, by bylo konkrétní zadání replik v etudách při pokračování příběhu. Toto zadání děti svázalo a místo tvořivosti přišla jakási forma nápodoby, sehrání, bez vlastní iniciativy. Myslím si, že jsem se chtěl držet předlohy tak, aby byl příběh naplněn, ale úplně zbytečně. Text jsem vybíral tematicky k učivu a tématu a i ten mě mnohdy zavedl „do úzkých“. Příště by bylo dobré vytvořit pouze herní celky, které by nebyly vázány příběhem. Důraz by zde byl právě na opakování slovní, vyjádření sebe sama, převedení znalostí jazyka do jejich konkrétních situací.

Vytvořil jsem i několik lekcí dramatické výchovy v cizím jazyce s o rok staršími dětmi (5.  třída). Zde už je práce poměrně úspěšnější - v březnu už znají minulý čas - jeho tvoření u sloves CAN, HAVE, BE a znají několik pravidelných sloves v minulosti (PLAY, ASK, HELP, CLOSE, …). Zde už je práce daleko zajímavější a plynulejší - opět jsem ale vytvořil lekci, která byla spíše shrnovací, opakující, nikoli výkladová.

Všechny lekce projektu proběhly bez sebemenšího problému. Práce dramatickými metodami jim byla velmi příjemná, podařilo se osvojit si a zopakovat slovíčka z těchto témat. Méně si osvojily gramatické jevy, které si osvojily až postupným opakováním frontální výukou. Velmi pozitivně vnímám zapojení a radost všech žáků. Hlavně těch, kteří anglický jazyk v oblibě příliš nemají nebo jejich výsledky nejsou nejlepší.

            Důležitá byla i proměna vztahu mezi mnou a dětmi. Tímto způsobem výuky se mi více otevřely a jsme si nyní bližší, než jsme byli předtím. Důležité bylo vytvoření dobrého klimatu a hlavně, posílení dobrých vztahu ve skupině.

Zapojení her a metod dramatické výchovy děti vyžadují neustále v dalších hodinách. Hodiny i po projektu je baví a zlepšily se jim i studijní výsledky. Zároveň chápou, že nelze tímto způsobem vést všechny hodiny a pořád.

Výuka neprobíhala pouze v anglickém jazyce, řada věcí musela být vyřčena česky. Proto jsem zvolil projev tak, že se situace, zadání, popis nejprve řekl v angličtině a následně jsem hned projev přeložil do češtiny.

Text a příběh je v těchto lekcích důležitý jako spojující prvek, který nám dodává leitmotiv lekcí. Samozřejmě by se dalo pracovat úplně s jiným příběhem, nebo by se příběhem dali účastníci pouze motivovat pro práci a následně s příběhem vůbec nepracovat. Pohádku vnímám jako dobrou formu textu pro tuto věkovou skupinu.

 

Dodatek: Robbery - dramaticko - výchovný projekt pro 5. ročník

Námět: detektivní příběh- ukradené peníze

Dramatický cíl: osvojit si techniku učitele v roli, zažít si vstup do role, osvojit si techniku pantomimy a etudy

Vzdělávací cíl: osvojit si slovní zásobu, zopakovat a upevnit tvorbu a použití minulého času, sepsat příběh s použitím minulého času, porozumění textu, schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce bez přípravy

Scénář lekce

Vstup do příběhu

Děti leží na zemi, mají zavřené oči. Učitel přečte část textu:

ONE DAY IN RAINY SEPTEMBER, JOHN GREEN CAME TO HIS FLAT IN LONDON. HE WAS AT WORK FOR WHOLE DAY AND NIGHT. HE WORKS AS A BUSINESMANN. HE WAS VERY TIRED. HE HAD WANTED TO GO TO THE BED WHEN HE REALISED THAT SOMETHING IN HIS FLAT WAS WRONG: HIS DRAWER WAS OPENED AND THERE WEREN´T ANY OF HIS MONEY. HE CALLED THE POLICE.

Hledání předmětů

Ve třídě jsou rozmístěny předměty, které do učebny nepatří a patří do našeho příběhu. Úkolem je hledání těchto důkazů (předmětů, na kterých je číslo).

Pantomima- Ukaž, co máš

Každé z dětí má za úkol zahrát pantomimicky svůj předmět, popřípadě k čemu se předmět používá. Děti hádají, jaký předmět nalezl. Každý, kdo přehraje svoji pantomimu, odloží předmět před tabuli.

Předměty jsou: sirky, dvě skleničky na víno, zmuchlaný prázdný list papíru, svíčka, smetáček, koláč, výpisy z bankovních účtů, zmuchlané tričko, nová zabalená košile, počítač

Novináři

Skupina se rozdělí do tří skupin. Každá skupina má za úkol vymyslet si vlastní druh novin- jejich název, logo, zaměření.

Učitel v roli - policista před novináři

THERE WAS A ROBBERY IN THE HOUSE. HAVE YOU GOT ANY QUESTION?

Děti vstoupí do role reportéra svého časopisu. Mají možnost se zeptat na policistu, co se vevnitř stalo. Zjistí, že toho o ukradeném předmětu moc neví - ví pouze informace o majiteli, co celý den dělal a kolik peněz bylo odcizeno za, a nalezené předměty.

Zpráva o události

Úkolem každé skupiny je sepsat několik vět do svých novin. Důležitý je cíl zprávy, který může být rozdílný podle zaměření novin.

Kdo byl v domě?

Policista vypátral, že během dne byly v domě tři osoby. Děti se rozdělí do skupin a každá skupina si vylosuje kartičku. Na kartičce jsou napsány informace o osobě. Úkolem je sestavit časový harmonogram aktivit, kterých se minulý den osoba zúčastnila.

Osoby a jejich aktivity:

Matka: ráno upekla koláč, dopoledne byla v bazénu, obědvala v restauraci, odpoledne nakupovala, kolem 18 hodiny dovezla k synovi domů koláč a novou košili.

Bývalý kolega z práce: ráno dostal v práci výpověď a od rána do oběda vystěhovával svojí kancelář, poslední co měl odevzdat, byly účty a smlouvy, na kterých s Johnem společně pracovali. John měl mnoho práce a tak mu půjčil klíče od svého bytu, důvěrně byt zná, ale smlouvy nenašel, našel pouze bankovní účty - vzal tedy soukromé účty do práce, Johnovy osobní účty nechal na stole, odpoledne byl doma hledal novou práci.

Uklízečka: Během dne uklidila šest bytů, u Johna byla hned ráno v 8 hodin. Celý zbytek dne až do 19 hodin uklízela, večer trávila s manželem a čtyřmi dětmi.

Reflexe- První dojem

Děti vstoupí do role detektivů. Úkolem je rozhodnout, které postavě věří nejvíce a které nejméně. Je jisté, že jeden z nich musel předmět odcizit.

V reflexi se zaměříme na předchozí aktivitu, kdy zjišťujeme, jestli je při daných aktivitách jeho dne zajistit svědky, alibi, nebo jestli některé pasáže jeho dne nechybí.

Po reflexi každý sám v roli detektiva řekne postavu, která podle něj předmět ukradla.

Co se tedy stalo?

Děti se rozdělí do tří skupin podle toho, jakého navrhla pachatele. Každá skupina má za úkol zahrát etudu, co se odehrálo před příchodem Johna do jeho bytu.

Změna názoru

Děti mají po zhlédnutí etud možnost změnit svůj názor na pachatele tak, že se přidají k jiné skupině, než ve které hráli.

Příchod policisty a zatčení jedné osoby

Děti v roli policisty sepíší na papír všechny informace, které již o případu zjistili.

Myšlenky odsouzeného

Děti vstoupí do postavy obžalovaného. Jak se asi cítí? Nad čím přemýšlí? Úkolem je vytvořit sochu, která představuje pocity našeho obžalovaného. Učitel obchází sochy. Když se některé dotkne, socha může promluvit a sdělit nám svojí myšlenku, pocit, větu.

Vzkaz pro ostatní

Děti vystoupí ze sochy obžalovaného. Mají možnost za sebe napsat na lísteček jednu větu, kterou mu chtějí sdělit. Tyto lístečky dají do dvou řad. Až dopíší všichni, každé dítě se postupně projde uličkou a přečte si vzkazy.

Reflexe hodiny, porovnání informací z policejního záznamu a článků z jejich novin, názory na ostatní pachatele.

 

Popis skupiny

Skupina páté třídy je specifická v tom, že je složena ze sedmi dětí z 5. A, ze sedmi dětí z 5. B, a ze sedmi dětí z 5. C. Tím se zrušily původní skupinky při ostatních hodinách, je zde možnost pro vytvoření nových přátelství a kooperaci mezi poměrně neznámými dětmi.

Výhodou pro frontální výuku a zároveň nevýhodou pro dramatickou výchovu je počáteční odstup od jakékoli interakce s někým jiným, než s kamarádem ze třídy. Tento odstup a ostych se snažím nabourávat během celého roku a právě zapojením metod a technik dramatické výchovy se můj cíl daří. Děti mají poměrně dobré znalosti angličtiny, stejně tak mají dobře osvojeny studijní návyky. Skupina se skládá z jedenácti chlapců a deseti dívek.

Reflexe hodiny

Dětem se líbila forma hodiny i příběh. Pátrání po předmětech, vstup do rolí detektiva, novináře a dalších jim ze začátku dělalo problém, ale rychle se adaptovaly a otevřely (díky tomu, že nemusely mluvit za sebe, ale jednaly v roli za postavu). Zajímavé bylo, že vytvořily pouze dva druhy novin - bulvární a seriózní. Ostatní druhy neznaly, nebo jim nepřišlo dobré do jiných druhů novin sepisovat zprávu zrovna o loupeži. Zloděje si určili a byly o jeho vině přesvědčení, proto nebyl další bod lekce nutný. Já jako vedoucí musím jasně vědět, kdo loupež spáchal a hlavně jeho motiv. Nechtěl jsem jim svou odpověď říct, ale  v tomto literárním žánru, to je nutné.

 Touto lekcí chci poukázat na rozdílnost v jazykové úrovni, tím pádem i ve volbě aktivit, kdy osvojená gramatika umožňuje větší škálu aktivit dramatické výchovy i rozdílný typ lekcí.

 

          Projekt založený na pohádce O třech prasátkách se od ostatních liší tím, že výsledkem práce bylo představení, nicméně čtenář se tu o postupech práce, o spojování výuky cizímu jazyku s dramatickými aktivitami, dozvídá podstatně víc, než o divadelním zaměření. Ostatně tu divadlo bylo spíše rámcem práce, než její podstatou a to je také jedna z cest k výuce aktivitou.

 

ABOUT MORE THAN

THREE LITTLE PIGS

Divadelní představení dětské skupiny „angličtinářů“

Soňa Demjanovičová

 

Pro svůj samostatný závěrečný projekt jsem si vybrala divadelní inscenace se skupinou dětí a konkrétně se jednalo o vytvoření kratšího divadelního tvaru v anglickém jazyce se skupinou dětí ve věku 5-8 let, navštěvujících mé hodiny angličtiny v rámci soukromé výuky ve školním roce 2015/16.

Skupinu tvořilo 12 dětí – 8 dívek a 4 chlapci; 2 dívky byly předškolačky, 5 prvňáčků, 4 druháci a 1 třeťačka. Kromě jednoho chlapce, který byl v angličtině úplný začátečník, navštěvovaly všechny děti ze skupiny moje hodiny i v předcházejícím roce, případně letech.  V předchozích letech jsem vyučovala angličtinu v několika mateřských školkách v Aši. Některé z dětí, které mé hodiny navštěvovaly, chtěly pokračovat i po nástupu do školy, a proto jsem pro ně otevřela tzv. “Anglický klubík“, jehož cílem bylo hravou formou zopakovat a upevnit to, co se již naučily a samozřejmě dále rozšiřovat slovní zásobu.   

Při výuce anglického jazyka vycházím z toho, že pro děti do zhruba 8 let je nejvhodnějším způsobem výuky cizího jazyka tzv. přímá metoda. Proto na svých hodinách mluvím na děti po úvodním slovu v češtině pouze anglicky. Každá hodina je tematicky zaměřená, hravou formou opakujeme a učíme se slovní zásobu k nějakému tématu, dále pak zpíváme, hrajeme hry, procházíme příběhem apod.

Děti z této skupiny byly ve věku, kdy přirozeně tíhnou ke vstupu do různých rolí. Již při učení v MŠ se mi osvědčilo zařazovat do výuky vstupování do rolí, kdy se děti stávaly např. cestujícími v autobuse a reagovaly na jednoduché pokyny a otázky. Rozhodla jsem se tedy využít svých zkušeností s dramatickou výchovou, zařadit více dramatických metod a opřít se i o známé dětské příběhy či pohádky. Nechala jsem se taky inspirovat J. A. Komenským a jeho studentským divadlem. Rozhodla jsem se využít některé dětské pohádky, připravovat si lekce, které tematicky více či méně s pohádkou souvisí a prezentovat naučené vědomosti veřejně prostřednictvím kratšího divadelního tvaru.

Když jsem plánovala projekt, chtěla jsem, aby si děti osvojily slovní zásobu, týkající se oblastí: rodina, jídlo, oblečení, tělo, barvy. Představení jsem chtěla vytvořit během dvou až tří měsíců. Nejvíce se mi pro můj plán zamlouvala pohádka O Červené Karkulce, kterou jsem chtěla zpracovat ve formě divadelního představení s písničkami.

Červené Karkulce jsme věnovali sedm hodin, během nichž se mi opravdu podařilo projít postupně tématy rodina, jídlo do košíčku, oblékání se na cestu, cesta lesem, setkání s vlkem, sbírání různě barevných květin, popis částí těla vlka převlečeného za babičku a babičky, rozdíly mezi oběma. Během hodin jsem vstupovala do rolí a tím vyzývala děti k témuž, ať už v kolektivní roli či k hraní jednotlivě. Někdy jsem situaci zadávala a děti pak improvizovaly. Celou pohádku jsme přehráli improvizovaně a děti bavila, fráze používané v situacích byly jednoduché, což odpovídalo mému očekávání. Často jsem napovídala, nebo děti kopírovaly to, co předváděli jejich kamarádi před nimi. Písničky byly pomocí, dětem se díky nim lépe pamatovala slovíčka.

Nicméně jsem neodhadla náročnost osvojení si slovní zásoby. Po každé hodině píšu stručný zápis toho, co jsme dělali a posílám rodičům mail i s odkazem na webové stránky youtube, kde mohou dětem pouštět písničky nebo výukové programy k probraným tématům. Někteří rodiče tyto maily používají jako inspiraci, někteří ne. Tak mimo jiné dochází k rozdílům ve znalostech, některé děti si slovíčka pamatují, s některými jakoby začínáme znovu téměř od začátku na hodinách. Při přehrávání situací jsme se tak dostali k tomu, že se některé děti začaly nudit, často asi i kvůli dlouhému čekání, než si ostatní vzpomenou na slovíčko či frázi. Slabším žákům zase úkol přišel těžký a i oni byli otráveni. Rozhodla jsem se tedy netrvat na představení a začala jsem více zařazovat aktivity na získání a upevnění slovní zásoby.

V dalším kroku jsem tedy vytáhla pohádku O třech prasátkách, kdy se dala použít témata z minulé pohádky (jídlo, oblékání se na cestu apod.) a objevila se i další – dům a jeho části, prostředí (les, řeka,…). Více jsem zařazovala kolektivní roli, kdy všechny děti hrály např. vlka a vyhrožovaly prasátkům (mně) sfouknutím domečku: „Then I´ll huff and I´ll puff and I´ll blow your house in.“ Tím jsem umožnila těm slabším chytnout se tam, kde slova znali a nebýt středem pozornosti tam, kde si nebyli jistí. Na individuální vstupování do rolí jsem nerezignovala úplně, stále jsem zadávala jednoduché úkoly, např. požádání o materiál na stavbu domku u vesničanů.

Když jsme začali pracovat s pohádkou O třech prasátkách, častěji jsem od pohádky úplně odstoupila a věnovali jsme se fixování slovní zásoby – opět hravými a někdy i dramatickými metodami. Témata pro slovní zásobu byla: barvy, jídlo, části těla, oblečení, předložky, místa, aktivity (sedět, spát,…), ranní aktivity, prostředí, části domu, fráze (I like…, I don´t like…, ad.).  Občas jsem zařadila nějakou říkanku z pohádky, aby zůstala v povědomí, a k tomu jsem obvykle využívala hromadnou recitaci. Průběžně jsem také zařazovala písničky, se kterými jsem počítala do představení. Také nám pár hodin byla inspirací kniha Michaela Rosena We´re Going on a Bear Hunt, kterou jsme využili i v představení. Nabídla nám slovní zásobu ohledně prostředí – les, řeka, bláto atd. a také předložky přes, pod, skrz.   

Práci pouze na představení jsme zahájili 24. 4. 2016, kdy bylo zároveň rodičům oznámeno, že 6. 6. 2016 je čeká vystoupení. To jsem již měla vytvořený bodový scénář:

1) ÚVOD – Maminka prasátko s tatínkem prasátkem zahajují pohádku a počítají se děti.

Divadelní cíl: představit postavy příběhu.  Děti jsou oblečeny do růžových triček přes černý základ, mami a tati mají trika s dlouhým rukávem, děti s krátkým. Pokud děti nehrají prasátka, tričko si sundávají.

Jazykové dovednosti: Slovní zásoba - počítání.  Nebylo určeno, v jakém pořadí děti přibíhaly, tedy bylo nutno sledovat a reagovat a počítání mít zažito.

2) KRMENÍ PRASÁTEK – Maminka s tatínkem na základě výzvy dětí „I am hungry“ krmí prasátka – obrázky s jídlem.

Divadelní cíl: pokus o dramatickou situaci – prasátka si žádají více jídla, zrychlují své nároky, až dojde ke konfliktu, kdy tatínek řekne dost a prasátka vyžene z domu.  Snažili jsme se zde pracovat s rytmem (i s pomocí rytmických nástrojů). Prasátka si postupně říkala o jídlo, které bylo na obrázcích, proběhla 3 kola. V první kole šlo zdvořilou žádost: Can I have…, please?/ I would like …, please/…, ve druhém se pouze zmínilo jídlo a prosím: An orange, please…; ve třetím kole již pouze jídlo.  

Jazykové dovednosti: Slovní zásoba: jídlo a fráze, jak o něj slušně požádat.  Děti opět nevěděly, jaký obrázek na ně vyjde, tedy byly nuceny znát dobře vše. V lekcích jsme často pracovali tak, že jsme se rozdělili na menší skupinky a děti se slovní zásobu na obrázcích v úvodních minutách učily navzájem. 

3) OBLÉKÁNÍ NA CESTU – Maminka s tatínkem dávají dětem v písničce instrukce, co si mají obléknout.

Divadelní cíl: V podstatě se jednalo o hudební výplň s cílem ukázat jazykovou vybavenost. Maminka s tatínkem zazpívali, co si mají děti obléknout a děti to pantomimicky předvedly a opakovaly refrén.

Jazykové dovednosti: Slovní zásoba: oblečení.

4) CESTA – Maminka varuje prasátka před velkým, zlým vlkem a ta se vydávají na cestu s písní „Kdopak by se vlka bál?“ / Who´s Afraid of a Big Bad Wolf? - Dochází na křižovatku, kde chce jít každý jiným směrem, poté se pokojně rozdělí na 3 skupiny.

Divadelní cíl: Vnést motiv vlka. Potenciální dramatická situace vyřešena nekonfliktně.

Jazykové dovednosti: Slovní zásoba - left, right, straight on, forward, back, over, under, through.

5) SLAMĚNÝ DOMEČEK – První skupina se dostává do vysoké trávy, kterou prochází, setkává se mužem, který nese slámu; na prosbu prasátek jim ji dá. Prasátka postaví domeček, přichází vlk, a když ho prasátka nechtějí pustit dovnitř, domeček sfoukává. Prasátka uprchnou.

Divadelní cíl: Stavba domečku – vytvoření z těl, materiál opět zobrazen na laminátovaných obrázcích. Vytvoření dramatické situace – prasátka x vlk (učitelka v roli).  

Jazykové dovednosti: Slovní zásoba – části domu, fráze – požádat o slámu (dřevo, cihly). Opět se děti ve skupinkách různě proměňovaly, aby všechny znaly všechny části domu (u domu ze slámy a dřeva byly pouze zdi, podlaha, strop, u cihlového navíc okna, dveře, střecha, komín).  

6) DŘEVĚNÝ DOMEČEK – to samé s druhou skupinou a dřevěným domkem.

7) CIHLOVÝ DOMEČEK – to samé s cihlovým domečkem, kdy ovšem již vlk dům nesfoukne, vleze do něj komínem, spálí se a je vyhozen prasátky oknem ven.

Divadelní cíl: Šťastné vyřešení dramatické situace, zakončeno písní Who´s Afraid of a Big Bad Wolf.

Jazykové dovednosti: viz bod 5).

Během zkoušení jsem začala v rámci hodin používat i češtinu. Ujistili jsme se, že všichni víme, co zpíváme, mluvili jsme o jednotlivých situacích, o rytmu, napětí, o základních pravidlech na jevišti, prostoru. Obvykle se nám během lekce podařilo pohádku projet celou, týden před představením jsme měli dvouhodinovku a v den před představením jsme si pohádku zkusili na jevišti.

Hlavní cíl, proč se děti na angličtinu přihlásily nebo byly přihlášeny, se samozřejmě týkal posunu v jazykové vybavenosti. V tom byl  cíl dosažen. I v dalších letech si děti, které na hodiny chodily pravidelně, pamatovaly oblečení i jídlo, které se v představení objevilo. Výjimkou byla jedna dívka, která měla během školního roku velkou absenci a na hodiny začala pravidelně chodit až před představením. Řešila jsem dilema, zda ji nechat vystupovat, protože měla velké mezery ve slovní zásobě. Díky ostatním dětem a miniskupinkám se jí podařilo slovíčka během posledních zkoušek doučit, nicméně po prázdninách si na rozdíl od ostatních vzpomněla pouze na pár slovíček.

S tímto bodem také souvisí uspokojení z toho, že se nám podařilo dokončit práci a předvést ji. Děti mohly rodičům ukázat slovní zásobu, kterou aktivně ovládají a také překonaly strach z vystoupení.

Věc, ze které jsem měla velkou radost, byla atmosféra ve skupině. Přestože jsme se před představením dostali do časového tlaku, podařilo se mi nezačít panikařit a představení jsme nazkoušeli v klidu. Věděla jsem, že divadelně by chtělo spoustu věcí dotáhnout, ale zhodnotila jsem, že na to nemáme časovou kapacitu a dala jsem přednost klidné atmosféře. Děti zkoušení bavilo i proto, že se střídaly v rolích a měnily se jim při zkoušení podněty, zůstaly zaujaté, měsíc a půl trvající příprava konečného tvaru pro ně byla únosná. 

Co se týče divadelní stránky představení, nebyla příliš silná. Na divadelních dovednostech dětí jsem pracovala jen velmi málo kvůli časovému omezení (45 minut na lekci), ale i protože jsem nechtěla, aby tato práce ukrajovala příliš času z hodin angličtiny. Nezkušenost dětí se projevila i při představení, kdy bylo zjevné, že jsou občas „ztuhlé“. Na začátku se vloudila chybička, kdy se děti nerozdělily do stejných skupin, což je „vykolejilo“. Já jsem se tím také dostala do prekérní situace, neboť jsem nechtěla narušit formu a česky jim v roli napovědět a bála jsem se, že anglicky tomu nebudou rozumět. Nakonec na angličtinu zareagovali a představení se rozjelo. Občas bylo pro děti problémem zůstat po celou dobu v roli, když zrovna nemluvily.  

Představení bylo velmi názorné, opět na úkor divadla, ale chtěla jsem, aby se orientovali a cítili bezpečně i diváci, kteří anglicky neuměli.

Domnívám se, že práci se nám podařilo do zdárného konce dotáhnout také díky složení skupiny. Jednalo se převážně o děti, které chodit chtěly a i myšlenka představení je nadchla a velmi dobře spolupracovaly. Byli jsme požádáni, abychom představení zahráli na podzim 2016 na festivalu Ašské dušičky. Byl to další školní rok, proto byla  skupina  lehce proměněná, některé děti odešly a připojilo se několik nových. Oslovila jsem děti, které chodit přestaly a některé z nich se zúčastnily zkoušení a představení. Během hodin jsme zopakovali slovní zásobu a během dvou zkoušek navíc jsme zopakovali představení. Jedno z doporučení Jaroslava Provazníka, který shlédl premiéru, bylo, abych v roli zůstávala na jevišti po celou dobu – role vypravěče, maminky, vlka, …, aby se děti cítily bezpečně. To jsem učinila a určitě to představení pomohlo. Na festivalu byly ten rok přítomny soubory z Itálie a asi i z Německa a děti s představením sklidily veliký úspěch.

Když jsem se rozhodovala pro tento projekt, myslela jsem, že se z představení může stát tradice a něco, co rodiče budou vyžadovat nebo přinejmenším očekávat. To ve mně vzbuzovalo obavy, že mi brzy dojdou nápady a představení přestanou být zajímavá. Nicméně na další rok jsem nápady měla a těšila se na další tvorbu. Zaskočilo mě, že jsem se u dětí  neshledala s nadšeným ohlasem. Nováčkům se do divadla nechtělo a někteří „ostřílení“ se také tvářili otráveně. Nicméně jsme se do představení pustili, tématem byl dům, pokoje, zařízení a pro představení jsem zvolila pohádku Miloše Macourka  Koberec a pišingrové drobečky. Bohužel se mi nepodařilo namotivovat celou skupinu a představení nepovažuji za povedené. V současné době se skupina ještě více změnila, od jednotlivých slovíček jsme přešli více k různým frázím a  v hodině hodně využívám improvizací. O žádné další představení jsme se již nepokoušeli.       

 

 

      

 

 

                                                                                                                                         

 

Obsah